Zakład Technologii Budowy Dróg

Kierownik Zakładu

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
piotr.radziszewski@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

W 2011 roku w skład Instytutu Dróg i Mostów wszedł Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych. Jednak historia tej specjalności na Politechnice Warszawskiej sięga lat przedwojennych. Rozwój kadry naukowej Zespołu spowodował przemianowanie Zespołu w Zakład Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych w 2017 roku. W 2019 roku Zakład przyjął nazwę Zakładu Technologii Budowy Dróg.

Prezentacja zakładu (PDF)

Kierunki badań naukowych, publikacje, osiągnięcia naukowe i eksperckie -ZTBD
Download 7.3 MB

Łukasz Bylinka

Referent ds. inż.-technicznych

Pokój: 510
Tel.: +48 22 234-56-78
lukasz.bylinka@pw.edu.pl

Katarzyna Konieczna

mgr inż.
Asystent

Pokój: 422
Katarzyna.Konieczna@pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Adam Liphardt

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 423
adam.liphardt@pw.edu.pl

Piotr Pokorski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 423
Tel.: +48 22 234-64-61
piotr.pokorski@pw.edu.pl

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
piotr.radziszewski@pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Zakład zrealizuje wiele ważnych projektów i grantów badawczych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • „Analiza możliwości wykorzystania kruszyw polodowcowych z rejonu Polski północno-wschodniej w konstrukcjach nawierzchni asfaltowej dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego oraz nawierzchni asfaltowych o wydłużonym okresie trwałości zmęczeniowej”. projekt badawczy GDDKiA, realizacja: 2008–2010;
 • „Weryfikacja wymagań i metod oceny właściwości lepkosprężystych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych”, projekt badawczy GDDKiA, realizacja: 2009–2011;
 • „Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu” NCBiR, Inicjatywa Technologiczna InoTech, realizacja: 2010–2015;
 • „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą”, Program Operacyjny Innowacyjna 69 Gospodarka (PARP), Konsorcjum Strabag,, TPA Sp z o.o., Politechnika Warszawska, realizacja: 2011–2014;
 • „Przyjazne dla środowiska mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne zwiększające wydajność budowy nawierzchni asfaltowych”, grant celowy MNiSW, NCBiR , konsorcjum Politechniki Warszawskiej z Mostostalem Warszawa S.A. i IBDiM, realizacja: 2010–2012;
 • „Rozwiązania materiałowo-technologiczne izolacji i nawierzchni obiektów mostowych”; projekt badawczy GDDKiA, realizacja: 2011–2013;
 • „Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo- technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”; projekt badawczy GDDKiA, realizacja: 2011–2014;
 • “Use of eco-friendly materials for a new concept of Asphalt Pavements for a Sustainable Environment”, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej: Ecoinnovative demonstration projects, Acciona – koordynator projektu;
 • „Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych”, grant NCBiR i GDDKiA, RID-25, konsorcjum Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, IBDiM, realizacja: 2015–2018;
 • „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”, grant NCBiR i GDDKiA, RID-6, konsorcjum IBDiM, Politechnika Warszawska, inni., realizacja: 2015–2018;
 • „Ochrona przed hałasem drogowym”, grant NCBiR i GDDKiA, RID- 76,konsorcjum Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, inni., realizacja: 2015–2018;
 • „Innowacyjne hybrydowe zbrojenie kompozytowe FRP do konstrukcji infrastrukturalnych o podwyższonej trwałości”, grant NCBiR, Program Badań Stosowanych (PBS), konsorcjum Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, inni., realizacja: 2015–2018;
 • „Destrukt: innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowych”, grant NCBiR, konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budimex, Politechnika Warszawska, IBDiM, realizacja: 2015–2018;
 • „Technologia wytwarzania innowacyjnych wysokowytrzymałych kompozytów asfaltowych zbrojonych włóknami z przeznaczeniem do budowy nowych i modernizacji istniejących dróg o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej”, NCBiR TECHMATSTRATEG, konsorcjum Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, realizacja: 2019–2023;
 • „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych” projekt finansowany przez konsorcjum 70 przemysłowe Orlen-Lotos-Budimex, realizacja: konsorcjum naukowe PGPW- IBDiM w latach 2019–2020;
 • „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości”, NCBiR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Projekty Aplikacyjne, realizacja: konsorcjum Budimex – Politechnika Warszawska w latach 2020–2022.

W 2014 roku pracownikom Zakładu została przyznana prestiżowa zespołowa Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki.

Zakres proponowanych usług:

 • ekspertyzy naukowo-techniczne nawierzchni drogowych;
 • nadzór i doradztwo przy wykonywaniu badań, projektów i realizacji nawierzchni drogowych;
 • analizy przyczyn uszkodzeń nawierzchni drogowych;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w drogownictwie;
 • realizacja programów badawczych z partnerami przemysłowymi;
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych oraz wzmocnień nawierzchni asfaltowych i betonowych;
 • projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych i lotniskowych;
 • badania laboratoryjne lepiszczy asfaltowych m. in:
  • penetracja,
  • temperatura mięknienia,
  • temperatura łamliwości,
  • nawrót sprężysty,
  • lepkość dynamiczna,
  • temperatura zapłonu,
  • reologiczne właściwości nisko i wysokotemperaturowe w reometrach DSR i BBR,
  • starzenie technologiczne i eksploatacyjne RTFOT, RFT, PAV,
  • ocena przyczepności lepiszcza do kruszywa;
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych m. in:
  • skład ziarnowy,
  • zawartość lepiszcza,
  • gęstość,
  • gęstość objętościowa,
  • zawartość wolnych przestrzeni,
  • odporność na działanie wody,
  • odporność na deformacje trwałe (koleinowanie w powietrzu i w wodzie, penetracja, pełzanie),
  • sztywność IT-CY, 4PB-PR,
  • zmęczenie DT-CY, 4PB-PR,
  • wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych metodą Leutnera,
  • rozciąganie termiczne przy ograniczonym odkształceniu TSRST;
 • badania kruszyw i podbudów:
  • skład ziarnowy,
  • gęstość,
  • odporność na rozdrabnianie w bębnie Los Angeles,
  • wskaźnik kształtu,
  • wskaźnik przepływu,
  • wskaźnik przekruszenia,
  • wskaźnik piaskowy,
  • wskaźnik błękitu metylenowego;
 • inne badania:
  • pomiary natężenia dźwięku, m.in. hałasu komunikacyjnego metodą CPB i SPB,
  • ocena mikrostruktury lepiszczy i innych kompozytów budowlanych.

Przykłady realizacji:

 • prace badawczo – wdrożeniowe realizowane dla koncernów rafineryjnych Lotos i Orlen;
 • opinia ekspercka do projektu konstrukcji nawierzchni długowiecznej na odcinku drogi ekspresowej S8 na odcinku do węzła Opacz do węzła Paszków;
 • nadzór naukowy w zakresie wykonania nawierzchni na obiektach mostowych m.in. Most Grota-Roweckiego w Warszawie;
 • opracowanie specyfikacji technicznej i nadzór naukowy wykonania cichych nawierzchni m.in. ul. Wołoskiej w Warszawie, ul. Parzniewska w Pruszkowie;
 • opinia dotycząca zmiany typu nawierzchni na krótkich odcinkach pomiędzy obiektami inżynierskimi oraz w rejonie murów oporowych w ciągu drogi ekspresowej S2  POW – Zadanie B.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu