Zakład Wytrzymałości Materiałów,
Teorii Sprężystości i Plastyczności

ZWMTSiP

Kierownik Zakładu

Stanisław Jemioło

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 123/131
Tel.: +48 22 234-65-03
stanislaw.jemiolo@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności powstał w 1998 roku z połączenia Zespołu Wytrzymałości Materiałów i Zespołu Teorii Sprężystości i Plastyczności i był jednostką wchodzącą w skład Instytutu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich. Po reformie strukturalnej na Wydziale Inżynierii Lądowej w 2008 roku rozwiązany został Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, a Zakład wraz z laboratorium stał się samodzielną jednostką. Po kolejnej reorganizacji w 2012 roku Zakład wszedł w skład nowo utworzonego Instytutu Inżynierii Budowlanej.

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na wszystkich specjalnościach w przedmiotach: wytrzymałość materiałów i teoria sprężystości i plastyczności. Ponadto prowadzi zajęcia na specjalizacji Teorii  Konstrukcji w przedmiotach: teoria sprężystości, reologia, mechanika konstrukcji cienkościennych, metody doświadczalne mechaniki, stany graniczne konstrukcji i wybrane działy mechaniki nieliniowej. Zajęcia są prowadzone w systemie studiów dziennych i zaocznych na studiach inżynierskich i magisterskich.Problematyka prac naukowo-badawczych Zakładu obejmuje: wytrzymałość, statykę i dynamikę prętów; modelowanie konstytutywne materiałów konstrukcyjnych wykazujących cechy sprężyste, plastyczne i reologiczne; zastosowania teorii sprężystości, plastyczności i reologii w analizie i projektowaniu elementów i konstrukcji prętowych i powierzchniowych;  metody numeryczne w mechanice; metody doświadczalne mechaniki ciała stałego.

Cezary Ajdukiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
cezary.ajdukiewicz@pw.edu.pl

Marcin Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 243
Tel.: +48 22 234-51-64
marcin.gajewski@pw.edu.pl

Aniela Glinicka

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 242
Tel.: +48 22 234-65-14
aniela.glinicka@pw.edu.pl

Aldona Góźdź

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 245
Tel.: +48 22 234-51-63
aldona.gozdz@wp.pl

Stanisław Jemioło

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 123/131
Tel.: +48 22 234-65-03
stanislaw.jemiolo@pw.edu.pl

Inez Kamińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 130
Tel.: +48 22 234-65-13
inez.kaminska@pw.edu.pl

Magdalena Kruk

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 245
Tel.: +48 22 234-51-63
magdalena.kruk@pw.edu.pl

Andrzej Piotrowski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 240
Tel.: +48 22 234-63-06
andrzej.piotrowski@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Ewa Szeliga

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 241
Tel.: +48 22 234-63-81
ewa.szeliga@pw.edu.pl

Aleksander Szwed

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
aleksander.szwed@pw.edu.pl

Zakład prowadzi badania teoretyczne i doświadczalne w dziedzinie mechaniki konstrukcji i materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem teorii relacji konstytutywnych i modelowania MES. Wśród realizowanych badań na szczególną uwagę zasługują zagadnienia:

 • relacje konstytutywne hipersprężystości (elastomery) i nieliniowej sprężystości małych odkształceń (materiały kompozytowe, beton);
 • lepko-sprężystość, pełzanie i relaksacja (polimery, materiały drogowe);
 • lepko-hipersprężystość, hipersprężystoplastyczność i mechanika uszkodzenia (metale i stopy metali, polimery);
 • relacje konstytutywne materiałów sprężysto-plastycznych oraz ulegających uszkodzeniu, warunki plastyczności izotropowych materiałów kruchych i ciągliwych (w szczególności beton, stal itp.), funkcje dyssypacji materiałów izotropowych;
 • zastosowanie programów metody elementów skończonych (np. ABAQUS) do rozwiązywania zagadnień brzegowo-początkowych mechaniki konstrukcji i materiałów inżynierskich;
 • mechanika konstrukcji cienkościennych;
 • badania doświadczalne wyznaczania parametrów materiałowych relacji konstytutywnych i inne badania niestandardowe.

Zakład wykonuje następujące prace naukowo-badawcze:

 • badania i ekspertyzy naukowo techniczne konstrukcji budowlanych;
 • obliczenia metodą elementów skończonych w zakresie mechaniki liniowej i nieliniowej;
 • standardowe badania wytrzymałościowe metali i kompozytów;
 • wyznaczanie parametrów sprężystości plastyczności i lepkości materiałów konstrukcyjnych;
 • niestandardowe badania z mechaniki ciała stałego przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej INSTRON 8802 do badań statycznych i dynamicznych o zakresie 250 kN wyposażonej w różnorodne tensometry i czujniki oraz systemu optycznej korelacji obrazu firmy GOM.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu