Skład Rady Wydziału

Andrzej Garbacz

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 111
andrzej.garbacz@pw.edu.pl

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
artur.zbiciak@pw.edu.pl

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
wioletta.rek@pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Magdalena Ataman

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
magdalena.ataman@pw.edu.pl

Anna Barszcz

Anna Barszcz

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 217
Tel.: +48 22 234-65-76
anna.barszcz@pw.edu.pl

Sławomir Czarnecki

Sławomir Czarnecki

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 139
Tel.: +48 22 234-63-82
slawomir.czarnecki@pw.edu.pl

Grzegorz Dzierżanowski

Grzegorz Dzierżanowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 232d
Tel.: +48 22 234-65-16
grzegorz.dzierzanowski@pw.edu.pl

Marcin Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 243
Tel.: +48 22 234-51-64
marcin.gajewski@pw.edu.pl

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 332a
ryszard.gajewski@pw.edu.pl

Andrzej Garbacz

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 111
andrzej.garbacz@pw.edu.pl

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
wojciech.gilewski@pw.edu.pl

Marian Giżejowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 215
Tel.: +48 22 825-84-21
marian.gizejowski@pw.edu.pl

Nabi Ibadov

Nabi Ibadov

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 517
nabi.ibadov@pw.edu.pl

Stanisław Jemioło

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 123/131
Tel.: +48 22 234-65-03
stanislaw.jemiolo@pw.edu.pl

Grzegorz Kacprzak

Grzegorz Kacprzak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 445
grzegorz.kacprzak@pw.edu.pl

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
karol.kowalski@pw.edu.pl

Robert Kowalski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 349
Tel.: +48 22 234-64-52
Robert.Kowalski.WIL@pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Michał Krzemiński

Michał Krzemiński

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 504
michal.krzeminski@pw.edu.pl

Janusz Kulejewski

Janusz Kulejewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 525
Tel.: +48 22 234-65-15
janusz.kulejewski@pw.edu.pl

Tomasz Lewiński

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 232a
Tel.: +48 22 234-63-79
tomasz.lewinski@pw.edu.pl

Paweł Łukowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 551
Tel.: +48 22 234 64 81
pawel.lukowski@pw.edu.pl

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
monika.czajewska@pw.edu.pl

Roman Nagórski

Roman Nagórski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 141
Tel.: +48 22 825-55-60
roman.nagorski@pw.edu.pl

Piotr Olszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 648
Tel.: +48 22 234-65-43
Tel.: +48 22 234-63-31
piotr.olszewski@pw.edu.pl

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
piotr.radziszewski@pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 426
anna.lewandowska@pw.edu.pl

Tomasz Sokół

Tomasz Sokół

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 233b
Tel.: +48 22 234-75-08
tomasz.sokol@pw.edu.pl

Elżbieta Szmigiera

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Tel.: +48 22 234-65-82
elzbieta.szmigiera@pw.edu.pl

Wojciech Trochymiak

Wojciech Trochymiak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 437
Tel.: +48 22 825-90-75
wojciech.trochymiak@pw.edu.pl

Piotr Woyciechowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel. +48 22 234-65-56,
+48 22 825-65-32
piotr.woyciechowski@pw.edu.pl

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
artur.zbiciak@pw.edu.pl

Henryk Zobel

Henryk Zobel

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 438
Tel.: +48 22 825-72-89
henryk.zobel@pw.edu.pl

Cezary Ajdukiewicz

Cezary Ajdukiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
cezary.ajdukiewicz@pw.edu.pl

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 318
Tel.: +48 22 825-92-80
agnieszka.wietecka@pw.edu.pl

Piotr Knyziak

Piotr Knyziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
piotr.knyziak@pw.edu.pl

Zofia Kozyra

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 138
Tel.: +48 22 234-64-31
Zofia.Kozyra@pw.edu.pl

Magdalena Kruk

Magdalena Kruk

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 245
Tel.: +48 22 234-51-63
magdalena.kruk@pw.edu.pl

Małgorzata Superczyńska

Małgorzata Superczyńska

dr
Adiunkt

Pokój: 443
Tel.: +48 22 234-56-94
malgorzata.superczynska@pw.edu.pl

Andrzej Długołęcki

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
andrzej.dlugolecki@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Anna Stoczkiewicz

mgr inż.
Kierownik Dziekanatu

Pokój: 107
Tel.: +48 22 234-65-65
anna.stoczkiewicz@pw.edu.pl

Karol Bucholc

Karol Bucholc

mgr inż.
Doktorant

Pokój: 336
karol.bucholc.dokt@pw.edu.pl

Damian Koperski

Damian Koperski

Student

Aleksandra Myszkowska

Aleksandra Myszkowska

student

Marta Rajczak

Marta Rajczak

student

Zuzanna Sarnecka

Zuzanna Sarnecka

Student

Patryk Sender

Patryk Sender

student

Julia Skwarek

Julia Skwarek

student

Bartosz Sobczyk

Bartosz Sobczyk

student

Karolina Urlich

Karolina Urlich

student

Kacper Żółtak

Kacper Żółtak

student

Jan Żuk

Jan Żuk

student

Terminy posiedzeń
 • 6 października 2021 r.
 • 3 listopada 2021 r.
 • 15 grudnia 2021 r.
 • 12 stycznia 2022 r.
 • 2 lutego 2022 r.
 • 2 marca 2022 r.
 • 13 kwietnia 2022 r.
 • 11 maja 2022 r.
 • 8 czerwca 2022 r.
 • 6 lipca 2022 r.
 • 7 września 2022 r.
Rada Wydziału – dział III statutu PW

§ 58

 1. Na wydziale kolegialnym ciałem opiniodawczo – doradczym dziekana jest rada wydziału.
 2. Rada wydziału , w zakresie objętym działalnością wydziału:
  1. uczestniczy w ustalaniu ogólnych kierunków działalności i strategii rozwoju wydziału;
  2. wyraża opinię we wszystkich sprawach wskazanych przez dziekana oraz w sprawach przewidzianych w statucie i innych aktach prawa wewnętrznego lub skierowanych do zaopiniowania przez organy Uczelni lub osoby sprawujące funkcje lub zajmujące stanowiska kierownicze;
  3. wyraża opinię wspólnoty wydziału we wszystkich sprawach jej dotyczących;
  4. opiniuje kandydatów na funkcje kierownicze na wydziale z wyłączeniem funkcji dziekana;
  5. uczestniczy w opiniowaniu:
   1. wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia studiów na kierunkach prowadzonych na wydziale,
   2. programów studiów, studiów podyplomowych (w tym planów studiów i zakładanych efektów uczenia się),
   3. zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale.
 3. Rada wydziału może uchwalić, w razie potrzeby, regulamin działania rady wydziału.
 4. Opinie w sprawach osobowych rada wydziału wyraża w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów ważnych.
 5. Członkowie rady wydziału mają prawo występowania z interpelacjami do dziekana.

§ 59

 1. W skład rady wydziału wchodzą:
  1. dziekan, jako przewodniczący;
  2. prodziekani;
  3. nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowiskach profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem ust. 3;
  4. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, dla których Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 10 % i nie większej niż 16 % składu rady wydziału określonego w ust. 1;
  5. przedstawiciele pozostałych pracowników wydziału, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 4 % i nie większej niż 10 % składu rady wydziału określonego w ust 1, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy;
  6. przedstawiciele studentów i doktorantów wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady wydziału określonego w ust. 1, z tym że liczbę przedstawicieli studentów i liczbę przedstawicieli doktorantów rada wydziału ustala proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z zastrzeżeniem że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup, w tym przewodniczącego wydziałowej rady samorządu studentów i przedstawiciela rady doktorantów.
 2. W skład rady wydziału dziekan może powołać przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego Uczelni w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10% składu określonego w ust. 1.
 3. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 stanowią więcej niż połowę składu rady wydziału określonego w ust. 1.
 4. Dokładną liczbę przedstawicieli określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 ustala rada wydziału. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może ustalić także dokładną liczbę przedstawicieli nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
 5. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających na wydziale, po jednym z każdego związku.
 6. Dziekan może zapraszać na posiedzenia rady wydziału inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek rady wydziału, w tym byłych pracowników wydziału o statusie Professor Emeritus, o których mowa w § 16 ust. 5.