W trakcie studiów II stopnia następuje rozwój kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia co w efekcie prowadzi do umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych zadań inżynierskich i generowania rozwiązań innowacyjnych. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, kierowania zespołami ludzkimi. Wybór od pierwszego semestru studiów,  jednej z pięciu specjalności i specjalizacji umożliwia rozwój własnej fachowości, a poprzez kształcenie zindywidualizowane do zainteresowań studentów stwarza sposobność do kształtowania takich wartości jak odpowiedzialność za własne działania zawodowe, dbałość o ochronę środowiska i troskę o interes społeczny. Absolwent uzyskuje przekonanie o konieczności podnoszenia swych kwalifikacji i ciągłego uzupełniania wiedzy.


Absolwenci studiów II stopnia specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie i specjalizacji Konstrukcje Budowlane (KB) przygotowywani są w szczególności do twórczego rozwiązywania problemów projektowych zarówno konstrukcyjnych jak i materiałowych, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji  oraz matematyczne metody optymalizacji. Program tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej. Absolwent przygotowany jest w szczególności do:

 • analizy i projektowania skomplikowanych konstrukcji z uwzględnieniem, m.in. zagadnień bezpieczeństwa pożarowego i trwałości konstrukcji,
 • kierowania firmą projektową lub wykonawczą,
 • kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, a także do kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów.

Specjalizacja Teoria Konstrukcji (TK) w ramach specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie również przygotowuje studentów do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich: metalowych, żelbetowych i sprężonych,  a ponadto umożliwia opanowanie następujących działów nauki:

 • Wybrane działy matematyki wyższej –  elementy analizy funkcjonalnej, rachunek tensorowy w zakresie zaawansowanym, teorię formułowania zagadnień brzegowo-początkowych mechaniki ciała stałego oraz geometrie różniczkową powierzchni, niezbędną do formułowania zadań mechaniki  powłok
 • Mechanika ciał odkształcalnych - sformułowanie i zastosowanie klasycznej liniowej teorii sprężystości w mechanice konstrukcji, wyznaczanie pól odkształceń i naprężeń w elementach konstrukcji. W ramach tej teorii poznał sformułowanie zagadnień mechaniki dźwigarów powierzchniowych, tj. tarcz, płyt i powłok. Posiadł głębszą niż po studiach inżynierskich wiedzę z zakresu stateczności i dynamiki budowli. Opanował formułowanie zadań mechaniki nieliniowej, w tym opis uwzględniający duże deformacje. Poznał teorię plastyczności oraz jej zastosowanie do wyznaczania stanów granicznych nośności konstrukcji prętowych oraz płyt. Poznał też zjawiska reologiczne wpływające na zachowanie się materiałów oraz ich różne modele matematyczne.
 • Metody doświadczalne mechaniki - opracowanie i realizacja programów badań doświadczalnych, obejmujących zarówno badania wytrzymałościowe jak i badania modelowe.
 • Programowanie - umiejętność programowania komputerów, algorytmizacja zadań, a następnie programowanie strukturalne i obiektowe w języku C++.
 • Metoda elementów skończonych - wiedza na temat przybliżonego rozwiązywania zadań opisanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Podstawy sformułowania metody oraz sposoby implementacji na przykładzie systemów metody elementów skończonych takich jak ABAQUS i LS-DYNA.

Specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) w ramach specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie przygotowuje szczegółowo do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania, realizacji i modernizacji różnego rodzajów obiektów inżynierskich w szczególności obiektów mostowych i budowli podziemnych.
Student zapoznaje się z najnowszymi systemami wspomagania procesów modelowania, projektowania i analizy obiektów inżynierskich, z krajowymi i światowymi osiągnięciami w zakresie stosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, nowych technologii realizacji budowli mostowych i podziemnych oraz najnowszymi trendami w ich projektowaniu i wykonawstwie, uwzględniającymi wymagania estetyki, trwałości i ekologii.

Absolwenci specjalności Inżynieria Komunikacyjna (IK) przygotowani są do kierowania budową nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, do pracy w biurach projektowych oraz w zarządach dróg w administracji państwowej i samorządowej, zajmujących się prowadzeniem inwestycji i eksploatacją dróg, ulic i lotnisk. Absolwent specjalności Inżynieria Komunikacyjna (wszystkie specjalizacje) przygotowany jest na poziomie zaawansowanym do:

 • projektowania dróg, w tym dróg szybkiego ruchu, oraz skrzyżowań i węzłów, analizy przejezdności, określania parametrów technicznych oraz wyposażenia dróg;
 • stosowania zasad polityki transportowej i planowania systemów transportowych;
 • projektowania organizacji ruchu i parkowania, projektowania sygnalizacji świetlnej oraz wykonywania badań i analiz ruchu;
 • projektowania nowych i modernizowanych nawierzchni drogowych oraz eksploatacji dróg;
 • stosowania programów CAD służących do projektowania w drogownictwie (obecnie MicroStation i InRoads);
 • wykonywania analiz efektywności ekonomicznej i finansowej inwestycji z dziedziny inżynierii komunikacyjnej.

Ponadto, w ramach specjalizacji Projektowanie i Eksploatacja Dróg (PED), absolwenci uzyskują dodatkowe umiejętności:

 • stosowania analitycznych modeli zachowań uczestników ruchu na drodze zamiejskiej, metod oceny rozwiązań projektowych, wymagań i modeli dot. widoczności na drogach i skrzyżowaniach;
 • szczegółowego projektowania dróg szybkiego ruchu oraz węzłów drogowych;
 • wymiarowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień, diagnostyki nawierzchni drogowych, ewidencji dróg opartej na systemie referencyjnym, systemów zarządzania, oceny i utrzymania nawierzchni, utrzymania dróg we wszystkich porach roku.

Specjalizacja Planowanie i Inżynieria Ruchu (PIR) daje następujące dodatkowe umiejętności:

 • wykonywania badań i analiz statystycznych ruchu, analizy przepustowości dróg, oceny warunków i bezpieczeństwa ruchu, stosowania modeli symulacyjnych, optymalizacji sygnalizacji świetlnej;
 • stosowania metod zarządzania ruchem i Inteligentnych Systemów Transportowych, wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i stosowania środków do jego poprawy;
 • zastosowania nowoczesnych technik w zakresie: badań ruchu, jego prognozowania i modelowania; planowania i projektowania nowych systemów transportowych, w tym systemów transportu zbiorowego i intermodalnego.

Specjalizacja Technologia Budowy Dróg (TBD), w ramach specjalności Inżynieria Komunikacyjna przygotowuje studentów do:

 • kierowania budową nowych dróg, ulic oraz innej infrastruktury komunikacyjnej,
 • projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych wykorzystujących najnowsze rozwiązania materiałowo-technologiczne,
 • projektowania i kierowania robotami drogowymi w ramach remontów, utrzymania, naprawy zniszczeń w okresie eksploatacji nawierzchni dróg, ulic i lotnisk,
 • rozwiązywania trudnych i skomplikowanych problemów z zakresu technologii materiałów i nawierzchni drogowych występujących na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji dróg, ulic, lotnisk i innej infrastruktury drogowej, przy wykorzystaniu nowych technik badawczych i nowoczesnej aparatury,
 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nawierzchni specjalnych, tj. placów postojowych, parkingów, boisk sportowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych i chodników, zgodnie z najnowszą wiedzą i aktualnymi wymaganiami,
 • prowadzenia procesów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Absolwent specjalności Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB) uzyskuje ponad ogólne umiejętności:

 • Projektowania i optymalizacji oraz eksploatacji i oceny trwałości kompozytów budowlanych
 • Diagnostyki stanu elementów i konstrukcji budowlanych oraz projektowania naprawy
 • Projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych (project management), obejmujących studia i analizy przed inwestycyjne (feasibility study), dobór i organizację uczestników procesu, inwestorski nadzór techniczny i finansowy oraz controlling efektywności ekonomicznej.
 • Zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych, obejmującym zarządzanie firmą i jej finansami, zarządzanie zasobami, marketing, organizację przedsiębiorstwa.

Profile zawodowe absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich specjalności IPB nie różnią się w zasadzie pod względem merytorycznym. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują jednak znacznie większą wiedzę, która ułatwia im samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych.

Absolwent specjalności Drogi Szynowe jest przygotowany na poziomie zaawansowanym do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego obejmującego trzy główne podsystemy tego transportu: kolej, metro i tramwaj. Wiedza i umiejętności absolwenta tej specjalności są związane z następującymi dziedzinami dotyczącymi każdego z tych podsystemów:

 • Projektowanie tras dróg szynowych na szlakach i ich układ geometryczny w węzłach obsługi pasażerów oraz ładunków, związki pomiędzy zadaniami eksploatacyjnymi i funkcjami tych obiektów, a ich parametrami technicznymi.
 • Projektowanie konstrukcji dróg szynowych z uwzględnieniem współczesnych wymagań eksploatacyjnych takich jak zwiększona trwałość i ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko – zwłaszcza oddziaływań w postaci hałasu i wibracji od ruch pociągów;
 • Prowadzenie procesów budowy i utrzymania (remontów) dróg szynowych, w tym diagnostyka nawierzchni szynowych i podtorza oraz technologia i planowanie robót torowych;
 • Rozwiązywanie problemów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych na styku z innymi branżami - branżą drogową, sterowania ruchem i energetyki trakcyjnej.

Absolwent specjalności Budownictwo zrównoważone będzie lepiej niż na innych specjalnościach kierunku podstawowego przygotowany do pracy koncepcyjnej i współpracy ze specjalistami branżowymi. Będzie znał podstawowe problemy oraz metody ich rozwiązywania w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym budowlanym i gospodarce komunalnej. Absolwenci posiądą umiejętność oceny materiałów budowlanych, technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków, stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, metod i programów komputerowych. Posiądą wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych, jakości środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, rozwiązań urbanistycznych, zarządzania itd. Będą przygotowani do wchodzącego od 2020 r. (dla budynków publicznych od 2018 r.) obowiązku projektowania i budowania domów blisko zero energetycznych.

Przewiduje się że absolwenci znajdą zatrudnienie w zależności od ukończonych kierunków podstawowych (na studiach I stopnia) w:

 • biurach projektów,
 • firmach wykonawczych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • funduszach celowych,
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych z branży budowlanej i instalatorskiej.
Początek strony