Kierunek Budownictwo

II Stopnia – kierunek Budownictwo

Jakie zdobędę umiejętności?

 • Rozwiązywanie złożonych zadań inżynierskich i generowanie rozwiązań innowacyjnych.
 • Rozwiązywanie złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych.
 • Opracowywanie i realizacja programów badawczych, w tym kierowanie zespołami ludzkimi.
 • Wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych stosowanych w budownictwie.

 

W jaki sposób osiągnę zamierzone cele?

 • Program studiów o szerokim spektrum treści.
 • Doświadczona kadra.
 • Dużo zajęć praktycznych, takich jak projekty, ćwiczenia i laboratoria.
 • Szeroki wybór specjalności i specjalizacji.
 • Udział w projektach badawczych.
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie.
 • Program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS+.

 

Jakie uzyskam możliwości po studiach?

 • Kierowanie firmą projektową lub wykonawczą.
 • Kierowanie budową, pracami budowlanymi, zakładami wytwórstwa elementów budowlanych.
 • Pełnienie funkcji menedżerskich w działalności budowlanej lub inwestycyjnej.
 • Ubieganie się o uprawnienia budowlane (bez ograniczeń).
 • Kontynuacja nauki na studiach III stopnia.
Specjalności

Specjalizacja: Konstrukcje Budowlane (KB)

Studenci przygotowywani są w szczególności do twórczego rozwiązywania problemów projektowych zarówno konstrukcyjnych jak i materiałowych, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji oraz matematyczne metody optymalizacji. Program tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej. Absolwent przygotowany jest w szczególności do:

 • analizy i projektowania skomplikowanych konstrukcji z uwzględnieniem m.in. zagadnień bezpieczeństwa pożarowego i trwałości konstrukcji;
 • kierowania firmą projektową lub wykonawczą;

kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, a także do kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów.

Specjalizacja: Teoria Konstrukcji (TK)

Specjalizacja przygotowuje studentów do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich: metalowych, żelbetowych i sprężonych. Ponadto umożliwia opanowanie następujących działów nauki:

 • wybrane działy matematyki wyższej – elementy analizy funkcjonalnej, rachunek tensorowy w zakresie zaawansowanym, teoria formułowania zagadnień brzegowo-początkowych mechaniki ciała stałego oraz geometria różniczkową powierzchni, niezbędna do formułowania zadań mechaniki powłok;
 • mechanika ciał odkształcalnych – sformułowanie i zastosowanie klasycznej liniowej teorii sprężystości w mechanice konstrukcji, wyznaczanie pól odkształceń i naprężeń w elementach konstrukcji;
 • metody doświadczalne mechaniki – opracowanie i realizacja programów badań doświadczalnych, obejmujących zarówno badania wytrzymałościowe jak i badania modelowe;
 • programowanie – umiejętność programowania komputerów, algorytmizacja zadań, a następnie programowanie strukturalne i obiektowe w języku C++;
 • metoda elementów skończonych – podstawy sformułowania metody oraz sposoby implementacji na przykładzie systemów metody elementów skończonych takich jak ABAQUS i LS-DYNA.

Specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne (MIBP)

Specjalizacja przygotowuje szczegółowo do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania, realizacji i modernizacji różnego rodzajów obiektów inżynierskich, w szczególności obiektów mostowych i budowli podziemnych.
Student zapoznaje się z najnowszymi systemami wspomagania procesów modelowania, projektowania i analizy obiektów inżynierskich, z krajowymi i światowymi osiągnięciami w zakresie stosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, nowych technologii realizacji budowli mostowych i podziemnych oraz najnowszymi trendami w ich projektowaniu i wykonawstwie, uwzględniającymi wymagania estetyki, trwałości i ekologii.

Absolwenci IK przygotowani są do kierowania budową nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, do pracy w biurach projektowych oraz w zarządach dróg w administracji państwowej i samorządowej, zajmujących się prowadzeniem inwestycji i eksploatacją dróg, ulic i lotnisk. Wszystkie specjalizacje w ramach IK przygotowują studentów na poziomie zaawansowanym do:

 • projektowania dróg, w tym dróg szybkiego ruchu, oraz skrzyżowań i węzłów, analizy przejezdności, określania parametrów technicznych oraz wyposażenia dróg;
 • stosowania zasad polityki transportowej i planowania systemów transportowych;
 • projektowania organizacji ruchu i parkowania, projektowania sygnalizacji świetlnej oraz wykonywania badań i analiz ruchu;
 • projektowania nowych i modernizowanych nawierzchni drogowych oraz eksploatacji dróg;
 • stosowania programów CAD służących do projektowania w drogownictwie (obecnie MicroStation i InRoads);

wykonywania analiz efektywności ekonomicznej i finansowej inwestycji z dziedziny inżynierii komunikacyjnej.

Specjalizacja: Projektowanie i Eksploatacja Dróg (PED)

Specjalizacja przygotowuje studentów do:

 • stosowania analitycznych modeli zachowań uczestników ruchu na drodze zamiejskiej, metod oceny rozwiązań projektowych, wymagań i modeli dot. widoczności na drogach i skrzyżowaniach;
 • szczegółowego projektowania dróg szybkiego ruchu oraz węzłów drogowych;
 • wymiarowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień, diagnostyki nawierzchni drogowych, ewidencji dróg opartej na systemie referencyjnym, systemów zarządzania, oceny i utrzymania nawierzchni, utrzymania dróg we wszystkich porach roku.

Specjalizacja: Planowanie i Inżynieria Ruchu (PIR)

Specjalizacja przygotowuje studentów do:

 • wykonywania badań i analiz statystycznych ruchu, analizy przepustowości dróg, oceny warunków i bezpieczeństwa ruchu, stosowania modeli symulacyjnych, optymalizacji sygnalizacji świetlnej;
 • stosowania metod zarządzania ruchem i Inteligentnych Systemów Transportowych, wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i stosowania środków do jego poprawy;
 • zastosowania nowoczesnych technik w zakresie: badań ruchu, jego prognozowania i modelowania; planowania i projektowania nowych systemów transportowych, w tym systemów transportu zbiorowego i intermodalnego.

Specjalizacja: Technologia Budowy Dróg (TBD)

Specjalizacja przygotowuje studentów do:

 • kierowania budową nowych dróg, ulic oraz innej infrastruktury komunikacyjnej;
 • projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych wykorzystujących najnowsze rozwiązania materiałowo-technologiczne;
 • projektowania i kierowania robotami drogowymi w ramach remontów, utrzymania, naprawy zniszczeń w okresie eksploatacji nawierzchni dróg, ulic i lotnisk;
 • rozwiązywania trudnych i skomplikowanych problemów z zakresu technologii materiałów i nawierzchni drogowych występujących na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji dróg, ulic, lotnisk i innej infrastruktury drogowej, przy wykorzystaniu nowych technik badawczych i nowoczesnej aparatury;
 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nawierzchni specjalnych, tj. placów postojowych, parkingów, boisk sportowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych i chodników, zgodnie z najnowszą wiedzą i aktualnymi wymaganiami;
 • prowadzenia procesów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Studenci IPB uzyskują szczegółowe umiejętności:

 • projektowania i optymalizacji oraz eksploatacji i oceny trwałości kompozytów budowlanych;
 • diagnostyki stanu elementów i konstrukcji budowlanych oraz projektowania naprawy;
 • projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych (project management), obejmujących studia i analizy przed inwestycyjne (feasibility study), dobór i organizację uczestników procesu, inwestorski nadzór techniczny i finansowy oraz controlling efektywności ekonomicznej;
 • zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych, obejmującym zarządzanie firmą i jej finansami, zarządzanie zasobami, marketing, organizację przedsiębiorstwa.

Profile zawodowe absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich specjalności IPB nie różnią się w zasadzie pod względem merytorycznym. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują jednak znacznie większą wiedzę, która ułatwia im samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych.

Absolwenci są przygotowani na poziomie zaawansowanym do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego obejmującego trzy główne podsystemy tego transportu: kolej, metro i tramwaj. Wiedza i umiejętności absolwenta tej specjalności są związane z następującymi dziedzinami dotyczącymi każdego z tych podsystemów:

 • projektowanie tras dróg szynowych na szlakach i ich układ geometryczny w węzłach obsługi pasażerów oraz ładunków, związki pomiędzy zadaniami eksploatacyjnymi i funkcjami tych obiektów a ich parametrami technicznymi;
 • projektowanie konstrukcji dróg szynowych z uwzględnieniem współczesnych wymagań eksploatacyjnych takich jak zwiększona trwałość i ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko – zwłaszcza oddziaływań w postaci hałasu i wibracji od ruch pociągów;
 • prowadzenie procesów budowy i utrzymania (remontów) dróg szynowych, w tym diagnostyka nawierzchni szynowych i podtorza oraz technologia i planowanie robót torowych;
 • rozwiązywanie problemów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych na styku z innymi branżami – branżą drogową, sterowania ruchem i energetyki trakcyjnej.

Absolwenci BZ są przygotowani do pracy koncepcyjnej i współpracy ze specjalistami branżowymi. Znają podstawowe problemy oraz metody ich rozwiązywania w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym budowlanym i gospodarce komunalnej. Posiadają umiejętność oceny materiałów budowlanych, technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków, stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, metod i programów komputerowych. Ponadto posiadają wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych, jakości środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, rozwiązań urbanistycznych, zarządzania itd. Są też przygotowani do wchodzącego od 2020 r. (dla budynków publicznych od 2018 r.) obowiązku projektowania i budowania domów blisko zero energetycznych.

