Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów na kierunku budownictwo jest przekazanie oraz sprawdzenie wiedzy, a także wykształcenie i kontrola nabytych umiejętności dotyczących zagadnień związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem prostych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych.  Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej a także inwestycyjnej.
Realizację celów zapewnia doświadczona kadra o wysokim poziomie merytorycznym realizująca program studiów, w którym zawarto szerokie spektrum treści kształcenia, a także duży udział zajęć praktycznych (projekty, ćwiczenia, laboratoria).
Proces dydaktyczny umożliwia opanowanie przez absolwenta na dobrym poziomie ogólnych kompetencji zawodowych. W szczególności absolwent nabywa umiejętności techniczne niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. zrozumienia sposobu w jaki realizowane są inwestycje budowlane. Kształtowane są także podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, obejmujące zdolność do analizowania i interpretowania. Rozwijane są umiejętności społeczne i interpersonalne. Poza treściami i metodami nauczania, czynnikami kształtującymi kompetencje ogólne są praktyki zawodowe, aktywna działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, praca zespołowa a także staże w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Wykonanie dyplomowej pracy inżynierskiej umożliwia kształcenie umiejętności kierowania własnymi działaniami, planowania, pozyskiwania nowej wiedzy, projektowania i dokumentowania. Seminaria dyplomowe i obrona dyplomu kształtują umiejętność komunikacji i prezentacji właściwych w przyszłej pracy. Postawy nauczycieli akademickich podczas zajęć, prac kół naukowych, wycieczek technicznych, konsultacji i dyplomów a także aktywność społeczna studentów przyczyniają się do kształtowania postaw absolwenta szczególnie w obszarze  refleksji nad własnymi działaniami i zrozumienia poziomu własnych kompetencji, z czego wynika świadomość konieczności kształcenia ustawicznego. Możliwość wyboru specjalności kształtuje specyficzne umiejętności inżynierskie w których szczegółowy opis podano poniżej. W wyniku potrzeb rynkowych w roku 2008/2009 utworzono specjalność Budownictwo Energooszczędne.
Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauczania na studiach II stopnia i ma co najmniej dobrą znajomość jednego zachodniego języka obcego.
W zakresie zagadnień specjalistycznych poszczególnych bloków dyplomujących absolwenci po studiach I stopnia powinni, w szczególności w odniesieniu do podstawowych i średnio skomplikowanych zadań budowlanych, posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

Specjalność: Budownictwo Zrównoważone (BZ)

 • wykorzystania najnowszych technologii izolacji cieplnej i wilgotnościowej budynków,
 • stosowania urządzeń odzyskujących ciepło z powietrza wentylacyjnego lub ścieków,
 • projektowania budynków  pozyskujących energię słonecznej w sposób bierny wykorzystując odpowiednio  zorientowane względem stron świata elementy konstrukcji oraz w sposób czynny przy pomocy urządzeń typu kolektory słoneczne;

Absolwenci posiądą umiejętność oceny materiałów budowlanych, technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków, stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, metod i programów komputerowych. Będą oni przygotowywani są do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych i konstrukcyjnych, dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych o nie standardowym charakterze, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Absolwent BE będzie poszukiwanym specjalistą na współczesnym rynku pracy, który wymaga elastyczności i umiejętności dostosowywania się do aktualnych potrzeb.

Specjalność: Drogi Szynowe (DS)

 • prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych związanych z budową, modernizacją i naprawami linii kolejowych, linii metra i torowisk tramwajowych, w tym o:

   -   konstrukcji dróg szynowych – od materiałów i elementów przez strukturę do geometrii w planie i w profilu,

   -   zróżnicowania wymagań konstrukcyjnych w zależności od przeznaczenia infrastruktury,

   -   oceny stanu infrastruktury torowej i jej elementów,

   -   technologii i maszynach służących do prac ziemnych, budowy torów, zabudowy rozjazdów oraz prac naprawczych i utrzymaniowych,

   -   procesie uzyskiwania zezwoleń na dopuszczanie do eksploatacji i jego powiązaniach z uzyskiwaniem zgód na użytkowanie i
       uzyskiwaniem innych dokumentów koniecznych dla rozpoczęcia, prowadzenia i zamknięcia inwestycji oraz potwierdzania
       zgodności wykonanych prac z obowiązującymi wymaganiami na poszczególnych etapach realizacji inwestycji;

 • prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych związanych z budową, modernizacją i naprawami stacji i przystanków osobowych, stacji manewrowych, towarowych i postojowych oraz szynowej infrastruktury centrów logistycznych i bocznic przemysłowych.

Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna (IK)

