ZAKŁAD INŻYNIERII PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. inż. Janusz Kulejewski

Sekretariat:

e-Mail: zipizwb@il.pw.edu.pl
Pokój: 525
Tel:  +48 22 234 65 15
Fax: +48 22 825 74 15

Wiadomości
Pracownicy i konsultacje
Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie jest kontynuatorem prac i tradycji  pierwszej polskiej Katedry zajmującej się tematyka realizacji budowy i budownictwa. Katedra ta powstała w roku 1950r, na Wydziale Inżynierii  pod nazwą „Katedra Organizacji i Mechanizacji Budowy”. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry został prof. dr Aleksander Dyżewski. Pionier nowego myślenia o realizacji procesów budowlanych oraz zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlanymi. Twórca nowej wówczas dyscypliny naukowej „Technologia i organizacja budowy”. W związku z reorganizacją w 1951 roku Uczelni i powstaniem Wydziału Budownictwa Przemysłowego  i Wydziału Budownictwa Lądowego katedra kierowana przez prof. A. Dyżewskiego  zostaje podporządkowana strukturze Wydziału Budownictwa Przemysłowego pod zmienioną nazwą Katedra Organizacji, Mechanizacji i Ekonomiki Budowy. W ramach Katedry istniały trzy zakłady: Zakład Organizacji i Planowania Budowy, Zakład Technologii i Mechanizacji Budowy i Zakład Ekonomiki Budowy. W związku z przejściem profesora Dyżewskiego na emeryturę przez pewien czas pełniącym obowiązki kierownika Katedry został doc. Wacław Maciejewicz. W roku 1967 kierownictwo katedry objął prof. dr hab. inż. Bolesław Kalabiński.
W 1970 r w ramach drugiego etapu reorganizacji szkolnictwa wyższego w kraju generalnie zmieniono struktury wewnętrzne wydziałów. Zniesione zostały Katedry, a na ich miejsce powstały Instytuty z zakładami lub zespołami przedmiotowymi. Na wydziale Inżynierii Lądowej powstały cztery Instytuty. Jednym z nich był Instytut Technologii i organizacji produkcji Budowlanej w którym dyrektorem został prof. B. Kalabiński. Instytut ten przejął zadania dydaktyczne i obszary naukowe  trzech dawniejszych katedr występujących jednak po nazwami zakładów. Były to:: Zakład Chemii i Technologii Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Prefabrykatów i Betonu Sprężonego i Zakład Organizacji, Mechanizacji i Ekonomiki Budowy. Kierownictwo Zakładu Organizacji, Mechanizacji i Ekonomiki Budowy  zatrzymał prof. B. Kalabiński. W roku 2001 następuje nowa reorganizacja polegająca na likwidacji Zakładu Technologii Prefabrykatów i Betonu Sprężonego. Część zadań tego Zakładu przejął Nasz Zakład. Zakład ten swoje zainteresowania naukowe i zadania dydaktyczne  starał się dostosować do aktualnych na każdym etapie trendów w nauce i praktyce co unaoczniało się w kilkakrotnej zmianie jego nazwy. Po reorganizacji w 2001 roku zakład otrzymał nazwę : „Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie” Od 1 września 2005 roku wyniku nowej reorganizacji na Wydziale Inżynierii Lądowej zostaje zlikwidowany Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania a zakład zostaje przekształcony w Katedrę  Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, której kierownikiem zostaje mianowany prof. dr hab. inż Kazimierz M. Jaworski. Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, w 2012 roku został przekształcony w Zespół o tej samej nazwie, wchodząc w skład Instytutu Inżynierii Budowlanej. W roku 2019 Zespół ponownie został przekształcony w Zakład.

Głównymi zagadnieniami naukowymi jakimi Zakład dotychczas zajmował się i nadal się zajmuje to:
 • technologia i organizacja budownictwa uprzemysłowionego
 • technologia i organizacja budownictwa wodnego,
 • technologia montażu konstrukcji inżynierskich,
 • podstawy mechanizacji robót budowlanych,
 • mechanizacja kompleksowa w budownictwie,
 • kierunki rozwojowe budowy maszyn budowlanych i drogowych,
 • nowoczesne metody organizacji i planowania budowy,
 • metody matematyczne planowania i organizacji w budownictwie,
 • efektywność ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych w budownictwie,
 • koszty i ceny w budownictwie,
 • zastosowanie prefabrykacji w budownictwie i produkcja elementów budowlanych,
 • zarządzanie procesem budowlanym,
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym,
 • ekonomia i finanse w budownictwie,
 • i wiele innych.
Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim na Wydziale  Inżynierii Lądowej. Liczba prowadzonych około 40 przedmiotów. Kieruje i profiluje specjalność „Inżynieria Produkcji Budowlanej” na pierwszym drugim stopniu kształcenia.
Pracownicy Zakładu poprowadzili kilkaset prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
W ramach Zakładu wykonano kilkadziesiąt prac doktorskich i obroniono siedem prac habilitacyjnych
W wyniku przeprowadzonych prac badawczych w ramach (Leonardo da Vinci) Zespół prowadzi Studium Podyplomowe pt.; Zarządzanie w Budownictwie oraz Budownictwo Infrastrukturalne.
Zakład aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, w tym:
 • Universidade do Minho (Portugalia)
 • Polytechnica de Valencia (Hiszpania)
 • Purdue University (USA)
 • University of Maryland (USA)
 • Gedyminas Technical University (Litwa)
 • Chartered Institute of Building (CIOB)
 • SINTEF Building and Infrastructure (Norwegia)
 • Trondheim University (Norwegia)
 • Darmstadt University (Niemcy)
 • Katolieke Hogeschool Kempen (Belgia) i inne
Zakład brał udział w Programie "Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie" a obecnie również realizuje projekty w programie "Erasmus +". Więcej informacji o projektach aktualnie realizowanych oraz zakończonych można znaleźć na stronie: www.erasmusplus.il.pw.edu.pl
 
 
Zakład aktywnie uczestnicy w programie wymiany studentów Erasmus.
Początek strony