FotPrefBet – Ponad 7 mln zł dofinansowania na realizację projektu

FotPrefBet – Ponad 7 mln zł dofinansowania na realizację projektu

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w konsorcjum, wspólnie z F.B.I. Tasbud S.A oraz Instytutem Geofizyki PAN opracuje technologię wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza.

FotPrefBet to akronim projektu o tytule „Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza”, którego kierownikiem jest dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez NCBiR pod nazwą Techmatstrateg 3. W wymienionym konkursie wpłynęło 45 wniosków, a dofinansowanie przyznano 13 projektom.

W ramach projektu, którego liderem jest Wydział Inżynierii Lądowej opracowane zostaną rozwiązania materiałowo-technologiczne innowacyjnych kompozytów cementowych do wykonywania samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych, w tym rozwiązań powłokowych poprawiających jakość powietrza. Unikalne właściwości funkcjonalne powierzchni elementów budynków i nawierzchni komunikacyjnych uzyskane będą dzięki wykorzystaniu zjawiska fotokatalizy w wyniku nanomodyfikacji składu kompozytów fotokatalizatorami. Istotą innowacji produktowej będzie opracowanie kompozytów cementowych znacząco udoskonalonych pod względem ich właściwości fotokatalitycznych m.in przez zwiększenie zakresu aktywności fotokatalitycznej o pasmo promieniowania widzialnego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej aktywności w paśmie promieniowania UV.

Podjęcie tematu jest wynikiem dotychczasowej współpracy badawczo-wdrożeniowej PW i IGF PAN w tym obszarze. Instytucje te uczestniczyły w projekcie wdrożenia w 2018 r. w W-wie pierwszego chodnika z nawierzchnią fotokatalityczną. Partnerem przemysłowym jest F.B.I. Tasbud S.A. Konsorcjum w takim składzie pozwoli na zrealizowanie szerokiego zakresu prac obejmującego badania podstawowe i przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, które pozwolą na przygotowanie do rozpoczęcia produkcji opracowanych rozwiązań.

W ramach projektu będą prowadzone interdyscyplinarne badania skuteczności samooczyszczania się elementów oraz oczyszczania powietrza w zakresie zanieczyszczeń tlenkami azotu, ozonu oraz benzenu przy wykorzystaniu opracowanego stanowiska. Skuteczność zaproponowanych rozwiązań zostanie zwalidowana na poligonach badawczych w 2 lokalizacjach o różnej charakterystyce zanieczyszczeń powietrza – w ścisłym centrum W-wy oraz poza jej granicami w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S7. Najważniejszymi rezultatami projektu będą warunki i rekomendacje dotyczące produkcji i zastosowania innowacyjnych samoczyszczących kompozytów fotokatalitycznych poprawiających jakość powietrza w warunkach klimatu ciepłego umiarkowanego przejściowego w zakresie tlenków azotu oraz ozonu i benzenu. Opracowanie i wdrożenie technologii, zwłaszcza w pobliżu źródeł ich emisji, pozwoli na znaczącą poprawę jakości powietrza w ośrodkach miejskich oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych.

Projekt finansowany będzie przez NCBiR w ramach konkursu Techmatstrateg 3. Wartość projektu wynosi 7 136 000 zł z czego 3 178 425 zł przeznaczone jest na zadania Lidera – Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.