Nostryfikacja

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)
Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego skierowany do Rektora Politechniki Warszawskiej

Wniosek ten powinien zawierać nast. dane:

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą oraz numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z krajem jego wydania;
  2. pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;
  3. datę wydania dyplomu;
  4. nazwę instytucji, która wydała dyplom;
  5. nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;
  6. nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom.

We wniosku powinno zostać zawarte oświadczenie/zobowiązanie o uiszczeniu opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

 

 • oryginał dyplomu uzyskanego za granicą oraz kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów oraz uzyskane efekty uczenia się (np. suplement do dyplomu, wykaz  przedmiotów i ocen wraz z opisami zawartości merytorycznej przedmiotów). Należy mieć również oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba występująca o nostryfikację dyplomu, została przyjęta na studia (np.: w przypadku studiów drugiego stopnia świadectwo ukończenia szkołśredniej stanowiące podstawę przyjęcia na studia i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia stanowiący podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia)
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uprawnieniach posiadacza dyplomu/dyplomów w zakresie uprawnień zawodowych, uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia i studiach doktoranckich, ubiegania się o stopień doktora wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA (ul. Polna 40 00-635 Warszawa);
  w przypadku ubiegania się o nostryfikację studiów drugiego stopnia wymagane jest zaświadczenie dla obu dyplomów: dyplomu ukończenia studiów pierwszego i dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia;
  (informacje o sposobie uzyskania zaświadczenia https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach)
 • oświadczenie osoby występującej o nostryfikację dyplomu o miejscu i dacie urodzenia
 • oświadczenie, że dyplom uzyskany za granicą nie był przedmiotem postępowania w żadnej innej polskiej uczelni
 • inne: dokumenty zaświadczające nabyte kwalifikacje zawodowe i posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe inne niż wyżej wymienione

ponadto należy złożyć również:

  • życiorys
  • zalecane jest złożenie portfolio prac wykonanych w trakcie studiów

Pierwszym etapem procedury nostryfikacyjnej dyplomu jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów w Biurze Głównego Specjalisty ds. Kształcenia Politechniki Warszawskiej po wcześniejszym kontakcie mailowym.

E-mail: lucyna.szypulska@pw.edu.pl

Na ich podstawie wydziałowa komisja ds. kształcenia podejmie decyzję czy wnioskodawca powinien dostarczyć dodatkowe dokumenty. Przy braku konieczności uzupełnienia wniosku komisja podejmuje decyzję czy dyplom może być nostryfikowany i czy wymagane będą jakieś różnice programowe do zaliczenia.

Koszt nostryfikacji to kwota 3200 zł.