Proces dyplomowania

Proces dyplomowania

Egzamin dyplomowy w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 możliwe jest skorzystanie ze zdalnej oraz stacjonarnej formy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Sposób przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej określa załącznik nr 1 zarządzenia 26/2020 Rektora PW oraz Wytyczne dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej . Zgodnie z zarządzeniem nr 32/2020 Rektora PW Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW przygotował Zalecenia dla studentów uczestniczących w egzaminach dyplomowych odbywających się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w formie bezpośredniej. Jeżeli wymogi formalne będą spełnione, to student, który wybiera taką formę obrony, ma możliwość skorzystania z niej pod warunkiem zastosowania sie do wszystkich przepisów i wytycznych środowiskowych GIS.

Studenci, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów do obrony ale ich praca dyplomowa jest już zaakceptowana przez promotora w APD powinni wybrać formę egzaminu:

Egzamin w formie zdalnej Egzamin w formie stacjonarnej
A. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. (dokument 0 dostępny do pobrania na dole strony) oraz z wytycznymi dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (dokument 02 dostępny do pobrania na dole strony). A. Zapoznać się z Zaleceniami dla studentów uczestniczących w egzaminach dyplomowych odbywających się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w formie bezpośredniej (dokument 04 dostępny do pobrania poniżej) oraz wytycznymi  środowiskowymi GIS (dokument 05)
B. W USOSweb sprawdzić czy wszystkie oceny łączne oraz składowe z przedmiotów zrealizowanych podczas studiów są prawidłowo wpisane oraz czy w USOSweb widnieją prawidłowe dane tj. imię lub imiona i nazwisko.
C. Na adres obrony.zdalne@il.pw.edu.pl wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl. przesłać wiadomość e-mail z dokumentami do obrony.

Wiadomość należy przesłać nie później niż 2 tygodnie przed planowaną obroną zdalną.
W przypadku obrony w formie stacjonarnej w Gmachu WIL Dziekan wyznaczy dwa terminy egzaminów. Wstępnie ustalone daty egzaminów dyplomowych to:

28 lipca 2020 r. – wiadomość z dokumentami należy przesłać najpóźniej 10 lipca 2020 r.

3 września 2020 r. – wiadomość z dokumentami należy przesłać najpóźniej 18 sierpnia 2020 r.

 

Alternatywnym rozwiązaniem do wysłania wiadomości e-mail jest wysłanie oryginałów ww. dokumentów pocztą, kurierem lub umówienie w dziekanacie dokładnego terminu dostarczenia dokumentów osobiście, ale zachowując ww. terminy.

 

Wiadomość e-mail powinna mieć temat zawierający tekst: Komplet dokumentów do obrony oraz odpowiednio imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia, w języku polskim/angielskim.

W e-mailu powinny znajdować się skany lub zdjęcia niżej wymienionych podpisanych dokumentów:

1. Wniosek o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym wraz z oświadczeniem podanym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 26/2020 (01. Zał.1 – obrona zdalna) 1. Wniosek o egzamin dyplomowy w formie stacjonarnej (03. Zal.1 – obrona stacjonarna)
2. Streszczenia w języku polskim i angielskim – podpisane przez dyplomanta, bez podpisu promotora
3. Streszczenie pracy w języku obcym, jeżeli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski – podpisane przez studenta
4. Oświadczenie autora pracy (wydruk z APD)
5. Zgoda Absolwenta WIL
6. Formularz „Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów”
7. Wniosek o suplement i dyplom w języku obcym (dla chętnych)
8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu
9. Dla cudzoziemców – formularz z imieniem i nazwiskiem
10. Informacje o dodatkowych osiągnięciach do suplementu, jeżeli ktoś je posiada.W treści e-maila prosimy o podanie informacji, czy wszystkie przedmioty wymagane w planie studiów zostały zaliczone – co w praktyce oznacza, że oceny są wpisane do USOSweb. Osoby, które nie posiadają absolutorium w dniu wysyłania maila prosimy o powiadomienie dziekanatu mailowo niezwłocznie po jego uzyskaniu tj. gdy wszystkie oceny zostaną wpisane do USOSweb.Po mailowym potwierdzeniu przez dziekanat otrzymania maila prosimy o usunięcie z wysłanych wiadomości e-maila z załącznikami, a pozostawienie w skrzynce jedynie maila z potwierdzeniem otrzymania wiadomości z dziekanatu.
E. Nie później niż w okresie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni student/absolwent składa w dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej oryginały przesłanych mailem dokumentów oraz inne dokumenty wyszczególnione w dokumencie Co przed obroną? – formalności https://www.il.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/proces-dyplomowania/proces-dyplomowania-dokumenty/626-co-przed-obron%C4%85-formalno%C5%9Bci/file w tym zdjęcia, indeks, pracę dyplomową w wersji papierowej wydrukowaną wg wytycznych z dokumentu (zawierającą streszczenia, oświadczenia itd.) E. Nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej oryginały przesłanych mailem dokumentów, oświadczenie (zał. nr 1 do zarządzenia 32/2020 Rektora PW) oraz inne dokumenty wyszczególnione w dokumencie Co przed obroną? – formalności https://www.il.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/proces-dyplomowania/proces-dyplomowania-dokumenty/626-co-przed-obron%C4%85-formalno%C5%9Bci/file w tym zdjęcia, indeks, pracę dyplomową w wersji papierowej wydrukowaną wg wytycznych z dokumentu (zawierającą streszczenia, oświadczenia itd.)

Studenci, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów do obrony i nie mają wgranej i/lub zaakceptowanej przez promotora pracy w APD powinni:

Egzamin w formie zdalnej Egzamin w formie stacjonarnej
A. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. (dokument 0 dostępny do pobrania na dole strony) oraz z wytycznymi dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (dokument 02 dostępny do pobrania na dole strony). A. Zapoznać się z Zaleceniami dla studentów uczestniczących w egzaminach dyplomowych odbywających się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w formie bezpośredniej (dokument 04 dostępny do pobrania poniżej) oraz wytycznymi  środowiskowymi GIS (dokument 05)
B. W USOSweb sprawdzić czy wszystkie oceny łączne oraz składowe z przedmiotów zrealizowanych podczas studiów są prawidłowo wpisane oraz czy w USOSweb widnieją prawidłowe dane tj. imię lub imiona i nazwisko.
C. Na adres obrony.zdalne@il.pw.edu.pl wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl. przesłać dwie wiadomości e-mail.

Wiadomość e-mail 1 należy przesłać nie później niż 4 tygodnie przed planowaną obroną, w przypadku egzaminu w formie zdalnej lub w przypadku egzaminu w formie stacjonarnej do 10 lipca dla egzaminu w dniu 28 lipca 2020 r. lub do 18 sierpnia dla egzaminu w dniu 3 września 2020 r.

Wiadomość e-mail 2 należy przesłać, gdy praca dyplomowa jest już oceniona przez promotora w USOS APD, ale nie później niż 2 tygodnie przed planowaną obroną.

Wiadomość e-mail 1 powinna mieć temat zawierający tekst: Dokumenty do obrony oraz odpowiednio imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia, w języku polskim/angielskim.

Alternatywnym rozwiązaniem do wysłania wiadomości e-mail jest wysłanie oryginałów ww. dokumentów pocztą, kurierem lub umówienie w dziekanacie dokładnego terminu dostarczenia dokumentów osobiście.

W e-mailu powinny znajdować się skany lub zdjęcia niżej wymienionych podpisanych dokumentów:

  1. Formularz „Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów”
  2. Wniosek o suplement i dyplom w języku obcym (dla chętnych)
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu
  4. Dla cudzoziemców – formularz z imieniem i nazwiskiem
  5. Informacje o dodatkowych osiągnięciach do suplementu, jeżeli ktoś je posiada.

W treści e-maila prosimy o podanie informacji, czy wszystkie przedmioty wymagane w planie studiów zostały zaliczone – co w praktyce oznacza, że oceny są wpisane do USOSweb. Osoby, które nie posiadają absolutorium w dniu wysyłania maila prosimy o powiadomienie dziekanatu mailowo niezwłocznie po jego uzyskaniu tj. gdy wszystkie oceny zostaną wpisane do USOSweb.

Po mailowym potwierdzeniu przez dziekanat otrzymania wiadomości, w celu zabezpieczenia przed wypływem danych wrażliwych, prosimy o usunięcie z wysłanych wiadomości e-maila z załącznikami, a pozostawienie w skrzynce odbiorczej jedynie wiadomości z potwierdzeniem otrzymania przesłanej przez dziekanat.

Wiadomość e-mail 2 – gdy praca dyplomowa jest oceniona przez promotora w USOS APD, powinna mieć temat zawierający tekst: Wniosek o zdalny/stacjonarny* egzamin dyplomowy oraz odpowiednio imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia, w języku polskim/angielskim.

 

*odpowiednio

W e-mailu powinny znajdować się skany lub zdjęcia niżej wymienionych podpisanych dokumentów:

1. Wniosek o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym wraz z oświadczeniem podanym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 26/2020 (01. Zał.1 – obrona zdalna) 1. Wniosek o egzamin dyplomowy w formie stacjonarnej wraz z oświadczeniem (03. Zal.1 – obrona stacjonarna)
1. Streszczenia w języku polskim i angielskim – podpisane przez dyplomanta, bez podpisu promotora
2. Streszczenie pracy w języku obcym, jeżeli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski – podpisane przez studenta
3. Oświadczenie autora pracy (wydruk z APD)
4. Zgoda Absolwenta WILW treści e-maila prosimy o podanie informacji, czy wszystkie przedmioty wymagane w planie studiów zostały zaliczone – co w praktyce oznacza, że oceny są wpisane do USOSweb. Osoby, które nie posiadają absolutorium w dniu wysyłania maila prosimy o powiadomienie dziekanatu mailowo niezwłocznie po jego uzyskaniu tj. gdy wszystkie oceny zostaną wpisane do USOSweb.Po mailowym potwierdzeniu przez dziekanat otrzymania maila prosimy o usunięcie z wysłanych wiadomości e-maila z załącznikami, a pozostawienie w skrzynce jedynie maila z potwierdzeniem otrzymania wiadomości z dziekanatu.
D. Nie później niż w okresie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni student/absolwent składa w dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej oryginały przesłanych mailem dokumentów oraz inne dokumenty wyszczególnione w dokumencie Co przed obroną? – formalności https://www.il.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/proces-dyplomowania/proces-dyplomowania-dokumenty/626-co-przed-obron%C4%85-formalno%C5%9Bci/file w tym zdjęcia, indeks, pracę dyplomową w wersji papierowej wydrukowaną wg wytycznych z dokumentu (zawierającą streszczenia, oświadczenia itd.) D. Nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej oryginały przesłanych mailem dokumentów, oświadczenie (zał. nr 1 do zarządzenia 32/2020 Rektora PW)  oraz inne dokumenty wyszczególnione w dokumencie Co przed obroną? – formalności https://www.il.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/proces-dyplomowania/proces-dyplomowania-dokumenty/626-co-przed-obron%C4%85-formalno%C5%9Bci/file w tym zdjęcia, indeks, pracę dyplomową w wersji papierowej wydrukowaną wg wytycznych z dokumentu (zawierającą streszczenia, oświadczenia itd.)

Maria Szymańska

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
m.szymanska@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Kazimierz Truchan

specjalista ds. administracyjnych

Pokój:
Tel.:
k.truchan@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 528
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 528
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 528
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 528
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Kazimierz Truchan

specjalista ds. administracyjnych

Pokój:
Tel.:
k.truchan@il.pw.edu.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty.