Dział Zarządzania Projektami
i Systemami Informatycznymi

DZPiSI

Kierownik

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
andrzej.dlugolecki@pw.edu.pl

Z-ca Kierownika (ds. Informatycznych)

Tomasz Dubilis

mgr inż.
Architekt Systemów Informatycznych

Pokój: 18b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel./fax.: +48 22 825-72-39
tomasz.dubilis@pw.edu.pl

Informacje o dziale

Dział Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi powstał w 2019 roku w wyniku połączenia Działu Rozwoju zajmującego się głównie obsługą projektów i Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych. W nowopowstałym dziale wydzielono dwie sekcje: Zarządzania Projektami i Systemów Informatycznych.

Zakres działań Sekcji Zarządzania Projektami obejmuje pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowanych zadań naukowo-badawczych, dydaktycznych i inwestycyjnych. Sekcja wspiera pracowników Wydziału w zakresie poszukiwania, aplikowania i prowadzenia projektów zarówno krajowych, jak i unijnych. Celem działań pracowników sekcji jest kompleksowa obsługa i udzielenie wsparcia w procesie zarządzania projektami od wstępnego etapu inicjowania i przygotowania po rozliczanie oraz udział w czynnościach kontrolnych i audytach. Pracownicy sekcji posiadają doświadczenie zdobyte przy pozyskaniu i realizacji projektów, których dotychczasowa wartość przekracza sumarycznie 300 mln zł.

Sekcja Systemów Informatycznych odpowiada za nadzorowanie i dbanie o sprawne działanie systemów informatycznych, niezawodność usług i wsparcie użytkowników w zakresie obsługi IT na Wydziale Inżynierii Lądowej PW. Celem działań sekcji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania narzędzi sprzętowych niezbędnych w procesie kształcenia studentów jak i reagowanie na bieżące potrzeby wynikające z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej pracowników WIL PW. Pracownicy sekcji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i utrzymywania usług IT potwierdzone wdrożeniem wydziałowej infrastruktury o wartości przekraczającej 20 mln zł.

Celem Działu Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi jest uzyskanie synergii oddziaływania obszarów współpracy dwóch sekcji na płaszczyźnie szerokorozumianej obsługi projektów i programów dydaktycznych, badań naukowych oraz prac administracyjnych, co w efekcie przyczyni się do sukcesów i zadowolenia użytkowników, zdobywania nowych projektów, racjonalnego wykorzystania środków finansowych i możliwości rozszerzenia zakresu zadań rozwojowych i inwestycyjnych.

Zarządzanie projektami

Elżbieta Brochmann-Niezgoda

specjalista ds. finansowych

Pokój: 515
Tel.: +48 22 234-64-58
elzbieta.niezgoda@pw.edu.pl

Marta Paska-Obłoza

mgr inż.
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 515
Tel.: +48 22 234-53-61
marta.obloza@pw.edu.pl

Daria Rataj

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 515
Tel.: +48 22 234-14-44
daria.rataj@pw.edu.pl

Zakres zadań

 1. Inicjowanie i rozwój współpracy z partnerami publicznymi oraz prywatnymi w zakresie realizacji wspólnych projektów.
 2. Wparcie procesu pozyskania finansowania, negocjacji i przygotowania umów w zakresie współpracy i realizacji wspólnych projektów z partnerami biznesowymi.
 3. Przegląd i informowanie o dostępnych programach, konkursach i możliwościach uzyskiwania dofinansowania z funduszy unijnych oraz krajowych.
 4. Weryfikacja projektu pod kątem możliwości pozyskania wsparcia poprzez wybór potencjalnych źródeł finansowania i ocenę szans uzyskania wsparcia.
 5. Koordynacja i wsparcie prac nad dokumentacją aplikacyjną projektów wydziałowych m.in.: programy krajowe NCN i NCBiR, programy operacyjne finansowane z funduszy strukturalnych, Horyzont 2020, Erasmus +, programy NAWA.
 6. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników wymaganych dokumentacją konkursową.
 7. Konsultacja na etapie przygotowania projektu pod kątem optymalizacji szans pozyskania dofinansowania.
 8. Konsultacja procesu formalnego podpisu i złożenia wniosku o dofinansowanie.
 9. Wsparcie i udział w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, również w procedurze odwoławczej.
 10. Przeprowadzenie procedury podpisania umowy o dofinansowanie.
 11. Koordynacja projektów w zakresie zgodności realizowanego projektu z wymogami  programu wsparcia:
  1. wybór dostawców i kooperantów,
  2. analiza zapisów umów,
  3. analiza terminów i prawidłowości rozliczeń,
  4. konsultacje i pomoc w zakresie promocji projektu.
 12. Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością:
  1. sprawozdania okresowe, kwartalne, półroczne, roczne i końcowe,
  2. wnioski o płatność.
 13. Nadzór i przygotowanie oraz wsparcie w trakcie prowadzonych wizyt monitorujących, kontroli oraz audytów projektów.
 14. Kontakty z działami Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej w zakresie pozyskania i realizacji projektów.
 15. Zbieranie informacji o realizowanych projektach, prowadzenie i weryfikacja systemu sprawozdawczości.
 16. Współpraca z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w zakresie wyznaczania kierunków działań w zakresie pozyskiwania oraz realizacji projektów.

Projekty

Wsparcie użytkownika

Piotr Michalski

starszy informatyk

Pokój: 19b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel.: +48 22 825-72-39
piotr.michalski@pw.edu.pl

Tomasz Michalski

starszy informatyk

Pokój: 19b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel.: +48 22 825-72-39
tomasz.michalski@pw.edu.pl

Zakres zadań

 1. Utrzymanie kluczowych usług informatycznych Wydziału.
 2. Utrzymanie bieżące technicznej infrastruktury teleinformatycznej (urządzenia sieciowe, serwery, macierze, biblioteki taśmowe, infrastruktura pomocnicza, sprzęt komputerowy).
 3. Planowanie strategii i kierunków rozwoju usług i systemów informatycznych Wydziału.
 4. Wsparcie procesu dydaktycznego, w tym administrowanie wydziałowymi fizycznymi laboratoriami komputerowymi oraz platformą wirtualnych pulpitów, instalacja oprogramowania, zarządzanie użytkownikami.
 5. Wsparcie merytoryczne w obszarze rozwiązań informatycznych w zakresie projektów IT, inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych.
 6. Wsparcie w zakresie obsługi graficznej i utrzymania wydziałowej strony internetowej, wizualizacji, multimediów, programowania i analizy danych.
 7. Świadczenie wsparcia technicznego użytkownikom końcowym, w szczególności pracownikom, doktorantom i studentom Wydziału Inżynierii Lądowej :
  1. System pomocy technicznej typu Service Desk (Infopomoc)
  2. System informacyjny Netwiki.
 8. Współpraca z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w zakresie rozwoju usług i systemów informatycznych.

Usługi

W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy w zakresie informatycznym, napisz na:

Usługi informatyczne:

Formularze / dokumenty