Obszary współpracy
 • kierunki rozwojowe budowy maszyn budowlanych i drogowych
 • nowoczesne metody organizacji i planowania budowy
 • metody matematyczne planowania i organizacji w budownictwie
 • efektywność ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych w budownictwie
 • badania i modelowanie ruchu komunikacyjnego
 • analizy wpływu warunków pożarowych na konstrukcje betonowe
 • wykorzystanie zbrojenia niemetalicznego w konstrukcjach z betonu
 • badania i analizy w zakresie konstrukcji zespolonych
 • modelowe badania laboratoryjne elementów żelbetowych i metalowych
 • wykorzystanie ekologicznych materiałów budownictwie
 • projektowanie i optymalizacja materiałowa kompozytów mineralnych, cementowo-polimerowych, polimerowych
 • opracowywanie i wdrażanie technologii materiałowych w przemyśle
 • zagadnienia dynamiki i reologii nawierzchni komunikacyjnych
 • optymalne kształtowanie i wymiarowanie konstrukcji prętowych i dźwigarów powierzchniowych
 • niekonwencjonalne konstrukcje z drewna, np. origami, tensegrity
 • smog
 • warunki kontraktowe w budownictwie
 • zarządzanie procesem budowlanym
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym
 • koszty i ceny w budownictwie
 • ekonomia i finanse w budownictwie
 • podstawy projektowania i analizy typowych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacyjnego, mostowego
 • współpraca międzybranżowa w trakcie procesu projektowania i realizacji inwestycji
 • znajomość podstawowych przepisów, norm, rozporządzeń oraz wytycznych projektowania, obiektów budowlanych i ich elementów
 • studia wykonalności inwestycji drogowych, mostowych oraz tuneli
 • plany sytuacyjne
 • analizy zgodności założeń projektowych z wymaganiami zielonej certyfikacji (np. LEED, BREEAM)
 • doradztwo przy organizacji przetargów
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia
 • określanie zdolności rewitalizacyjnej budynków, w tym zabytkowych
 • opinie dotyczące dopuszczenia do warunkowego (czasowego) użytkowania
 • usługi z zakresu projektowania  architektoniczno-budowlanego (od projektu koncepcyjnego do dokumentacji powykonawczej)
 • wykonywanie projektowej dokumentacji technicznej wraz z koordynacją projektów branżowych
 • projektowanie architektoniczne w pełnym zakresie
 • projektowanie urbanistyczne
 • planowanie sieci drogowych
 • planowanie miejskich systemów transportu
 • ekonomika transportu
 • analizy w zakresie bezpieczeństwa ruchu
 • prognozowanie nośności ogniowej konstrukcji z betonu
 • opracowywanie modeli numerycznych konstrukcji betonowych, stalowych, drewnianych i murowych
 • opracowywanie modeli numerycznych obiektów budowlanych i ich elementów oraz podłoża gruntowego pod obiektami
 • modelowanie MES nawierzchni drogowych, lotniskowych i szynowych
 • analizy oddziaływań konstrukcji podziemnych (tunele, głębokie wykopy) na środowisko, powierzchnię, terenu i obiekty sąsiadujące z budową
 • analizy wytrzymałościowe konstrukcji inżynierskich w zakresie małych i dużych deformacji
 • modelowanie informacji o budynku
 • projektowanie dróg kołowych i szynowych oraz infrastruktury towarzyszącej
 • projektowanie konstrukcji żelbetowych i sprężonych, monolitycznych i prefabrykowanych
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych
 • projektowanie konstrukcji metalowych
 • projektowanie konstrukcji drewnianych
 • projektowanie obiektów mostowych
 • projektowanie budynków pasywnych i zeroenergetycznych
 • projektowanie obiektów budownictwa podziemnego
 • sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków
 • rozpoznanie geologiczne warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • opracowywanie projektów geotechnicznych (posadowień bezpośrednich i pośrednich, głębokich wykopów, odwodnień, wzmocnień i stabilizacji podłoża)
 • doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych
 • technologia i organizacja budownictwa uprzemysłowionego
 • technologia i organizacja budownictwa wodnego
 • technologia montażu konstrukcji inżynierskich
 • nadzór autorski nad wykonawstwem dróg kołowych, szynowych, obiektów budownictwa kolejowego, mostowego oraz podziemnego
 • nadzór autorski nad realizacją konstrukcji betonowych i metalowych
 • nadzór technologiczny nad wykonawstwem konstrukcji betonowych, murowych i stalowych
 • nadzór technologiczny nad wykonawstwem nawierzchni asfaltowych oraz betonowych
 • specjalistyczne projekty technologiczne organizacji i wykonania robót w realizacji obiektów mostowych, masztów telekomunikacyjnych, tuneli, budynków wysokościowych, obiektów budownictwa przemysłowego
 • projekty robót geotechnicznych
 • nadzór i doradztwo techniczne w zakresie projektowania procesu produkcyjnego oraz realizacji produkcji prefabrykatów z betonu
 • projektowanie składów mieszanek betonowych: betonów zwykłych oraz specjalnych (m. in. BWW, architektonicznego, nawierzchniowego, ciężkiego, SCC, fibrobetonu)
 • projektowanie składów mieszanek mineralno-asfaltowych, w tym: AC, SMA, MA, BBTM, PA
 • inwentaryzacje
 • diagnostyka elementów infrastruktury transportowej, w tym drogowej, szynowej i lotniczej
 • ocena stanu technicznego po pożarze konstrukcji betonowych, metalowych
 • ocena stanu technicznego w aspekcie konstrukcyjnym i materiałowym budynków o konstrukcji betonowej, metalowej, drewnianej, murowej
 • audyty energetyczne istniejących budynków
 • ocena stanu technicznego obiektów budownictwa kolejowego, mostowego i podziemnego
 • prognozowanie trwałości obiektów budowlanych
 • analizy numeryczne istniejących budowli i budynków
 • analizy i oceny wpływu drgań na budynki i ich użytkowników
 • modelowanie i symulacja przepływu ciepła i energii w budynkach
 • ocena konstrukcyjna możliwości modernizacji i nadbudowy budynków
 • projekty napraw i wzmocnień konstrukcji betonowych, metalowych , drewnianych i murowych
 • projekty napraw i wzmocnień konstrukcji mostowych i budowli podziemnych
 • projekty napraw i wzmocnień nawierzchni komunikacyjnych
 • nadzór nad wykonawstwem napraw
 • prowadzenie misji konserwatorskich
 • dobór i optymalizacja rozwiązań materiałowych napraw konstrukcji z betonu
 • projekty rewitalizacji i konserwacji obiektów zabytkowych
 • projekty termomodernizacji budynków
 • obciążenia próbne obiektów mostowych
 • pomiary charakterystyk dynamicznych konstrukcji obiektów mostowych, tuneli, stadionów i budynków
 • monitoring techniczny obiektów budowlanych, w tym obiektów mostowych, budownictwa podziemnego i budynków
 • pomiary natężenia ruchu drogowego
 • badania doświadczalne elementów stalowych i stalowo-betonowych o znacznych rozmiarach, zginanych i ściskanych
 • badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów oraz połączeń w konstrukcjach metalowych
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych, lepiszczy asfaltowych i kruszyw drogowych
 • badania laboratoryjne cech fizycznych i mechanicznych gruntów
 • badania polowe podłoża gruntowego
 • badania cech mechanicznych metalowych wyrobów budowlanych
 • weryfikacja laboratoryjna receptur zapraw i betonów
 • prowadzenie obsługi laboratoryjnej budowy w zakresie technologii betonu
 • ocena cech technicznych wyrobów budowlanych w zakresie mechanicznym, fizycznym, trwałościowych i technologicznych
 • przygotowywanie i dostosowywanie próbek do badań
 • wykonywanie badań semi-nieniszczących i nieniszczących
 • ekspertyzy w zakresie projektowania i oceny konstrukcji obiektów budowlanych
 • ekspertyzy w zakresie realizacji przedsięwzięcia budowlanego (w tym BIM, technologie materiałów, technologie robót, zagadnienia kontraktowe, organizacja pracy, bezpieczeństwo pracy, jakość wykonania, harmonogramy, kosztorysy, przepływy finansowe)
 • ekspertyzy w zakresie oceny stanu obiektów budowlanych, w tym modernizacji i rewitalizacji

 

 • studia podyplomowe
 • szkolenia „skrojone na miarę”

 

 • naukowe (np. Horyzont 2020, Framework, NCN, NCBiR)
 • dydaktyczne (np. Erasmus+, programy operacyjne)
 • infrastrukturalne
 • historia architektury i urbanistyki od starożytności do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem architektury XX wieku
 • sporządzanie opracowań towarzyszących dokumentacji budowlanej – wizualizacji i makiet
 • przygotowanie tablic informacyjnych, plakatów, znaków graficznych
 • zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji (transmisje strumieniowe, podcastingi, tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych)
 • wykorzystania komputyki i myślenia komputacyjnego w budownictwie