Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Beata Jaworska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
Tel.: +48 22 234-64-88
beata.jaworska@pw.edu.pl

Pokój: 548. Dyżur: poniedziałki, w godzinach 9:00 – 11:00
Możliwe jest ustalenie innego terminu spotkania po uzgodnieniu mailowym.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2022 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej wszelkie podejmowane działania w tym zakresie mają być prowadzone w trzech etapach:

  • prewencyjnym,
  • mediacyjnym,
  • formalnym.

W etapie prewencyjnym organizuje się szkolenia pracowników oraz tworzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych z zakresu problematyki nierównego traktowania i mobbingu oraz przeciwdziałania tym zjawiskom, w celu promowania pożądanych zachowań i eliminacji niedopuszczalnych zachowań i zaniechań.

W etapie mediacyjnym stosuje się postępowanie mediacyjne, celem którego jest polubowne rozwiązanie konfliktu. W przypadku braku rozstrzygnięcia konfliktu w drodze mediacji zainteresowany ma możliwość złożenia skargi, która rozpoczyna etap formalny.

W celu realizacji etapu mediacyjnego na WIL działa Wydziałowy Rzecznik Zaufania, który zostaje wybierany na czteroletnią kadencję decyzją społeczności Wydziału.

Rzecznik Zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania nierównego traktowania i mobbingowi spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub nierównego traktowania w Politechnice Warszawskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2022 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia, osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz emerytów PW studencki rzecznika zaufania prowadzi mediację w sprawach, gdy stronami konfliktu są studenci, natomiast doktorancki rzecznik zaufania prowadzi mediację w sprawach, gdy stronami konfliktu są doktoranci oraz gdy stronami konfliktu jest student i doktorant.

Wydziałowy Rzecznik Zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadku, gdy stronami sporu na tle mobbingu lub nierównego traktowania jest:

  • pracownik wydziału – inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału – student PW,
  • pracownik wydziału – doktorant PW,
  • pracownik wydziału – uczestnik studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
  • pracownik wydziału – osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, wolontariusz, stażysta, praktykant lub emeryt PW.