ZESPÓŁ KONSTRUKCJI METALOWYCH

KIEROWNIK ZESPOŁU

dr inż. Stanisław Wierzbicki

e-mail: s.wierzbicki@il.pw.edu.pl
Pokój: 219
Tel: +48 22 234-65-60

Wiadomości
Pracownicy

O ZESPOLE:

Zespół Konstrukcji Metalowych (ZKM) prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji metalowych, budownictwa przemysłowego i specjalnego oraz materiałów budowlanych (w części dotyczącej metali) na większości semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia. W ramach działalności dydaktycznej Zespołu prowadzone są wszystkie przedmioty obowiązkowe dotyczące konstrukcji metalowych oraz szereg przedmiotów wybieralnych dotyczących np. zagadnień wykonawstwa konstrukcji, fasad budynków itp. Przedmioty wybieralne związane są na ogół z praktycznym poznawaniem budownictwa w wytwórniach konstrukcji i na budowach. Ważną i znaczącą częścią działalności dydaktycznej Zespołu jest prowadzenie prac dyplomowych – wiele z nich uzyskiwało znaczące nagrody i wyróżnienia. Samodzielni pracownicy Zespołu sprawują opiekę nad słuchaczami studiów III-go stopnia (doktoranckich).

Przy Zespole Konstrukcji Metalowych prężnie działa Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych, z którego działalnością można zapoznać się na stronie: http://wektor.il.pw.edu.pl/~knkm/.

Istotną częścią działalności Zespołu Konstrukcji Metalowych jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, których celem jest szeroko rozumiany rozwój konstrukcji metalowych i zespolonych. Jedną z dziedzin tej działalności są zagadnienia połączeń konstrukcji metalowych i metalowo-szklanych oraz konstrukcji metalowych z betonem. Szereg prac badawczych dotyczy konstrukcji zespolonych: belki i węzły belka-słup współpracujące z płytami żelbetowymi wykonywanymi na blachach trapezowych oraz słupów stalowych wypełnionych betonem – część prac jest prowadzona we współpracy z Zespołem Konstrukcji Betonowych. Ważne obszary działalności badawczej Zespołu to zachowanie się konstrukcji stalowych poddanych różnym oddziaływaniom, np. obciążeniom wiatrem czy wpływom temperatur, a także monitoring konstrukcji.

Zespół realizuje szereg prac badawczych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi. W latach 2008-2012 realizowano projekty badawcze we współpracy z CSIR w Pretorii, w ramach umów międzyrządowych Polski i Republiki Południowej Afryki. Dotyczyły one m.in. badań w tunelu aerodynamicznym oddziaływań wiatru na budynki wysokie.

Pracownicy Zespołu biorą udział w programie "Buduj ze stali", powstałym przy współpracy wiodących przedsiębiorstw i instytucji z branży konstrukcji metalowych, służącym rozwojowi konstrukcji metalowych w budownictwie.

Trójwymiarowy model budynku badanego w tunelu aerodynamicznym w CSIR, Pretoria

Zespół bierze również udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. W latach 2011-2013 realizowany był projekt SKILLS (Steel Construction Industry Life-long Learning Support) w ramach programu Leonardo da Vinci “Uczenie się przez całe życie”. Liderem projektu jest CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique), we współpracy z PIKS i ASCEM, stowarzyszeniami wytwórców i wykonawców konstrukcji stalowych w Polsce i Hiszpanii oraz Politechniką Warszawską, Universitat Politecnica de Catalunya i Construir Acier, organizacją promującą konstrukcje stalowe we Francji. Celem projektu SKILLS jest wsparcie instytucji szkoleniowych we Francji, Polsce i Hiszpanii w zakresie potrzeb dokształcania, powstałych w związku ze zmianami wprowadzonymi do praktyki projektowania przez Eurokody.

Innym polem działalności Zespołu Konstrukcji Metalowych jest udział w Europejskich programach współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych (COST), np. TU0904 „Zintegrowana inżynieria pożarowa oraz reagowanie”, czy TU1402 „Quantifying the value of structural health monitoring”.

Ważnym polem działalności Zespołu są zagadnienia  monitorowania zachowania się konstrukcji budowlanych, realizowane we współpracy z partnerami pozauczelnianymi. W ramach tej działalności prowadzono np. prace badawcze w projekcie MONIT„Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności”, realizowanym w latach 2008-2012 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego przez NCBiR przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym z efektów tego projektu są opracowane we współpracy z partnerami pozauczelnianymi prototypy systemów monitoringu WiSeNeMONIT i SMDBMONIT.

Schemat ideowy instalacji systemu WiSeNeMONIT

Pracownicy Zespołu zajmują się także zagadnieniami związanymi z energetyką uczestnicząc m.in. w finansowanym przez NCBiR programie badawczym noszącym tytuł „Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej”.

Zespół uczestniczy w pracach instytucji i jednostek naukowych i branżowych, jak np. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Sekcja Konstrukcji Metalowych KILIW PAN, Komitet Nauki PZITB, Komitety Techniczne PKN.

Zespół Konstrukcji Metalowych i Zespół Konstrukcji Betonowych dysponują bazą laboratoryjną umożliwiającą prowadzenie badań doświadczalnych elementów stalowych, stalowo-betonowych i betonowych (zginanych, ściskanych i rozciąganych) o znacznych rozmiarach.

Element badawczy – węzeł rygiel-słup

Dodatkowo, Zespół dysponuje pracownią w której można realizować badania połączeń i elementów przestrzennych w mniejszej skali.

Stanowisko do badań przestrzennych węzłów i elementów

Stanowisko do badań przestrzennych węzłów i elementów

Pracownicy ZKM prowadzą także szerokie działania eksperckie i projektowe. Zespół wykonuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb sądów, prokuratur oraz instytucji i firm. Pracownicy Zespołu biorą udział w przedsięwzięciach projektowych i realizacjach z różnych dziedzin budownictwa, począwszy od typowych budynków mieszkalnych, poprzez złożone obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, a skończywszy na specjalistycznych, skomplikowanych konstrukcjach inżynierskich.

 Kopuła stalowo-szklana – przykład działalności inżynierskiej pracowników Zespołu

Zabytkowa konstrukcja stalowa – przykład działalności eksperckiej Zespołu

 

Oferta Zespołu Konstrukcji Metalowych

Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej

 • konstrukcje metalowe, metalowo-szklane i zespolone
 • podstawy naukowe oceny bezpieczeństwa, metod projektowania i normalizacji
 • stateczność elementów i konstrukcji metalowych oraz zespolonych
 • monitorowanie stanu technicznego konstrukcji
 • analizy oraz badania konstrukcji pod obciążeniami klimatycznymi i wyjątkowymi
 • bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji metalowych
 • zagadnienia konstrukcyjne w energetyce.

Zakres proponowanych usług

 • ekspertyzy naukowo-techniczne dotyczące konstrukcji obiektów kubaturowych, przemysłowych i specjalnych oraz fasad
 • przeglądy i opinie nt. aktualnego stanu technicznego konstrukcji i obiektów
 • opinie mające na celu dopuszczenie do warunkowego/czasowego użytkowania obiektów
 • ocena przyczyn awarii i katastrof budowlanych
 • wydawanie opinii technicznych na potrzeby organów ścigania i sądów
 • opinie oraz oceny projektów obiektów kubaturowych, przemysłowych i specjalnych o konstrukcji metalowej, zespolonej i mieszanej
 • monitoring techniczny konstrukcji obiektów budowlanych
 • projekty konstrukcji, wzmocnień, modernizacji oraz rewitalizacji obiektów o metalowych, zespolonych i mieszanych ustrojach nośnych
 • nadzory przy realizacji obiektów budowlanych.

Badania laboratoryjne

 • badania doświadczalne elementów stalowych i stalowo-betonowych (zginanych, ściskanych i rozciąganych) o znacznych rozmiarach
 • badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów i połączeń w konstrukcjach metalowych

 

Kontakt w sprawie oferty badawczej:

dr inż. Stanisław Wierzbicki 

e-mail: s.wierzbicki@il.pw.edu.pl

tel: +48 22 2346560

Początek strony