Projekty unijne

Projekty unijne

Tytuł:

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego.     

Opis:

Celem projektu będzie stworzenie rozwiązań ograniczających szkodliwe emisje do środowiska (emisję drgań). Wykorzystane zostaną materiały z recyklingu co jest związane z mniejszym zużyciem energii, a co za tym idzie zmniejszoną emisją dwutlenku węgla. W ramach prac przewiduje się opracowanie czterech wyrobów w postaci urządzeń wprowadzonego w konstrukcję nawierzchni kolejowej (każdy w dwóch odmianach), przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej (maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie). Dodatkowym celem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających drgania od ruchu kolejowego, określających ich skuteczność oraz zakres stosowania. W projekcie planuje się przebadanie poziomu skuteczności wibroizolatorów, aby mogły być wykorzystane w sposób adekwatny do skali przekroczeń na każdym odcinku linii kolejowej, na którym występuje problem drgań.

Kierownik w PW:

prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak

Lider:

Wydział Inżynierii Lądowej PW

Partnerzy:

Instytut Kolejnictwa

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

TINES Capital Group SA

Budimex S.A.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przez PKP PLK S.A. w ramach wspólnego przedsięwzięcia BRIK

Wartość projektu: 7 300 726,83 zł
Dofinansowanie: 2 840 482,12 zł
Wynagrodzenie PKP PLK:  2 840 482,12 zł

 

Więcej informacji

Tytuł:

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego.     

Opis:

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego. W ramach prac przewiduje się opracowanie dwóch typów urządzeń (tłumiki przyszynowe i tłumiki torowe – po trzy warianty). Dodatkowym celem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających hałas na liniach kolejowych. Urządzenia zostaną zaprojektowane, opracowane i przetestowane w warunkach operacyjnych w trakcie projektu składającego się z sześciu etapów. Na początku zostaną opracowane innowacyjne rozwiązania, dzięki analizie mechanizmów powstawania i ograniczania hałasu oraz symulacjom komputerowym odwzorowującym działanie projektowanych urządzeń. Rozwiązania zostaną dopracowane pod względem technicznym i wykonane przez firmę TINES. Następnie urządzenia zostaną zabudowane na poligonie doświadczalnym przez firmę BUDIMEX. Wstępne badanie tłumików przyszynowych prowadzone przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ma na celu ocenę ich skuteczności w ograniczeniu drgań szyn o wysokiej częstotliwości (100-5000 Hz), które są źródłem hałasu. Miarą skuteczności ograniczenia drgań wysokiej częstotliwości będzie zwiększenie dekrementu tłumienia toru (Track Decay Rate – TDR). Jest to parametr odwzorowujący charakterystykę dynamiczną toru, związany z prędkością zanikania drgań wzdłuż szyny. Następnie wszystkie typy urządzeń zostaną przebadane pod kątem skuteczności ograniczania hałasu przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki badań polowych posłużą walidacji modeli numerycznych, poprawieniu prototypów oraz opisów do zgłoszeń patentowych urządzeń, a także do opracowania wytycznych ograniczania hałasu na liniach kolejowych.

Kierownik w PW:

mgr inż. Cezary Kraśkiewicz

Lider:

Wydział Inżynierii Lądowej PW

Partnerzy:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

TINES Capital Group SA

Budimex S.A.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przez PKP PLK S.A. w ramach wspólnego przedsięwzięcia BRIK

Wartość projektu: 7 300 726,83 zł
Dofinansowanie: 2 840 482,12 zł
Wynagrodzenie PKP PLK: 2 840 482,12 zł

 

Więcej informacji

Tytuł:

NERW PW  Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17)

Opis:

Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej realizowane są trzy zadania:

Zadanie 28 – Modyfikacja programów kształcenia w języku angielskim na kierunku Civil Engineering 

– Modyfikacja programu studiów na I i II stopniu w języku angielskim.

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów w języku angielskim – pracownicy Wydziału

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów  w języku angielskim – przedstawiciele przedsiębiorców

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów  w języku angielskim – nauczyciel akademicki (wspólnie z przedstawicielem przedsiębiorców)

– Przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć na I i II stopniu studiów  w języku angielskim, w formie elektronicznej (preskrypty, tutoriale, zestawy ćwiczeń, materiały do zajęć z BIM)

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.

