Projekty dydaktyczne

Projekty dydaktyczne

Tytuł:

NERW PW  Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17)

Opis:

Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej realizowane są trzy zadania:

Zadanie 28 – Modyfikacja programów kształcenia w języku angielskim na kierunku Civil Engineering 

– Modyfikacja programu studiów na I i II stopniu w języku angielskim.

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów w języku angielskim – pracownicy Wydziału

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów  w języku angielskim – przedstawiciele przedsiębiorców

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów  w języku angielskim – nauczyciel akademicki (wspólnie z przedstawicielem przedsiębiorców)

– Przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć na I i II stopniu studiów  w języku angielskim, w formie elektronicznej (preskrypty, tutoriale, zestawy ćwiczeń, materiały do zajęć z BIM)

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.

Wartość zadania: 272 250,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 264 082,50 zł

Zadanie  29 – Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie umiejętności praktycznych stosowania BIM w budownictwie 

– Modyfikacja programu studiów – pracownicy WIL

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych – pracownicy Wydziału

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia – przedstawiciele przedsiębiorców

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia – przez pracowników WIL (współdzielone z przedstawicielami przedsiębiorców)

– Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (preskrypty, tutoriale, zestawy ćwiczeń) do zajęć na studiach I i II stopnia

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 30.06.2021 r.

Wartość zadania: 598 950,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 580 981,50 zł

 Zadanie 40 – Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Lądowej 

– Szkolenia w zakresie podstaw metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa

– Szkolenia certyfikowane w zakresie metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa

– Wizyty studyjne i przeprowadzenie zadań projektowych związanych z wizytą – wyjazdy edukacyjne do zakładów produkcji wyrobów budowlanych

– Wizyty studyjne i przeprowadzenie zadań projektowych związanych z wizytą – wyjazdy geotechniczno – geologiczne

– Zajęcia praktyczne – wyjazdowe – geodezyjne w ramach grupy projektowej

– Podsumowanie szkoleń i wizyt, bilans kompetencji „na wyjściu”

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 30.09.2021 r.

Wartość zadania: 1 297 560,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 1 258 633,20 zł

Tytuł:

NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18)

Opis:

Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwojuProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej realizowane są dwa zadania:

Zadanie 3 – Nowy kierunek studiów II stopnia „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”

– Przygotowanie merytoryczne  programu studiów II stopnia w ramach nowego kierunku „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”

– Opracowanie merytoryczne zakresu poszczególnych zajęć dydaktycznych obejmujący 14 kierunkowych modułów kształcenia oraz 9 modułów wspólnych dla kierunku.

– Przygotowanie materiałów dydaktycznych w liczbie 14 modułów, które zostaną udostępnione studentom nowego kierunku studiów w wersji elektronicznej (preskrypty, prezentacje multimedialne, tutoriale, zestawy ćwiczeń).

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez nauczycieli akademickich i przy udziale ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Termin realizacji: od: 01.01.2019 r. –  31.03.2021 r.

Wartość zadania: 445 500,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 432 135,00 zł

Zadanie 18 – Wysokiej Jakości Staże WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start-2

-Podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 36 m-cy, do 30.09.2022 r. wysokiej jakości staży dla 210 studentów (69 kobiet, 141 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

-Staże będą realizowane w wymiarze 160 godzin w okresie 8 tygodni, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

-Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 250 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 210 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 180 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Termin realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Wartość zadania: 1 310 232,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 1 270 925,04 zł

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH

UMOWA STAŻOWA

Przydatne dokumenty – załączniki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 2 – kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 – wniosek o staż

Załącznik nr 4 – formularz zgłoszeni stażu

Załącznik nr 5 – deklaracja pracodawcy

Załącznik nr 6 – program stażu

Załącznik nr 7 – dziennik stażu

Załącznik nr 8 – referencje i certyfikat

Załącznik nr 9 – rachunek kosztów stażysty

Załącznik nr 10 – oświadczenie pracodawcy

Tytuł:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start”.