 • projektowania: planu sytuacyjnego, przekroju podłużnego i poprzecznego, oznakowania, odwodnienia, urządzeń dla ruchu pieszego, komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej metodą katalogową;
 • organizacji ruchu i parkowania, zarządzania ruchem, badań, pomiarów i analiz ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, projektowania sygnalizacji świetlnej, wyznaczania przepustowości dróg, oceny warunków ruchu, analizy i organizacji parkowania, charakterystyki i organizacji ruchu pieszego i rowerowego, oceny stanu, metod poprawy i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • posługiwania się programem CAD stosowanym w drogownictwie (obecnie MicroStation) oraz programem do projektowania dróg (obecnie InRoads);
 • projektowania obiektów infrastruktury transportu szynowego (kolej, metro, tramwaj) w zakresie ich konstrukcji i układu geometrycznego trasy, a także projektowania i realizacji procesów budowy i utrzymania tych obiektów;
 • projektowania wykonawczego komunikacyjnych budowli ziemnych, a także prowadzenia nadzoru i kontroli jakości wykonywanych konstrukcji ziemnych (laboratoryjnej i polowej) oraz urządzeń systemów odwodnienia;
 • przeprowadzania procesu inwestycyjnego, posługiwania się przepisami prawnymi, prowadzenia nadzoru i kontroli jakości wykonywanych nawierzchni oraz prowadzenia prac związanych z całorocznym utrzymaniem dróg;
 • projektowania mieszanek do nawierzchni drogowych, identyfikacji rodzaju i przyczyn zniszczeń nawierzchni drogowych oraz zasad prawidłowego wbudowywania mieszanek w nawierzchni drogowej.

Specjalność: Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB)

 • podstaw chemii materiałów budowlanych oraz ich właściwości a także rozwiązań technicznych z ich zastosowaniem
 • podstaw technologii kompozytów asfaltowych, cementowych i polimerowych
 • projektowania i sterowania procesami produkcji wyrobów budowlanych, obejmującą zasoby ludzkie i materialne, technologię, organizację i efektywność ekonomiczną produkcji.
 • projektowania procesów realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich i kierowania tymi procesami.

Inżynier budownictwa lądowego o specjalności IPB odgrywa wiodącą rolę we wznoszeniu obiektów budowlanych i kierowaniu realizacją przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Wymaga to obok gruntownej znajomości wiedzy technicznej takiej jak znajomość właściwości stosowanych materiałów budowlanych, technologii rozwiązań materiałowych, metod projektowania kompozytów budowlanych, także umiejętności projektowania i organizowania procesu wznoszenia budowli, łącznie z zagadnieniami technologii robót budowlanych, prawno-administracyjnymi, ekonomiczno-finansowymi i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym. Umiejętności te są niezbędne w warunkach gospodarki rynkowej.
Charakter zadań wykonywanych przez inżyniera budownictwa lądowego o tej specjalności wymaga również znajomości wybranych elementów wiedzy z zakresu optymalizacji decyzji, wybranych metod komputerowych, niezawodności procesów i przedsięwzięć budowlanych, ekonomiki oraz wybranych elementów socjologii pracy, psychologii pracy i fizjologii pracy. System kształcenia jest oparty na założeniu, że słuchacz współtworzy swój program studiów poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych. Może to czynić zgodnie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami dotyczącymi kariery zawodowej. Specjalność IPB umożliwia wybór dwóch głównych ścieżek nauczania – Inżynieria Materiałów Budowlanych oraz Inżynieria Produkcji i Zarządzania w Budownictwie. Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej a także inwestycyjnej.

Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI)

 • projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów
 • użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, w tym
 • projektowania architektonicznego prostych budynków,
 • modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli,
 • ogólnej znajomości zagadnień technologii i organizacji: dobór materiałów, wznoszenie, eksploatowanie, modernizowanie, przeprowadzanie napraw i remontów oraz ochrona przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich,
 • komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych,
 • kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych  lub wyrobów budowlanych,
 • posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie.

Specjalność: Mosty i Budowle Podziemne (MiBP)

Specjalność Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) przygotowuje do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie utrzymania, budowania oraz, w ograniczonym zakresie, projektowania prostych obiektów mostowych i budowli podziemnych. Absolwent specjalności jest przygotowywany do pracy w firmach wykonawczych oraz w organach administracji odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów mostowych i budowli podziemnych. Posiada również podstawowe wiedzę i umiejętności, która pozwalają kontynuować studia w kontekście zaawansowanego projektowania tych konstrukcji.

W odniesieniu do konstrukcji mostowych student zdobywa podstawową wiedzę studiując przedmioty Podstawy mostownictwa i Podstawy budownictwa podziemnego. Ponadto, już w ramach programu Specjalności, uzyskuje podstawowe informacje pozwalające ocenić stan konstrukcji i przeprowadzić jej przegląd podstawowy (Diagnostyka i utrzymanie mostów). Potrafi zaprojektować prostą konstrukcję mostu betonowego oraz określić wymagane parametry materiałowe, a także zaproponować metodę jej wznoszenia (Mosty betonowe z technologią betonu oraz Metody komputerowe w mostownictwie).

Wybierając dodatkowe przedmioty poszerza wiedzę z zakresu budowy różnych konstrukcji mostowych (Technologia budowy mostów) oraz poznaje szczegółowo elementy wyposażenia mostów (Wyposażenie mostów) z założeniem wykorzystania wiedzy na budowie oraz w pracy w organach administracji mostowej przy zagadnieniach utrzymaniowych i modernizacyjnych.

W odniesieniu do budowli podziemnych student zdobywa wiedzę na temat tuneli płytkich oraz wykopów głębokich wykonywanych metodą odkrywkową, poznając podstawowe metody ich projektowania oraz wykonywania (Budowle podziemne I). Wybierając przedmiot dodatkowy (Wybrane zagadnienia budownictwa podziemnego) dowiaduje się o różnych metodach umieszczania rurociągów pod ziemią oraz uzupełnia wiedzę o tunelach i ich wyposażeniu. Zdobyte informacje będą mu przydatne w pracy na budowie oraz przy zagadnieniach związanych z utrzymaniem tuneli.

 

Początek strony