Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni. Obecnie jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej, przyjmującym corocznie ponad 700 kandydatów na wszystkie realizowane rodzaje studiów.

Kierunki i rodzaje studiów:
Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi studia na kierunku Budownictwo zarówno stacjonarne (dzienne) jak i niestacjonarne (zaoczne) w systemie dwustopniowym. Studia stacjonarne I-ego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera i trwają 8 semestrów. Po ich ukończeniu absolwent może podjąć 3-semestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera. Studia niestacjonarne I-ego stopnia trwają 4.5 roku i mogą być kontynuowane na studiach zaocznych II-ego stopnia, trwających dodatkowo 2 lata. Poza wymienionym rodzajami studiów na Wydziale prowadzone są 8 semestralne studia stacjonarne w języku angielskim na kierunku Civil Engineering.
Prowadzone na Wydziale zróżnicowane zajęcia, uzupełnione praca własną, udziałem w działalności studenckich kół naukowych i innymi formami aktywności umożliwiają - oprócz przyswojenia niezbędnej wiedzy i nabycia umiejętności - także wykształcenie właściwych cech osobowości i zachowania przyszłego inżyniera budowlanego. Możliwość wyboru specjalności i specjalizacji umożliwia studiowanie zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami studenta. Można wybrać między profilem teoretycznym i praktycznym wykształcenia. W ramach programów Unii Europejskiej (m.in. Sokrates Erasmus) studenci Wydziału odbywają część studiów za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Portugalii, Belgii, na Litwie).

Specjalności i perspektywy zatrudnienia:
Program i system kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej umożliwia na I-ym stopniu studiów zdobycie wiedzy i umiejętności w następujących specjalnościach: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Inżynieria Produkcji Budowlanej, Inżynieria Komunikacyjna, Budownictwo Energooszczędne. Na studiach II-go stopnia można wybrać specjalności: Inżynieria Produkcji Budowlanej, Inżynieria Komunikacyjna oraz Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, a w ramach tej ostatniej dodatkowo specjalizacje Mosty i Budowle Podziemne oraz Teoria Konstrukcji.

Na Wydziale IL wykładane są przedmioty podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, informatyka i mechanika, przedmioty ogólne (języki obce, ekonomia), przedmioty kierunkowe (np. geodezja, geotechnika, materiały budowlane, budownictwo ogólne, technologia i organizacja robót budowlanych, inżynieria komunikacyjna, mosty, budowle podziemne, architektura i urbanistyka, konstrukcje: betonowe, metalowe i drewniane, a także szereg ciekawych przedmiotów specjalistycznych związanych z wybraną specjalizacją i tematyka pracy dyplomowej.

Początek strony