Aktualności

Sukcesy / promocje / wydarzenia studenckie

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie budownictwa. Na Wydziale prowadzone są studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Budownictwo, a także studia doktoranckie. Jednostka zaangażowana jest w prowadzenie wielokierunkowych prac badawczych, realizowanych m.in. w ramach projektów europejskich, projektów NCN i NCBiR. Utrzymuje też aktywną współpracę z uczelniami technicznymi w Polsce, Europie i na świecie.

Wydział Inżynierii Lądowej kształci studentów na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia (w tym anglojęzycznych), a także na studiach niestacjonarnych I i II stopnia. Studenci mają szeroki wybór specjalności: Budownictwo Zrównoważone, Drogi Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria Produkcji Budowlanej, Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie ze specjalizacjami: Konstrukcje Budowlane, Mosty i Budowle Podziemne oraz Teoria Konstrukcji.  Wydział kształci samodzielnych i twórczych specjalistów przygotowanych do projektowania, wznoszenia, eksploatacji, modernizacji i remontów obiektów budowlanych i inżynierskich, takich jak: budynki mieszkalne, użytkowe i przemysłowe, drogi i autostrady, drogi żelazne, lotniska, mosty, budowle podziemne. Absolwenci zdobywają również podstawy do podjęcia pracy badawczej i naukowej w wyższych uczelniach i instytutach naukowych.

Wydział Inżynierii Lądowej to nie tylko dydaktyka i nauka, ale również zespół ekspertów służących swą wiedzą i doświadczeniem w sporządzaniu opinii, ekspertyz oraz innych opracowań technicznych. Kadra WIL zapewnia wsparcie we wszystkich zagadnieniach budowlanych oraz, dzięki współpracy z inżynierami różnych branż, także w tematach pokrewnych: energetycznych, elektrycznych czy sanitarnych. Usługi świadczone są zarówno na rzecz podmiotów prywatnych, jak i instytucji państwowych, takich jak sądy czy jednostki samorządowe. Dzięki szerokiemu wachlarzowi ekspertów, kadra WIL jest w stanie rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy, wymagające zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin budownictwa. Co więcej, Jednostka posiada odpowiednie zaplecze laboratoryjne oraz sprzętowe, które umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Wydział dysponuje dużymi salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, mniejszymi salami przeznaczonymi do prowadzenia ćwiczeń, a także nowoczesnymi salami komputerowymi. Ponadto posiada bogato wyposażone laboratoria dydaktyczne i naukowe oraz pracownie laboratoryjne, umożliwiające zarówno realizację zajęć dydaktycznych jak i prowadzenie wielokierunkowych prac badawczych. Do dyspozycji pracowników i studentów Wydziału pozostają też dwie biblioteki z czytelniami.

Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi wielokierunkowe prace naukowe (prace teoretyczne, doświadczalne i projektowo-konstrukcyjne) w takich dziedzinach jak: konstrukcje budowlane i inżynierskie, inżynieria materiałów budowlanych, mechanika materiałów i konstrukcji, geotechnika, fizyka budowli, inżynieria ruchu drogowego, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Część badań ma charakter indywidualny, jednak większość prowadzona jest zespołowo – w zakładach lub w partnerstwie z innymi jednostkami. Prace realizowane są z wykorzystaniem potencjału badawczego oferowanego przez działające na Wydziale laboratoria, a finansowane głównie ze środków publicznych na naukę.

Kadrę naukową Wydziału tworzy ponad 150 pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych. Pracownicy mają duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć, wykorzystują w swojej działalności dydaktycznej nowe formy i metody nauczania. Jednostka promuje aktywność naukową i podnoszenie kwalifikacji kadry. Pracownicy realizują szereg prac naukowych i badawczych oraz uczestniczą w projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując przy tym z innymi jednostkami. Kadra zaangażowana jest również w działalność zewnętrzną Wydziału w ramach współpracy z firmami budowlanymi, dzięki czemu pozostaje w stałym kontakcie z branżą.

Jednostka prowadzi aktywną współpracę z wieloma uczelniami technicznymi w Europie i na świecie. Wydział ma podpisane umowy o współpracy z ośrodkami z większości krajów Unii Europejskiej, a spoza niej z takich jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Australia, Republika Południowej Afryki, Chiny. Jednostka bierze też aktywny udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i ma podpisane na stałe umowy umożliwiające wielu polskim studentom wyjazdy za granicę oraz przyjazd zagranicznych studentów w celu odbycia studiów na WIL, z czego studenci chętnie korzystają. Ponadto Wydział ma podpisaną umowę z Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, ParisTech, co pozwala na uzyskanie podwójnego dyplomu studiów II stopnia.

[mdocs single-file=”15707″ ]