Proces dyplomowania

Schemat postępowania dla studentów, którzy zgodnie z Regulaminem studiów w PW powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego :

 1. Nie później niż 4 tygodnie przed zakończeniem pisania pracy dyplomowej, Student dostarcza do Dziekanatu aktualną Kartę wydania tematu  pracy.
 2. Po wpisaniu przez Dziekanat tematu pracy do USOS (dziekanat uzupełni dane maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych), Student ma możliwość uzupełnienia niezbędnych informacji w Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.usos.pw.edu.pl/ oraz wgrania pracy  do APD, a następnie przesłania pracy do akceptacji Promotora.
 3. Promotor sprawdza pracę w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, następnie zwraca ją do poprawy lub akceptuje i ocenia.
 4. Po wystawieniu recenzji przez Promotora w APD, Student dostarcza komplet wymaganych dokumentów do Dziekanatu i odbiera okładki lub przesyła oryginały pocztą, a okładki odbiera przed egzaminem dyplomowym.
 5. Student dostaje wiadomość email o konieczności sprawdzenia i zaakceptowania (lub zwrócenia do korekty) w USOSweb suplementu do dyplomu. 
 6. Recenzje oraz skład Komisji Egzaminu Dyplomowego jest dostępny w APD nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wymagań edytorskich dot. pracy dyplomowej znajdują się w dokumencie Co przed obroną – formalności dostępnym w zakładce Dokumenty.

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty. 

Egzaminy dyplomowe w wakacje odbęda się w dniach 4-8 lipca 2022 r.

Studenci, którzy planują przystąpić do egzaminu dyplomowego w terminie 4-8 lipca zobowiązani są do spełnienia następujących formalności:

 1. Temat pracy – Wpisany temat do APD do dnia 06.06.2022 r. Sprawdzenie w APD czy temat przekazany do dziekanatu na Karcie wydania tematu pracy jest aktualny.
 2. Dokumenty – Złożenie kompletu dokumentów (Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz Zgoda Absolwenta WIL) oraz odbiór okładek do pracy najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r.
 3. Praca w APD – Wgranie do APD ostatecznej wersji pracy dyplomowej odpowiednio wcześnie, aby w dniu 20 czerwca 2022 r. była zaakceptowana i oceniona przez Promotora (recenzja).
 4. Absolutorium – monitorowanie ocen w USOSweb i niezwłocznie po uzyskaniu ostatniego wpisu w USOS powiadomienie dziekanatu o uzyskaniu absolutorium.
 5. Suplement – po otrzymaniu powiadomienia, że suplement oczekuje na akceptację w USOSweb, należy sprawdzić suplement (według instrukcji) zaakceptować lub zwrócić z komentarzem. Suplement powinien zostać zaakceptowany przed wyznaczeniem terminu obrony.
 6. Drukowany egzemplarz pracy dyplomowej – Decyzją Dziekana WIL nr 10/2022 z dnia 11.02.2022 r., (https://www.il.pw.edu.pl/?mdocs-file=15133) studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym mają obowiązek podczas egzaminu dyplomowego przedstawić Komisji do wglądu autorski egzemplarz wydrukowanej pracy, spełniający zasady edytorskie (okładka Wydziału, treść pracy tożsama z plikiem przesłanym w APD).

Wznowienie na dzień obrony – Osoby skreślone ostateczną decyzją (minęło 14 dni od odebrania decyzji o skreśleniu lub zostało złożone oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji), planujące wznowić studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego w lipcu 2022 r. powinny złożyć do dnia 06.06.2022 r. podanie o wznowienie wraz z załącznikiem do podania oraz kartę wydania tematu pracy dyplomowej.

Podania można przesyłać w formie skanu na adres dziekanatu odpowiednio: stacjonarny.WIL@pw.edu.pl lub niestacjonarny.WIL@pw.edu.pl

 

 

 

Maria Szymańska

Specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
maria.szymanska@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
izabela.lachowicz@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty.