Projekty unijne

Tytuł:

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego.     

Opis:

Celem projektu będzie stworzenie rozwiązań ograniczających szkodliwe emisje do środowiska (emisję drgań). Wykorzystane zostaną materiały z recyklingu co jest związane z mniejszym zużyciem energii, a co za tym idzie zmniejszoną emisją dwutlenku węgla. W ramach prac przewiduje się opracowanie czterech wyrobów w postaci urządzeń wprowadzonego w konstrukcję nawierzchni kolejowej (każdy w dwóch odmianach), przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej (maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie). Dodatkowym celem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających drgania od ruchu kolejowego, określających ich skuteczność oraz zakres stosowania. W projekcie planuje się przebadanie poziomu skuteczności wibroizolatorów, aby mogły być wykorzystane w sposób adekwatny do skali przekroczeń na każdym odcinku linii kolejowej, na którym występuje problem drgań.

Kierownik w PW:

prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak

Lider:

Wydział Inżynierii Lądowej PW

Partnerzy:

Instytut Kolejnictwa

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

TINES

Budimex S.A.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przez PKP PLK S.A. w ramach wspólnego przedsięwzięcia BRIK

Wartość projektu: 7 300 726,83 zł
Dofinansowanie: 2 840 482,12 zł
Wynagrodzenie PKP PLK:  2 840 482,12 zł

 

Więcej informacji >>

 

[wpfa5s icon=”globe-europe”] Strona projektów BRIK:
https://www.inra.il.pw.edu.pl/

Tytuł:

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego.     

Opis:

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego. W ramach prac przewiduje się opracowanie dwóch typów urządzeń (tłumiki przyszynowe i tłumiki torowe – po trzy warianty). Dodatkowym celem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających hałas na liniach kolejowych. Urządzenia zostaną zaprojektowane, opracowane i przetestowane w warunkach operacyjnych w trakcie projektu składającego się z sześciu etapów. Na początku zostaną opracowane innowacyjne rozwiązania, dzięki analizie mechanizmów powstawania i ograniczania hałasu oraz symulacjom komputerowym odwzorowującym działanie projektowanych urządzeń. Rozwiązania zostaną dopracowane pod względem technicznym i wykonane przez firmę TINES. Następnie urządzenia zostaną zabudowane na poligonie doświadczalnym przez firmę BUDIMEX. Wstępne badanie tłumików przyszynowych prowadzone przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ma na celu ocenę ich skuteczności w ograniczeniu drgań szyn o wysokiej częstotliwości (100-5000 Hz), które są źródłem hałasu. Miarą skuteczności ograniczenia drgań wysokiej częstotliwości będzie zwiększenie dekrementu tłumienia toru (Track Decay Rate – TDR). Jest to parametr odwzorowujący charakterystykę dynamiczną toru, związany z prędkością zanikania drgań wzdłuż szyny. Następnie wszystkie typy urządzeń zostaną przebadane pod kątem skuteczności ograniczania hałasu przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki badań polowych posłużą walidacji modeli numerycznych, poprawieniu prototypów oraz opisów do zgłoszeń patentowych urządzeń, a także do opracowania wytycznych ograniczania hałasu na liniach kolejowych.

Kierownik w PW:

dr inż. Cezary Kraśkiewicz

Lider:

Wydział Inżynierii Lądowej PW

Partnerzy:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

TINES

Budimex S.A.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przez PKP PLK S.A. w ramach wspólnego przedsięwzięcia BRIK

Wartość projektu: 3 885 865,00 zł
Dofinansowanie: 1 575 857,00 zł
Wynagrodzenie PKP PLK: 1 575 857,00 zł

 

Więcej informacji >>

[wpfa5s icon=”globe-europe”] Strona projektów BRIK:
https://www.inra.il.pw.edu.pl/

Tytuł:

„Innowacyjna nawierzchnia torowiska tramwajowo-autobusowego”

Numer projektu:

UDA-RPSL.01.02.00-24-0499/19-00

Opis:

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnej nawierzchni torowiska tramwajowo-autobusowego. Projekt składa się z 7 etapów. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej uczestniczy w realizacji 6 etapów, 7 etap wdrożeniowy realizowany będzie przez lidera- przedsiębiorstwo TINES RAIL SPÓŁKA AKCYJNA:

 1. Badania i optymalizacja elementów składowych prototypowych systemów przytwierdzenia szyny.
 2. Badania i zaprojektowanie składu betonu prototypowych płyt torowych.
 3. Wykonanie próbek do badań modelowych i poligonowych oraz zaprojektowanie kompleksowego rozwiązania torowiska tramwajowo-autobusowego.
 4. Badania modelowe prototypowych systemów przytwierdzenia szyny.
 5. Badania modelowe prototypowych płyt torowych zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej.
 6. Badania poligonowe skuteczności redukcji zanieczyszczenia środowiska (wibracje; hałas i smog) w skali rzeczywistej torowiska tramwajowego.

Główne zadania WIL PW to opracowanie przede wszystkim na drodze badań laboratoryjnych prototypów systemu przytwierdzenia szyny oraz płyty torowej z górną warstwą z betonu fotokatalitycznego oraz weryfikacja ich skuteczności redukcji poziomu zanieczyszczenia środowiska (wibracje; hałas i smog) w skali rzeczywistej torowiska tramwajowego.

Najważniejszymi rezultatami Projektu ze strony WIL PW jest:

 1. Opracowanie prototypowych systemów potwierdzenia szyny w dwóch odmianach (system szyny w otulinie ERS oraz modułowy system szyny w otulinie ERS-M) o potwierdzonej trwałości (zdatności eksploatacyjnej) oraz skuteczności redukcji zanieczyszczenia środowiska w postaci wibracji i hałasu;
 2. Projekt składu betonu do prototypowej płyty torowej zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej o potwierdzonych właściwościach ograniczających zanieczyszczenie powietrza (tzw. smog) wykonywanej w technologii dwuwarstwowej.

Kierownik w PW:

Prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak

Okres realizacji:

14.12.2020 – 31.12.2023

Lider:

TINES RAIL SPÓŁKA AKCYJNA

Partnerzy:

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Wartość projektu: 4 630 700,92 zł
Wartość projektu: 4 300 025,32  zł (w tym dla PW 1 200 000,00 zł)

Tytuł:

Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem.

Opis:

Zaplanowane przez GMS działania projektowe pozwolą wypracować rezultaty, które będą zarówno materialnie wykorzystywane przez Urząd Miejski w Sierpcu, jednostki organizacyjne, zarządców osiedli i mieszkańców. Wdrożenie inteligentnego systemu oświetlenia pozwoli na realne ograniczenie zużycia energii elektr. o min 50%. W przypadku osiągnięcia zakładanych efektów, GMS będzie kontynuowała wymianę pozostałych opraw oświetl. w mieście (ze środków własnych, lub programów takich jak „SOWA” i in.). Zainstalowane czujniki wypełnienia śmietników będą mogły być na bieżąco przebudowywane, dostosowując się do zmieniających potrzeb miasta. Niezależnie od zmiany lokalizacji oraz ilości kontenerów – system dalej będzie działał. Możliwe będzie, po określonym czasie wymontowanie czujnika z kontenera, a system zbierania danych (w oparciu o historię) wyznaczy trasę dla śmieciarek. Wypracowany produkt będzie wykorzystywany w trybie ciągłym przez wiele lat, oraz montowany do nowych kontenerów. W przypadku braku zewnętrznego finansowania, system jest na tyle opłacalny i efektywny, iż może być finansowany z budżetu miasta. Opracowane raporty, analizy, koncepcja Smart City, etc. wypracowane w ramach prowadzonych działań dostarczą odpowiedzi na podst. których podjęte zostaną stosowne działania inwestycyjne. Ze wstępnych analiz wynika, że zaprezentowane zadania mają duży potencjał do ich wdrożenia w Sierpcu. Ponadto GMS będzie mogła ubiegać się o pozyskanie funduszy zewn. ze środków UE, czy też programów krajowych na kontynuację podjętych działań.Działania eduk-inform pozwolą na zwiększenie świadomości lokalnej społ. z zakresu jakości powietrza, efektywnego wykorzystania energii i mediów oraz racjonalnej gosp. odpadami. Wiedza przekazywana w trakcie realizacji projektu – dzięki upowszechnianiu w mediach tradycyjnych, społecznościowych i na portalu, będzie przystępna w odbiorze i łatwo dostępna. Wypracowane wzorce/konspekty lekcji czy warsztatów dla dzieci, pozostaną do dalszego wykorzystania przez nauczycieli jako pomoce dydaktyczne. Możliwe będzie wykorzystanie ich w przyszłości, po zakończeniu realizacji proj. Źródłem finansowania ewentualnych kosztów zw. z utrzymaniem technicznym e-usług lub wprowadzaniem do nich nowych funkcjonalności będzie budżet miasta Sierpca. Podsumowując, wszystkie ww. działania wpłyną na wzrost świadomości, wiedzy z zakresu ekologii oraz pozwolą na wykorzystanie Platformy oraz portalu do zarządzania miastem i komunikacji z mieszkańcami.

Kierownik w PW:

dr inż. Paweł Nowak

 

Więcej informacji

Tytuł:

Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty nawierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warunki wodne i jakość powietrza.

Opis:

W ramach projektu współrealizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej opracowane zostaną kompleksowe rozwiązania materiałowo-technologiczne innowacyjnych multifunkcjonalnych prefabrykatów z fotokatalitycznego betonu porowatego do wykonywania wodoprzepuszczalnych nawierzchni drogowych i pieszych. W ramach projektu zostanie opracowana nowa grupa innowacyjnych wyrobów betonowych o określonej skuteczności w oczyszczaniu powietrza, filtracji wody opadowej oraz redukcji hałasu. Modernizacja istniejących bądź wykonywanie nowych nawierzchni z wykorzystaniem opracowywanych wodoprzepuszczalnych elementów będzie wpisywała się w politykę zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich, dzięki: ograniczeniu zjawiska spływów powierzchniowych, propagowaniu małej retencji, redukcji hałasu, filtracji wody opadowej oraz ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza.

W ramach 7 etapów zostanie m. in. opracowana unikalna metodyka do kompleksowej oceny skuteczności oczyszczania powietrza przez cementowe kompozyty fotokatalityczne, dobrany skład betonu do górnej i dolnej warstwy prefabrykatów, opracowany projekt elementów oraz konstrukcji nawierzchni, określona skuteczność w oczyszczaniu wody i redukcji hałasu, opracowana nowatorska technologia produkcji elementów z wykorzystaniem proszkowych fotokatalizatorów, a także wykonane poligony badawcze, gdzie cechy funkcjonalne opracowanych prefabrykatów zostaną zweryfikowane w warunkach rzeczywistych.

Kierownik w PW:

Dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek

Lider:

F.B.I. TASBUD S.A.

Wartość projektu: 7 145 036,25 zł, w tym WIL PW: 3 452 635,00 zł
Dofinansowanie: 6 006 935,94 zł, w tym WIL PW: 3 452 635,00 zł

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Więcej informacji

Tytuł:

NERW PW  Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17)

Opis:

Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

 

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej realizowane są trzy zadania:

 

Zadanie 28 – Modyfikacja programów kształcenia w języku angielskim na kierunku Civil Engineering 

 • Modyfikacja programu studiów na I i II stopniu w języku angielskim.
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów w języku angielskim – pracownicy Wydziału
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów  w języku angielskim – przedstawiciele przedsiębiorców
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów  w języku angielskim – nauczyciel akademicki (wspólnie z przedstawicielem przedsiębiorców)
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć na I i II stopniu studiów  w języku angielskim, w formie elektronicznej (preskrypty, tutoriale, zestawy ćwiczeń, materiały do zajęć z BIM)

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.
Wartość zadania: 272 250,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 264 082,50 zł

 

Zadanie  29 – Dostosowanie i realizacja programów kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie umiejętności praktycznych stosowania BIM w budownictwie 

 • Modyfikacja programu studiów – pracownicy WIL
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych – pracownicy Wydziału
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia – przedstawiciele przedsiębiorców
 • Przygotowanie merytoryczne programu nowych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia – przez pracowników WIL (współdzielone z przedstawicielami przedsiębiorców)
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (preskrypty, tutoriale, zestawy ćwiczeń) do zajęć na studiach I i II stopnia

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 30.06.2021 r.
Wartość zadania: 598 950,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 580 981,50 zł

 

 Zadanie 40 – Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Lądowej 

 • Szkolenia w zakresie podstaw metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa
 • Szkolenia certyfikowane w zakresie metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa
 • Wizyty studyjne i przeprowadzenie zadań projektowych związanych z wizytą – wyjazdy edukacyjne do zakładów produkcji wyrobów budowlanych
 • Wizyty studyjne i przeprowadzenie zadań projektowych związanych z wizytą – wyjazdy geotechniczno – geologiczne
 • Zajęcia praktyczne – wyjazdowe – geodezyjne w ramach grupy projektowej
 • Podsumowanie szkoleń i wizyt, bilans kompetencji „na wyjściu”

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 30.09.2021 r.
Wartość zadania: 1 297 560,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 1 258 633,20 zł

 

REGULAMIN SZKOLENIA BIM (70KB, pdf)

Tytuł:

NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18)

Opis:

Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

 

Na Wydziale Inżynierii Lądowej realizowane są dwa zadania:

 

Zadanie 3 – Nowy kierunek studiów II stopnia „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”

 • Przygotowanie merytoryczne  programu studiów II stopnia w ramach nowego kierunku „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”
 • Opracowanie merytoryczne zakresu poszczególnych zajęć dydaktycznych obejmujący 14 kierunkowych modułów kształcenia oraz 9 modułów wspólnych dla kierunku.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych w liczbie 14 modułów, które zostaną udostępnione studentom nowego kierunku studiów w wersji elektronicznej (preskrypty, prezentacje multimedialne, tutoriale, zestawy ćwiczeń).
 • Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez nauczycieli akademickich i przy udziale ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Termin realizacji: od: 01.01.2019 r. –  31.03.2021 r.
Wartość zadania: 445 500,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 432 135,00 zł

 

Zadanie 18 – Wysokiej Jakości Staże WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start-2″

 • Podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie do 30.09.2023 r. wysokiej jakości staży dla 210 studentów (69 kobiet, 141 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.
 • Staże będą realizowane w wymiarze 160 godzin w okresie 8 tygodni, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.
 • Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 250 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 210 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 180 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Termin realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2023 r.
Wartość zadania: 1 310 232,00 zł
Kwota dofinansowania zadania: 1 270 925,04 zł

 

Przydatne dokumenty 

 

Przydatne dokumenty – załączniki

Tytuł:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start”.

Opis:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do 30.09.2019 r. wysokiej jakości staży dla 180 studentów (59 kobiet, 121 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

Staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 260 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 180 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 162 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Staże będą realizowane zgodnie z Zaleceniem  Rady (2014/C 88/01) i umożliwią płynne przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia poprzez dostosowanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu Pracodawcy zyskają możliwość rekrutacji najlepszych studentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy przez firmy budowlane i możliwość zapewnienia sobie pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 2 408 341,50 zł
Wysokość dofinansowania: 2 336 091,25 zł

Tytuł:

Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie.

 

Opis:

Celem projektu jest podniesienie do 31.08.2021 kompetencji budowlanych 947 os. (388K, 559M), auczycieli i uczniów szkół średnich odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę i narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć, które  kolei ukierunkują uczniów na rozwój w kierunku praktycznym i innowacyjnym w budownictwie;
 • Propagowanie idei rozwijania kompetencji praktycznych, miękkich  innowacyjnych w budownictwie wśród uczniów szkół średnich;
 • Zdobycie umiejętności i zwiększenie zainteresowania technologią BIM przez nauczycieli i uczniów;

Zadanie 1 Opracowanie programów i realizacja działań dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół średnich służących propagowaniu zawodu inżyniera budownictwa

Działania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku budowlanego (zarówno w zakresie pracy jak i rozwoju branży budowlanej w Polsce). W zakresie zadania 1 znajdą się: Studencki Tydzień na WIL PW, Praktyczne spotkania na WIL PW,  Innowacje w budownictwie, Innowacyjne budowy, Branżowe szkolenia.

Zadanie 2 Opracowanie programów i realizacja działań dydaktycznych nt. BIM dla uczniów i nauczycieli

BIM dla uczniów i nauczycieli to cykl szkoleń obejmujących podstawy Building Information Modelling.

Nr projektu  POWR.03.01.00-00-T060/18

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 815 606,25 zł
Wysokość dofinansowania: 791 138,06 zł

 

Aktualny harmonogram wsparcia:

 

BIM dla uczniów
Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, sala: 22

Terminy: 26-30.09.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 9.11.2022, 16.11.2022, 23.11.2022, 30.11.2022

Plan zajęć:
8:30-8:45 – logowanie i ankieta na początek zajęć
8:45-10:00 – Wstęp do modelowania Archicad
10:15-11:45 – Wykład: Wstęp do BIM i krótka prezentacja Grasshopper
11:45-12:30 LUNCH
12:30-14:00 – Wstęp do modelowania Revit oraz Dynamo
14:15-15:45 – BIM w instalacjach
15:45-16:00 – ankieta na koniec zajęć

Archiwum wsparcia

BIM dla nauczycieli:

27.11.2021, 11.12.2021, 02.04.2022

 

Studencki Tydzień – planowana liczba uczestników – 32 os.
Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
Inauguracja w Gmachu Głównym PW

 Terminy:

 • 25.04.2022 – 29.04.2022
 • 16.05.2022 – 20.05.2022

Zajęcia: poniedziałek – piątek, godz. 9:00-17:00
[wpfa5r icon=”file-pdf”] Harmonogram zajęć (pdf)

 

Studencki Tydzień – planowana liczba uczestników – 2 x 32 os.
gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

 Terminy:

 • 28.02.2022 – 04.03.2022
 • 28.03.2022 – 01.04.2022

Zajęcia: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-16:00

 

BIM dla uczniów – zajęcia zdalne  

Terminy:

16.03.2022, 23.03.2022, 30.03.2022, 06.04.2022, 13.04.2022, 20.04.2022, 25.04.2022, 27.04.2022, 16.05.2022, 23.05.2022, 30.05.2022

Plan zajęć:

8:00-8:15 – Pre-Test
8:15-9:00Wstęp do Revit i Dynamo
PRZERWA 15 min
9:15-10:00Wstęp do modelowania w Revit
PRZERWA 30 min
10:30-11:15Wstęp do BIM
PRZERWA 15 min
11:30-12:15Wstęp do modelowania w Archicad
PRZERWA 30 min
12:45-13:30Warsztat: tworzenie skryptu w Dynamo
PRZERWA 30 min
14:00-14:45BIM w instalacjach
PRZERWA 15 min
15:00-15:45Modelowanie instalacji w Revit
15:45-16:00Post-Test 

  

 

BIM dla uczniów – planowana liczba uczestników 24 + 12
Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Terminy:

 • 17.11.2021

grupa 12 os.
zbiórka w holu bud. WIL 8:15
8:30-10:00 – zaj. komp. w sali 19a
10:15-12:00 – zaj. komp. w sali 19a
12:00-12:40 – obiad
12:45-14:15 – wykład (s. 121):
14:30-16:00 – wykład (s. 121), wspólny dla dwóch grup

grupa 24 os.
zbiórka w holu bud. WIL 8:15
8:30-10:00 – zaj. komp. w sali 21
10:15-12:00 – wykład (s. 121)
12:00-12:40 – obiad
12:45-14:15 – zaj. komp. w sali 22
14:30-16:00 – wykład (s. 121), wspólny dla dwóch grup

 • 24.11.2021 (zajęcia zdalne)

grupa 36 os.
8:30-10:00 – część I (pre test)
10:15-12:00 – część II
12:00-12:40 – obiad
12:45-14:15 – część III
14:30-16:00 – część IV (post test)

 

BIM dla nauczycieli – planowana liczba uczestników 20
Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, sala: 21

Terminy:

 • 27.11.2021
 • 11.12.2021
 • 22.01.2022
 • 05.02.2022

9:00 – 11:30 – część I
11:30 -12:15 – obiad lub poczęstunek
12:15 – 14.45 – część II

 

Praktyczne Spotkaniaplanowana liczba uczestników – 100 os. na każde zajęcia
Zajęcia zdalne – link zostanie przesłany przed zajęciami

Terminy:

 • 18.11.2021
 • 23.11.2021
 • 30.11.2021

11:00 – 13:15Praktyczne Spotkania

 

Innowacje w budownictwie 5 –  planowana liczba uczestników – 75 os. na każde zajęcia
Zajęcia zdalne – link zostanie przesłany przed zajęciami

Terminy:

 • 02.12.2021
 • 09.12.2021
 • 16.12.2021

10:00 – 10:15 – Przywitanie – Test
10:15 – 11:05 – dr inż. Maria Włodarczyk – Konstrukcje betonowe ze zbrojeniem niemetalicznym
11:15 – 12:10 – dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek – Beton inny niż wszystkie
12:15 – 13:05 – dr hab. inż. Michał Sarnowski – Innowacje w budownictwie drogowym
13:05 – 13:50 – dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska – Dlaczego budujemy pod ziemią
13:50 – 14:00 –  Zakończenie – Test

 

