ZESPÓŁ KONSTRUKCJI BETONOWYCH

R Kowalski

KIEROWNIK ZESPOŁU

dr hab. inż. Robert Kowalski
prof. PW

e-mail: r.kowalski(at)il.pw.edu.pl
Pokój: 349
Tel: +48 22 234 64 52
Osoby spoza Wydziału proszone są o kontakt przez sekretariat Instytutu
Tel: +48 22 825 65 32

Pracownicy - kontakt i konsultacje
Plan zajęć pracowników

Zespół prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji żelbetowych i sprężonych, konstrukcji zespolonych, budownictwa przemysłowego i bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji na wszystkich semestrach począwszy od semestru 5. Istotną część działalności dydaktycznej stanowi prowadzenie prac dyplomowych, wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych. 

W obszarze działalności badawczo-inżynierskiej Zespół Konstrukcji Betonowych oferuje wykonanie wszelkiego rodzaju opracowań eksperckich dotyczących konstrukcji żelbetowych (lub z betonu sprężonego) budownictwa ogólnego lub przemysłowego. Oferujemy wykonanie:

 • ekspertyz technicznych konstrukcji,
 • ocen stanu technicznego konstrukcji,
 • wszelkiego rodzaju opinii technicznych dotyczących konstrukcji,
 • nietypowych projektów branży konstrukcyjnej: np. wzmocnień, przebudowy, rozbudowy obiektów lub konstrukcji, usuwania „przeszkadzających” elementów,
 • oceny nośności ścian murowanych istniejących budynków.

Autorami opracowań będą rzeczoznawcy budowlani, osoby posiadające tzw. uprawnienia budowlane, członkowie Izby Inżynierów Budownictwa.

Kontakt w sprawie oferty badawczej: dr inż. Piotr Knyziak - p.knyziak(at)il.pw.edu.pl

 

W obszarze działalności naukowo-badawczej Zespół Konstrukcji Betonowych zajmuje się niżej wymienionymi zagadnieniami, w których oferujemy wykonanie prac badawczych lub nawiązanie współpracy naukowo badawczej.

1. Wpływ warunków pożarowych na konstrukcje betonowe.

Oferujemy:

 • wykonanie ekspertyz stanu technicznego konstrukcji po pożarze,
 • wykonanie opracowań eksperckich lub projektowych dotyczących obliczeniowego prognozowania nośności ogniowej konstrukcji żelbetowych lub projektowania tych konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe,
 • wykonanie badań wpływu wysokiej temperatury na materiały konstrukcyjne – beton lub stal.

Kontakt w sprawie oferty badawczej: dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. PW– r.kowalski(at)il.pw.edu.pl

101102

2. Wykorzystanie prętów bazaltowych do zbrojenia betonu (BFRP) oferujemy wykonanie doświadczeń i analiz.

Oferujemy:

 • zastosowań i wymiarowania konstrukcji zbrojonych prętami BFRP
 • przeprowadzenia badań elementów zbrojonych prętami BFRP i HFRP pod obciążeniem długotrwałym, w tym cyklicznie zmiennym i udarowym, a także w warunkach przyspieszonego starzenia.
 • modyfikacji składu matrycy i stosowania hybrydowego zbrojenia kompozytu, w celu zwiększenia sztywności prętów,
 • określenia związków konstytutywnych, uwzględniających specyfikę mikrostruktury i geometrii prętów,
 • ustalenia modelu przyczepności, z uwzględnieniem usytuowania prętów w elemencie oraz schematu statycznego elementu,
 • opracowania modelu MES, odzwierciedlającego konfigurację i skład komponentów kompozytów.

Kontakt w sprawie oferty badawczej: dr inż. Marek Urbański - m.urbanski(at)il.pw.edu.pl

202201

 3. Ocena stanu technicznego prefabrykowanych budynków mieszkalnych.

Oferujemy:

 • wykonanie ekspertyz stanu technicznego konstrukcji, możliwości wykonania przebić nowych otworów,
 • wykonanie opracowań eksperckich dotyczących możliwości modernizacji lub wykonania nadbudowy budynków.

Kontakt w sprawie oferty badawczej: dr inż. Piotr Knyziak - p.knyziak(at)il.pw.edu.pl

 4. Doskonalenie metod projektowania konstrukcji z beton.

Oferujemy:

 • ocena nośności elementów zespolonych stalowo-betonowych,
 • analizy teoretyczne i badania szerokości rys w elementach żelbetowych,
 • badania i opracowania modeli MES konstrukcji żelbetowych i sprężonych,
 • badania doświadczalne obejmujące węzły, połączenia.

Kontakt w sprawie oferty badawczej: dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, prof. PW– e.szmigiera(at)il.pw.edu.pl

 401

 

Początek strony