#2

Projekt w ramach konkursu  FORESTVALUE2 CALL 2023
pt.: „Strategia inteligentnej oceny stanu odzyskanego drewna w celu przedłużenia żywotności długowiecznych produktów drewnianych z wykorzystaniem badań nieniszczących i zautomatyzowanej obróbki danych” o akronimie TiReX, poszukuje studentów i doktorantów – stypendystów

 

 

 

 

NAZWA STANOWISKA: Stypendysta/Student/Doktorant 2
LICZBA STANOWISK: 3
NAZWA JEDNOSTKI: Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
MIASTO: Warszawa
LINK DO STRONY WWW JEDNOSTKI: https://www.il.pw.edu.pl/
WYMAGANIA:
 • Uczestnik studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub doktorant w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub student studiów drugiego lub pierwszego stopnia realizowanych w uczelniach na terytorium Polski.
 • Zainteresowania badawcze w obszarze konstrukcji drewnianych oraz teorii konstrukcji.
 • Znajomość podstaw projektowania i przygotowywaniu testów laboratoryjnych i stanowisk doświadczalnych oraz pracy ze sprzętem pomiarowym.
 • Teoretyczne podstawy metod numerycznych oraz liniowej teorii sprężystości i teorii plastyczności.
 • Kompetencje w zakresie programowania (np. Python, C++, C#) – zalecane.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
OPIS ZADAŃ: Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu w ramach konkursu FORESTVALUE2 CALL 2023 pt.: „Strategia inteligentnej oceny stanu odzyskanego drewna w celu przedłużenia żywotności długowiecznych produktów drewnianych z wykorzystaniem badań nieniszczących i zautomatyzowanej obróbki danych”, o akronimie TiReX.

Cel projektu:  identyfikacja zestawu badań nieniszczących (NDT) do oceny stanu drewna, możliwych do przeprowadzenia zarówno in-situ, jak i w warunkach laboratoryjnych; opracowanie procedury postprocessingu danych NDT; opracowanie oceny ilościowej obiegu zamkniętego w oparciu o rzeczywisty potencjał i procedurę oceny cyklu życia produktów z drewna o długim okresie użytkowania, w tym kwantyfikacji ryzyka w przypadku wielokrotnego ponownego użycia i recyklingu lub odzysku; opracowanie dokumentacji i wytycznych dotyczących ponownej certyfikacji drewna z odzysku jako podstawa normalizacji europejskiej.

Opis zadań:

 • Pozyskanie drewna konstrukcyjnego pochodzącego z odzysku.
 • Udział w projektowaniu metodyki badań nieniszczących drewna z odzysku. Udział w prowadzeniu badań nieniszczących za pomocą ultradźwięków.
 • Wspomaganie bieżącego zarządzanie i archiwizacji danych zgodnie z planem zarządzania danymi w projekcie
TYP KONKURSU NCN: Projekt międzynarodowy – ST
GRUPA NAUK: ST
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 lipca 2024, 23:59
FORMA SKŁADANIA OFERT:   email
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 
 • Umowa o stypendium naukowe od dnia 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
 • Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN wprowadzonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 124/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
 • Przewidywany czas pracy: ok. 34 godziny w miesiącu.
 • Stypendium naukowe w wysokości 1700 zł miesięcznie na okres 2 miesięcy.
DODATKOWE INFORMACJE:  Forma składania ofert:
pocztą elektroniczną na adres: jan.pelczynski@pw.edu.pl. W tytule wiadomości należy podać „TiReX – stypendysta NCN – stanowisko 2”.Wymagane dokumenty:
1. CV z uwzględnieniem wykazu osiągnięć zgodnym z § 3. pkt 12 „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (załącznik do uchwały Rady NCN nr 124/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.), w tym wykaz i opis:

a. dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych,
b. osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych,
c. kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

2. skan dyplomu studiów.
3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta.
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Procedura naboru oraz oceny wniosków zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu pocztą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:

• do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o terminie ewentualnej rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie),
• do możliwości nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Ogłoszenie w bazie NCN: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=225030

 

[AKTUALIZACJA]

W ramach konkursu na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant 2 w projekcie pt.: „Strategia inteligentnej oceny stanu odzyskanego drewna w celu przedłużenia żywotności długowiecznych produktów drewnianych z wykorzystaniem badań nieniszczących i zautomatyzowanej obróbki danych” (TiReX), wyłoniono zwycięzców, którymi są:  inż. Damian Kalityński, inż Maciej Kwiatkowski, inż. Bartłomiej Osowski.