Kierunek: Budownictwo
Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwent jest przygotowany do: kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych; współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych; organizowania produkcji elementów budowlanych; nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych; nadzorze budowlanym; wytwórniach betonu i elementów budowlanych; przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia
Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu: projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; technologii i organizacji budownictwa; technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej; doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych; kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną; ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania dużymi zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
 
Kierunek: Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia
Absolwent kierunku uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych o charakterze konstrukcyjnym, technologicznym i organizacyjnym. Potrafi rozwiązywać i generować złożone, innowacyjne zadania inżynierskie.
Absolwent jest przygotowany na poziomie zaawansowanym do realizacji zadań dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego obejmującego jego trzy główne podsystemy: kolej, metro i tramwaj. Przygotowanie do realizacji tych zadań następuje w zakresie integrującym branżowo powiązane ze sobą w praktyce eksploatacyjnej takie dziedziny, jak budownictwo, energetyka trakcyjna i sterowanie ruchem kolejowym. Wiedza i umiejętności absolwenta są związane z wymienionymi powyżej głównymi zagadnieniami dotyczącymi każdej z dziedzin infrastruktury transportu szynowego.

Absolwent kierunku BiEITS jest przygotowany do podjęcia pracy:

  • u zarządców infrastruktury transportu szynowego na wszystkich poziomach ich struktury organizacyjnej w jednostkach kolejowych - PKP PLK i kolei niepublicznych (tzw. przemysłowych) w takich jednostkach, jak np. huty, kopalnie, porty i centra logistyczne oraz w jednostkach miejskiego transportu szynowego, tj. metra i komunikacji tramwajowej,
  • w biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących wielobranżowe zadania inwestycyjne na rzecz budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego,
  • w firmach realizujących usługi eksploatacyjne w sektorze infrastruktury transportu szynowego (zwłaszcza miejskiego), a w szczególności zarządzania obiektami infrastruktury, planowania i wykonawstwa robót utrzymaniowych,
  • w jednostkach prowadzących prace studialne, badawcze, rozwojowe, certyfikacyjne i szkoleniowe związane z infrastrukturą transportu szynowego.
Początek strony