Wartość zadania: 272 250,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 264 082,50 zł

Zadanie  29 – Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie umiejętności praktycznych stosowania BIM w budownictwie 

– Modyfikacja programu studiów – pracownicy WIL

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych – pracownicy Wydziału

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia – przedstawiciele przedsiębiorców

– Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia – przez pracowników WIL (współdzielone z przedstawicielami przedsiębiorców)

– Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (preskrypty, tutoriale, zestawy ćwiczeń) do zajęć na studiach I i II stopnia

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 30.06.2021 r.

Wartość zadania: 598 950,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 580 981,50 zł

 Zadanie 40 – Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Lądowej 

– Szkolenia w zakresie podstaw metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa

– Szkolenia certyfikowane w zakresie metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa

– Wizyty studyjne i przeprowadzenie zadań projektowych związanych z wizytą – wyjazdy edukacyjne do zakładów produkcji wyrobów budowlanych

– Wizyty studyjne i przeprowadzenie zadań projektowych związanych z wizytą – wyjazdy geotechniczno – geologiczne

– Zajęcia praktyczne – wyjazdowe – geodezyjne w ramach grupy projektowej

– Podsumowanie szkoleń i wizyt, bilans kompetencji „na wyjściu”

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 30.09.2021 r.

Wartość zadania: 1 297 560,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 1 258 633,20 zł

Tytuł:

NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18)

Opis:

Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwojuProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej realizowane są dwa zadania:

Zadanie 3 – Nowy kierunek studiów II stopnia „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”

– Przygotowanie merytoryczne  programu studiów II stopnia w ramach nowego kierunku „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”

– Opracowanie merytoryczne zakresu poszczególnych zajęć dydaktycznych obejmujący 14 kierunkowych modułów kształcenia oraz 9 modułów wspólnych dla kierunku.

– Przygotowanie materiałów dydaktycznych w liczbie 14 modułów, które zostaną udostępnione studentom nowego kierunku studiów w wersji elektronicznej (preskrypty, prezentacje multimedialne, tutoriale, zestawy ćwiczeń).

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez nauczycieli akademickich i przy udziale ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Termin realizacji: od: 01.01.2019 r. –  31.03.2021 r.

Wartość zadania: 445 500,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 432 135,00 zł

Zadanie 18 – Wysokiej Jakości Staże WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start-2

-Podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 36 m-cy, do 30.09.2022 r. wysokiej jakości staży dla 210 studentów (69 kobiet, 141 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

-Staże będą realizowane w wymiarze 160 godzin w okresie 8 tygodni, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

-Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 250 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 210 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 180 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Termin realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

Wartość zadania: 1 310 232,00 zł

Kwota dofinansowania zadania: 1 270 925,04 zł

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH

UMOWA STAŻOWA

Przydatne dokumenty – załączniki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 2 – kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 – wniosek o staż

Załącznik nr 4 – formularz zgłoszeni stażu

Załącznik nr 5 – deklaracja pracodawcy

Załącznik nr 6 – program stażu

Załącznik nr 7 – dziennik stażu

Załącznik nr 8 – referencje i certyfikat

Załącznik nr 9 – rachunek kosztów stażysty

Załącznik nr 10 – oświadczenie pracodawcy

Tytuł:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start”.

Opis:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do 30.09.2019 r. wysokiej jakości staży dla 180 studentów (59 kobiet, 121 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

Staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 260 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 180 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 162 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Staże będą realizowane zgodnie z Zaleceniem  Rady (2014/C 88/01) i umożliwią płynne przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia poprzez dostosowanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu Pracodawcy zyskają możliwość rekrutacji najlepszych studentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy przez firmy budowlane i możliwość zapewnienia sobie pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 2 408 341,50 zł
Wysokość dofinansowania: 2 336 091,25 zł

Tytuł:

Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie.