Innowacyjne budowy – wirtualne wizyty na budowie

09.03.2021, 16.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021
8.55 próba techniczna
9.00 rozpoczęcie szkolenia
9.00 – 9.10 – przywitanie, wstępne informacje dotyczące zajęć, sprawy organizacyjne
9.10 – 9.30 test początkowy
9.30-10.10 – pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
10.10-10.20 przerwa
10.20 – 11.20 pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
11.20-11.30 przerwa
11.30- 12.45 pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
12.45 – 12.55 TEST
12.55 – 13.05 podsumowanie, zakończenie szkolenia

 

Innowacyjne budowy –  wirtualne wizyty na budowie

26.03.2021
11.55 próba techniczna
12.00 rozpoczęcie szkolenia
12.00 – 12.10 – przywitanie, wstępne informacje dotyczące zajęć, sprawy organizacyjne
12.10 – 12.30 test początkowy
12.30-13.10 – pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
13.10-13.20 przerwa
13.20 – 14.20 pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
14.20-14.30 przerwa
14.30- 15.45 pokaz filmów z budowy wraz z komentarzem, w trakcie dyskusja oraz pokaz zdjęć uzupełniających
15.45 – 15.55 TEST
15.55 – 16.05 podsumowanie, zakończenie szkolenia

 

Innowacje w budownictwie 4

20.04.2021
9.00-9.15 – wprowadzenie i Test I
9.15-10.15 – dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym”
10.15-10.20 –  przerwa techniczna
10.20 – 12.05 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”
12.10 – 12.20 –  przerwa techniczna
12.20 – 13.20 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości” i Test II

 

Innowacje w budownictwie 4

27.04.2021
8.00-8.15 – wprowadzenie i Test I
8.15-10.00 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”
10.05-10.15–  przerwa techniczna
10.15 – 11.15 – dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym”
11.15 – 11.20 –  przerwa techniczna
11.20 – 12.20 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości” i Test II

 

Innowacje w budownictwie 4

 

29.10.2020
11.40 – 12.00 – wprowadzenie i Test I
12.00 – 13.00 – dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym”
13.00 – 13.10 – przerwa
13.10 – 14.10 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości” i Test II


19.11.2020

11.40 – 13.25 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”

 

Innowacje w budownictwie 4

 

12.11.2020
11.40 – 12.00 – wprowadzenie i Test I
12.00 – 13.00 – dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym”
13.00 – 13.10 – przerwa
13.10 – 14.10 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości” i Test II


26.11.2020

11.40 – 13.25 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”

 

Innowacje w budownictwie 4

 

17.11.2020 r.

10.45 – 12.30 – mgr inż. Krzysztof Wojciechowski „Geodezja wczoraj i dziś”


01.12.2020

10.45 – 11.05 – wprowadzenie i Test I

11.05 – 12.05 – dr inż. Cezary Kraśkiewicz „Kolej dużych prędkości”

12.05 – 12.15 – przerwa

12.15 – 13.15 dr inż. Piotr Narloch „Budownictwo innowacyjne. Rozwiązania w budownictwie wysokościowym” i Test II

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

01.04.2020 (2×30 osób)

Warszawa, ulica Herbu Janina 5 – budowa osiedla mieszkaniowego

9.00-12.45

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

26.03.2020 (2×30 osób)

Warszawa, skrzyżowanie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa „Nila” – budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego

9.00-12.45

 

Innowacje w budownictwie 2 i Praktyczne spotkania – planowana liczba uczestników – 63 os.

19.03.2020 oraz 26.03.2020

sala 407, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

09:10 09:55 I sesja wykładowa

10:00 10:45 II sesja wykładowa

10:55 11:40 III sesja wykładowa

11:45 12:30 IV sesja wykładowa

13:20 14:00 Obiad

12:35 13:20 V sesja wykładowa

14:00 16.15 Praktyczne spotkania

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

18.03.2020 (2×30 osób)

Warszawa, ulica Herbu Janina 5 – budowa osiedla mieszkaniowego

9.00-12.45

 

BIM 2 dla uczniów (kontynuacja) – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 22, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

23.03.2020, 30.03.2020

8.30 – 10.00 zajęcia cz.1

10.00 – 10.30 przerwa

10.30 – 12.00 zajęcia cz.2
12.00 – 12.45 przerwa obiadowa
12.45 – 14.15 zajęcia cz.3
14.15 – 14.30 przerwa

14:30 – 16:00 zajęcia cz.4

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

26.02.2020 oraz 04.03.2020 (2×30 osób)

Warszawa, skrzyżowanie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa „Nila” – budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego

9.00-12.45

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

13.12.2019 (2×30 osób) Warszawa, ul. Sokratesa 17b, 9.00-12.45

Innowacje w budownictwie II – planowana liczba uczestników – 63 os.

05.12.2019, 11.12.2019

sala 407, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

9.00 – 9.45 I sesja wykładowa

9.50 – 10.35 II sesja wykładowa

10.35 – 10.55 catering

11.55 – 11.40 III sesja wykładowa

11.45 – 12.30 IV sesja wykładowa

12.30 – 12.40 przerwa

12.40– 13.25 V sesja wykładowa

 

BIM dla uczniów – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 201 oraz 21, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Środa 27.11.2019, 04.12.2019, 11.12.2019

8.30-10.15- wykład w sali 201

10.15-16.15 – zajęcia w sali 21

Przerwa kawowa: 10.15 w sali 21

Przerwa obiadowa: 12.15-13.00

 

Praktyczne Spotkania – planowana liczba uczestników – 50 os.

Technikum Budownictwa i Architektury nr 1

20.11.2019 11.00 – 13.15

ul. Górnośląska 31 00-432 Warszawa

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników w każdym terminie 60 os

15.11.2019 (2×30 osób) Warszawa, ul. Łomżyńska 26, 9.00-12.45

21.11.2019 (2×30 osób) Warszawa, ul. Sokratesa 17b, 9.00-12.45

22.11.2019 (2×30 osób) Ząbki, ul. Dzika (budowa szkoły), 9.00-12.45

28.11.2019 (2×30 osób) Warszawa, ul. Łomżyńska 26, 9.00-12.45

 

BIM dla nauczycieli – Revit I, II, III – planowana liczba uczestników – 20 os.

Technikum Architektoniczno-Budowlane im. St. Noakowskiego

Przyrynek 9, 00-219 Warszawa

Soboty

26.10.2019
16.11.2019
14.12.2019

9.00-17.00

 

BIM dla uczniów – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 201 oraz 21, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Środa 23.10.2019 oraz 30.10.2019

8.15-10.00 – wykład w sali 201

10.00-16.00 – zajęcia w sali 21

Przerwa kawowa: 10.00 w sali 21

Przerwa obiadowa: 12.00-12.45 w bufecie na Wydziale Inżynierii Lądowej I piętro

 

Praktyczne Spotkania – planowana liczba uczestników – 120 os.

Technikum Architektoniczno-Budowlane im. St. Noakowskiego

Przyrynek 9, 00-219 Warszawa

Środa 25.10.2019

Zajęcia godz. 12.30 – 14.45

 

Branżowe szkolenia – Technologia betonów specjalnych

gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

14.10.2019 – 9.00-17.00 (6 os.)

21.10.2019 – 9.00 – 17.00 (9 os.)

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

Budowa kompleksu biurowców, ul. Burakowska 14

Wtorek 29.10.2019

1 grupa

9.00 – wykład związany z budową

10.00 – wejście na budowę

2 grupa

9.00 – wejście na budowę

11.00 – wykład związany z budową

Zakończenie 12.00

 

Studencki Tydzień – planowana liczba uczestników – 3 x 30 os.

gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Poniedziałek 04.11.2019 – Piątek 08.11.2019

Zajęcia godz. 8.00-16.00

Poniedziałek 21.10.2019 – Piątek 25.10.2019

Zajęcia godz. 8.00-16.00

Poniedziałek 14.10.2019 – Piątek 18.10.2019

Zajęcia godz. 8.00-16.00

 

Innowacyjne budowy – planowana liczba uczestników – 60 os.

Varso Tower, ul. Chmielna 73, Warszawa

Środa – 02.10.2019

Zajęcia godz. 10.30-14.00

 

BIM – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 20, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Wtorek, Środa – 24.09.2019, 25.09.2019

8.30 – 10.00 zajęcia cz.1

10.00 – 10.30 przerwa

10.30 – 12.00 zajęcia cz.2
12.00 – 12.45 przerwa obiadowa
12.45 – 14.15 zajęcia cz.3
14.15 – 14.30 przerwa

14:30 – 16:00 zajęcia cz.4

 

Innowacje w budownictwie – planowana liczba uczestników – 65 os.