Przewiduje się, że absolwenci znajdą zatrudnienie w zależności od ukończonych kierunków podstawowych (na studiach I stopnia) w:

 • biurach projektów;
 • firmach wykonawczych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • funduszach celowych;
 • firmach konsultingowych;
 • przedsiębiorstwach przemysłowych z branży budowlanej i instalatorskiej.
Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne w języku polskim

Rekrutacja będzie przeprowadzona na następujące specjalności w ramach kierunku Budownictwo:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (KB) – 60 osób.
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) – 30 osób.
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Teoria Konstrukcji (TK) – 30 osób.
 • Inżynieria Komunikacyjna (IK) – 30 osób; w ramach specjalności Inżynieria Komunikacyjna na wyższych semestrach można wybrać jedną z trzech następujących specjalizacji: Projektowanie i eksploatacja dróg, Planowanie i inżynieria ruchu oraz Technologia budowy dróg.
 • Drogi Szynowe (DS) – 30 osób.
 • Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB) – 30 osób.
 • Budownictwo Zrównoważone (BZ) – 30 osób.

Studia stacjonarne w języku angielskim

Rekrutacja będzie przeprowadzona na specjalności Civil Engineering Structures (CES) – 30 osób.

Studia niestacjonarne w języku polskim

Rekrutacja będzie przeprowadzona na następujące specjalności w ramach kierunku Budownictwo:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (KB) – 30 osób.
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) – 30 osób.
 • Inżynieria Komunikacyjna (IK) – 30 osób; w ramach specjalności Inżynieria Komunikacyjna na wyższych semestrach można wybrać jedną z trzech następujących specjalizacji: Projektowanie i eksploatacja dróg, Planowanie i inżynieria ruchu oraz Technologia budowy dróg.
 • Drogi Szynowe (DS) – 30 osób.
 • Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB) – 30 osób.

Zasady przyjęć

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia ma każdy, kto legitymuje się tytułem zawodowym inżyniera w kierunku Budownictwo.

Klasyfikacja kandydatów na kierunek studiów budownictwo zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:

 1. 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i kierunku studiów. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje końcowa liczbowa ocena ze studiów.
 2. Na pozostałe wolne miejsca odbywają się przyjęcia według odmiennej procedury. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani a dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone (80%), dla których zabrakło miejsc. Sposób kwalifikacji uwzględnia liczbę punktów (LP) obliczoną  zgodnie z następującym wzorem:

LP = 0,32 × ( PM + wwyb × PWYB + 0,25 × PJO ) + ( 5,6 × SO )

gdzie:

PM – punkty z matematyki,
PWYB – punkty z przedmiotu do wyboru (z fizyki → wwyb = 1 lub informatyki → wwyb = 0,75 lub chemii, biologii → wwyb = 0,5),
PJO – punkty z języka obcego,
SO – średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów na podstawie suplementu.

Liczby punktów P dla każdego przedmiotu (w skali do 100) ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Politechnikę Warszawską w procesie rekrutacji na studia I stopnia.

Klasyfikacja kandydatów na Civil Engineering zostanie przeprowadzona w sposób jednolity, na podstawie analizy złożonych dokumentów na podstawie liczby punktów (LP) określonej w pkt. 2.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Zapisy

Zapisy i przesyłanie dokumentów przez Internetowe Konto Rekrutacyjne (IKR):

 • na studia stacjonarne II stopnia zostały przedłużone do 21 września na kierunku budownictwo dla specjalności IK, IPB oraz specjalizacji KB i MiBP specjalności KBI oraz na studia w języku angielskim.
 • na studia niestacjonarne II stopnia od 3 do 11 września 2020 r. – rekrutacja przedłużona do 21 września.

Lista dokumentów, które należy przesłać znajduje sie poniżej.

Przed złożeniem dokumentów należy zarejestrować się na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/ jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres asto@il.pw.edu.pl lub kontaktować się telefonicznie z numerem (22) 234 6565.

Wymagane dokumenty, które należy przesłać za pomocą IKR (internetowe konto rekrutacyjne):

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału IL – dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie

 • Podanie z wyborem specjalności
 • CV (życiorys)
 • Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia świadectwa dojrzałości
 • Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem
 • Do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport)
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • Dla studiów niestacjonarnych: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są płatne, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem
 • Dla studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (CE): oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że obowiązuje dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem

Kandydaci aplikujący na studia II stopnia, których część dokumentów znajduje się na PW, po zarejestrowaniu się i dokonaniu wpłaty składają jedynie pozostałe z wymienionych powyżej dokumentów. (tj. bez kopii matury, dyplomu i suplementu).

Dodatkowe informacje

Plany studiów stacjonarnych

 

Plany studiów niestacjonarnych

 

Kierunkowe efekty uczenia się

Kierunkowe efekty uczenia się
Download 334.4 KB

 

Prezentacje specjalności

Prezentacja specjalności BZ 2020
Download 4.5 MB
Prezentacja specjalności DS 2020
Download 5.6 MB
Prezentacja specjalności IK 2020
Download 1.3 MB
Prezentacja specjalności IPB 2020
Download 4.7 MB
Prezentacja specjalności KBI 2020
Download 3.7 MB
Prezentacja specjalności MiBP 2020
Download 6.1 MB
Prezentacja specjalności TK 2020
Download 2.5 MB