Kierunek Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego (BEITS)

II Stopnia – kierunek Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego (BEITS)

Nowy kierunek studiów prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Transportu PW

Jakie zdobędę umiejętności?

 • Zarządzanie infrastrukturą międzynarodowego, krajowego, regionalnego, aglomeracyjnego i przemysłowego transportu kolejowego.
 • Opracowywanie podsystemów szynowego transportu miejskiego, czyli tramwaju i metra.
 • Rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji i budowy tras, węzłów i innych obiektów systemów transportu szynowego.
 • Opracowywanie systemów infrastruktury torowej, trakcyjnej, sterowania ruchem i innych obszarów infrastruktury ogólnobudowlanej.

 

W jaki sposób osiągnę zamierzone cele?

 • Program studiów o szerokim spektrum treści.
 • Wykwalifikowana kadra, złożona ze specjalistów o dużym dorobku naukowo-badawczym, szerokim doświadczeniu dydaktycznym i praktycznym w budownictwie i transporcie.
 • Zajęcia ze specjalistami z otoczenia społeczno-gospodarczego w budownictwie i transporcie, pracownikami instytucji zewnętrznych, specjalistami branżowymi związanymi z uczelnią.
 • Szeroki wybór przedmiotów specjalistycznych.
 • Dużo zajęć praktycznych, takich jak projekty, ćwiczenia i laboratoria.

 

Jakie uzyskam możliwości po studiach?

 • Zarządzanie centralnie lub regionalnie kolejową infrastrukturą szynową:
  • komunikacji miejskiej (tramwaj, metro),
  • kolei przemysłowych (kopalnie, porty, huty, elektrownie itp.),
  • centrów logistycznych transportu modalnego (terminale kontenerowe),
  • kolejowych bocznic zakładowych.
 • Praca w biurach projektowych i studialnych planujących obsługę transportową regionów i miast oraz opracowujących dokumentacje projektowe dla inwestycji w dziedzinie budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego.
 • Praca w firmach wykonawczych realizujących zadania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury transportu szynowego.
 • Praca w jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za obsługę transportową określonych regionów kraju, aglomeracji i miast i organizujących taką obsługę.
 • Praca w instytucjach finansowych (banki) obsługujących inwestycje infrastrukturalne w transporcie szynowym.
 • Praca w instytutach naukowych i innych jednostkach badawczo-rozwojowych, certyfikacyjnych oraz nadzorczych specjalizujących się w dziedzinie infrastruktury transportu szynowego.
Zasady rejestracji

Zapisy

Zapisy i przesyłanie dokumentów przez Internetowe Konto Rekrutacyjne od 3 do 28 sierpnia 2020 r. – UWAGA!!! rekrutacja została przedłużona do 21 września 2020r.).  Lista dokumentów, które należy przesłać znajduje sie poniżej. Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres asto@il.pw.edu.pl lub kontaktować się telefonicznie z numerem (22) 234 6565.

Przed złożeniem dokumentów należy zarejestrować się na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/ jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Wydział może nie uruchomić kierunku jeżeli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów – minimum 15 osób (łącznie na obu wydziałach prowadzących kierunek WIL i WT).

Limit miejsc na studiach stacjonarnych na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego wynosi 30 osób.

Zasady przyjęć

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia ma każdy, kto legitymuje się tytułem zawodowym inżyniera w kierunku Budownictwo lub Transport.

Klasyfikacja kandydatów na kierunek studiów budownictwo zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:

 1. 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na Wydziale Inżynierii Lądoowej PW lub Wydziale Transportu PW. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje końcowa liczbowa ocena ze studiów.
 2. Na pozostałe wolne miejsca odbywają się przyjęcia według odmiennej procedury. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani a dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone (80%), dla których zabrakło miejsc. Sposób kwalifikacji uwzględnia liczbę punktów (LP) obliczoną  zgodnie z następującym wzorem:

LP = 0,32 × ( PM + wwyb × PWYB + 0,25 × PJO ) + ( 5,6 × SO )

gdzie:

PM – punkty z matematyki,
PWYB – punkty z przedmiotu do wyboru (z fizyki → wwyb = 1 lub informatyki → wwyb = 0,75 lub chemii, biologii → wwyb = 0,5),
PJO – punkty z języka obcego,
SO – średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów na podstawie suplementu.

Liczby punktów P dla każdego przedmiotu (w skali do 100) ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Politechnikę Warszawską w procesie rekrutacji na studia I stopnia.

W przypadku kandydatów, którzy mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia na WIL PW, a ich dokumenty wydano w odmiennym systemie edukacyjnym, liczba punktów (LP) zostaje ustalona na podstawie złożonych dokumentów, na posiedzeniu Zespołu powołanego przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej wśród członków Komisji ds. Studiów. Komisja może poprosić o przedłożenie do wglądu pracy dyplomowej lub innej końcowej oraz przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty, które należy przesłać za pomocą IKR

 • Podanie
 • CV (życiorys)
 • Skan świadectwa dojrzałości
 • Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału IL – dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie

 • Podanie
 • CV (życiorys)
 • Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia świadectwa dojrzałości (prosimy przynieść świadectwo dojrzałości + kserokopię, którą poświadczymy)
 • Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem (prosimy przynieść dyplom + kserokopię, którą poświadczymy)
 • Do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport)
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Kandydaci aplikujący na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na WIL lub WT w  2020r.,  których część dokumentów znajduje się na PW, po zarejestrowaniu się i dokonaniu wpłaty składają jedynie pozostałe z wymienionych powyżej dokumentów (tj. bez kopii matury, dyplomu i suplementu).