Studia

Podania ePW w USOSweb

Drodzy Studenci! Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb. Podania są dostępne w zakładce DLA STUDENTA-> Podania ePW. Obecnie w zakładce Podania ePW można złożyć: podanie o wydanie zaświadczenia podanie o urlop podanie o warunkową rejestrację/powtórkę semestru (zalecamy składanie podania gdy oceny z wszystkich zaliczonych przedmiotów są już w USOS) […]

Dodał/-a Anna Stoczkiewicz | Aktualności dziekanatu . Studia
CZYTAJ DALEJ

LINK do spotkania -Prezentacja specjalności na kierunku budownictwo

Szanowni Studenci, Link do spotkania z prezentacją specjalności: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axAB9Py56OeoNbDXyJajfAt0vIQk1JL1Hb8fj3zDiqw01%40thread.tacv2/1652209289133?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22aca4329b-1bbb-41ec-a7b2-7dd0e1e2c1f1%22%7d

Dodał/-a Anna Stoczkiewicz | Studia
CZYTAJ DALEJ

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe BHP w Budownictwie ESG w Budownictwie Budownictwo Infrastrukturalne Eksploatacja i Utrzymanie Dróg Interdyscyplinarny BIM Psychologia Zarządzania Projektami w Budownictwie Technologia Budowy Dróg Zarządzanie w Budownictwie Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym
Dodał/-a Jan Pełczyński | Studia
CZYTAJ DALEJ

II Stopnia (Magisterskie)

II Stopnia (Magisterskie) Kierunek Budownictwo Kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
Dodał/-a Jan Pełczyński | Studia
CZYTAJ DALEJ

Program podwójnego dyplomu WIL PW i ENPC ParisTech

Program podwójnego dyplomu Wydział Inżynierii Lądowej PW i Ecole des Ponts ParisTech zapraszają na studia II stopnia w ramach programu podwójnego dyplomu uczelni. Informacje Warunki aplikacji Wypełnienie formularza online na stronie: https://crm.enpc.fr/community/enpc/custom_forms/184, wydrukowanie formularza, a następnie umieszczenie w systemie skanu podpisanego formularza aplikacyjnego. Znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie co najmniej B1, potwierdzona certyfikatem. [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym

Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym Informacje Charakterystyka Studia przeznaczone są dla osób dążących do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych, zwłaszcza przy braku wykształcenia kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy nad zagadnieniami kolejowych czy zarządzania projektami. Celem studium jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu dróg szynowych, ich modernizacji oraz zarządzania projektami i planowania [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Zarządzanie w Budownictwie

Zarządzanie w Budownictwie Informacje Charakterystyka Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym. Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym: podstawy ekonomii w budownictwie, prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej, podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie, marketing w budownictwie, zarządzanie potencjałem ludzkim, zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa, zarządzanie ryzykiem [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Technologia Budowy Dróg

Technologia Budowy Dróg Informacje Charakterystyka Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z  zakresu technologii budowy dróg, technologii materiałów drogowych,  projektowania konstrukcji nawierzchni, przepisów prawnych w realizacji i  odbiorze robót. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów  Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. Czas trwania Są to studia dwusemestralne. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty. Program studiów obejmuje [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Psychologia Zarządzania Projektami w Budownictwie

Psychologia Zarządzania Projektami w Budownictwie Informacje Charakterystyka Absolwent studiów uzyska wiedzę na poziomie zaawansowanym do zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych, obejmującym zarządzanie firmą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w budownictwie z uwzględnieniem następujących aspektów: psychologia ogólna, psychologia organizacji i [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Interdyscyplinarny BIM

Interdyscyplinarny BIM Informacje Charakterystyka BIM jest jednym z najgorętszych tematów ostatnich lat w branży budowlanej. Wykorzystanie cyfrowego modelu 3D budynku w projektowaniu i realizacji inwestycji spowodowało istotne zwiększenie efektywności tych procesów. BIM jako technologia, metodyka, zbiór procedur i narzędzi jest wielobranżowy. Tytuł „interdyscyplinarny BIM” to świadomy wybór, aby podkreślić interdyscyplinarny charakter studiów, które powstały na [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

Eksploatacja i Utrzymanie Dróg Informacje Charakterystyka Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich. W szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów  Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. Czas trwania Są to studia dwusemestralne. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Budownictwo Infrastrukturalne

Budownictwo Infrastrukturalne Informacje Charakterystyka Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego. Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru budownictwa infrastrukturalnego: analiza ryzyka oraz warunki kontraktowe; przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz realizacji; roboty ziemne w realizacji robót drogowych; wykonywanie robót drogowych; systemy eksploatacji dróg oraz aspekty środowiskowe; wybór konstrukcji nośnej; technologie [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

BHP w Budownictwie

BHP w Budownictwie Informacje Charakterystyka Specjalny program dedykowany branży budowlanej. Studia zdecydowanie podnoszące kompetencje związane z bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych przez inżynierów budowy, kierowników robót oraz kierowników budowy. Ponad 70% zajęć to ćwiczenia praktyczne. Zajęcia prowadzone wyłącznie przez profesjonalistów z wiodących firm wykonawczych, doradczych i szkoleniowych. Studia spełniające wymagania prawne dla zawodów: Inspektor ds. BHP, [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Kandydaci na studia II stopnia

Kierunek Budownictwo Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „Budownictwo” na Wydziale Inżynierii Lądowej  w roku akademickim 2019/2020 Wydział Inżynierii Lądowej nie prowadzi rekrutacji na kierunek Budownictwo na studia rozpoczynające się od lutego (w styczniu istnieje możliwość rekrutacji jedynie na kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego). Następna rekrutacja na kierunek Budownictwo odbędzie się [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Sylwetka absolwenta

Sylwetka Absolwenta Kierunek Budownictwo Kwalifikacje Absolwenta studiów I stopnia Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwent jest przygotowany [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Kierunek Budownictwo

II Stopnia - kierunek Budownictwo Jakie zdobędę umiejętności? Rozwiązywanie złożonych zadań inżynierskich i generowanie rozwiązań innowacyjnych. Rozwiązywanie złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych. Opracowywanie i realizacja programów badawczych, w tym kierowanie zespołami ludzkimi. Wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych stosowanych w budownictwie.   W jaki sposób osiągnę zamierzone cele? Program studiów o szerokim spektrum treści. Doświadczona kadra. [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ
Skip to content