Czwartek 26.09.2019

sala 407, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

8.30 – 10.00 I sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

10.00 – 10.30 przerwa (poczęstunek)

10.30 – 12.00 II sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

12.00 – 12.15 przerwa

12.15 – 13.00 III sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

 

BIM – planowana liczba uczestników – 30 os.

sala 20, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Środa 10.04.2019, 24.04.2019, 22.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019

8.30 – 10.00 zajęcia cz.1

10.00 – 10.30 przerwa

10.30 – 12.00 zajęcia cz.2
12.00 – 12.45 przerwa obiadowa
12.45 – 14.15 zajęcia cz.3
14.15 – 14.30 przerwa

14:30 – 16:00 zajęcia cz.4

 

Innowacje w budownictwie i Praktyczne spotkania – planowana liczba uczestników – 63 os.

Czwartek 23.05.2019, 06.06.2019

sala 407, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

8.30 – 10.00 I sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45 II sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”

11.45 – 12.00 przerwa

12.00 – 12.45 III sesja wykładowa „Innowacje w budownictwie”,

12.45 – 13.30 obiad

13.30 – 16.00 Praktyczne spotkania

Tytuł:

Zwiększenie wykorzystania e-usług do obsługi edukacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Wykonawcy:

Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Opis:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania zaawansowanych e-usług świadczonych w województwie mazowieckim poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających proces edukacji w Politechnice Warszawskiej, skierowanych do społeczeństwa oraz przedsiębiorców. Region cechuje słaby rozwój e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza do usług świadczonych przez uczelnie wyższe. W ramach projektu planuje się wdrożenie szeregu usług związanych z działalnością uczelni opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Dla realizacji celu strategicznego zostały określone zadania i cele szczegółowe, które koncentrują się na przygotowaniu e-usług w obszarze front office o wysokim stopniu dojrzałości. Wyszczególniono następujące zadania:

 

WIL-1. Wielokanałowy system nauki na odległość

Cel szczegółowy: Podniesienie efektywności procesu kształcenia poprzez wprowadzenie w chmurze responsywnych usług dydaktycznych.

 • Usługa lecture capture
 • Usługa zdalnego prowadzenia wykładów i ćwiczeń –webcasting akademicki.
 • Usługa konsultacji w sieci
 • Usługa współdzielenia materiałów wideo.
 • Usługa tworzenia e-Portfolio

 

WIL-2. Wirtualne Pracownie Komputerowe

Cel szczegółowy: Udostępnienie oprogramowania naukowo-dydaktycznego studentom i absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej na ich prywatnych komputerach i urządzeniach mobilnych poprzez  zakup, wdrożenie i udostępnienie infrastruktury wirtualnych komputerów, tzw. infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI).

 • Usługa wirtualnych pracowni komputerowych

 

WIL-3. Platforma komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej ze społeczeństwem oraz przemysłem

 • System prowadzenia praktyk budowlanych oraz ocena studentów po praktykach przez pracodawców
 • System składania propozycji tematów dyplomów realizowanych w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu
 • Śledzenie karier – ankietyzacja absolwentów Wydziału oraz ocena absolwentów dokonywana przez pracodawców

Cel szczegółowy: Wykorzystanie TIK do komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej z otoczeniem oraz obsługi praktyk budowlanych

 

WSIMR-1 Cyfryzacja zasobów biblioteki oraz udostępnianie ich internetowo

Cel szczegółowy: Zapewnienie dostępu on-line studentom i pracownikom Politechniki Warszawskiej, a także obywatelom i przedsiębiorcom województwa mazowieckiego, do zasobów biblioteki Wydziału SiMR.

 • Usługa udostępniania zasobów biblioteki cyfrowo

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza

Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych).

Wartość projektu: 2 781 642,23 zł
Wysokość dofinansowania: 2 225 313,78 zł

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Wartość projektu: 2 640 751,92 zł
Wysokość dofinansowania: 2 112 601,54 zł

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wartość projektu: 140 890,31 zł
Wysokość dofinansowania: 112 712,25 zł

Tytuł:

„Szkoła Orłów”

Opis:

Celem głównym projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W ramach projektu studenci – laureaci olimpiad wyłonieni w drodze konkursu otrzymają:

 • wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie;
 • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto;
 • indywidualne wsparcie tutora przez okres maks. 27 miesięcy.

Okres realizacji: 

10.2019-31.07.2022

Kwota dofinansowania:

 2 022 580,35 zł

Projekt „Szkoła Orłów na PW” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kierownik na WIL PW:

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek

Jednostki współrealizujące projekt:

Wydział Inżynierii Lądowej PW
Wydział Chemiczny PW
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wydział Mechatroniki PW
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Wydział Elektryczny PW