I Stopnia (Inżynierskie)

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej PW na rok akademicki 2024/2025

3 czerwca – 10 lipca rejestracja zapisy internetowe:

https://irk.pw.edu.pl

UWAGA: w celu dokonania zgłoszenia na studia, wystarczy, wpisać rodzaj dokumentu (np. polska nowa matura), rok jego uzyskania oraz kraj wydania. Po otrzymaniu świadectwa trzeba uzupełnić pozostałe pola: numer dokumentu (dla polskiej matury: zaczyna się od M/… lub, dla aneksów maturalnych, AM/…), datę wydania, rodzajnazwę instytucji wystawiającej (dla polskiej matury: OKE, które wydało świadectwo), miejsce wydania.

wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 85 zł
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur (wydanych przed rokiem 2002)
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów technika (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
 • Dla studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (CE): oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że obowiązuje dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem*
18 lipca godz. 13 ogłoszenie wyników kwalifikacji
od 19 lipca godz. 9:00
do 24 lipca godz. 15:00

 

przedstawienie do wglądu oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (należy mieć przy sobie dodatkowo kserokopię matury + ewentualnie certyfikatu językowego, dyplomu technika, zaświadczenia z olimpiady, które zostaną poświadczone przez pracownika Wydziału za zgodność z oryginałem i pozostawione w teczce kandydata)

Informacje dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na Wydział Inżynierii Lądowej PW w I turze znajdują się tutaj (link, będzie aktywny w 2 połowie lipca).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendium Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia – program „Pierwszy Rok” to stypendium dla maturzystów, którzy rozpoczynają studia na uczelniach akademickich w całej Polsce. Szczegóły na stronie FEJJ: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok

*Opłata semestralna za studia  stacjonarne w języku angielskim w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2024/2025, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczana jest zgodnie z Decyzją nr 138 Rektora PW z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2024/2025 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub lit. d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy przyjęci na studia w r.a. 2024/2025 wnoszą opłaty zgodnie z Decyzją nr 137 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2024 w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2024/2025

Terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej PW na rok akademicki 2024/2025

1-28 sierpnia
rejestracja zapisy internetowe:

https://irk.pw.edu.pl

UWAGA: w celu dokonania zgłoszenia na studia, wystarczy, wpisać rodzaj dokumentu (np. polska nowa matura), rok jego uzyskania oraz kraj wydania. Po otrzymaniu świadectwa trzeba uzupełnić pozostałe pola: numer dokumentu (dla polskiej matury: zaczyna się od M/… lub, dla aneksów maturalnych, AM/…), datę wydania, rodzajnazwę instytucji wystawiającej (dla polskiej matury: OKE, które wydało świadectwo), miejsce wydania.

wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 85 zł
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur (wydanych przed rokiem 2002)
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów technika (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach niestacjonarnych są płatne, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem*

dostarczenie i przedstawienie do wglądu oryginałów dokumentów przez kandydatów (po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na koncie IRK): należy mieć przy sobie dodatkowo kserokopię matury + ewentualnie certyfikatu językowego, dyplomu technika, zaświadczenia z olimpiady, które zostaną poświadczone przez pracownika Wydziału za zgodność z oryginałem i pozostawione w teczce kandydata

4-5 września informacja o ewentualnym przedłużeniu zapisów
do 18 września
ogłoszenie wyników kwalifikacji

*Opłata semestralna za studia niestacjonarne I stopnia  w całym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2024/2025, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczana jest zgodnie z Decyzją nr 138 Rektora PW z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2024/2025 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub lit. d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy przyjęci na studia w r.a. 2024/2025 wnoszą opłaty zgodnie z Decyzją nr 137 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2024/2025

W przypadku pytań prosimy o kontakt email: rekrutacja.budownictwo.il@pw.edu.pl lub telefoniczny 22 234 6551.

Zasady rekrutacji

Zasady Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej można znaleźć na stronie Politechniki Warszawskiej:

Jakie zdobędę umiejętności?

 • Projektowanie i wykonawstwo obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.
 • Analiza konstrukcji.
 • Dobór i stosowanie materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii.
 • Wykorzystanie technik komputerowych stosowanych w budownictwie.

 

W jaki sposób osiągnę zamierzone cele?

 • Program studiów o szerokim spektrum treści.
 • Doświadczona kadra.
 • Dużo zajęć praktycznych, takich jak projekty, ćwiczenia i laboratoria.
 • Praktyki zawodowe.
 • Szeroki wybór specjalności.
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie.
 • Program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS+.

 

Jakie uzyskam możliwości po studiach?

 • Kontynuacja nauki na studiach II stopnia.
 • Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa.
 • Pełnienie funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej lub inwestycyjnej.
 • Ubieganie się o uprawnienia budowlane (o ograniczonym zakresie).
Specjalności

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych związanych z budową, modernizacją i naprawami linii kolejowych, linii metra i torowisk tramwajowych, w tym o:
  • konstrukcji dróg szynowych – od materiałów i elementów przez strukturę do geometrii w planie i w profilu,
  • zróżnicowania wymagań konstrukcyjnych w zależności od przeznaczenia infrastruktury,
  • oceny stanu infrastruktury torowej i jej elementów,
  • technologii i maszynach służących do prac ziemnych, budowy torów, zabudowy rozjazdów oraz prac naprawczych i utrzymaniowych,
  • procesie uzyskiwania zezwoleń na dopuszczanie do eksploatacji i jego powiązaniach z uzyskiwaniem zgód na użytkowanie i innych dokumentów koniecznych dla rozpoczęcia, prowadzenia i zamknięcia inwestycji oraz potwierdzania zgodności wykonanych prac z obowiązującymi wymaganiami na poszczególnych etapach realizacji inwestycji;
 • prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych związanych z budową, modernizacją i naprawami stacji i przystanków osobowych, stacji manewrowych, towarowych i postojowych oraz szynowej infrastruktury centrów logistycznych i bocznic przemysłowych.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • projektowania: planu sytuacyjnego, przekroju podłużnego i poprzecznego, oznakowania, odwodnienia, urządzeń dla ruchu pieszego, komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej metodą katalogową;
 • organizacji ruchu i parkowania, zarządzania ruchem, badań, pomiarów i analiz ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, projektowania sygnalizacji świetlnej, wyznaczania przepustowości dróg, oceny warunków ruchu, analizy i organizacji parkowania, charakterystyki i organizacji ruchu pieszego i rowerowego, oceny stanu, metod poprawy i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • posługiwania się programem CAD stosowanym w drogownictwie (obecnie MicroStation) oraz programem do projektowania dróg (obecnie InRoads);
 • projektowania obiektów infrastruktury transportu szynowego (kolej, metro, tramwaj) w zakresie ich konstrukcji i układu geometrycznego trasy, a także projektowania i realizacji procesów budowy i utrzymania tych obiektów;
 • projektowania wykonawczego komunikacyjnych budowli ziemnych, a także prowadzenia nadzoru i kontroli jakości wykonywanych konstrukcji ziemnych (laboratoryjnej i polowej) oraz urządzeń systemów odwodnienia;
 • przeprowadzania procesu inwestycyjnego, posługiwania się przepisami prawnymi, prowadzenia nadzoru i kontroli jakości wykonywanych nawierzchni oraz prowadzenia prac związanych z całorocznym utrzymaniem dróg;
 • projektowania mieszanek do nawierzchni drogowych, identyfikacji rodzaju i przyczyn zniszczeń nawierzchni drogowych oraz zasad prawidłowego wbudowywania mieszanek w nawierzchni drogowej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • podstaw chemii materiałów budowlanych oraz ich właściwości, a także rozwiązań technicznych z ich zastosowaniem;
 • podstaw technologii kompozytów asfaltowych, cementowych i polimerowych;
 • projektowania i sterowania procesami produkcji wyrobów budowlanych, obejmującymi zasoby ludzkie i materialne, technologię, organizację i efektywność ekonomiczną produkcji;
 • projektowania procesów realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich i kierowania tymi procesami.

Inżynier budownictwa lądowego o specjalności IPB odgrywa wiodącą rolę we wznoszeniu obiektów budowlanych i kierowaniu realizacją przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Wymaga to gruntownej wiedzy technicznej, takiej jak znajomość właściwości stosowanych materiałów budowlanych, technologii rozwiązań materiałowych, metod projektowania kompozytów budowlanych, a także umiejętności projektowania i organizowania procesu wznoszenia budowli, łącznie z zagadnieniami technologii robót budowlanych, prawno-administracyjnymi, ekonomiczno-finansowymi i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym. Umiejętności te są niezbędne w warunkach gospodarki rynkowej.

