II Stopnia – kierunek Budownictwo

Jakie zdobędę umiejętności?

 • Rozwiązywanie złożonych zadań inżynierskich i generowanie rozwiązań innowacyjnych.
 • Rozwiązywanie złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych.
 • Opracowywanie i realizacja programów badawczych, w tym kierowanie zespołami ludzkimi.
 • Wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych stosowanych w budownictwie.

 

W jaki sposób osiągnę zamierzone cele?

 • Program studiów o szerokim spektrum treści.
 • Doświadczona kadra.
 • Dużo zajęć praktycznych, takich jak projekty, ćwiczenia i laboratoria.
 • Szeroki wybór specjalności i specjalizacji.
 • Udział w projektach badawczych.
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie.
 • Program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS+.

 

Jakie uzyskam możliwości po studiach?

 • Kierowanie firmą projektową lub wykonawczą.
 • Kierowanie budową, pracami budowlanymi, zakładami wytwórstwa elementów budowlanych.
 • Pełnienie funkcji menedżerskich w działalności budowlanej lub inwestycyjnej.
 • Ubieganie się o uprawnienia budowlane (bez ograniczeń).
 • Kontynuacja nauki na studiach III stopnia.
Specjalności

Specjalizacja: Konstrukcje Budowlane (KB)

Studenci przygotowywani są w szczególności do twórczego rozwiązywania problemów projektowych zarówno konstrukcyjnych jak i materiałowych, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji oraz matematyczne metody optymalizacji. Program tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej. Absolwent przygotowany jest w szczególności do:

 • analizy i projektowania skomplikowanych konstrukcji z uwzględnieniem m.in. zagadnień bezpieczeństwa pożarowego i trwałości konstrukcji;
 • kierowania firmą projektową lub wykonawczą;

kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, a także do kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów.

Specjalizacja: Teoria Konstrukcji (TK)

Specjalizacja przygotowuje studentów do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich: metalowych, żelbetowych i sprężonych. Ponadto umożliwia opanowanie następujących działów nauki:

 • wybrane działy matematyki wyższej – elementy analizy funkcjonalnej, rachunek tensorowy w zakresie zaawansowanym, teoria formułowania zagadnień brzegowo-początkowych mechaniki ciała stałego oraz geometria różniczkową powierzchni, niezbędna do formułowania zadań mechaniki powłok;
 • mechanika ciał odkształcalnych – sformułowanie i zastosowanie klasycznej liniowej teorii sprężystości w mechanice konstrukcji, wyznaczanie pól odkształceń i naprężeń w elementach konstrukcji;
 • metody doświadczalne mechaniki – opracowanie i realizacja programów badań doświadczalnych, obejmujących zarówno badania wytrzymałościowe jak i badania modelowe;
 • programowanie – umiejętność programowania komputerów, algorytmizacja zadań, a następnie programowanie strukturalne i obiektowe w języku C++;
 • metoda elementów skończonych – podstawy sformułowania metody oraz sposoby implementacji na przykładzie systemów metody elementów skończonych takich jak ABAQUS i LS-DYNA.

Specjalizacja: Mosty i Budowle Podziemne (MIBP)

Specjalizacja przygotowuje szczegółowo do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania, realizacji i modernizacji różnego rodzajów obiektów inżynierskich, w szczególności obiektów mostowych i budowli podziemnych.
Student zapoznaje się z najnowszymi systemami wspomagania procesów modelowania, projektowania i analizy obiektów inżynierskich, z krajowymi i światowymi osiągnięciami w zakresie stosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, nowych technologii realizacji budowli mostowych i podziemnych oraz najnowszymi trendami w ich projektowaniu i wykonawstwie, uwzględniającymi wymagania estetyki, trwałości i ekologii.

Absolwenci BD przygotowani są do kierowania budową i utrzymaniem nowoczesnej infrastruktury transportowej – do pracy w biurach projektowych, firmach budowlanych oraz w organach administracji państwowej i samorządowej, zajmujących się prowadzeniem inwestycji i eksploatacją dróg, ulic i lotnisk.

