I Stopnia (Inżynierskie)

Jakie zdobędę umiejętności?

 • Projektowanie i wykonawstwo obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.
 • Analiza konstrukcji.
 • Dobór i stosowanie materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii.
 • Wykorzystanie technik komputerowych stosowanych w budownictwie.

 

W jaki sposób osiągnę zamierzone cele?

 • Program studiów o szerokim spektrum treści.
 • Doświadczona kadra.
 • Dużo zajęć praktycznych, takich jak projekty, ćwiczenia i laboratoria.
 • Praktyki zawodowe.
 • Szeroki wybór specjalności.
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie.
 • Program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS+.

 

Jakie uzyskam możliwości po studiach?

 • Kontynuacja nauki na studiach II stopnia.
 • Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa.
 • Pełnienie funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej lub inwestycyjnej.
 • Ubieganie się o uprawnienia budowlane (o ograniczonym zakresie).
Specjalności

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych związanych z budową, modernizacją i naprawami linii kolejowych, linii metra i torowisk tramwajowych, w tym o:
  • konstrukcji dróg szynowych – od materiałów i elementów przez strukturę do geometrii w planie i w profilu,
  • zróżnicowania wymagań konstrukcyjnych w zależności od przeznaczenia infrastruktury,
  • oceny stanu infrastruktury torowej i jej elementów,
  • technologii i maszynach służących do prac ziemnych, budowy torów, zabudowy rozjazdów oraz prac naprawczych i utrzymaniowych,
  • procesie uzyskiwania zezwoleń na dopuszczanie do eksploatacji i jego powiązaniach z uzyskiwaniem zgód na użytkowanie i innych dokumentów koniecznych dla rozpoczęcia, prowadzenia i zamknięcia inwestycji oraz potwierdzania zgodności wykonanych prac z obowiązującymi wymaganiami na poszczególnych etapach realizacji inwestycji;
 • prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych związanych z budową, modernizacją i naprawami stacji i przystanków osobowych, stacji manewrowych, towarowych i postojowych oraz szynowej infrastruktury centrów logistycznych i bocznic przemysłowych.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • projektowania: planu sytuacyjnego, przekroju podłużnego i poprzecznego, oznakowania, odwodnienia, urządzeń dla ruchu pieszego, komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej metodą katalogową;
 • organizacji ruchu i parkowania, zarządzania ruchem, badań, pomiarów i analiz ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, projektowania sygnalizacji świetlnej, wyznaczania przepustowości dróg, oceny warunków ruchu, analizy i organizacji parkowania, charakterystyki i organizacji ruchu pieszego i rowerowego, oceny stanu, metod poprawy i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • posługiwania się programem CAD stosowanym w drogownictwie (obecnie MicroStation) oraz programem do projektowania dróg (obecnie InRoads);
 • projektowania obiektów infrastruktury transportu szynowego (kolej, metro, tramwaj) w zakresie ich konstrukcji i układu geometrycznego trasy, a także projektowania i realizacji procesów budowy i utrzymania tych obiektów;
 • projektowania wykonawczego komunikacyjnych budowli ziemnych, a także prowadzenia nadzoru i kontroli jakości wykonywanych konstrukcji ziemnych (laboratoryjnej i polowej) oraz urządzeń systemów odwodnienia;
 • przeprowadzania procesu inwestycyjnego, posługiwania się przepisami prawnymi, prowadzenia nadzoru i kontroli jakości wykonywanych nawierzchni oraz prowadzenia prac związanych z całorocznym utrzymaniem dróg;
 • projektowania mieszanek do nawierzchni drogowych, identyfikacji rodzaju i przyczyn zniszczeń nawierzchni drogowych oraz zasad prawidłowego wbudowywania mieszanek w nawierzchni drogowej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • podstaw chemii materiałów budowlanych oraz ich właściwości, a także rozwiązań technicznych z ich zastosowaniem;
 • podstaw technologii kompozytów asfaltowych, cementowych i polimerowych;
 • projektowania i sterowania procesami produkcji wyrobów budowlanych, obejmującymi zasoby ludzkie i materialne, technologię, organizację i efektywność ekonomiczną produkcji;
 • projektowania procesów realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich i kierowania tymi procesami.

Inżynier budownictwa lądowego o specjalności IPB odgrywa wiodącą rolę we wznoszeniu obiektów budowlanych i kierowaniu realizacją przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Wymaga to gruntownej wiedzy technicznej, takiej jak znajomość właściwości stosowanych materiałów budowlanych, technologii rozwiązań materiałowych, metod projektowania kompozytów budowlanych, a także umiejętności projektowania i organizowania procesu wznoszenia budowli, łącznie z zagadnieniami technologii robót budowlanych, prawno-administracyjnymi, ekonomiczno-finansowymi i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym. Umiejętności te są niezbędne w warunkach gospodarki rynkowej.

Charakter zadań wykonywanych przez inżyniera budownictwa lądowego o tej specjalności wymaga również znajomości wybranych elementów z zakresu optymalizacji decyzji, wybranych metod komputerowych, niezawodności procesów i przedsięwzięć budowlanych, ekonomiki oraz wybranych elementów socjologii, psychologii i fizjologii pracy. System kształcenia jest oparty na założeniu, że słuchacz współtworzy swój program studiów poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych. Może to czynić zgodnie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami dotyczącymi kariery zawodowej. Specjalność IPB umożliwia wybór dwóch głównych ścieżek nauczania – Inżynieria Materiałów Budowlanych oraz Inżynieria Produkcji i Zarządzania w Budownictwie. Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej, a także inwestycyjnej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych;
 • projektowania architektonicznego prostych budynków;
 • modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli;
 • ogólnej znajomości zagadnień technologii i organizacji, takich jak: dobór materiałów, wznoszenie, eksploatowanie, modernizowanie, przeprowadzanie napraw i remontów oraz ochrona przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich;
 • komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych;
 • kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych;
 • posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceny i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie.

Specjalność Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) przygotowuje do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie utrzymania, budowania oraz, w ograniczonym zakresie, projektowania prostych obiektów mostowych i budowli podziemnych. Absolwent specjalności jest przygotowywany do pracy w firmach wykonawczych oraz w organach administracji odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów mostowych i budowli podziemnych. Posiada również podstawowe wiedzę i umiejętności, która pozwalają kontynuować studia w kontekście zaawansowanego projektowania tych konstrukcji.

W odniesieniu do konstrukcji mostowych student zdobywa podstawową wiedzę, studiując przedmioty Podstawy mostownictwa i Podstawy budownictwa podziemnego. Ponadto, już w ramach programu Specjalności, uzyskuje podstawowe informacje pozwalające ocenić stan konstrukcji i przeprowadzić jej przegląd podstawowy (Diagnostyka i utrzymanie mostów). Potrafi zaprojektować prostą konstrukcję mostu betonowego oraz określić wymagane parametry materiałowe, a także zaproponować metodę jej wznoszenia (Mosty betonowe z technologią betonu oraz Metody komputerowe w mostownictwie).

Wybierając dodatkowe przedmioty, poszerza wiedzę z zakresu budowy różnych konstrukcji mostowych (Technologia budowy mostów) oraz poznaje szczegółowo elementy wyposażenia mostów (Wyposażenie mostów) z założeniem wykorzystania wiedzy na budowie oraz w pracy w organach administracji mostowej przy zagadnieniach utrzymaniowych i modernizacyjnych.

W odniesieniu do budowli podziemnych, student zdobywa wiedzę na temat tuneli płytkich oraz wykopów głębokich wykonywanych metodą odkrywkową, poznając podstawowe metody ich projektowania oraz wykonywania (Budowle podziemne I). Wybierając przedmiot dodatkowy (Wybrane zagadnienia budownictwa podziemnego), dowiaduje się o różnych metodach umieszczania rurociągów pod ziemią oraz uzupełnia wiedzę o tunelach i ich wyposażeniu. Zdobyte informacje będą mu przydatne w pracy na budowie oraz przy zagadnieniach związanych z utrzymaniem tuneli.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • wykorzystania najnowszych technologii izolacji cieplnej i wilgotnościowej budynków;
 • stosowania urządzeń odzyskujących ciepło z powietrza wentylacyjnego lub ścieków;
 • projektowania budynków pozyskujących energię słonecznej w sposób bierny, wykorzystując odpowiednio  zorientowane względem stron świata elementy konstrukcji oraz w sposób czynny, przy pomocy urządzeń typu kolektory słoneczne.

Absolwenci posiadają umiejętność oceny materiałów budowlanych, technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków, stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, metod i programów komputerowych. Są przygotowywani do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych i konstrukcyjnych dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych o niestandardowym charakterze, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Absolwent BE jest poszukiwanym specjalistą na współczesnym rynku pracy, który wymaga elastyczności i umiejętności dostosowywania się do aktualnych potrzeb.

Zasady rekrutacji

Zasady Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej można znaleźć na stronie Politechniki Warszawskiej:

Dodatkowe informacje

Plany studiów stacjonarnych

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Budownictwo
Download 73.6 KB

 

Plany studiów niestacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Budownictwo
Download 370.2 KB

 

Kierunkowe efekty uczenia się

Kierunkowe efekty uczenia się
Download 254.5 KB

 

Prezentacje specjalności

Prezentacja specjalności BZ 2021
Download 4.8 MB
Prezentacja specjalności DS 2021
Download 8.4 MB
Prezentacja specjalności IK 2021
Download 5.1 MB
Prezentacja specjalności IPB 2021
Download 6.3 MB
Prezentacja specjalności KBI 2021
Download 2.9 MB
Prezentacja specjalności MiBP 2021
Download 6.1 MB
Prezentacja specjalności TK 2021
Download 5.1 MB