Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Kierownik Zakładu

Paweł Łukowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 551
Tel.: +48 22 234 64 81
pawel.lukowski@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych realizuje badania i zajęcia dydaktyczne w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Prowadzone są zarówno badania normowe, jak i szereg badań niestandardowych, w tym według nowo opracowywanych metod badawczych. Zaawansowane zaplecze naukowo-techniczne umożliwia opracowywanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych. Pracownicy ZIMB posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz eksperckiej w obszarze inżynierii materiałów budowlanych. Nasza oferta zawiera zarówno kompleksowe usługi dla przemysłu, jak i rozbudowaną ofertę badań laboratoryjnych oraz diagnostyki obiektów budowlanych.

Grzegorz Adamczewski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 543
Tel.: +48 22 234-64-82
grzegorz.adamczewski@pw.edu.pl

Karol Chilmon

mgr inż.
Asystent

Pokój: 619
Tel.: +48 22 234-56-73
karol.chilmon@pw.edu.pl

Bogumiła Chmielewska

dr
Profesor uczelni

Pokój: 546
Tel.: +48 22 234-56-72
bogumila.chmielewska@pw.edu.pl

Andrzej Garbacz

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 111
andrzej.garbacz@pw.edu.pl

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
wioletta.rek@pw.edu.pl

Beata Jaworska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
Tel.: +48 22 234-64-88
beata.jaworska@pw.edu.pl

Maciej Kalinowski

dr inż.
Asystent

Pokój: 619
maciej.kalinowski@pw.edu.pl

Maja Kępniak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 550
Tel.: +48 22 234-62-28
maja.kepniak@pw.edu.pl

Justyna Kuziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
justyna.kuziak@pw.edu.pl

Paweł Łukowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 551
Tel.: +48 22 234 64 81
pawel.lukowski@pw.edu.pl

Tomasz Piotrowski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
tomasz.piotrowski@pw.edu.pl

Piotr Prochoń

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
Piotr.Prochon@pw.edu.pl

Joanna Sokołowska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 543
Tel.: +48 22 234-64-82
joanna.sokolowska@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Piotr Woyciechowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel. +48 22 234-65-56,
+48 22 825-65-32
piotr.woyciechowski@pw.edu.pl

Kamil Załęgowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 550
Tel.: +48 22 234-62-28
kamil.zalegowski@pw.edu.pl

Działalność naukowa i badawcza pracowników ZIMB obejmuje różne obszary inżynierii materiałów budowlanych, w tym:

 • modyfikację materiałową betonu,
 • kształtowanie trwałości kompozytów budowlanych,
 • racjonalne wykorzystanie materiałów odpadowych jako składników betonu,
 • technologie materiałów budowlanych spełniające warunek zrównoważenia,
 • kompozyty o specjalnych właściwościach: fotobeton, kompozyty samonaprawialne, beton samoczyszczący – fotokatalityczny, i inne,
 • nowoczesną prefabrykację betonową,
 • metody badania stanu i oceny przydatności materiałów budowlanych, w tym metody nieniszczące,
 • inne.

Usługi kompleksowe

 • projektowanie i optymalizacja materiałowa kompozytów (zaczynów, zapraw, betonów) cementowych, polimerowo-cementowych, polimerowych;
 • ocena i weryfikacja laboratoryjna receptur kompozytów (zaczynów, zapraw, betonów) cementowych, polimerowo-cementowych, polimerowych;
 • opracowywanie i wdrażanie technologii materiałowych w przemyśle;
 • nadzór i doradztwo techniczne w zakresie wykonywania konstrukcji monolitycznych;
 • nadzór i doradztwo techniczne w zakresie projektowania procesu produkcyjnego i realizacji produkcji prefabrykatów;
 • wykonywanie ekspertyz i opinii technicznych w zakresie oceny stanu technicznego i prognozowania trwałości obiektów budowlanych, ustalania przyczyn uszkodzeń konstrukcji z betonu oraz innowacyjności rozwiązań i technologii materiałowych;
 • laboratoryjna obsługa budowy w zakresie technologii betonu;
 • wykonywanie oraz ocena projektów napraw konstrukcji z betonu;
 • ocena cech technicznych materiałów i wyrobów budowlanych;
 • diagnostyka obiektów budowlanych przy wykorzystaniu metod seminieniszczących oraz nieniszczących;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu technologii kompozytów mineralnych oraz polimerowych;
 • realizacja projektów badawczo-rozwojowych z partnerami przemysłowymi.

Badania laboratoryjne:

Korzystając z zaplecza technicznego Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej oraz własnego zaplecza laboratoryjnego wykonujemy badania znormalizowane oraz nieznormalizowane:

 • spoiw i wypełniaczy mineralnych;
 • spoiw żywicznych;
 • kruszyw naturalnych i sztucznych;
 • wody zarobowej;
 • zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych;
 • kompozytów mineralnych, polimerowo-cementowych i polimerowych;
 • wyrobów budowlanych.

Opracowujemy również innowacyjne techniki badawcze i wykonujemy stanowiska badawcze.

Oferta badań laboratoryjnych:

Spoiwa i wypełniacze mineralne:

 • analiza w zakresie podstawowego składu chemicznego;
 • badanie gęstości;
 • badanie czasu początku i końca wiązania w odniesieniu do spoiw mineralnych;
 • oznaczanie cech wytrzymałościowych spoiw budowlanych;
 • laserowa analiza uziarnienia.

Spoiwa żywiczne:

 • charakterystyka procesu wiązania i twardnienia spoiw i kompozytów żywicznych.

Kruszywa naturalne i sztuczne:

 • analiza sitowa;
 • badanie współczynnika kształtu i współczynnika płaskości;
 • badanie gęstości ziaren;
 • badanie zawartości pyłów;
 • badanie nasiąkliwości;
 • badanie mrozoodporności;
 • badanie na obecność lekkich zanieczyszczeń;
 • badanie wytrzymałości na miażdżenie;
 • określanie obecności zanieczyszczeń.

Woda zarobowa:

 • ocena przydatności wody do celów budowlanych.

Zaczyny, zaprawy i mieszanki betonowe:

 • badanie czasu wypływu w wiskozymetrze wypływowym;
 • badanie konsystencji i plastyczności zapraw budowlanych;
 • badanie konsystencji mieszanek betonowych (w tym SCC);
 • badanie lepkości oraz przepływalności mieszanek SCC;
 • oznaczanie zawartości powietrza w mieszankach zapraw i mieszankach betonowych metodami ciśnieniowymi;
 • oznaczanie zawartości powietrza i rozkładu porowatości w mieszankach zapraw i mieszankach betonowych metodą AVA;
 • określanie temperatury wiązania.

Cechy mechaniczne kompozytów mineralnych, cementowo-polimerowych oraz polimerowych:

 • badanie wytrzymałości na ściskanie;
 • badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą bezpośrednią;
 • badanie wytrzymałości na rozciąganie metodami pośrednimi: przy zginaniu oraz przy rozłupywaniu;
 • badanie modułu odkształcalności liniowej przy ściskaniu, rozciąganiu oraz zginaniu;
 • badanie przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie metodą pull-off;
 • badanie przyczepności powłok oraz warstw na odrywanie metodą pull-off;
 • badanie i ocena wpływu domieszek i dodatków na właściwości zapraw i betonów.

Cechy trwałościowe kompozytów mineralnych, cementowo-polimerowych oraz polimerowych:

 • badanie mrozoodporności wewnętrznej;
 • badanie mrozoodporności przy udziale soli odladzającej;
 • badanie ścieralności na tarczy Boehmego;
 • badanie nasiąkliwości;
 • badanie wodoszczelności;
 • badanie odporności na karbonatyzację;
 • badanie odporności na korozję chemiczną;
 • sporządzanie profilu stężenia chlorków, siarczanów i pH betonu;
 • wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji chlorków w betonie;
 • analiza chemiczna: oznaczanie jonów chlorkowych, oznaczanie jonów siarczanowych, oznaczanie pH wyciągów wodnych z betonu, zapraw;
 • pomiary krzywych polaryzacji metali, m.in. stali zbrojeniowej w celu oceny właściwości ochronnych betonu w stosunku do stali;
 • pomiary impedancyjne  metali umożliwiające charakterystykę procesów korozyjnych;
 • potencjostatyczne badania elektrochemiczne służące do oceny wpływu oddziaływania domieszek do betonu na korozję stali zbrojeniowej;

 

Wyroby budowlane:

 • badanie podatności powłok na pęcherzenie;
 • badanie cech geometrycznych oraz wybranych cech wytrzymałościowych i trwałościowych wyrobów budowlanych (szczegółowy wykaz badań uzależniony od rodzaju i wielkości wyrobu budowlanego).

Usługi laboratoryjne

 • dostosowywanie próbek do badań: poprzez precyzyjne docinanie, szlifowanie i polerowanie;
 • impregnacja próżniowa oraz inkludowanie materiałów porowatych do badań skaningowych;
 • zbieranie pyłu betonowego z próbek betonowych z minimalną gradacją głębokości 0,5 mm do celów analizy chemicznej.

Diagnostyka obiektów budowlanych:

W ramach działalności eksperckiej oraz naukowej zajmujemy się także diagnostyką obiektów budowlanych. Posiadamy możliwości wykonywania badań in situ jak i samodzielnego pobierania próbek do badań.

Oferta:

 • wykonywanie odwiertów do oceny jednorodności struktury betonu, stanu uzbrojenia oraz cech wytrzymałościowych betonu;
 • lokalizacja zbrojenia, ustalanie rozstawu zbrojenia, grubości otulenia, średnicy prętów przy użyciu skanera zbrojenia,
 • ocena jednorodności betonu oraz wytrzymałości na ściskanie betonu metodą sklerometryczną;
 • ocena jednorodności betonu oraz wytrzymałości na ściskanie betonu metodą ultradźwiękową;
 • lokalizacja odspojeń, miejsc osłabionych, pomiar głębokości rys metodą ultradźwiękową;
 • określanie grubości warstw oraz elementów betonowych metodą impact-echo i/lub przy użyciu georadaru (GPR);
 • ocena jednorodności betonu, lokalizacja odspojeń, pustek powietrznych, miejsc osłabionych oraz pomiar głębokości rys metodą impact-echo;
 • ocena jednorodności betonu, lokalizacja odspojeń oraz miejsc osłabionych przy użyciu georadaru (GPR);
 • ocena głębokości posadowienia, występowania elementów zbrojenia w konstrukcji oraz wad pod konstrukcją przy użyciu georadaru (GPR);
 • ocena przyczepności powłok oraz warstw naprawczych/wykończeniowych przy użyciu metody pull-off;
 • ocena jakości przypowierzchniowej warstwy betonu (jednorodności, wytrzymałości na rozciąganie) przy użyciu metody pull-off;
 • monitoring rys.

Przykładowe realizacje:

Pozostałe jednostki w ramach Instytutu