Program specjalności BD przygotowuje studentów na poziomie zaawansowanym do:

 • projektowania dróg i ulic, w tym autostrad i dróg ekspresowych oraz skrzyżowań i węzłów, a także określania parametrów technicznych oraz wyposażenia dróg;
 • stosowania zasad polityki transportowej i planowania systemów transportowych, w tym systemów transportu zbiorowego i intermodalnego;
 • projektowania organizacji ruchu i parkowania, projektowania sygnalizacji świetlnej oraz stosowania Inteligentnych Systemów Transportowych;
 • wykonywania badań i analiz ruchu, w tym oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • projektowania nowych i modernizowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań materiałowo-technologicznych, diagnostyki nawierzchni drogowych, technologii budowy oraz eksploatacji dróg;
 • projektowania, wykonywania i eksploatacji nawierzchni specjalnych, tj. placów postojowych, parkingów, dróg dla rowerów i chodników, zgodnie z najnowszą wiedzą i wymaganiami;
 • projektowania i kierowania robotami drogowymi w ramach remontów, utrzymania, naprawy zniszczeń w okresie eksploatacji nawierzchni dróg, ulic i lotnisk;
 • stosowania programów CAD służących do projektowania w drogownictwie (obecnie MicroStation i InRoads);
 • wykonywania analiz efektywności ekonomicznej i finansowej wariantów inwestycji z dziedziny inżynierii transportowej.

Studenci IPB uzyskują szczegółowe umiejętności:

 • projektowania i optymalizacji oraz eksploatacji i oceny trwałości kompozytów budowlanych;
 • diagnostyki stanu elementów i konstrukcji budowlanych oraz projektowania naprawy;
 • projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych (project management), obejmujących studia i analizy przed inwestycyjne (feasibility study), dobór i organizację uczestników procesu, inwestorski nadzór techniczny i finansowy oraz controlling efektywności ekonomicznej;
 • zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych, obejmującym zarządzanie firmą i jej finansami, zarządzanie zasobami, marketing, organizację przedsiębiorstwa.

Profile zawodowe absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich specjalności IPB nie różnią się w zasadzie pod względem merytorycznym. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują jednak znacznie większą wiedzę, która ułatwia im samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych.

Absolwenci są przygotowani na poziomie zaawansowanym do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego obejmującego trzy główne podsystemy tego transportu: kolej, metro i tramwaj. Wiedza i umiejętności absolwenta tej specjalności są związane z następującymi dziedzinami dotyczącymi każdego z tych podsystemów:

 • projektowanie tras dróg szynowych na szlakach i ich układ geometryczny w węzłach obsługi pasażerów oraz ładunków, związki pomiędzy zadaniami eksploatacyjnymi i funkcjami tych obiektów a ich parametrami technicznymi;
 • projektowanie konstrukcji dróg szynowych z uwzględnieniem współczesnych wymagań eksploatacyjnych takich jak zwiększona trwałość i ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko – zwłaszcza oddziaływań w postaci hałasu i wibracji od ruch pociągów;
 • prowadzenie procesów budowy i utrzymania (remontów) dróg szynowych, w tym diagnostyka nawierzchni szynowych i podtorza oraz technologia i planowanie robót torowych;
 • rozwiązywanie problemów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych na styku z innymi branżami – branżą drogową, sterowania ruchem i energetyki trakcyjnej.

Absolwenci BZ są przygotowani do pracy koncepcyjnej i współpracy ze specjalistami branżowymi. Znają podstawowe problemy oraz metody ich rozwiązywania w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym budowlanym i gospodarce komunalnej. Posiadają umiejętność oceny materiałów budowlanych, technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków, stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, metod i programów komputerowych. Ponadto posiadają wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych, jakości środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, rozwiązań urbanistycznych, zarządzania itd. Są też przygotowani do wchodzącego od 2020 r. (dla budynków publicznych od 2018 r.) obowiązku projektowania i budowania domów blisko zero energetycznych.

Przewiduje się, że absolwenci znajdą zatrudnienie w zależności od ukończonych kierunków podstawowych (na studiach I stopnia) w:

 • biurach projektów;
 • firmach wykonawczych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • funduszach celowych;
 • firmach konsultingowych;
 • przedsiębiorstwach przemysłowych z branży budowlanej i instalatorskiej.
Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek Budownictwo odbywa się raz w roku – tylko na semestr zimowy

Studia stacjonarne w języku polskim – limity obowiązujące w rekrutacji na r.a 2022/2023

Rekrutacja będzie przeprowadzona na następujące specjalności w ramach kierunku Budownictwo:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (KB) – 48 osób.
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) – 24 osoby
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Teoria Konstrukcji (TK) – 24 osoby
 • Budownictwo Drogowe (BD) (do r.a. 2021/2022 nazwa specjalności: Inżynieria Komunikacyjna)– 24 osoby;
 • Drogi Szynowe (DS) – 24 osoby
 • Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB) – 24 osoby
 • Budownictwo Zrównoważone (BZ) – 24 osoby.

Studia stacjonarne w języku angielskim- limity obowiązujące w rekrutacji na r.a 2022/2023

Rekrutacja będzie przeprowadzona na specjalności Civil Engineering Structures (CES) – 30 osób.

Studia niestacjonarne w języku polskim – limity obowiązujące w rekrutacji na r.a 2022/2023

Rekrutacja będzie przeprowadzona na następujące specjalności w ramach kierunku Budownictwo:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (KB) – 24 osoby
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) – 24 osoby
 • Budownictwo Drogowe (BD) (do r.a. 2021/2022 nazwa specjalności: Inżynieria Komunikacyjna) – 24 osoby;
 • Drogi Szynowe (DS) – 24 osoby
 • Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB) – 24 osoby.

Zasady przyjęć na r.a. 2022/2023

Proces rekrutacji na studia II stopnia ma charakter selekcyjny, którego podstawą jest analiza dokumentów w zakresie zgodności ukończonego programu studiów I stopnia z programem studiów I stopnia na kierunku budownictwo prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej. Kandydat na studia może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oczekuje się kompetencji odpowiadających efektom uczenia się określonym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Kandydaci, w systemie rekrutacyjnym, deklarują specjalność, na której chcieliby studiować, oraz kolejno – inne specjalności, które zgadzają się studiować w przypadku braku miejsc na specjalności pierwszego wyboru. O pierwszeństwie w kwalifikacji na specjalność z pierwszego i kolejnych wyborów decyduje ocena ze studiów obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kwalifikacja kandydatów na kierunek studiów budownictwo zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:

 1. 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i kierunku studiów. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje ocena ze studiów obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowani są kandydaci według oceny ze studiów obliczanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kwalifikacja kandydatów na Civil Engineering zostanie przeprowadzona w sposób jednolity, na podstawie analizy złożonych dokumentów i na podstawie oceny ze studiów obliczanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Zapisy obowiązujące w rekrutacji na r.a 2022/2023

Zapisy przez Internetowe Konto Rekrutacyjne (IKR):

 • na studia stacjonarne II stopnia od 2.08 do  29.08.2022 r. 12.09.2022 na kierunku budownictwo dla specjalności BD, BZ, DS, IPB oraz specjalizacji KB, MiBP  i TK specjalności KBI oraz na studia w języku angielskim.
 • na studia niestacjonarne II stopnia od 2.08 do 29.08.2022 r. 12.09.2022  na kierunku budownictwo dla specjalności BD, DS, IPB oraz specjaliza
 • Złożyć dokumenty w dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej PW do 13 września 2022 r. do godziny 12:00.
 • Przed złożeniem dokumentów należy zarejestrować się na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/ jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres rekrutacja.budownictwo@il.pw.edu.pl lub kontaktować się telefonicznie z numerem (22) 234 6565. Dokumenty przyjmujemy w dziekanacie WIL PW pok. 114 lub 107 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00. Ostateczny termin złożenia dokumentów to poniedziałek 29 sierpnia 2022 r. godz. 15:00.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału IL :

* nie dotyczy kandydatów aplikujących na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na WIL i zostali przyjęci  na studia w procesie rekrutacji na PW nie wcześniej niż w roku akademickim 2014/2015.

**Wysokości opłat w całym nominalnym okresie studiowania dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023, którzy są obywatelami polskimi albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obliczane są zgodnie z Decyzją nr 113/2022 Rektora PW z dnia 28/04/2022 sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje

Plany studiów stacjonarnych

Download 216.8 KB
Download 237 KB
Download 231.3 KB
Download 247.4 KB
Download 232.7 KB
Download 340.5 KB
Download 244.6 KB
Download 230.4 KB
Download 233.2 KB
Download 211.2 KB
Download 210.1 KB
Download 210.5 KB
Download 222.6 KB
Download 213.7 KB

 

Plany studiów niestacjonarnych

Download 217.3 KB
Download 290 KB
Download 221.7 KB
Download 390.4 KB
Download 286.2 KB
Download 239.2 KB
Download 270.4 KB
Download 213.1 KB
Download 253.2 KB
Download 212.6 KB

 

Kierunkowe efekty uczenia się

Kierunkowe efekty uczenia się
Download 334.4 KB

 

Prezentacje specjalności

Prezentacja specjalności BZ 2022
Download 4.8 MB
Prezentacja specjalności DS 2022
Download 8.2 MB
Prezentacja specjalności IK 2021
Download 5.1 MB
Prezentacja specjalności IPB 2022
Download 5.4 MB
Prezentacja specjalności KBI 2021
Download 2.9 MB
Prezentacja specjalności MiBP 2022
Download 3.1 MB
Prezentacja specjalności TK 2022
Download 5.2 MB