Harmonogram składania dokumentów w procesie rekrutacji
na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek Budownictwo

na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II  stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej rozpoczynające się od 1 października 2021 r. już się zakończyła.

 

Terminy składania

Kandydaci na studia niestacjonarne I stopnia powinni:

 1. Założyć konto kandydata w systemie www.zapisy.pw.edu.pl i wybrać kierunek Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej PW
 2. Terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta zostanie wygenerowany podczas rejestracji konta w systemie)
 3.  Dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej PW wymagane dokumenty w dniach 3-27 sierpnia – 16 września. 2021 r.
 4.  Zalogować się na swoje konto IKR 3 września  22 września 2021 r. po godzinie 15:00 , w celu poznania wyników rekrutacji.

 

Data Godzina Wydział Inżynierii Lądowej [1]
6 – 10 września 2021 r. 9:00-15:00 pokój 105
13 – 16 września 2021 r. 9:00-15:00 pokój 105
17 września 2021 r. 9:00-12:00 pokój 105

 

Kandydaci zagraniczni powinni się kontaktować z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

[1] Pytania dotyczące rekrutacji prosimy zgłaszać na adres: rekrutacja.budownictwo@il.pw.edu.pl

Dokumenty

Zapraszamy Kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które chcą wykorzystać oceny z tego dyplomu),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (dotyczy osób, które chcą wykorzystać oceny z tego dyplomu)
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy osób, które chcą wykorzystać oceny z tego dyplomu) lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Rekrutacja,
 • oświadczenie dotyczące opłat za studia
Dojazd

Dokumenty należy składać w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW al. Armii Ludowej 16 w pokoju 105.

Prosimy o zakrywanie ust i nosa na terenie gmachu WIL.

Ważne

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na kierunku Budownictwo przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Podstawę kwalifikacji stanowi wówczas suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego i przedmiotu do wyboru (uzależnionego od kierunku studiów). W procedurze kwalifikacyjnej stosowane są reguły opisane w zasadach przyjęć na studia stacjonarne I stopnia.

Dokumenty zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych,. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niestety, ale niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie-turze przyjęć.

Wszyscy kandydaci na  studia niestacjonarne, otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach niestacjonarnych są  odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2021/2022 (pdf, 218,93 kB)