Charakter zadań wykonywanych przez inżyniera budownictwa lądowego o tej specjalności wymaga również znajomości wybranych elementów z zakresu optymalizacji decyzji, wybranych metod komputerowych, niezawodności procesów i przedsięwzięć budowlanych, ekonomiki oraz wybranych elementów socjologii, psychologii i fizjologii pracy. System kształcenia jest oparty na założeniu, że słuchacz współtworzy swój program studiów poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych. Może to czynić zgodnie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami dotyczącymi kariery zawodowej. Specjalność IPB umożliwia wybór dwóch głównych ścieżek nauczania – Inżynieria Materiałów Budowlanych oraz Inżynieria Produkcji i Zarządzania w Budownictwie. Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej, a także inwestycyjnej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych;
 • projektowania architektonicznego prostych budynków;
 • modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli;
 • ogólnej znajomości zagadnień technologii i organizacji, takich jak: dobór materiałów, wznoszenie, eksploatowanie, modernizowanie, przeprowadzanie napraw i remontów oraz ochrona przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich;
 • komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych;
 • kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych;
 • posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceny i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie.

Specjalność Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) przygotowuje do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie utrzymania, budowania oraz, w ograniczonym zakresie, projektowania prostych obiektów mostowych i budowli podziemnych. Absolwent specjalności jest przygotowywany do pracy w firmach wykonawczych oraz w organach administracji odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów mostowych i budowli podziemnych. Posiada również podstawowe wiedzę i umiejętności, która pozwalają kontynuować studia w kontekście zaawansowanego projektowania tych konstrukcji.

W odniesieniu do konstrukcji mostowych student zdobywa podstawową wiedzę, studiując przedmioty Podstawy mostownictwa i Podstawy budownictwa podziemnego. Ponadto, już w ramach programu Specjalności, uzyskuje podstawowe informacje pozwalające ocenić stan konstrukcji i przeprowadzić jej przegląd podstawowy (Diagnostyka i utrzymanie mostów). Potrafi zaprojektować prostą konstrukcję mostu betonowego oraz określić wymagane parametry materiałowe, a także zaproponować metodę jej wznoszenia (Mosty betonowe z technologią betonu oraz Metody komputerowe w mostownictwie).

Wybierając dodatkowe przedmioty, poszerza wiedzę z zakresu budowy różnych konstrukcji mostowych (Technologia budowy mostów) oraz poznaje szczegółowo elementy wyposażenia mostów (Wyposażenie mostów) z założeniem wykorzystania wiedzy na budowie oraz w pracy w organach administracji mostowej przy zagadnieniach utrzymaniowych i modernizacyjnych.

W odniesieniu do budowli podziemnych, student zdobywa wiedzę na temat tuneli płytkich oraz wykopów głębokich wykonywanych metodą odkrywkową, poznając podstawowe metody ich projektowania oraz wykonywania (Budowle podziemne I). Wybierając przedmiot dodatkowy (Wybrane zagadnienia budownictwa podziemnego), dowiaduje się o różnych metodach umieszczania rurociągów pod ziemią oraz uzupełnia wiedzę o tunelach i ich wyposażeniu. Zdobyte informacje będą mu przydatne w pracy na budowie oraz przy zagadnieniach związanych z utrzymaniem tuneli.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • wykorzystania najnowszych technologii izolacji cieplnej i wilgotnościowej budynków;
 • stosowania urządzeń odzyskujących ciepło z powietrza wentylacyjnego lub ścieków;
 • projektowania budynków pozyskujących energię słonecznej w sposób bierny, wykorzystując odpowiednio  zorientowane względem stron świata elementy konstrukcji oraz w sposób czynny, przy pomocy urządzeń typu kolektory słoneczne.

Absolwenci posiadają umiejętność oceny materiałów budowlanych, technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków, stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, metod i programów komputerowych. Są przygotowywani do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych i konstrukcyjnych dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych o niestandardowym charakterze, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Absolwent BE jest poszukiwanym specjalistą na współczesnym rynku pracy, który wymaga elastyczności i umiejętności dostosowywania się do aktualnych potrzeb.