Sylwetka Absolwenta

Kierunek Budownictwo

Kwalifikacje Absolwenta studiów I stopnia

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego;
 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych;
 • technologii i organizacji budownictwa;
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną;
 • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwent jest przygotowany do:

 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych;
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych;
 • organizowania produkcji elementów budowlanych;
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego;
 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych;
 • nadzorze budowlanym;
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych;
 • przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kwalifikacje Absolwenta studiów II stopnia

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu:

 • projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego;
 • technologii i organizacji budownictwa;
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej;
 • doboru i stosowania materiałów budowlanych;
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną.

Absolwent jest przygotowany do:

 • rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych;
 • opracowywania i realizacji programów badawczych;
 • podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym;
 • uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych;
 • kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną;
 • ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy;
 • kierowania dużymi zespołami ludzkimi.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • biurach konstrukcyjno-projektowych;
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kierunek: Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego

Absolwent kierunku uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych o charakterze konstrukcyjnym, technologicznym i organizacyjnym. Potrafi rozwiązywać i generować złożone, innowacyjne zadania inżynierskie.
Absolwent jest przygotowany na poziomie zaawansowanym do realizacji zadań dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego obejmującego jego trzy główne podsystemy: kolej, metro i tramwaj. Przygotowanie do realizacji tych zadań następuje w zakresie integrującym branżowo powiązane ze sobą w praktyce eksploatacyjnej takie dziedziny, jak budownictwo, energetyka trakcyjna i sterowanie ruchem kolejowym. Wiedza i umiejętności absolwenta są związane z wymienionymi powyżej głównymi zagadnieniami dotyczącymi każdej z dziedzin infrastruktury transportu szynowego.

Absolwent kierunku BiEITS jest przygotowany do podjęcia pracy:

 • u zarządców infrastruktury transportu szynowego na wszystkich poziomach ich struktury organizacyjnej w jednostkach kolejowych – PKP PLK i kolei niepublicznych (tzw. przemysłowych) w takich jednostkach, jak np. huty, kopalnie, porty i centra logistyczne oraz w jednostkach miejskiego transportu szynowego, tj. metra i komunikacji tramwajowej,
 • w biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących wielobranżowe zadania inwestycyjne na rzecz budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego,
 • w firmach realizujących usługi eksploatacyjne w sektorze infrastruktury transportu szynowego (zwłaszcza miejskiego), a w szczególności zarządzania obiektami infrastruktury, planowania i wykonawstwa robót utrzymaniowych,
 • w jednostkach prowadzących prace studialne, badawcze, rozwojowe, certyfikacyjne i szkoleniowe związane z infrastrukturą transportu szynowego.