Instytut Dróg i Mostów

IDiM

Informacje o Instytucie

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
dyrektor.idim@il.pw.edu.pl

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
m.mitew@il.pw.edu.pl

Instytut Dróg i Mostów kształci na studiach dziennych i zaocznych (magisterskich i inżynierskich) w specjalnościach: Inżynieria Komunikacyjna (IK), Drogi Szynowe (DS), Mosty i Budowle Podziemne (MiBP). Ponadto, w ramach wspólnego programu studiów inżynierskich i na pozostałych specjalnościach studiów magisterskich, prowadzi zajęcia z geodezji, geologii inżynierskiej, mechaniki teoretycznej, mechaniki gruntów, fundamentowania, inżynierii komunikacyjnej, mostów i budowli podziemnych, teorii sprężystości i plastyczności oraz wybranych działów matematyki. Pracownicy Instytutu prowadzą również w istotnym wymiarze zajęcia z wybranych przedmiotów kierunkowych na specjalności Teoria konstrukcji (TK).

Mail: sekretariat.idim@il.pw.edu.pl
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
Pokoje: 449, 451

Irena Janczewska

MGR
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Maria Szymańska

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu:

  • planowanie systemów transportu i układów komunikacyjnych;
  • projektowanie dróg szynowych, węzłów komunikacyjnych, autostrad, dróg samochodowych, metra, lotnisk, mostów i wiaduktów;
  • badanie konstrukcji mostowych; trwałość budowli mostowych; termika mostów; materiały niekonwencjonalne w mostownictwie;
  • badania podłoża dla potrzeb projektowania i wykonawstwa fundamentów pod budownictwo ogólne, przemysłowe, wodne, drogowe i podziemne;
  • badania geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla potrzeb budownictwa;
  • obsługa geodezyjna budowli lądowych i wodnych;
  • zastosowanie informatyki w mechanice gruntów, mostownictwie, kolejnictwie, drogownictwie, inżynierii ruchu drogowego i w pomiarach geodezyjnych;
  • mechanika nawierzchni komunikacyjnych; modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów inżynierskich;
  • analiza drgań konstrukcji poddanych działaniu ruchomych obciążeń; symulacje komputerowe wpływów komunikacyjnych na budynki;
  • symulacje MES zderzeń pojazdów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami przedstawionymi na stronach poszczególnych Zakładów.

Jednostki w ramach Instytutu

Informację o poszczególnych zakładach znaleźć można powyżej, w zakładce Pracownicy.