ZESPÓŁ BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

KIEROWNIK ZESPOŁU

dr  inż. Wojciech Terlikowski

e-mail: w.terlikowski@il.pw.edu.pl
Pokój: 321

Sekretariat ZBOiZR:
mgr Wiesława Kalisiewicz
Pokój: 324
Tel: +48 22 234 57 48

Wiadomości
Pracownicy
Tematyka badawcza: budownictwo ogólne obejmujące również konstrukcje murowe, rewitalizację i rekonstrukcje budynków zabytkowych, konstrukcje budynków wysokich, niezawodność konstrukcji budowlanych, fizyka budowli wraz z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w budownictwie, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, budynki pasywne i energooszczędne.

Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej:

 • projektowanie budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych (również zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej);
 • remonty i modernizacje obiektów budowlanych;
 • analiza stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowalności;
 • analiza drgań na obiekty zabytkowe;
 • diagnostyka budowlane;
 • konstrukcje murowe;
 • konserwacja zabytkowa konstrukcji murowych w tym starożytnych;
 • rekonstrukcja rzeczywista i wirtualna;
 • popraw bezpieczeństwa pożarowego budynków;
 • popraw bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i użytkowalności.

Działania takie są w pełni zgodne z najnowszymi trendami w budownictwie i fizyce budowli. 

Zakres proponowanych usług:

 • ekspertyzy, opinie i oceny techniczne obiektów budowlanych wszystkich typów (w tym zabytkowe);
 • projekty konstrukcyjne nowoprojektowanych obiektów budowlanych wszystkich typów;
 • projekty rewitalizacji obiektów budowlanych w tym zabytkowych, remontów i modernizacji;
 • projektowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej;
 • diagnostyka budowlana;
 • konserwacja obiektów zabytkowych w tym starożytnych obiektów budowlanych;
 • sporzadzanie dokumentacji konserwatorskiej, fotograficznej inwentaryzacjyjnej, konstrukcyjnej, budowlanej oraz multimedialnej;
 • rekonstrukcje rzeczywiste i wirtualne.
 Badania prowadzone w ZBOiZR w znacznym stopniu mają charakter badań laboratoryjnych. Związane są one z tworzeniem nowoczesnych materiałów ochrony cieplnej i przeciwwilgotnościowej, zastosowaniem metod komputerowych w procesie wspomagania projektowania konstrukcji budowlanych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony budynków zabytkowych, niezawodności konstrukcji. Badania prowadzone są w ramach działalności statutowej jednostki, międzynarodowych programów badawczych i działalności badawczo-rozwojowej. Badania dotyczące niskoenergetycznych i pasywnych budynków są zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju kraju. Opracowane w ramach badań procedury wytwarzania izolacji wodo- i chemo-ochronnych o handlowej nazwie STYROZOL znalazły praktyczne zastosowanie w przemyśle budowlanym. Wyroby oraz sposób ich uzyskiwania chroniony jest Patentem RP.

ZBOiZR posiada trzy zgłoszenia patentowe dotyczące sposobów uzyskiwania mas izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Wyniki badań wykorzystywane są w dydaktyce, powstają prace dyplomowe powiązane z tematyką badań statutowych prowadzonych w Zespole.

ZESPÓŁ opiekuje się Kołem Naukowym Budownictwa Ogólnego (około 130 członków) oraz Kołem Naukowym Komputerowego Wspomagania Projektowania (około 20 członków).

ZBOiZR prowadzi następujące przedmioty obowiązkowe:
● Budownictwo ogólne
● Fizyka budowli
● Bezpieczeństwo pożarowe budynków
● Projektowanie budynków według zasad zrównoważonego rozwoju
● Elementy architektury zrównoważonego rozwoju
● Seminaria dyplomowe
● Niezawodność konstrukcji

I przedmioty obieralne dla wszystkich specjalności i typu studiów:
 • Audyt i certyfikacja energetyczna budynków;
 • Budownictwo ekstrymalne;
 • Budownictwo wysokie i systemowe;
 • Remonty i modernizacja budynków;
 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych;
W roku akademickim 2008/2009 Zespół uruchomił na studiach Inżynierskich i wziął pod swoja opiekę nową specjalność o nazwie „Budownictwo Energooszczędne”.

ZBOiZR współpracuje z wieloma partnerami zewnętrznymi do których miedzy innymi należą: Sejm RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska. 

Pracownicy Zespołu mają liczne osiągnięcia zawodowe w zakresie projektowania i realizacji budynków.

Początek strony