LINK do Spotkania Prezentacja specjalności na kierunku Budownictwo

Szanowni Studenci,

Spotkanie dot. prezentacji specjalności odbędzie się 16 maja o godz. 9:30 w Zespole MS Teams Wybór specjalności przed semestrem 7. Na wszelki wypadek dodatkowo podajemy link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axAB9Py56OeoNbDXyJajfAt0vIQk1JL1Hb8fj3zDiqw01%40thread.tacv2/1652209289133?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22aca4329b-1bbb-41ec-a7b2-7dd0e1e2c1f1%22%7d