Opis:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do 30.09.2019 r. wysokiej jakości staży dla 180 studentów (59 kobiet, 121 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

Staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 260 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 180 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 162 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Staże będą realizowane zgodnie z Zaleceniem  Rady (2014/C 88/01) i umożliwią płynne przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia poprzez dostosowanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu Pracodawcy zyskają możliwość rekrutacji najlepszych studentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy przez firmy budowlane i możliwość zapewnienia sobie pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 2 408 341,50 zł
Wysokość dofinansowania: 2 336 091,25 zł

Tytuł:

Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie.

Opis:

Celem projektu jest podniesienie do 31.08.2021 kompetencji budowlanych 947 os. (388K, 559M), auczycieli i uczniów szkół średnich odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę i narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć, które  kolei ukierunkują uczniów na rozwój w kierunku praktycznym i innowacyjnym w budownictwie;
 • Propagowanie idei rozwijania kompetencji praktycznych, miękkich  innowacyjnych w budownictwie wśród uczniów szkół średnich;
 • Zdobycie umiejętności i zwiększenie zainteresowania technologią BIM przez nauczycieli i uczniów;

Zadanie 1 Opracowanie programów i realizacja działań dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół średnich służących propagowaniu zawodu inżyniera budownictwa

Działania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku budowlanego (zarówno w zakresie pracy jak i rozwoju branży budowlanej w Polsce). W zakresie zadania 1 znajdą się: Studencki Tydzień na WIL PW, Praktyczne spotkania na WIL PW,  Innowacje w budownictwie, Innowacyjne budowy, Branżowe szkolenia.

Zadanie 2 Opracowanie programów i realizacja działań dydaktycznych nt. BIM dla uczniów i nauczycieli

BIM dla uczniów i nauczycieli to cykl szkoleń obejmujących podstawy Building Information Modelling.

Nr projektu  POWR.03.01.00-00-T060/18

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 815 606,25 zł
Wysokość dofinansowania: 791 138,06 zł

Tytuł:

Wzrost e-potencjału Mazowsza

Wykonawcy:

Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Opis:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania zaawansowanych e-usług świadczonych w województwie mazowieckim poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających proces edukacji w Politechnice Warszawskiej, skierowanych do społeczeństwa oraz przedsiębiorców. Region cechuje słaby rozwój e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza do usług świadczonych przez uczelnie wyższe. W ramach projektu planuje się wdrożenie szeregu usług związanych z działalnością uczelni opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Dla realizacji celu strategicznego zostały określone zadania i cele szczegółowe, które koncentrują się na przygotowaniu e-usług w obszarze front office o wysokim stopniu dojrzałości. Wyszczególniono następujące zadania:

WIL-1. Wielokanałowy system nauki na odległość

Cel szczegółowy: Podniesienie efektywności procesu kształcenia poprzez wprowadzenie w chmurze responsywnych usług dydaktycznych.

 • Usługa lecture capture
 • Usługa zdalnego prowadzenia wykładów i ćwiczeń –webcasting akademicki.
 • Usługa konsultacji w sieci
 • Usługa współdzielenia materiałów wideo.
 • Usługa tworzenia e-Portfolio

WIL-2. Wirtualne Pracownie Komputerowe

Cel szczegółowy: Udostępnienie oprogramowania naukowo-dydaktycznego studentom i absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej na ich prywatnych komputerach i urządzeniach mobilnych poprzez  zakup, wdrożenie i udostępnienie infrastruktury wirtualnych komputerów, tzw. infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI).

 • Usługa wirtualnych pracowni komputerowych

WIL-3. Platforma komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej ze społeczeństwem oraz przemysłem

 • System prowadzenia praktyk budowlanych oraz ocena studentów po praktykach przez pracodawców
 • System składania propozycji tematów dyplomów realizowanych w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu
 • Śledzenie karier – ankietyzacja absolwentów Wydziału oraz ocena absolwentów dokonywana przez pracodawców

Cel szczegółowy: Wykorzystanie TIK do komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej z otoczeniem oraz obsługi praktyk budowlanych

WSIMR-1 Cyfryzacja zasobów biblioteki oraz udostępnianie ich internetowo

Cel szczegółowy: Zapewnienie dostępu on-line studentom i pracownikom Politechniki Warszawskiej, a także obywatelom i przedsiębiorcom województwa mazowieckiego, do zasobów biblioteki Wydziału SiMR.

 • Usługa udostępniania zasobów biblioteki cyfrowo

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza

Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych).

Wartość projektu: 2 781 642,23 zł
Wysokość dofinansowania: 2 225 313,78 zł

Wydział Inżynierii Lądowej

Wartość projektu: 2 640 751,92 zł
Wysokość dofinansowania: 2 112 601,54 zł

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wartość projektu: 140 890,31 zł
Wysokość dofinansowania: 112 712,25 zł

Tytuł:

Szkolenia z zakresu bezpiecznego montażu deskowań z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej

Opis:

Projekt ARFAT dotyczyć będzie między innymi zasad BHP, ponieważ jednym z jego celów jest ograniczenie wypadków na budowach. Wypadki te są głównie spowodowane upadkami z wysokości, szczególnie podczas prac na rusztowaniach. Prace na wysokości (np. związane z deskowaniami i rusztowaniami) są jednymi z najniebezpieczniejszych prac budowlanych, ponieważ m.in. metody szkoleniowe nie są wystarczające. Jak pokazują badania, pracownicy nie są zainteresowani klasycznymi metodami szkoleniowymi. Wykorzystanie urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów), nowoczesnej technologi AR i wspierających plików multimedialnych sprawi, że szkolenie ARFAT będzie interesujące i zapadające w pamięć.

Kierownik w PW:

dr inż. Aleksander Nicał

 

Więcej informacji

Tytuł:

Bezpieczny montaż okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej

Opis:

Projekt ARSC – Bezpieczny montaż okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation) ma na celu zapobieganie wypadkom na placach budów. Upadki z wysokości są jedną z najczęstszych przyczyn poważnych i śmiertelnych wypadków w Polsce i innych krajach Europy. Projekt polega na opracowaniu nowoczesnego szkolenia łączącego klasyczny podręcznik z technologią rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmented Reality). Nowoczesne metody szkoleniowe wykorzystujące AR są już wykorzystywane przez pilotów, kierowców F1, czy przemysł wojskowy. Wykorzystanie urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów), nowoczesnej technologi AR i wspierających plików multimedialnych sprawia, że szkolenie ARSC będzie interesujące i zapadające w pamięć. Szkolenie ARSC będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a jego innowacyjna forma znakomicie wpasowuje się w wymagania ery digitalizacji.

Kierownik w PW:

mgr inż. Jerzy Rosłon

 

Więcej informacji

Tytuł:

HOUSING AS A STRATEGY FOR THE HEALTH PROMOTION FROM AN INTERSECTORAL AND MULTI-DISCIPLINARY APPROACH

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej

Opis:

Projekt odnosi się do priorytetów związanych z sektorem kształcenia i szkoleń zawodowych, zakłada on poprawę szkoleń i materiałów dydaktycznych w dziedzinie zarządzania w budownictwie. Projekt odnosi się także do priorytetów horyzontalnych poprzez uproszczenie systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych menedżerów budowlanych Poprawa systemu edukacji personelu sektora budowlanego jest kluczowa, aby budownictwo mogło być zrównoważone oraz efektywne. Ze względu na rozwarstwienie ekonomiczne w UE istnieje zjawisko migracji inżynierów i menedżerów budowlanych w obrębie UE. Należy zapewnić im zunifikowany system kwalifikacji, rozpoznawania i certyfikacji umiejętności na terenie całej Unii. Projekt zakłada powstanie sześciu nowych podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego. Podręczniki powstaną w czterech językach (polski, angielski, niemiecki, islandzki) co pozwoli na wprowadzenie ich w wielu krajach oraz do systemów ECVET.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

COMMON LEARNING OUTCOMES FOR EUROPEAN MANAGERS IN CONSTRUCTION, part V

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Wprowadzanie innowacji w kluczowym zawodzie w branży budowlanej

Opis:

The Diagnosis Project is aimed at defining the professional profile of the experts for the diagnosis of the built heritage and establishing the necessary contents for their training. The Project has specialized partners, both Universities and entities in the construction sector of Spain, Italy, Great Britain and Poland. RehabiMed leads the project and assumes the projection of the results both between the Euro-Mediterranean university world and the entire sector involved, with the objective of consolidating this profile of expert among the specialties related to the rehabilitation of local heritage. The Diagnosis project is included in the Erasmus + program of the Spanish National Agency and has a duration of two years. He has started his work in November 2017 and ends in October 2019.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

HEROES OF SMES: DEVELOPING UNIQUE MENTORING SKILLS AND TECHNIQUES

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Improvement of Professional Competences in Construction

Opis:

Celem projektu jest szkolenie uczniów oraz robotników niewykwalifikowanych w zawodach budowlanych w zakresie wykonywania robót wykończeniowych. Lista tych zawodów została wyłoniona poprzez analizy potrzeb firm budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej. Analizy te przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wraz z organizacjami europejskimi stowarzyszonymi (AEEBC – The Associaction of Building Experts In Construction). Szkolenie w tych wybranych zawodach budowlanych zostanie oparte na opracowanych w projekcie innowacyjnych materiałach dydaktycznych wspomaganych filmami instruktażowymi z uwzględnieniem przestrzegania warunków BHP przy wykonywaniu robót oraz odpowiednich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli zawodów. Materiały dydaktyczne pozwolą na modernizacje metod nauczania lub wprowadzania nowych przedmiotów w istniejących szkołach zawodowych oraz w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Kształcenie ustawiczne w zakresie Lean Construction w budownictwie

Opis:

Celem projektu jest opracowanie kursów z zakresu Lean Construction dla budownictwa, opracowanie metodologii i materiałów dydaktycznych.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Business MENTOR training and CERTification

Opis:

The ERASMUS + Strategic partnership MENTORCERT project is proposed to follow an existing Erasmus+ project TRUST ME and a former Erasmus+ project CERTI4TRAIN. The consortium, coordinated by the Budapest Business School will develop the mentioned projects, refining, developing and integrating the results of the TRUST ME and CERTI4TRAIN projects to provide SMEs with a mechanism to access internationally certified, standardised mentoring services on offer. In addition, the project aligns the business mentoring activity with sectors of strategic importance to the local economy. By developing progression pathways (a certification scheme) for business mentors and moving towards international certification of business mentoring, the MENTORCERT project will help to overcome a lack of information on standards that are one of the most significant barriers to SME engagement across the EU.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

CONTEMPORARY APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SPATIAL COMPREHENSION THROUGH AUGMENTED REALITY CONTENT

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Innovative Educational Integration of Urban Plannings Based on BIM-GIS Technologies and Focused on Circular Economy Challenges

Opis:

Innovative Educational Integration of Urban Plannings Based on BIM-GIS Technologies and Focused on Circular Economy Challenges UrbanBIM project will deepen the interconnection of the triple helix, both in an educational level as well as for professional and will develop interoperability between metadata generated by the emerging technologies of BIM (Building Information Modelling) and Geographical Information Systems (GIS), so that all information can be flow into these systems and reinterpreted to exhaustive knowledge of urban developments and rehabilitations from an environmental point of view. OBJECTIVES -Integrate BIM tools across all strands of the triple helix in the construction sector: Public bodies – companies – universities. -Implement on municipal public bodies the calculation of CO2 emissions at all stages involved in construction at urban level, both developments and rehabilitations. -Increase on awareness of climate change problem in the most influence strata within construction sector. -Provide information about the emissions of each product/building/urban plan. -Improve interoperability between emerging technologies (BIM/GIS) and those already implemented in public bodies (GIS).

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Kształcenie na odległość z zakresu zarządzania w budownictwie

Opis:

Celem operacyjnym projektu jest zwiększenie kwalifikacji personelu zarządzającego budowlanymi projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków unijnych. Cele szczegółowe: przygotowanie platformy internetowej dla nauczania zarządzania wartością i ryzykiem w budownictwie w języku polskim i angielskim łącznie z bazą materiałów dydaktycznych i procedurami nauczania. Projekt wpłynie także na rozwój programów studiów z językiem angielskim i polskim jako językiem wykładowym. Kursy będą rozpoznawane przez Partnerskie Uniwersytety. Partnerzy w projekcie zapewnią udział przedstawicieli firm budowlanych w celu dostosowania zawartości kursów oraz sposobów nauki do ich wymagań. Powstaną kursy blended learning na poziomie europejskim – z wykorzystaniem Internetu będą nowoczesnym sposobem nauczania dla menedżerów budownictwa.

Projekt przewiduje opracowanie innowacyjnych kursów prowadzonych przez Internet – MOODLE z zakresu zarządzania ryzykiem i wartością w budownictwie. Partnerzy projektu – Politechnika Warszawska / Norwegian University of Science and Technology / Rejkiawik University – odpowiedzialni za merytoryczne przygotowanie kursów oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, które zapewni udział przedstawicieli firm budowlanych w celu dostosowania zawartości merytorycznej kursów do aktualnych wymagań rynkowych.

Kierownik w PW:

dr inż. Mariola Książek-Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania w budownictwie

Opis:

Głównym celem projektu jest odniesienie się do dyrektywy 89/48/EWG, która ma na celu ujednolicenie systemów nauczania i opracowania przejrzystego systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych (w tym kwalifikacji menedżerskich inżynierów budowlanych). Projekt bazuje na rezultatach poprzednich projektów LDV TOI CLOEMC I i II (PL/06/B/F/PP/174014, 2009-1-PL1-LEO05-05016) w których opracowano pierwsze podręczniki Biblioteki Menedżerów Budowlanych (zestaw w wersji elektronicznej na załączonym do aplikacji CD). Projekt odpowiada na potrzebę opracowania europejskich studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w budownictwie dla inżynierów budowlanych. Przewidziane materiały dydaktyczne, metodologia , organizacja studiów (wspólny dyplom uczelni partnerskich) będą narzędziami promocji, certyfikacji oraz systemu rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budownictwa (z wykorzystaniem istniejącego już tytułu European Building Expert – promowanego przez AEEBC – Europejskie Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Budowlanych, zrzeszające narodowe Stowarzyszenia menedżerskie i inżynierskie w budownictwie z 15 krajów UE). Grupą docelową projektu są inżynierowie budowlani z krajów UE oraz studenci wymiany międzynarodowej (np. Erasmus). Cele szczegółowe projektu są następujące: opracowanie narzędzia porównania kwalifikacji menedżerskich w budownictwie, opracowanie programów, materiałów dydaktycznych oraz schematu organizacyjnego studiów podyplomowych. Materiały będą mogły być też wykorzystywane w Ciągłej Edukacji Zawodowej osób zainteresowanych.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Procedury bezpieczeństwa przy montażu ścian osłonowych wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej

Opis:

Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków podczas wznoszenia wysokich budynków, zwłaszcza podczas montażu ścian osłonowych. Obecne metody szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa podczas takich prac są niewystarczające, a uczelnie techniczne często nie uczą swoich studentów (którzy w przyszłości będą kierować takim robotami) o środkach ochrony przed wypadkami. Upadki z wysokości są tymczasem najczęstszą przyczyną poważnych wypadków, często śmiertelnych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Istnieje olbrzymia potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten został podniesiony w europejskiej dyrektywie 2001/45/WE, która zobowiązuje do podjęcia odpowiednich środków w celu poprawy bezpieczeństwa w pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR). Szczególny nacisk położony zostanie na stosowanie odpowiednich, efektywnych technologii montażu, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Multimedialne szkolenia z zakresu BHP w budownictwie

Opis:

Celem projektu było stworzenie aplikacji dotyczącej szkolenia z zakresu BHP. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne – tablety, smartfony (Android OS). Celem projektu jest zminimalizowanie do zera wypadków zdarzających się na placach budów, rozwinięcie u pracowników zdolności „bezpiecznego myślenia i reagowania”, stworzenie atrakcyjnego narzędzia wspierającego szkolenie BHP oraz wypracowanie nawyku traktowania spraw BHP jako potrzebnych niż jako „zło konieczne”.

SERIO jako aplikacja na urządzenia mobilne ma być czymś na kształt podręcznego przewodnika/szkolenia w którym użytkownik będzie miał możliwość znalezienia odpowiedzi i informacji na temat zasad BHP oraz działania według zasad zrównoważonego budownictwa. Aby efektywniej oddziaływać na wyobraźnię użytkowników SERIO składa się z materiałów zaczerpniętych z życia codziennego: zdjęcia, dokumenty, przykłady, opisy zdarzeń etc. Stąd konsorcjum przed przystąpieniem do pisania projektu poprosiło o wsparcie firm z sektora budowlanego oraz organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji