Projekt w ramach konkursu SONATA-18
pt.: „Badania numeryczne i doświadczalne gradientowych metamateriałów tensegrity o ekstremalnych własnościach mechanicznych” poszukuje studentów i doktorantów – stypendystów

NAZWA STANOWISKA: Student/Doktorant – stypendysta
LICZBA STANOWISK: 1
NAZWA JEDNOSTKI: Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
MIASTO: Warszawa
LINK DO STRONY WWW JEDNOSTKI: https://www.il.pw.edu.pl/
WYMAGANIA:
 • Uczestnik studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub doktorant w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub student studiów pierwszego lub drugiego stopnia realizowanych w uczelniach na terytorium Polski.
 • Doświadczenie w wykonywaniu modeli CAD elementów do druku 3D.
 • Doświadczenie w obsłudze drukarki 3D, w tym dobrze widziane doświadczenie w drukowaniu 3D w technice SLA.
 • Doświadczenie w obróbce próbek wykonanych w technologii druku 3D i przygotowywaniu próbek do badań laboratoryjnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
OPIS ZADAŃ: Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu w ramach konkursu SONATA-18 pt.: „Badania numeryczne i doświadczalne gradientowych metamateriałów tensegrity o ekstremalnych własnościach mechanicznych”.

Cel projektu: opracowanie i przebadanie metamateriałów tensegrity o funkcyjnej gradacji własności, wykazujących ekstremalne własności mechaniczne, biorąc pod uwagę ich potencjalne zastosowanie w budownictwie.

Opis zadań:

 • Projektowanie próbek metamateriałów tensegrity do druku 3D.
 • Drukowanie próbek z żywic światłoutwardzalnych na drukarce 3D.
 • Bieżące zarządzanie i archiwizacja danych zgodnie z planem zarządzania danymi w projekcie.
 • Współtworzenie manuskryptów publikacji na podstawie uzyskanych wyników badań.
TYP KONKURSU NCN: SONATA-18
GRUPA NAUK: ST
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2024, 23:59
FORMA SKŁADANIA OFERT:   Pocztą elektroniczną na adres: anna.zawadzka@pw.edu.pl. W tytule wiadomości należy podać „SONATA-18 – stypendysta NCN”. Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 31 lipca 2024 roku, do godziny 23:59.
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 
 • Umowa o stypendium naukowe od dnia 1 września 2024 do 28 lutego 2025, z możliwością przedłużenia.
 • Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN wprowadzonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 • Stypendium naukowe w wysokości 2000 zł miesięcznie na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia.
DODATKOWE INFORMACJE:  Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem wykazu osiągnięć zgodnym z § 3. pkt 12 „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.), w tym wykaz i opis:
  – dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych,
  – osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych,
  – kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 • skan dyplomu studiów inżynierskich (dot. studentów studiów drugiego stopnia)/magisterskich (dot. studentów szkoły doktorskiej),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta studiów inżynierskich lub magisterskich lub studenta szkoły doktorskiej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).Komisja konkursowa po zebraniu ofert przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z regulaminem dla konkursów NCN. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu pocztą elektroniczną do dnia 10 sierpnia 2024 roku.Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:
 • do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy w wyniku kwalifikacji zostali ocenieni najwyżej (o terminie ewentualnej rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne),
 • do możliwości nierozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie w bazie NCN: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=225027