II Stopnia – kierunek Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego (BEITS)

Nowy kierunek studiów prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Transportu PW

Jakie zdobędę umiejętności?

 • Zarządzanie infrastrukturą międzynarodowego, krajowego, regionalnego, aglomeracyjnego i przemysłowego transportu kolejowego.
 • Opracowywanie podsystemów szynowego transportu miejskiego, czyli tramwaju i metra.
 • Rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji i budowy tras, węzłów i innych obiektów systemów transportu szynowego.
 • Opracowywanie systemów infrastruktury torowej, trakcyjnej, sterowania ruchem i innych obszarów infrastruktury ogólnobudowlanej.

 

W jaki sposób osiągnę zamierzone cele?

 • Program studiów o szerokim spektrum treści.
 • Wykwalifikowana kadra, złożona ze specjalistów o dużym dorobku naukowo-badawczym, szerokim doświadczeniu dydaktycznym i praktycznym w budownictwie i transporcie.
 • Zajęcia ze specjalistami z otoczenia społeczno-gospodarczego w budownictwie i transporcie, pracownikami instytucji zewnętrznych, specjalistami branżowymi związanymi z uczelnią.
 • Szeroki wybór przedmiotów specjalistycznych.
 • Dużo zajęć praktycznych, takich jak projekty, ćwiczenia i laboratoria.

 

Jakie uzyskam możliwości po studiach?

 • Zarządzanie centralnie lub regionalnie kolejową infrastrukturą szynową:
  • komunikacji miejskiej (tramwaj, metro),
  • kolei przemysłowych (kopalnie, porty, huty, elektrownie itp.),
  • centrów logistycznych transportu modalnego (terminale kontenerowe),
  • kolejowych bocznic zakładowych.
 • Praca w biurach projektowych i studialnych planujących obsługę transportową regionów i miast oraz opracowujących dokumentacje projektowe dla inwestycji w dziedzinie budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego.
 • Praca w firmach wykonawczych realizujących zadania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury transportu szynowego.
 • Praca w jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za obsługę transportową określonych regionów kraju, aglomeracji i miast i organizujących taką obsługę.
 • Praca w instytucjach finansowych (banki) obsługujących inwestycje infrastrukturalne w transporcie szynowym.
 • Praca w instytutach naukowych i innych jednostkach badawczo-rozwojowych, certyfikacyjnych oraz nadzorczych specjalizujących się w dziedzinie infrastruktury transportu szynowego.
Zasady rejestracji

Zapisy – rekrutacja  na r.a 2022/2023

Zapisy i przesyłanie dokumentów przez Internetowe Konto Rekrutacyjne od 2.08 do 29.08.2022 r. Lista dokumentów, które należy dostarczyć do dziekanatu WIL pok. 114 lub 107 znajduje się poniżej. Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres rekrutacja.budownictwo@il.pw.edu.pl lub kontaktować się telefonicznie z numerem (22) 234 6565. Dokumenty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00 w pokoju 107 lub 114.

Przed złożeniem dokumentów należy zarejestrować się na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/ jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Wydział może nie uruchomić kierunku jeżeli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów – minimum 12 osób (łącznie na obu wydziałach prowadzących kierunek WIL i WT).

Limit miejsc na studiach stacjonarnych na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego wynosi 15 osób.

Zasady przyjęć

Proces rekrutacji na studia II stopnia ma charakter selekcyjny, którego podstawą jest analiza dokumentów w zakresie zgodności ukończonego programu studiów I stopnia z programem studiów I stopnia na kierunku budownictwo prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej lub kierunku transport prowadzonym na Wydziale Transportu. Kandydat na studia może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego” oczekuje się kompetencji odpowiadających efektom uczenia się określonym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo lub kierunku transport w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Kwalifikacja kandydatów na kierunek studiów budownictwo zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:

 1. 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na Wydziale Inżynierii Lądoowej PW lub Wydziale Transportu PW. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje ocena ze studiów obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowani są kandydaci według oceny ze studiów obliczanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku kandydatów, którzy mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia na WIL PW lub WT, a ich dokumenty wydano w odmiennym systemie edukacyjnym aplikacja jest rozpatrywana przez Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe zasady przyjęć określa Uchwała Rady Wydziału IL nr 148/2020-2024.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału IL – w terminie 2.08 do 29.08.2022 r.

 • CV (życiorys)
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów z oceną ze studiów obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,*
 • poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem*,
 • Do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport)
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

* nie dotyczy kandydatów aplikujących na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na WIL lub WT i zostali przyjęci  na studia w procesie rekrutacji na PW nie wcześniej niż w roku akademickim 2014/2015.

Dodatkowe informacje

Plany studiów

 

Kierunkowe efekty uczenia się

Kierunkowe efekty uczenia się
Download 348.6 KB