ZESPÓŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I RYSUNKU

 

KIEROWNIK ZESPOŁU

dr inż. arch. Anna Tofiluk

e-mail: atofiluk@il.pw.edu.pl
Pokój: 315
Tel: +48 22 234 5747

Wiadomości
Pracownicy Zespołu

Tematyka badawcza: Wspomaganie komputerowe projektowania (BIM), historia architektury i urbanistyki, sporządzanie dokumentacji budowlanej.

Urbanistyka i Architektura

Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej:

 • modelowanie informacji o budynku
 • urbanistyka i architektura zrównoważonego rozwoju
 • trwałość przestrzenna układów urbanistycznych
 • architektura budowli inżynierskich
 • problemy architektoniczno - budowlane kamienic mieszczańskich
 • architektura mieszkaniowa
 • nowoczesne konstrukcje i ich wpływ na kształtowanie form architektonicznych
 • historia architektury i urbanistyki od starożytności do czasów współczesnych ze
  szczególnym uwzględnieniem architektury XX wieku
 • podstawy projektowania i analizy typowych obiektów budownictwa ogólnego,przemysłowego, komunikacyjnego, mostowego.
 • zasady stosowania materiałów i elementów budowlanych;
 • zasady rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych oraz ich sporządzania, w tym z wykorzystaniem CAD
 • znajomość podstawowych przepisów, norm, rozporządzeń oraz wytycznych projektowania, obiektów budowlanych i ich elementów;
 • współpraca międzybranżowa w trakcie procesu projektowania i realizacji inwestycji;

 Zakres proponowanych usług:

 • projektowanie architektoniczne w pełnym zakresie
 • projektowanie urbanistyczne
 • doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych.

 Rysunek techniczny i odręczny

Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej:

 • zasady sporządzania dokumentacji budowlanej zgodne z obowiązującymi przepisami
  (ustawy i rozporządzenia - forma i zakres projektu budowlanego), normami i tradycją
  inżynierską
 • normalizacja w rysunku budowlanym - rodzaje linii rysunkowych, skale rysunkowe,
  oznaczenia, wymiarowanie, forma informacji opisowych na rysunkach
 • metody przedstawiania trójwymiarowych obiektów na rysunku - rzutowanie
  prostokątne (sporządzanie rzutów, przekrojów, elewacji), rzutowanie
  aksonometryczne i rzutowanie środkowe (aksonometrie obiektów i widoki
  perspektywiczne)
 • rodzaje rysunków technicznych budowlanych: rysunek w planowaniu przestrzennym,
  rysunek   urbanistyczny, architektoniczno-budowlany, konstrukcyjny, instalacyjny,
  inwentaryzacyjny
 • sporządzanie dokumentacji budowlanej zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z
  użyciem technik komputerowych
 • rysunek odręczny

Zakres proponowanych usług:

 • usługi z zakresu projektowania  architektoniczno-budowlanego (od projektu
  koncepcyjnego do dokumentacji powykonawczej).
 • wykonywanie projektowej dokumentacji technicznej wraz z koordynacją projektów
  branżowych.
 • inwentaryzacje
 • sporządzanie opracowań towarzyszących dokumentacji budowlanej - wizualizacji i makiet.
 • przygotowanie tablic informacyjnych, plakatów, znaków graficznych.

Pracownicy Zespołu mają liczne osiągnięcia zawodowe w zakresie projektowania i realizacji budynków.

Początek strony