Opis:

Celem projektu jest podniesienie do 31.08.2021 kompetencji budowlanych 947 os. (388K, 559M), auczycieli i uczniów szkół średnich odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę i narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć, które  kolei ukierunkują uczniów na rozwój w kierunku praktycznym i innowacyjnym w budownictwie;
 • Propagowanie idei rozwijania kompetencji praktycznych, miękkich  innowacyjnych w budownictwie wśród uczniów szkół średnich;
 • Zdobycie umiejętności i zwiększenie zainteresowania technologią BIM przez nauczycieli i uczniów;

Zadanie 1 Opracowanie programów i realizacja działań dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół średnich służących propagowaniu zawodu inżyniera budownictwa

Działania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku budowlanego (zarówno w zakresie pracy jak i rozwoju branży budowlanej w Polsce). W zakresie zadania 1 znajdą się: Studencki Tydzień na WIL PW, Praktyczne spotkania na WIL PW,  Innowacje w budownictwie, Innowacyjne budowy, Branżowe szkolenia.

Zadanie 2 Opracowanie programów i realizacja działań dydaktycznych nt. BIM dla uczniów i nauczycieli

BIM dla uczniów i nauczycieli to cykl szkoleń obejmujących podstawy Building Information Modelling.

Nr projektu  POWR.03.01.00-00-T060/18

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 815 606,25 zł
Wysokość dofinansowania: 791 138,06 zł

Tytuł:

Wzrost e-potencjału Mazowsza

Wykonawcy:

Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Opis:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania zaawansowanych e-usług świadczonych w województwie mazowieckim poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających proces edukacji w Politechnice Warszawskiej, skierowanych do społeczeństwa oraz przedsiębiorców. Region cechuje słaby rozwój e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza do usług świadczonych przez uczelnie wyższe. W ramach projektu planuje się wdrożenie szeregu usług związanych z działalnością uczelni opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Dla realizacji celu strategicznego zostały określone zadania i cele szczegółowe, które koncentrują się na przygotowaniu e-usług w obszarze front office o wysokim stopniu dojrzałości. Wyszczególniono następujące zadania:

WIL-1. Wielokanałowy system nauki na odległość

Cel szczegółowy: Podniesienie efektywności procesu kształcenia poprzez wprowadzenie w chmurze responsywnych usług dydaktycznych.

 • Usługa lecture capture
 • Usługa zdalnego prowadzenia wykładów i ćwiczeń –webcasting akademicki.
 • Usługa konsultacji w sieci
 • Usługa współdzielenia materiałów wideo.
 • Usługa tworzenia e-Portfolio

WIL-2. Wirtualne Pracownie Komputerowe

Cel szczegółowy: Udostępnienie oprogramowania naukowo-dydaktycznego studentom i absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej na ich prywatnych komputerach i urządzeniach mobilnych poprzez  zakup, wdrożenie i udostępnienie infrastruktury wirtualnych komputerów, tzw. infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI).

 • Usługa wirtualnych pracowni komputerowych

WIL-3. Platforma komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej ze społeczeństwem oraz przemysłem

 • System prowadzenia praktyk budowlanych oraz ocena studentów po praktykach przez pracodawców
 • System składania propozycji tematów dyplomów realizowanych w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu
 • Śledzenie karier – ankietyzacja absolwentów Wydziału oraz ocena absolwentów dokonywana przez pracodawców

Cel szczegółowy: Wykorzystanie TIK do komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej z otoczeniem oraz obsługi praktyk budowlanych

WSIMR-1 Cyfryzacja zasobów biblioteki oraz udostępnianie ich internetowo

Cel szczegółowy: Zapewnienie dostępu on-line studentom i pracownikom Politechniki Warszawskiej, a także obywatelom i przedsiębiorcom województwa mazowieckiego, do zasobów biblioteki Wydziału SiMR.

 • Usługa udostępniania zasobów biblioteki cyfrowo

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza

Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych).

Wartość projektu: 2 781 642,23 zł
Wysokość dofinansowania: 2 225 313,78 zł

Wydział Inżynierii Lądowej

Wartość projektu: 2 640 751,92 zł
Wysokość dofinansowania: 2 112 601,54 zł

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wartość projektu: 140 890,31 zł
Wysokość dofinansowania: 112 712,25 zł