Projekty dydaktyczne

Tytuł:

NERW PW  Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17)

Opis:

Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

 

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej realizowane są trzy zadania:

 

Zadanie 28 – Modyfikacja programów kształcenia w języku angielskim na kierunku Civil Engineering 

 • Modyfikacja programu studiów na I i II stopniu w języku angielskim.
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów w języku angielskim – pracownicy Wydziału
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów  w języku angielskim – przedstawiciele przedsiębiorców
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów  w języku angielskim – nauczyciel akademicki (wspólnie z przedstawicielem przedsiębiorców)
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć na I i II stopniu studiów  w języku angielskim, w formie elektronicznej (preskrypty, tutoriale, zestawy ćwiczeń, materiały do zajęć z BIM)

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.
Wartość zadania: 272 250,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 264 082,50 zł

 

Zadanie  29 – Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie umiejętności praktycznych stosowania BIM w budownictwie 

 • Modyfikacja programu studiów – pracownicy WIL
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych – pracownicy Wydziału
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia – przedstawiciele przedsiębiorców
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia – przez pracowników WIL (współdzielone z przedstawicielami przedsiębiorców)
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (preskrypty, tutoriale, zestawy ćwiczeń) do zajęć na studiach I i II stopnia

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 30.06.2021 r.
Wartość zadania: 598 950,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 580 981,50 zł

 

 Zadanie 40 – Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Lądowej 

 • Szkolenia w zakresie podstaw metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa
 • Szkolenia certyfikowane w zakresie metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa
 • Wizyty studyjne i przeprowadzenie zadań projektowych związanych z wizytą – wyjazdy edukacyjne do zakładów produkcji wyrobów budowlanych
 • Wizyty studyjne i przeprowadzenie zadań projektowych związanych z wizytą – wyjazdy geotechniczno – geologiczne
 • Zajęcia praktyczne – wyjazdowe – geodezyjne w ramach grupy projektowej
 • Podsumowanie szkoleń i wizyt, bilans kompetencji „na wyjściu”

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 30.09.2021 r.
Wartość zadania: 1 297 560,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 1 258 633,20 zł

 

REGULAMIN SZKOLENIA BIM (70KB, pdf)

Tytuł:

NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18)

Opis:

Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

 

Na Wydziale Inżynierii Lądowej realizowane są dwa zadania:

 

Zadanie 3 – Nowy kierunek studiów II stopnia „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”

 • Przygotowanie merytoryczne  programu studiów II stopnia w ramach nowego kierunku „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”
 • Opracowanie merytoryczne zakresu poszczególnych zajęć dydaktycznych obejmujący 14 kierunkowych modułów kształcenia oraz 9 modułów wspólnych dla kierunku.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych w liczbie 14 modułów, które zostaną udostępnione studentom nowego kierunku studiów w wersji elektronicznej (preskrypty, prezentacje multimedialne, tutoriale, zestawy ćwiczeń).
 • Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez nauczycieli akademickich i przy udziale ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Termin realizacji: od: 01.01.2019 r. –  31.03.2021 r.
Wartość zadania: 445 500,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 432 135,00 zł

 

Zadanie 18 – Wysokiej Jakości Staże WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start-2″

 • Podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie do 30.09.2023 r. wysokiej jakości staży dla 210 studentów (69 kobiet, 141 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.
 • Staże będą realizowane w wymiarze 160 godzin w okresie 8 tygodni, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.
 • Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 250 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 210 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 180 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Termin realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2023 r.
Wartość zadania: 1 310 232,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 1 270 925,04 zł

 

Przydatne dokumenty

 

Przydatne dokumenty – załączniki

Tytuł:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start”.

Opis:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do 30.09.2019 r. wysokiej jakości staży dla 180 studentów (59 kobiet, 121 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

Staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 260 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 180 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 162 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Staże będą realizowane zgodnie z Zaleceniem  Rady (2014/C 88/01) i umożliwią płynne przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia poprzez dostosowanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu Pracodawcy zyskają możliwość rekrutacji najlepszych studentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy przez firmy budowlane i możliwość zapewnienia sobie pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 2 408 341,50 zł
Wysokość dofinansowania: 2 336 091,25 zł

Tytuł:

Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie.

 

Opis:

Celem projektu jest podniesienie do 31.08.2021 kompetencji budowlanych 947 os. (388K, 559M), auczycieli i uczniów szkół średnich odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę i narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć, które  kolei ukierunkują uczniów na rozwój w kierunku praktycznym i innowacyjnym w budownictwie;
 • Propagowanie idei rozwijania kompetencji praktycznych, miękkich  innowacyjnych w budownictwie wśród uczniów szkół średnich;
 • Zdobycie umiejętności i zwiększenie zainteresowania technologią BIM przez nauczycieli i uczniów;

Zadanie 1 Opracowanie programów i realizacja działań dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół średnich służących propagowaniu zawodu inżyniera budownictwa

Działania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku budowlanego (zarówno w zakresie pracy jak i rozwoju branży budowlanej w Polsce). W zakresie zadania 1 znajdą się: Studencki Tydzień na WIL PW, Praktyczne spotkania na WIL PW,  Innowacje w budownictwie, Innowacyjne budowy, Branżowe szkolenia.

Zadanie 2 Opracowanie programów i realizacja działań dydaktycznych nt. BIM dla uczniów i nauczycieli

BIM dla uczniów i nauczycieli to cykl szkoleń obejmujących podstawy Building Information Modelling.

Nr projektu  POWR.03.01.00-00-T060/18

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 815 606,25 zł
Wysokość dofinansowania: 791 138,06 zł

 

Aktualny harmonogram wsparcia:

 

BIM dla uczniów
Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, sala: 22

Terminy: 26-30.09.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 9.11.2022, 16.11.2022, 23.11.2022, 30.11.2022

Plan zajęć:
8:30-8:45 – logowanie i ankieta na początek zajęć
8:45-10:00 – Wstęp do modelowania Archicad
10:15-11:45 – Wykład: Wstęp do BIM i krótka prezentacja Grasshopper
11:45-12:30 LUNCH
12:30-14:00 – Wstęp do modelowania Revit oraz Dynamo
14:15-15:45 – BIM w instalacjach
15:45-16:00 – ankieta na koniec zajęć

Archiwum wsparcia

BIM dla nauczycieli:

27.11.2021, 11.12.2021, 02.04.2022

 

Studencki Tydzień – planowana liczba uczestników – 32 os.
Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
Inauguracja w Gmachu Głównym PW

 Terminy:

 • 25.04.2022 – 29.04.2022
 • 16.05.2022 – 20.05.2022

Zajęcia: poniedziałek – piątek, godz. 9:00-17:00
[wpfa5r icon=”file-pdf”] Harmonogram zajęć (pdf)

 

Studencki Tydzień – planowana liczba uczestników – 2 x 32 os.
gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

 Terminy:

 • 28.02.2022 – 04.03.2022
 • 28.03.2022 – 01.04.2022

Zajęcia: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-16:00

 

BIM dla uczniów – zajęcia zdalne  

Terminy:

16.03.2022, 23.03.2022, 30.03.2022, 06.04.2022, 13.04.2022, 20.04.2022, 25.04.2022, 27.04.2022, 16.05.2022, 23.05.2022, 30.05.2022

Plan zajęć:

8:00-8:15 – Pre-Test
8:15-9:00Wstęp do Revit i Dynamo
PRZERWA 15 min
9:15-10:00Wstęp do modelowania w Revit
PRZERWA 30 min
10:30-11:15Wstęp do BIM
PRZERWA 15 min
11:30-12:15Wstęp do modelowania w Archicad
PRZERWA 30 min
12:45-13:30Warsztat: tworzenie skryptu w Dynamo
PRZERWA 30 min
14:00-14:45BIM w instalacjach
PRZERWA 15 min
15:00-15:45Modelowanie instalacji w Revit
15:45-16:00Post-Test 

  

 

BIM dla uczniów – planowana liczba uczestników 24 + 12
Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Terminy:

 • 17.11.2021

grupa 12 os.
zbiórka w holu bud. WIL 8:15
8:30-10:00 – zaj. komp. w sali 19a
10:15-12:00 – zaj. komp. w sali 19a
12:00-12:40 – obiad
12:45-14:15 – wykład (s. 121):
14:30-16:00 – wykład (s. 121), wspólny dla dwóch grup

grupa 24 os.
zbiórka w holu bud. WIL 8:15
8:30-10:00 – zaj. komp. w sali 21
10:15-12:00 – wykład (s. 121)
12:00-12:40 – obiad
12:45-14:15 – zaj. komp. w sali 22
14:30-16:00 – wykład (s. 121), wspólny dla dwóch grup

 • 24.11.2021 (zajęcia zdalne)

grupa 36 os.
8:30-10:00 – część I (pre test)
10:15-12:00 – część II
12:00-12:40 – obiad
12:45-14:15 – część III
14:30-16:00 – część IV (post test)

 

BIM dla nauczycieli – planowana liczba uczestników 20
Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, sala: 21

Terminy:

 • 27.11.2021
 • 11.12.2021
 • 22.01.2022
 • 05.02.2022

9:00 – 11:30 – część I
11:30 -12:15 – obiad lub poczęstunek
12:15 – 14.45 – część II

 

Praktyczne Spotkaniaplanowana liczba uczestników – 100 os. na każde zajęcia
Zajęcia zdalne – link zostanie przesłany przed zajęciami

Terminy:

 • 18.11.2021
 • 23.11.2021
 • 30.11.2021

11:00 – 13:15Praktyczne Spotkania

 

Innowacje w budownictwie 5 –  planowana liczba uczestników – 75 os. na każde zajęcia
Zajęcia zdalne – link zostanie przesłany przed zajęciami

Terminy:

 • 02.12.2021
 • 09.12.2021
 • 16.12.2021

10:00 – 10:15 – Przywitanie – Test
10:15 – 11:05 – dr inż. Maria Włodarczyk – Konstrukcje betonowe ze zbrojeniem niemetalicznym
11:15 – 12:10 – dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek – Beton inny niż wszystkie
12:15 – 13:05 – dr hab. inż. Michał Sarnowski – Innowacje w budownictwie drogowym
13:05 – 13:50 – dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska – Dlaczego budujemy pod ziemią
13:50 – 14:00 –  Zakończenie – Test

 

Innowacyjne budowy – wirtualne wizyty na budowie

09.03.2021, 16.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021
8.55 próba techniczna
9.00 rozpoczęcie szkolenia
9.00 – 9.10 – przywitanie, wstępne informacje dotyczące zajęć, sprawy organizacyjne
9.10 – 9.30 test początkowy
9.30-10.10 – pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
10.10-10.20 przerwa
10.20 – 11.20 pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
11.20-11.30 przerwa
11.30- 12.45 pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
12.45 – 12.55 TEST
12.55 – 13.05 podsumowanie, zakończenie szkolenia

 

Innowacyjne budowy –  wirtualne wizyty na budowie

26.03.2021
11.55 próba techniczna
12.00 rozpoczęcie szkolenia
12.00 – 12.10 – przywitanie, wstępne informacje dotyczące zajęć, sprawy organizacyjne
12.10 – 12.30 test początkowy
12.30-13.10 – pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
13.10-13.20 przerwa
13.20 – 14.20 pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
14.20-14.30 przerwa
14.30- 15.45 pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
15.45 – 15.55 TEST
15.55 – 16.05 podsumowanie, zakończenie szkolenia

 

Innowacje w budownictwie 4

20.04.2021
9.00-9.15 – wprowadzenie i Test I
9.15-10.15 – dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym”
10.15-10.20 –  przerwa techniczna
10.20 – 12.05 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”
12.10 – 12.20 –  przerwa techniczna
12.20 – 13.20 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości” i Test II

 

Innowacje w budownictwie 4

27.04.2021
8.00-8.15 – wprowadzenie i Test I
8.15-10.00 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”
10.05-10.15–  przerwa techniczna
10.15 – 11.15 – dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym”
11.15 – 11.20 –  przerwa techniczna
11.20 – 12.20 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości” i Test II

 

Innowacje w budownictwie 4

 

29.10.2020
11.40 – 12.00 – wprowadzenie i Test I
12.00 – 13.00 – dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym”
13.00 – 13.10 – przerwa
13.10 – 14.10 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości” i Test II


19.11.2020

11.40 – 13.25 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”

 

Innowacje w budownictwie 4

 

12.11.2020
11.40 – 12.00 – wprowadzenie i Test I
12.00 – 13.00 – dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym”
13.00 – 13.10 – przerwa
13.10 – 14.10 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości” i Test II


26.11.2020

11.40 – 13.25 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”

 

Innowacje w budownictwie 4

 

17.11.2020 r.

10.45 – 12.30 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”


01.12.2020

10.45 – 11.05 – wprowadzenie i Test I

11.05 – 12.05 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości”

12.05 – 12.15 – przerwa

12.15 – 13.15 dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym” i Test II

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

01.04.2020 (2×30 osób)

Warszawa, ulica Herbu Janina 5 – budowa osiedla mieszkaniowego

9.00-12.45

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

26.03.2020 (2×30 osób)

Warszawa, skrzyżowanie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa „Nila” – budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego

9.00-12.45

 

Innowacje w budownictwie 2 i Praktyczne spotkania – planowana liczba uczestników – 63 os.

19.03.2020 oraz 26.03.2020

sala 407, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

09:10 09:55 I sesja wykładowa

10:00 10:45 II sesja wykładowa

10:55 11:40 III sesja wykładowa

11:45 12:30 IV sesja wykładowa

13:20 14:00 Obiad

12:35 13:20 V sesja wykładowa

14:00 16.15 Praktyczne spotkania

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

18.03.2020 (2×30 osób)

Warszawa, ulica Herbu Janina 5 – budowa osiedla mieszkaniowego

9.00-12.45

 

BIM 2 dla uczniów (kontynuacja) – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 22, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

23.03.2020, 30.03.2020

8.30 – 10.00 zajęcia cz.1

10.00 – 10.30 przerwa

10.30 – 12.00 zajęcia cz.2
12.00 – 12.45 przerwa obiadowa
12.45 – 14.15 zajęcia cz.3
14.15 – 14.30 przerwa

14:30 – 16:00 zajęcia cz.4

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

26.02.2020 oraz 04.03.2020 (2×30 osób)

Warszawa, skrzyżowanie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa „Nila” – budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego

9.00-12.45

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

13.12.2019 (2×30 osób) Warszawa, ul. Sokratesa 17b, 9.00-12.45

Innowacje w budownictwie II – planowana liczba uczestników – 63 os.

05.12.2019, 11.12.2019

sala 407, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

9.00 – 9.45 I sesja wykładowa

9.50 – 10.35 II sesja wykładowa

10.35 – 10.55 catering

11.55 – 11.40 III sesja wykładowa

11.45 – 12.30 IV sesja wykładowa

12.30 – 12.40 przerwa

12.40– 13.25 V sesja wykładowa

 

BIM dla uczniów – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 201 oraz 21, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Środa 27.11.2019, 04.12.2019, 11.12.2019

8.30-10.15- wykład w sali 201

10.15-16.15 – zajęcia w sali 21

Przerwa kawowa: 10.15 w sali 21

Przerwa obiadowa: 12.15-13.00

 

Praktyczne Spotkania – planowana liczba uczestników – 50 os.

Technikum Budownictwa i Architektury nr 1

20.11.2019 11.00 – 13.15

ul. Górnośląska 31 00-432 Warszawa

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników w każdym terminie 60 os

15.11.2019 (2×30 osób) Warszawa, ul. Łomżyńska 26, 9.00-12.45

21.11.2019 (2×30 osób) Warszawa, ul. Sokratesa 17b, 9.00-12.45

22.11.2019 (2×30 osób) Ząbki, ul. Dzika (budowa szkoły), 9.00-12.45

28.11.2019 (2×30 osób) Warszawa, ul. Łomżyńska 26, 9.00-12.45

 

BIM dla nauczycieli – Revit I, II, III – planowana liczba uczestników – 20 os.

Technikum Architektoniczno-Budowlane im. St. Noakowskiego

Przyrynek 9, 00-219 Warszawa

Soboty

26.10.2019
16.11.2019
14.12.2019

9.00-17.00

 

BIM dla uczniów – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 201 oraz 21, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Środa 23.10.2019 oraz 30.10.2019

8.15-10.00 – wykład w sali 201

10.00-16.00 – zajęcia w sali 21

Przerwa kawowa: 10.00 w sali 21

Przerwa obiadowa: 12.00-12.45 w bufecie na Wydziale Inżynierii Lądowej I piętro

 

Praktyczne Spotkania – planowana liczba uczestników – 120 os.

Technikum Architektoniczno-Budowlane im. St. Noakowskiego

Przyrynek 9, 00-219 Warszawa

Środa 25.10.2019

Zajęcia godz. 12.30 – 14.45

 

Branżowe szkolenia – Technologia betonów specjalnych

gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

14.10.2019 – 9.00-17.00 (6 os.)

21.10.2019 – 9.00 – 17.00 (9 os.)

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

Budowa kompleksu biurowców, ul. Burakowska 14

Wtorek 29.10.2019

1 grupa

9.00 – wykład związany z budową

10.00 – wejście na budowę

2 grupa

9.00 – wejście na budowę

11.00 – wykład związany z budową

Zakończenie 12.00

 

Studencki Tydzień – planowana liczba uczestników – 3 x 30 os.

gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Poniedziałek 04.11.2019 – Piątek 08.11.2019

Zajęcia godz. 8.00-16.00

Poniedziałek 21.10.2019 – Piątek 25.10.2019

Zajęcia godz. 8.00-16.00

Poniedziałek 14.10.2019 – Piątek 18.10.2019

Zajęcia godz. 8.00-16.00

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

Varso Tower, ul. Chmielna 73, Warszawa

Środa – 02.10.2019

Zajęcia godz. 10.30-14.00

 

BIM – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 20, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Wtorek, Środa – 24.09.2019, 25.09.2019

8.30 – 10.00 zajęcia cz.1

10.00 – 10.30 przerwa

10.30 – 12.00 zajęcia cz.2
12.00 – 12.45 przerwa obiadowa
12.45 – 14.15 zajęcia cz.3
14.15 – 14.30 przerwa

14:30 – 16:00 zajęcia cz.4

 

Innowacje w budownictwie – planowana liczba uczestników – 65 os.

Czwartek 26.09.2019

sala 407, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

8.30 – 10.00 I sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

10.00 – 10.30 przerwa (poczęstunek)

10.30 – 12.00 II sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

12.00 – 12.15 przerwa

12.15 – 13.00 III sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

 

BIM – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 20, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Środa 10.04.2019, 24.04.2019, 22.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019

8.30 – 10.00 zajęcia cz.1

10.00 – 10.30 przerwa

10.30 – 12.00 zajęcia cz.2
12.00 – 12.45 przerwa obiadowa
12.45 – 14.15 zajęcia cz.3
14.15 – 14.30 przerwa

14:30 – 16:00 zajęcia cz.4

 

Innowacje w budownictwie i Praktyczne spotkania – planowana liczba uczestników – 63 os.

Czwartek 23.05.2019, 06.06.2019

sala 407, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

8.30 – 10.00 I sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45 II sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

11.45 – 12.00 przerwa

12.00 – 12.45 III sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”,

12.45 – 13.30 obiad

13.30 – 16.00 Praktyczne spotkania

Tytuł:

Zwiększenie wykorzystania e-usług do obsługi edukacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Wykonawcy:

Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Opis:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania zaawansowanych e-usług świadczonych w województwie mazowieckim poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających proces edukacji w Politechnice Warszawskiej, skierowanych do społeczeństwa oraz przedsiębiorców. Region cechuje słaby rozwój e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza do usług świadczonych przez uczelnie wyższe. W ramach projektu planuje się wdrożenie szeregu usług związanych z działalnością uczelni opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Dla realizacji celu strategicznego zostały określone zadania i cele szczegółowe, które koncentrują się na przygotowaniu e-usług w obszarze front office o wysokim stopniu dojrzałości. Wyszczególniono następujące zadania:

 

WIL-1. Wielokanałowy system nauki na odległość

Cel szczegółowy: Podniesienie efektywności procesu kształcenia poprzez wprowadzenie w chmurze responsywnych usług dydaktycznych.

 • Usługa lecture capture
 • Usługa zdalnego prowadzenia wykładów i ćwiczeń –webcasting akademicki.
 • Usługa konsultacji w sieci
 • Usługa współdzielenia materiałów wideo.
 • Usługa tworzenia e-Portfolio

 

WIL-2. Wirtualne Pracownie Komputerowe

Cel szczegółowy: Udostępnienie oprogramowania naukowo-dydaktycznego studentom i absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej na ich prywatnych komputerach i urządzeniach mobilnych poprzez  zakup, wdrożenie i udostępnienie infrastruktury wirtualnych komputerów, tzw. infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI).

 • Usługa wirtualnych pracowni komputerowych

 

WIL-3. Platforma komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej ze społeczeństwem oraz przemysłem

 • System prowadzenia praktyk budowlanych oraz ocena studentów po praktykach przez pracodawców
 • System składania propozycji tematów dyplomów realizowanych w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu
 • Śledzenie karier – ankietyzacja absolwentów Wydziału oraz ocena absolwentów dokonywana przez pracodawców

Cel szczegółowy: Wykorzystanie TIK do komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej z otoczeniem oraz obsługi praktyk budowlanych

 

WSIMR-1 Cyfryzacja zasobów biblioteki oraz udostępnianie ich internetowo

Cel szczegółowy: Zapewnienie dostępu on-line studentom i pracownikom Politechniki Warszawskiej, a także obywatelom i przedsiębiorcom województwa mazowieckiego, do zasobów biblioteki Wydziału SiMR.

 • Usługa udostępniania zasobów biblioteki cyfrowo

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza

Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych).

Wartość projektu: 2 781 642,23 zł
Wysokość dofinansowania: 2 225 313,78 zł

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Wartość projektu: 2 640 751,92 zł
Wysokość dofinansowania: 2 112 601,54 zł

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wartość projektu: 140 890,31 zł
Wysokość dofinansowania: 112 712,25 zł

Tytuł:

„Szkoła Orłów”

Opis:

Celem głównym projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W ramach projektu studenci – laureaci olimpiad wyłonieni w drodze konkursu otrzymają:

 • wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie;
 • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto;
 • indywidualne wsparcie tutora przez okres maks. 27 miesięcy.

Okres realizacji: 

10.2019-31.07.2022

Kwota dofinansowania:

 2 022 580,35 zł

Projekt „Szkoła Orłów na PW” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kierownik na WIL PW:

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek

Jednostki współrealizujące projekt:

Wydział Inżynierii Lądowej PW
Wydział Chemiczny PW
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wydział Mechatroniki PW
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Wydział Elektryczny PW

Tytuł:

Szkolenia z zakresu bezpiecznego montażu deskowań z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej

Opis:

Projekt ARFAT dotyczyć będzie między innymi zasad BHP, ponieważ jednym z jego celów jest ograniczenie wypadków na budowach. Wypadki te są głównie spowodowane upadkami z wysokości, szczególnie podczas prac na rusztowaniach. Prace na wysokości (np. związane z deskowaniami i rusztowaniami) są jednymi z najniebezpieczniejszych prac budowlanych, ponieważ m.in. metody szkoleniowe nie są wystarczające. Jak pokazują badania, pracownicy nie są zainteresowani klasycznymi metodami szkoleniowymi. Wykorzystanie urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów), nowoczesnej technologi AR i wspierających plików multimedialnych sprawi, że szkolenie ARFAT będzie interesujące i zapadające w pamięć.

Kierownik w PW:

dr inż. Aleksander Nicał

 

Więcej informacji

Tytuł:

Bezpieczny montaż okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej

Opis:

Projekt ARSC – Bezpieczny montaż okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation) ma na celu zapobieganie wypadkom na placach budów. Upadki z wysokości są jedną z najczęstszych przyczyn poważnych i śmiertelnych wypadków w Polsce i innych krajach Europy. Projekt polega na opracowaniu nowoczesnego szkolenia łączącego klasyczny podręcznik z technologią rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmented Reality). Nowoczesne metody szkoleniowe wykorzystujące AR są już wykorzystywane przez pilotów, kierowców F1, czy przemysł wojskowy. Wykorzystanie urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów), nowoczesnej technologi AR i wspierających plików multimedialnych sprawia, że szkolenie ARSC będzie interesujące i zapadające w pamięć. Szkolenie ARSC będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a jego innowacyjna forma znakomicie wpasowuje się w wymagania ery digitalizacji.

Kierownik w PW:

mgr inż. Jerzy Rosłon

 

Więcej informacji

Tytuł:

HOUSING AS A STRATEGY FOR THE HEALTH PROMOTION FROM AN INTERSECTORAL AND MULTI-DISCIPLINARY APPROACH

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej

Opis:

Projekt odnosi się do priorytetów związanych z sektorem kształcenia i szkoleń zawodowych, zakłada on poprawę szkoleń i materiałów dydaktycznych w dziedzinie zarządzania w budownictwie. Projekt odnosi się także do priorytetów horyzontalnych poprzez uproszczenie systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych menedżerów budowlanych Poprawa systemu edukacji personelu sektora budowlanego jest kluczowa, aby budownictwo mogło być zrównoważone oraz efektywne. Ze względu na rozwarstwienie ekonomiczne w UE istnieje zjawisko migracji inżynierów i menedżerów budowlanych w obrębie UE. Należy zapewnić im zunifikowany system kwalifikacji, rozpoznawania i certyfikacji umiejętności na terenie całej Unii. Projekt zakłada powstanie sześciu nowych podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego. Podręczniki powstaną w czterech językach (polski, angielski, niemiecki, islandzki) co pozwoli na wprowadzenie ich w wielu krajach oraz do systemów ECVET.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

COMMON LEARNING OUTCOMES FOR EUROPEAN MANAGERS IN CONSTRUCTION, part V

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Wprowadzanie innowacji w kluczowym zawodzie w branży budowlanej

Opis:

The Diagnosis Project is aimed at defining the professional profile of the experts for the diagnosis of the built heritage and establishing the necessary contents for their training. The Project has specialized partners, both Universities and entities in the construction sector of Spain, Italy, Great Britain and Poland. RehabiMed leads the project and assumes the projection of the results both between the Euro-Mediterranean university world and the entire sector involved, with the objective of consolidating this profile of expert among the specialties related to the rehabilitation of local heritage. The Diagnosis project is included in the Erasmus + program of the Spanish National Agency and has a duration of two years. He has started his work in November 2017 and ends in October 2019.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

HEROES OF SMES: DEVELOPING UNIQUE MENTORING SKILLS AND TECHNIQUES

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Improvement of Professional Competences in Construction

Opis:

Celem projektu jest szkolenie uczniów oraz robotników niewykwalifikowanych w zawodach budowlanych w zakresie wykonywania robót wykończeniowych. Lista tych zawodów została wyłoniona poprzez analizy potrzeb firm budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej. Analizy te przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wraz z organizacjami europejskimi stowarzyszonymi (AEEBC – The Associaction of Building Experts In Construction). Szkolenie w tych wybranych zawodach budowlanych zostanie oparte na opracowanych w projekcie innowacyjnych materiałach dydaktycznych wspomaganych filmami instruktażowymi z uwzględnieniem przestrzegania warunków BHP przy wykonywaniu robót oraz odpowiednich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli zawodów. Materiały dydaktyczne pozwolą na modernizacje metod nauczania lub wprowadzania nowych przedmiotów w istniejących szkołach zawodowych oraz w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Kształcenie ustawiczne w zakresie Lean Construction w budownictwie

Opis:

Celem projektu jest opracowanie kursów z zakresu Lean Construction dla budownictwa, opracowanie metodologii i materiałów dydaktycznych.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Business MENTOR training and CERTification

Opis:

The ERASMUS + Strategic partnership MENTORCERT project is proposed to follow an existing Erasmus+ project TRUST ME and a former Erasmus+ project CERTI4TRAIN. The consortium, coordinated by the Budapest Business School will develop the mentioned projects, refining, developing and integrating the results of the TRUST ME and CERTI4TRAIN projects to provide SMEs with a mechanism to access internationally certified, standardised mentoring services on offer. In addition, the project aligns the business mentoring activity with sectors of strategic importance to the local economy. By developing progression pathways (a certification scheme) for business mentors and moving towards international certification of business mentoring, the MENTORCERT project will help to overcome a lack of information on standards that are one of the most significant barriers to SME engagement across the EU.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

CONTEMPORARY APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SPATIAL COMPREHENSION THROUGH AUGMENTED REALITY CONTENT

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Innovative Educational Integration of Urban Plannings Based on BIM-GIS Technologies and Focused on Circular Economy Challenges

Opis:

Innovative Educational Integration of Urban Plannings Based on BIM-GIS Technologies and Focused on Circular Economy Challenges UrbanBIM project will deepen the interconnection of the triple helix, both in an educational level as well as for professional and will develop interoperability between metadata generated by the emerging technologies of BIM (Building Information Modelling) and Geographical Information Systems (GIS), so that all information can be flow into these systems and reinterpreted to exhaustive knowledge of urban developments and rehabilitations from an environmental point of view. OBJECTIVES -Integrate BIM tools across all strands of the triple helix in the construction sector: Public bodies – companies – universities. -Implement on municipal public bodies the calculation of CO2 emissions at all stages involved in construction at urban level, both developments and rehabilitations. -Increase on awareness of climate change problem in the most influence strata within construction sector. -Provide information about the emissions of each product/building/urban plan. -Improve interoperability between emerging technologies (BIM/GIS) and those already implemented in public bodies (GIS).

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Kształcenie na odległość z zakresu zarządzania w budownictwie

Opis:

Celem operacyjnym projektu jest zwiększenie kwalifikacji personelu zarządzającego budowlanymi projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków unijnych. Cele szczegółowe: przygotowanie platformy internetowej dla nauczania zarządzania wartością i ryzykiem w budownictwie w języku polskim i angielskim łącznie z bazą materiałów dydaktycznych i procedurami nauczania. Projekt wpłynie także na rozwój programów studiów z językiem angielskim i polskim jako językiem wykładowym. Kursy będą rozpoznawane przez Partnerskie Uniwersytety. Partnerzy w projekcie zapewnią udział przedstawicieli firm budowlanych w celu dostosowania zawartości kursów oraz sposobów nauki do ich wymagań. Powstaną kursy blended learning na poziomie europejskim – z wykorzystaniem Internetu będą nowoczesnym sposobem nauczania dla menedżerów budownictwa.

Projekt przewiduje opracowanie innowacyjnych kursów prowadzonych przez Internet – MOODLE z zakresu zarządzania ryzykiem i wartością w budownictwie. Partnerzy projektu – Politechnika Warszawska / Norwegian University of Science and Technology / Rejkiawik University – odpowiedzialni za merytoryczne przygotowanie kursów oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, które zapewni udział przedstawicieli firm budowlanych w celu dostosowania zawartości merytorycznej kursów do aktualnych wymagań rynkowych.

Kierownik w PW:

dr inż. Mariola Książek-Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania w budownictwie

Opis:

Głównym celem projektu jest odniesienie się do dyrektywy 89/48/EWG, która ma na celu ujednolicenie systemów nauczania i opracowania przejrzystego systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych (w tym kwalifikacji menedżerskich inżynierów budowlanych). Projekt bazuje na rezultatach poprzednich projektów LDV TOI CLOEMC I i II (PL/06/B/F/PP/174014, 2009-1-PL1-LEO05-05016) w których opracowano pierwsze podręczniki Biblioteki Menedżerów Budowlanych (zestaw w wersji elektronicznej na załączonym do aplikacji CD). Projekt odpowiada na potrzebę opracowania europejskich studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w budownictwie dla inżynierów budowlanych. Przewidziane materiały dydaktyczne, metodologia , organizacja studiów (wspólny dyplom uczelni partnerskich) będą narzędziami promocji, certyfikacji oraz systemu rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budownictwa (z wykorzystaniem istniejącego już tytułu European Building Expert – promowanego przez AEEBC – Europejskie Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Budowlanych, zrzeszające narodowe Stowarzyszenia menedżerskie i inżynierskie w budownictwie z 15 krajów UE). Grupą docelową projektu są inżynierowie budowlani z krajów UE oraz studenci wymiany międzynarodowej (np. Erasmus). Cele szczegółowe projektu są następujące: opracowanie narzędzia porównania kwalifikacji menedżerskich w budownictwie, opracowanie programów, materiałów dydaktycznych oraz schematu organizacyjnego studiów podyplomowych. Materiały będą mogły być też wykorzystywane w Ciągłej Edukacji Zawodowej osób zainteresowanych.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Procedury bezpieczeństwa przy montażu ścian osłonowych wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej

Opis:

Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków podczas wznoszenia wysokich budynków, zwłaszcza podczas montażu ścian osłonowych. Obecne metody szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa podczas takich prac są niewystarczające, a uczelnie techniczne często nie uczą swoich studentów (którzy w przyszłości będą kierować takim robotami) o środkach ochrony przed wypadkami. Upadki z wysokości są tymczasem najczęstszą przyczyną poważnych wypadków, często śmiertelnych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Istnieje olbrzymia potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten został podniesiony w europejskiej dyrektywie 2001/45/WE, która zobowiązuje do podjęcia odpowiednich środków w celu poprawy bezpieczeństwa w pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR). Szczególny nacisk położony zostanie na stosowanie odpowiednich, efektywnych technologii montażu, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Multimedialne szkolenia z zakresu BHP w budownictwie

Opis:

Celem projektu było stworzenie aplikacji dotyczącej szkolenia z zakresu BHP. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne – tablety, smartfony (Android OS). Celem projektu jest zminimalizowanie do zera wypadków zdarzających się na placach budów, rozwinięcie u pracowników zdolności „bezpiecznego myślenia i reagowania”, stworzenie atrakcyjnego narzędzia wspierającego szkolenie BHP oraz wypracowanie nawyku traktowania spraw BHP jako potrzebnych niż jako „zło konieczne”.

SERIO jako aplikacja na urządzenia mobilne ma być czymś na kształt podręcznego przewodnika/szkolenia w którym użytkownik będzie miał możliwość znalezienia odpowiedzi i informacji na temat zasad BHP oraz działania według zasad zrównoważonego budownictwa. Aby efektywniej oddziaływać na wyobraźnię użytkowników SERIO składa się z materiałów zaczerpniętych z życia codziennego: zdjęcia, dokumenty, przykłady, opisy zdarzeń etc. Stąd konsorcjum przed przystąpieniem do pisania projektu poprosiło o wsparcie firm z sektora budowlanego oraz organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji