Proces dyplomowania

Proces dyplomowania

Egzamin dyplomowy w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 egzaminy dyplomowe przeprowadzane są wyłącznie w trybie na odległość. Sposób przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej określa załącznik nr 1 zarządzenia 99/2020 Rektora PW oraz Wytyczne dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej 

Schemat postępowania dla studentów, którzy zgodnie z Regulaminem studiów w PW powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni:

  1. Nie później niż 4 tygodnie przed zakończeniem pisania pracy dyplomowej, Student przesyła do Dziekanatu na adres obrony.zdalne@il.pw.edu.pl skan aktualnej karty wydania tematu  pracy.
  2. USOSweb Student sprawdza czy wszystkie oceny łączne oraz składowe z przedmiotów zrealizowanych podczas studiów są prawidłowo wpisane oraz czy w USOSweb widnieją prawidłowe dane tj. imię lub imiona i nazwisko, pesel. 
  3. Po wpisaniu przez Dziekanat tematu pracy do USOS (dziekanat uzupełni dane maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych), Student ma możliwość uzupełnienia niezbędnych informacji w Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.usos.pw.edu.pl/ oraz wgrania pracy  do APD, a następnie przesłania pracy do akceptacji Promotora.
  4. Promotor sprawdza pracę w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, następnie zwraca ją do poprawy lub akceptuje i ocenia.
  5. Po wystawieniu recenzji przez Promotora w APD, Student dostarcza wniosek o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym  oraz komplet pozostałych wymaganych dokumentów do Dziekanatu w umówionym wcześniej terminie i odbiera okładki lub przesyła oryginały pocztą (w wyjątkowych sytuacjach w przypadku problemu z odbiorem okładek, student może odebrać je w dniu dostarczenia wydrukowanej pracy dyplomowej).
  6. Student nie późnej niż w dniu egzaminu składa w Dziekanacie wydrukowaną pracę dyplomową.

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wymagań edytorskich dot. pracy dyplomowej znajdują się w dokumencie Co przed obroną – formalności.

W okresie wakacyjnym egzaminy dyplomowe na WIL PW będą się odbywały w dniach: 5 – 9 lipca 2021 i 23-25 sierpnia 2021. Osoby, które planują uczestniczyć w egzaminie w jednym w jednym z tych terminów powinny zapoznać się z dokumentem dostępnym na stronie: https://www.il.pw.edu.pl/?mdocs-file=10816.

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty. 

 

Maria Szymańska

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
m.szymanska@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty.