Proces dyplomowania

Termin złożenia pracy dyplomowej

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu studiów w PW Student ma obowiązek przekazania poprzez system informatyczny pracy dyplomowej do promotora, w terminie najpóźniej na 3 tygodnie przed końcem semestru w przypadku pracy inżynierskiej oraz do ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego w przypadku pracy magisterskiej. Ustęp 2 § 30 daje Dziekanowi możliwość, na wniosek promotora lub studenta, przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o 3 miesiące w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 1. Warunkiem uzyskania zgody jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z programu studiów potwierdzonych wpisami w systemie USOS oraz zapisanie się do promotora i złożenie w dziekanacie kompletnej (z wszystkimi wymaganymi podpisami) Karty wydania tematu pracy.

Informacja o terminach egzaminów dyplomowych w semestrze letnim r.a 2023/2024

W semestrze letnim r.a. 2023/2024 przewiduje się następujące terminy egzaminów dyplomowych:

 1. W okresie od 15 maja do 30 czerwca br. terminy będą ustalane zgodnie ze zgłoszeniami promotorów;
 2. W okresie wakacyjnym:

– od 4 do 10 lipca b.r. (blok egzaminów dyplomowych), dla studentów którzy mają wgraną do systemu USOS ADP i ocenioną przez promotora pracę nie później niż w dniu 19 czerwca b.r.

– od 1 do 31 sierpnia b.r. terminy ustalane będą tylko po ich wcześniejszym uzgodnieniu przez promotora ze wszystkimi członkami komisji dyplomowej, z uwzględnieniem ich planów urlopowych, dla studentów którzy mają wgrana do systemu USOS ADP i ocenioną przez promotora pracę nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony;

 1. w okresie od 2 do 5 września b.r. terminy ustalane będą zgodnie ze zgłoszeniami promotorów dla studentów , którzy mają wgrana do systemy USOS APD i ocenioną przez promotora prace nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony.

 

Schemat postępowania dla studentów, którzy zgodnie z Regulaminem studiów w PW powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego :

 1. Student nie później niż 4 tygodnie przed zakończeniem pisania pracy dyplomowej, dostarcza do dziekanatu aktualną Kartę wydania tematu lub wysyła jej skan na adres e-mail dziekanatu.
 2. Dziekanat w ciągu 10 dniu roboczych uzupełnia dane z karty wydania tematu
  w systemie USOS APD.
 3. Student wgrywa pracę do USOS APD.
 4. Student składa w USOSweb Wniosek o przygotowanie suplementu do dyplomu.
 5. Dziekanat sprawdza absolutorium i generuje suplement, który następnie przesyła za pośrednictwem USOSweb do akceptacji dyplomanta.
 6. Student zatwierdza lub zwraca do korekty suplement zgodnie z instrukcją dostępną na stronie https://www.il.pw.edu.pl/dokumenty/#Proces_dyplomowania-dokumenty (instrukcja jest również dostępna w USOSweb).
 7. Promotor, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania pracy przez studenta sporządza opinię w sprawie akceptacji pracy dyplomowej oraz propozycję jej oceny.
 8. Niezwłocznie po wystawieniu opinii przez promotora w USOS APD, jednak dopiero po zaakceptowaniu treści suplementu, student składa w USOSweb Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
 9. Promotor w Podaniu o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego potwierdza, że praca została sprawdzona w systemie JSA i jest gotowa do obrony.
 10. Dziekanat sprawdza, czy student spełnił warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Jeśli warunki nie zostały spełnione Dziekan odmawia dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Student może złożyć podanie ponownie po spełnieniu warunków. W przypadku pracy dyplomowej realizowanej przez zespół, dopuszczenie do egzaminu pierwszego z członków zespołu jest możliwe wyłącznie w przypadku wystawienia opinii o pracy dyplomowej i propozycji oceny przez promotora dla każdego
  z członków zespołu.
 11. W terminie 5 dni roboczych od złożenia przez studenta Podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego Prodziekan ds. studiów wydaje zgodę na dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego.
 12. Opinia o pracy wystawiona przez promotora i recenzja wystawiona przez recenzenta powinny być dostępne dla studenta w APD nie później niż 3 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 13. Termin egzaminu powinien być wyznaczony nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego, nie licząc dni wolnych od zajęć.
 14. Podczas egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest udostępnić do wglądu komisji wydrukowany autorski egzemplarz pracy dyplomowej. Okładkę do pracy dyplomowej student odbiera z dziekanatu przed obroną. Praca powinna zostać wydrukowana zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumencie „Co przed obroną – formalności”, który jest dostępny na stronie internetowej Wydziału.

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty. 

Aktualizacja 29.02.2024

Maria Szymańska

Specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
maria.szymanska@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
izabela.lachowicz@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty.