Studencki Rzecznik Zaufania

Studencki Rzecznik Zaufania rozpatruje sprawy sporne, w tym prowadzi mediacje, w sprawach, w których stronami konfliktu są Studenci.

Kompetencje oraz zakres działań podejmowanych przez Studenckiego Rzecznika Zaufania w Politechnice Warszawskiej zostały określone w Zarządzeniu nr 28/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Studencki Rzecznik Zaufania służy stronom konfliktu pomocą:

  • we wzajemnej komunikacji,
  • w określeniu interesów i kwestii do dyskusji,
  • w dojściu do porozumienia.

Studencki Rzecznik Zaufania kieruje się zasadami:

  • poufności,
  • bezstronności,
  • neutralności,
  • dobrowolności.

Uprawnienia Studenckiego Rzecznika Zaufania dotyczą:

  • niezależności,
  • powoływania świadków,
  • uzyskiwania informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych Politechniki Warszawskiej.

Przed zgłoszeniem przez Studenta sprawy spornej do Studenckiego Rzecznika Zaufania, sugerowany jest kontakt z Prodziekanem ds. Studenckich właściwego Wydziału.

Student będący stroną konfliktu może zwrócić się do Uczelnianego Rzecznika Zaufania o wskazanie innego rzecznika zaufania (w tym Studenckiego Rzecznika Zaufania) do przyjęcia informacji i poprowadzenia mediacji w danej sprawie.

Działalność Studenckiego Rzecznika Zaufania nadzoruje Prorektor ds. Studenckich.

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni

Prodziekan ds. Studenckich WIChiP PW

Studencki Rzecznik Zaufania

kontakt:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

pok. 514
e-mail: rzecznik.studenci@pw.edu.pl

dyżury:

1 i 3 piątek miesiąca w godz. 10:00 – 12:00
Gmach Główny pok. 147 (SSPW)