Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego (BEITS)

BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO (BEITS) – nowy kierunek studiów prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Transportu PW

Realizowane w Europie kompleksowe, proekologiczne programy rozwoju gospodarczego, którego podstawą jest m.in. efektywny transport, obejmują rozwój nie tylko jego głównej dziedziny, jaką jest międzynarodowy, krajowy, regionalny, aglomeracyjny i przemysłowy transport kolejowy, lecz również rozwój ważnych podsystemów szynowego transportu miejskiego, czyli tramwaju i metra.

W Polsce intensywne nadrabianie zaległości w tej dziedzinie, polega na inwestowaniu głównie w jakościowy, ale i także ilościowy rozwój wymienionych systemów transportu szynowego. Dotyczy to realizacji programu szerokiej i kosztownej modernizacji i budowy tras, węzłów i innych obiektów tych systemów w pełnym zakresie ściśle powiązanych ze sobą sektorów ich infrastruktury, tj. infrastruktury torowej, trakcyjnej, sterowania ruchem i innych obszarów infrastruktury ogólnobudowlanej
i taborowej.

Zarówno budowa i modernizacja tej infrastruktury oraz późniejsza jej eksploatacja wymagają kompleksowego nią zarządzania (ang. infrastructure asset management), a tym samym kompleksowo i nowocześnie wykształconej kadry technicznej. Tak wykształconej kadry inżynierskiej coraz wyraźniej potrzebuje współczesny i perspektywiczny rynek transportowy, który oprócz wysokich kwalifikacji technicznych tej kadry wymaga od niej znajomości uwarunkowań ekonomicznych i społecznych eksploatacji wskazanej infrastruktury transportu szynowego. Uwarunkowania te obejmują m.in. wysoką prędkość, komfort jazdy, bezpieczeństwo i niezawodność przewozów, a także minimalizację kosztów eksploatacji i niekorzystnych oddziaływań transportu na środowisko.

Te wysokie wymagania jakościowe były główną przesłanką do przygotowania w Politechnice Warszawskiej dla inżynierów - absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich)  kierunku Budownictwo i kierunku Transport - ciekawej oferty studiów II stopnia (magisterskich) na nowym kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego (BEITS).

Profil zawodowy absolwentów tego kierunku studiów zapewni im szeroki wybór i realizację atrakcyjnych, ambitnych karier zawodowych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej instytucji, takich, jak:

 • zarządzające centralnie lub regionalnie kolejową infrastrukturą szynową, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz inne instytucje zarządzające infrastrukturą szynową:
  • komunikacji miejskiej (tramwaj, metro),
  • kolei przemysłowych (kopalnie, porty, huty, elektrownie itp.),
  • centrów logistycznych transportu modalnego (terminale kontenerowe),
  • kolejowych bocznic zakładowych,
 • biura projektowe i studialne planujące obsługę transportową regionów i miast oraz opracowujące dokumentacje projektowe dla inwestycji w dziedzinie budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego,
 • firmy wykonawcze realizujące zadania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury transportu szynowego,
 • jednostki samorządowe odpowiedzialne za obsługę transportową określonych regionów kraju, aglomeracji i miast i organizujące taką obsługę,
 • instytucje finansowe (banki) obsługujące inwestycje infrastrukturalne w transporcie szynowym,
 • instytuty naukowe i inne jednostki badawczo-rozwojowe, certyfikacyjne oraz nadzorcze specjalizujące się w dziedzinie infrastruktury transportu szynowego.

Zajęcia dydaktyczne na nowym kierunku studiów będą prowadzone w zakresie przedmiotów specjalistycznych przez zespół złożony ze specjalistów o dużym dorobku naukowo-badawczym, szerokim doświadczeniu dydaktycznym i praktycznym w budownictwie i transporcie, a w szczególności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji obiektów infrastruktury transportu szynowego zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Transportu.

Będą to również specjaliści z otoczenia społeczno-gospodarczego w budownictwie i transporcie, pracownicy instytucji zewnętrznych, specjaliści branżowi związani z uczelnią w dotychczas prowadzonej formule, tj. w ramach Zespołu Doradców Dziekana (na Wydziale Inżynierii Lądowej) oraz Rady Konsultacyjnej Nauka-Gospodarka (na Wydziale Transportu).

Zachęcamy do zapoznania się z planem studiów, efektami uczenia się oraz zasadami rekrutacji.

 

 

Początek strony