Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016, formy studiów doktoranckich - uchwała nr 287/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 Zasady przyjęć na Studia Doktoranckie dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich

Poniższe zasady przyjęć na studia doktoranckie dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców mogących odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

O przyjęcie na studia doktoranckie ubiegać się może osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granicą określają odrębne przepisy, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
 • posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:
 1. na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo
 2. na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.( Art. 191a ust. 3 Ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)

Studia rozpoczynają się  1 października  2016 r. - sem. zimowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Poświadczoną przez uczelnię (Wydział) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 3. Życiorys.
 4. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego dokumentu; a w przypadku beneficjenta programu  „Diamentowy Grant” decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 5.  Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 6.  Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 7.  Zgoda dyrektora/kierownika na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie / zakładzie.
 8.  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze     względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w dziekanatach).
 9.  Wypełniona karta informacyjna (patrz wyżej REJESTRACJA ELEKTRONICZNA).
 10.  Kwestionariusz osobowy (patrz wyżej REJESTRACJA ELEKTRONICZNA).
 11.  3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm).
 12.  1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI.
 13.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia. (do pobrania w dziekanatach).
 14.  Po zakwalifikowaniu: Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/dok
Dokumenty należy składać w dziekanacie w terminie - do 31 sierpnia 2016 r.

O terminie i szczegółach dotyczących egzaminów wstępnych lub/i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadamiani są po złożeniu dokumentów w dziekanatach.
Informacji udziela również Dział ds. Studiów – Sekcja Studiów Doktoranckich, 00-644 Warszawa ul. Polna 50, tel. + 48 022 234-63-30 oraz tel./fax + 48 022 234-64-04, e-mail: dss@ca.pw.edu.pl
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i  stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 558)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. nr 196 z 2011 r. poz. 1169 z późn. zm.)
 4. Uchwała nr 415/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z późn. zm.
 5. Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31/08/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej
 6. Uchwała nr 389/XLVIII/2016 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 oraz form tych studiów
 7. Uchwała nr 402/XLVIII/2016 z dnia 18/05/2016 zmieniająca uchwałę nr 389/XLVIII/2016 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 oraz form tych studiów
 8. Decyzja nr 59 Rektora PW z dnia 21 kwietnia  2016 r. w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie  w Politechnice Warszawskiej r. ak. 2016/2017

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą podejmować i odbywać kształcenie na Studiach Doktoranckich na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z Art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. ,poz. 572 z późn. zm.).

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

1. Ramowy program dziennych studiów doktoranckich obejmuje:

a)      Indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego,

b)      przedmioty podstawowe znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów
i zakończone egzaminem, w wymiarze, co najmniej 60 godzin zajęć; przedmioty te muszą być zaliczone na 1. roku studiów,

c)      inne przedmioty o charakterze zaawansowanym związane z dyscypliną naukową,
w której prowadzone są studia,

d)     przedmioty humanistyczne, ekonomiczne i specjalistyczne zajęcia z języków obcych, związane z dodatkowymi egzaminami doktorskimi oraz zajęcia z zakresu metodyki kształcenia znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów.

2.  Minimalne liczby godzin

Rok studiów

Liczba godzin przedmiotów z oferty uczelnianej

Liczba godzin przedmiotów z oferty innych wydziałów lub uczelni

Liczba godzin przedmiotów z języków obcych

Liczba godzin przedmiotów

humanistycznych ekonomicznych i społecznych

Minimalna liczba egzaminów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych **

I

120

60*

60

-

4

30-60

II

60

60*

60

60***

4

30-60

III

-

-

60

-

-

30-60

IV

-

-

60

-

3

30-9

*   -    Przedmioty te mogą być zastąpione przedmiotami z oferty uczelnianej

**  -    Za organizację zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest opiekun naukowy

*** - Przedmioty te mogą być przeniesione na III rok studiów

3. Możliwa jest realizacja programu awansem.

4. Zajęcia na trzecim roku studiów odbywają się w trybie indywidualnym, ustalanym przez opiekuna naukowego.

5. Zajęcia na IV roku studiów są skoncentrowane na wykonywaniu pracy doktorskiej. Podczas tego roku wymagane jest zdanie wszystkich egzaminów doktorskich.

6. Wymagane jest otwarcie przewodu doktorskiego przed końcem III roku studiów.

7. Zakończenie studiów oznacza zaliczenie wszystkich rygorów oraz złożenie rozprawy doktorskiej, ocenionej przez promotora.

 

Początek strony