Folder Dyplomy

Egzamin dyplomowy w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo,

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 egzaminy dyplomowe będą organizowane w trybie zdalnym zgodnie z zarządzeniem nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r.

I.              Osoby, które złożyły wszystkie dokumenty do obrony przed ograniczeniem funkcjonowania uczelni.

W pierwszej kolejności zorganizowane zostaną egzaminy dyplomowe dla studentów, którzy już złożyli dokumenty do obrony, pracę wraz z wymaganymi dokumentami i opinią promotora tj. których data obrony była planowana na 18 marca 2020 r.

Wyżej wymienieni studenci, którzy chcą podejść do egzaminu w trybie zdalnym powinni:

1) Zapoznać się z Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. (dokument 0 dostępny do pobrania na dole strony) oraz z wytycznymi dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej ( dokument 02 dostępny do pobrania na dole strony).

2) Na adres obrony.zdalne@il.pw.edu.pl przesłać wypełniony wniosek o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym (dokuent 01. Zał.1 – obrona.zdalna) wraz z oświadczeniem podanym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 26/2020.
Podpisany Wniosek wraz z oświadczeniem oraz dokumenty należy wysłać wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl.

Data egzaminu dyplomowego zostanie wyznaczona w ciągu 14 dni od złożenia (przesłania) kompletu dokumentów.

II.            Osoby, które nie złożyły dokumentów do obrony przed ograniczeniem funkcjonowania uczelni.

W następnej kolejności, sukcesywnie będą organizowane egzaminy dyplomowe dla studentów, którzy w związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu uczelni nie mieli szansy złożyć dokumentów do obrony.

Studenci, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów do obrony ale ich praca dyplomowa jest już zaakceptowana przez promotora w APD powinni:

 1. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. (dokument 0 dostępny do pobrania na dole strony) oraz z wytycznymi dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej ( dokument 02 dostępny do pobrania na dole strony).
 2. W USOSweb sprawdzić czy wszystkie oceny łączne oraz składowe z przedmiotów zrealizowanych podczas studiów są prawidłowo wpisane oraz czy w USOSweb widnieją prawidłowe dane tj. imię lub imiona i nazwisko.
 3. Na adres obrony.zdalne@il.pw.edu.pl wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl. przesłać wiadomość e-mail z dokumentami do obrony.

Wiadomość należy przesłać nie później niż 2 tygodnie przed planowaną obroną. Alternatywnym rozwiązaniem do wysłania wiadomości e-mail jest wysłanie oryginałów ww. dokumentów pocztą lub kurierem.

Wiadomość e-mail powinna mieć temat zawierający tekst: Komplet dokumentów do obrony oraz odpowiednio imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia, w języku polskim/angielskim.

W e-mailu powinny znajdować się skany lub zdjęcia niżej wymienionych podpisanych dokumentów:

 1. Wniosek o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym wraz z oświadczeniem podanym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 26/2020 (01. Zał.1 – obrona zdalna)
 2. Streszczenia w języku polskim i angielskim - podpisane przez dyplomanta, bez podpisu promotora
 3. Streszczenie pracy w języku obcym, jeżeli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski – podpisane przez studenta
 4. Oświadczenie autora pracy (wydruk z APD)
 5. Zgoda Absolwenta WIL
 6. Formularz „Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów”
 7. Wniosek o suplement i dyplom w języku obcym (dla chętnych)
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu
 9. Dla cudzoziemców – formularz z imieniem i nazwiskiem
 10. Informacje o dodatkowych osiągnięciach do suplementu, jeżeli ktoś je posiada.

W treści e-maila prosimy o podanie informacji, czy wszystkie przedmioty wymagane w planie studiów zostały zaliczone – co w praktyce oznacza, że oceny są wpisane do USOSweb. Osoby, które nie posiadają absolutorium w dniu wysyłania maila prosimy o powiadomienie dziekanatu mailowo niezwłocznie po jego uzyskaniu tj. gdy wszystkie oceny zostaną wpisane do USOSweb.

Po mailowym potwierdzeniu przez dziekanat otrzymania maila prosimy o usunięcie z wysłanych wiadomości e-maila z załącznikami, a pozostawienie w skrzynce jedynie maila z potwierdzeniem otrzymania wiadomości z dziekanatu.

 1. Nie później niż w okresie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni student/absolwent składa w dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej oryginały przesłanych mailem dokumentów oraz inne dokumenty wyszczególnione w dokumencie Co przed obroną? – formalności https://www.il.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/proces-dyplomowania/proces-dyplomowania-dokumenty/626-co-przed-obron%C4%85-formalno%C5%9Bci/file w tym zdjęcia, indeks, pracę dyplomową w wersji papierowej wydrukowaną wg wytycznych z dokumentu (zawierającą streszczenia, oświadczenia itd.)

Studenci, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów do obrony i nie mają wgranej i/lub zaakceptowanej przez promotora pracy w APD powinni:

 1. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. (dokument 0 dostępny do pobrania na dole strony) oraz z wytycznymi dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej ( dokument 02 dostępny do pobrania na dole strony).
 2. W USOSweb sprawdzić czy wszystkie oceny łączne oraz składowe z przedmiotów zrealizowanych podczas studiów są prawidłowo wpisane oraz czy w USOSweb widnieją prawidłowe dane tj. imię lub imiona i nazwisko.
 3. Na adres obrony.zdalne@il.pw.edu.pl wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl. przesłać dwie wiadomości e-mail.

Wiadomość e-mail 1 należy przesłać nie później niż 4 tygodnie przed planowaną obroną, wiadomość e-mail 2 należy przesłać, gdy praca dyplomowa jest już oceniona przez promotora w USOS APD, ale nie później niż (2) dni przed planowaną obroną.

Wiadomość e-mail 1 powinna mieć temat zawierający tekst: Dokumenty do obrony oraz odpowiednio imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia, w języku polskim/angielskim.

Alternatywnym rozwiązaniem do wysłania wiadomości e-mail jest wysłanie oryginałów ww. dokumentów pocztą lub kurierem

W e-mailu powinny znajdować się skany lub zdjęcia niżej wymienionych podpisanych dokumentów:

 1. Formularz „Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów”
 2. Wniosek o suplement i dyplom w języku obcym ( dla chętnych)
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu
 4. Dla cudzoziemców – formularz z imieniem i nazwiskiem
 5. Informacje o dodatkowych osiągnięciach do suplementu, jeżeli ktoś je posiada.

W treści e-maila prosimy o podanie informacji, czy wszystkie przedmioty wymagane w planie studiów zostały zaliczone – co w praktyce oznacza, że oceny są wpisane do USOSweb. Osoby, które nie posiadają absolutorium w dniu wysyłania maila prosimy o powiadomienie dziekanatu mailowo niezwłocznie po jego uzyskaniu tj. gdy wszystkie oceny zostaną wpisane do USOSweb.

Po mailowym potwierdzeniu przez dziekanat otrzymania wiadomości, w celu zabezpieczenia przed wypływem danych wrażliwych, prosimy o usunięcie z wysłanych wiadomości e-maila z załącznikami, a pozostawienie w skrzynce odbiorczej jedynie wiadomości z potwierdzeniem otrzymania przesłanej przez dziekanat.

Wiadomość e-mail 2 – gdy praca dyplomowa jest oceniona przez promotora w USOS APD, powinna mieć temat zawierający tekst: Wniosek o zdalny egzamin dyplomowy oraz odpowiednio imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia, w języku polskim/angielskim.

W e-mailu powinny znajdować się skany lub zdjęcia niżej wymienionych podpisanych dokumentów:

 1. Wniosek o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym wraz z oświadczeniem podanym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 26/2020 ( dokument 01.Zał.1 – obrona zdalna)
 2. Streszczenia w języku polskim i angielskim - podpisane przez dyplomanta, bez podpisu promotora
 3. Streszczenie pracy w języku obcym, jeżeli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski – podpisane przez studenta
 4. Oświadczenie autora pracy (wydruk z APD)
 5. Zgoda Absolwenta WIL

Po mailowym potwierdzeniu przez dziekanat otrzymania wiadomości, w celu zabezpieczenia przed wypływem danych wrażliwych prosimy o usunięcie z wysłanych wiadomości e-maila z załącznikami, a pozostawienie w skrzynce odbiorczej jedynie wiadomości z potwierdzeniem otrzymania przesłanej przez dziekanat.

 1. Nie później niż w okresie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni student/absolwent składa w dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej oryginały przesłanych mailem dokumentów oraz inne dokumenty wyszczególnione w dokumencie dostępnym na stronie Co przed obroną? – formalności https://www.il.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/proces-dyplomowania/proces-dyplomowania-dokumenty/626-co-przed-obron%C4%85-formalno%C5%9Bci/file w tym zdjęcia, indeks, pracę dyplomową w wersji papierowej wydrukowaną wg wytycznych z dokumentu (zawierająca streszczenia, oświadczenia itd.).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego powinni:

 1. Wybrać promotora i temat pracy – zasady opisano w dokumencie  nr 1.
 2. Co najmniej miesiąc przed wybranym terminem obrony złożyć w dziekanacie dokumenty. Lista wszystkich wymaganych dokumentów i szczegółowa procedura oraz wytyczne do pracy dyplomowej są opisane w dokumencie „Co przed obroną – formalności”.
 3. Co najmniej miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w sekretariacie jednostki (Zakładu/Zespołu) wydrukowaną pracę dyplomową wraz z podpisaną przez promotora opinią o pracy, dodatkowymi egzemplarzami streszczeń oraz elektroniczną wersją pracy oraz wypełnionym formularzem skierowania do recenzji. 
 4. Zapisać się na egzamin dyplomowy w sekretariacie jednostki (Zakładu/Zespołu) promotora pracy.
 5. Uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w planie studiów.

 

Terminy składania prac dyplomowych

Zakład/Zespół

  Terminy przyjęć prac dyplomowych

  Dzień tygodnia - godziny

Pokój

Telefon kontaktowy

Instytut Dróg i Mostów

  Poniedziałek  – godz. 10-15
  Wtorek  – godz. 10-14

451

22 825 35 72

 

Jednostka

  Osoba   odpowiedzialna   formalnie

Miejsce kontaktu
dla studenta

Zakład Konstrukcji Betonowych

  Izabela Lachowicz

225

Zespół Konstrukcji Metalowych

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Agnieszka Stańczak/

  Dominika Stańczak

551

Zakład Wytrzymałości Materiałów Teorii Sprężystości i Plastyczności

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

  Agnieszka Stańczak/

  Dominika Stańczak

551/525

Zespół Budownictwa Ogólnego i Zrównoważonego Rozwoju

  Wiesława Kalisiewicz/
  Kazimierz Truchan

324

Zespół Architektury, Urbanistyki i Rysunku

Zespól Konstrukcji Drewnianych

Zespół Technologii Informatycznych

Dokumenty

Toggle Tytuł Data
pdf 0. Zarządzenie Rektora nr 26/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania u (177 pobrań) Popularny
dokument 01. Zał.1 – obrona.zdalna ( docx, 30 KB ) (144 pobrań) Popularny
pdf 02. Wytyczne dla studenta przystępujacego do egzaminu dypolmowego w formie zdalnej ( pdf, 433 KB ) (105 pobrań) Popularny
pdf 03. Zgoda Absolwenta WIL ( pdf, 88 KB ) (90 pobrań)
pdf 1. Zasady wydawania tematów prac dyplomowych na WIL PW w r.a. 2019/2020 ( pdf, 596 KB ) (2307 pobrań) Popularny
dokument 1a. Karta wydania tematu pracy dyplomowej inżynierskiej ( doc, 29 KB ) (2303 pobrań) Popularny
dokument 1b. Karta wydania tematu pracy dyplomowej magisterskiej ( doc, 29 KB ) (1860 pobrań) Popularny
pdf 2a. Zakres tematyczny prac dyplomowych - Instytut Dróg i Mostów ( pdf, 124 KB ) (4813 pobrań) Popularny
pdf 2b. Zakres tematyczny prac dyplomowych - Instytut Inżynierii Budowlanej ( pdf, 161 KB ) (12491 pobrań) Popularny
pdf 3. Terminy obron prac dyplomowych 2019/2020 - aktualizacja dot. lipca ( pdf, 497 KB ) (3992 pobrań) Popularny
pdf 4. Co przed obroną? Formalności - aktualizacja kwiecień 2019r. ( pdf, 798 KB ) (7298 pobrań) Popularny
dokument 4.D1. Druk z danymi osobowymi ( doc, 26 KB ) (3831 pobrań) Popularny
dokument 4.D2 Dane do dyplomu dla obcokrajowcow ( docx, 12 KB ) (13 pobrań)
pdf 4.D5. Formularz "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów" ( pdf, 496 KB ) (3668 pobrań) Popularny
pdf 4.D6. Wniosek o suplement i dyplom w j.obcym ( pdf, 179 KB ) (3183 pobrań) Popularny
dokument 4.G. Opis wersji elektronicznej pracy - koperta CD ( docx, 22 KB ) (3458 pobrań) Popularny
pdf 4.G1a. Wzór okładki pracy dyplomowej inżynierskiej - wymagany od 1 stycznia 2017 r. ( pdf, 75 KB ) (2148 pobrań) Popularny
pdf 4.G1b.Wzór okładki pracy dyplomowej magisterskiej - wymagany od 1 stycznia 2017 r. ( pdf, 73 KB ) (1748 pobrań) Popularny
dokument 4.G2. Wzór streszczenia pracy dyplomowej ( docx, 10 KB ) (3424 pobrań) Popularny
pdf 4.G2. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - wymagany od 1 stycznia 2017 r., drukowany z APD ( pdf, 257 KB ) (3061 pobrań) Popularny
Początek strony