O Wydziale

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale jego tradycje sięgają 1826 roku.

Wydział Inżynierii Lądowej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie budownictwa. Na Wydziale prowadzone są studia inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku Budownictwo (akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie specjalności: Budownictwo Zrównoważone, Drogi Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria Produkcji Budowlanej oraz Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie ze specjalizacjami: Konstrukcje Budowlane, Mosty i Budowle Podziemne oraz Teoria Konstrukcji.

Wydział umożliwia również kształcenie na studiach doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie Budownictwo.

Pracownicy jednostki zaangażowani są w prowadzenie wielokierunkowych prac badawczych z takich dziedzin jak: mechanika materiałów i konstrukcji, badania elementów i konstrukcji oraz tworzenie nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria materiałów budowlanych, geotechnika, fizyka budowli i problematyka energooszczędności w budownictwie, inżynieria komunikacyjna, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Prace badawcze finansowane są głównie ze środków publicznych na naukę w ramach projektów europejskich, projektów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wiele tych projektów realizowanych jest we współpracy z partnerami przemysłowymi oraz krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami zawodowymi.

Wydział Inżynierii Lądowej dba o rozwój relacji z innymi instytucjami naukowymi w Polsce i na świecie. Między innymi prowadzi aktywną współpracę ze wszystkimi uczelniami technicznymi w Polsce oraz ma podpisane umowy o współpracy międzynarodowej z ośrodkami z większości krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonymi. Między innymi wspólne projekty prowadzi z Finlandią, Hiszpanią, Irlandią, Niemcami, Turcją, Włochami oraz Ukrainą. Poza Unią Europejską zostały podpisane umowy z uczelniami z Uzbekistanu, Azerbejdżanu i Chin. Ponadto studenci WIL mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu studiów II stopnia z Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, ParisTech, we Francji. Wydział bierze także aktywny udział we współpracy dydaktycznej i szkoleniowej programu Erasmus+ w ramach stałych umów umożliwiających polskim studentom częściowe studia za granicą oraz przyjazd zagranicznych studentów w celu odbycia częściowych studiów na WIL. Wspomniane umowy pozwalają na wymianę studentów z krajami takimi jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Islandia, Irlandia, Litwa, Macedonia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy. Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi także studia anglojęzyczne, na które aplikują studenci z całego świata, w tym z Chin, Japonii, Korei czy Stanów Zjednoczonych.