DYREKTOR INSTYTUTU DRÓG I MOSTÓW

P Olszewski

dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. uczelni

e-mail: P.Olszewski@il.pw.edu.pl

Instytut Dróg i Mostów
Sekretariat: pok. 451 - IV piętro Gmach IL
tel.: +48 22 825 35 72
tel.: +48 22 234 65 43
fax.: +48 22 825 89 46
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DRÓG I MOSTÓW

 

dr inż. Monika Mitew-Czajewska

e-mail: M.Mitew@il.pw.edu.pl

Instytut Dróg i Mostów
Sekretariat: pok. 451 - IV piętro Gmach IL
tel.: +48 22 825 35 72
tel.: +48 22 234 65 43
fax.: +48 22 825 89 46
Strona domowa

Instytut kształci na studiach dziennych i zaocznych (magisterskich i inżynierskich) w specjalnościach:

na studiach inżynierskich:
•  Inżynieria komunikacyjna (IK)
•  Drogi szynowe (DS)
•  Mosty i budowle podziemne (MiBP)

na studiach magisterskich:
•  Inżynieria komunikacyjna (IK)
•  Drogi szynowe (DS)
•  Mosty i budowle podziemne (MiBP)

oraz, w ramach wspólnego programu studiów inżynierskich i na pozostałych specjalnościach studiów magisterskich na Wydziale, prowadzi zajęcia z geodezji, geologii inżynierskiej, mechaniki teoretycznej, mechaniki gruntów, fundamentowania, inżynierii komunikacyjnej, mostów i budowli podziemnych, teorii sprężystości i plastyczności oraz wybranych działów matematyki. Pracownicy Instytutu prowadzą również w istotnym wymiarze zajęcia z wybranych przedmiotów kierunkowych na specjalności Teoria konstrukcji (TK).
 
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu:

•  planowanie systemów transportu i układów komunikacyjnych;
•  projektowanie dróg szynowych, węzłów komunikacyjnych, autostrad, dróg samochodowych, metra, lotnisk, mostów i wiaduktów;
•  badanie konstrukcji mostowych; trwałość budowli mostowych; termika mostów; materiały niekonwencjonalne w mostownictwie;
•  badania podłoża dla potrzeb projektowania i wykonawstwa fundamentów pod budownictwo ogólne, przemysłowe, wodne, drogowe i podziemne;
•  badania geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla potrzeb budownictwa;
•  obsługa geodezyjna budowli lądowych i wodnych;
•  zastosowanie informatyki w mechanice gruntów, mostownictwie, kolejnictwie, drogownictwie, inżynierii ruchu drogowego i w pomiarach geodezyjnych;
•  mechanika nawierzchni komunikacyjnych; modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów inżynierskich;
•  analiza drgań konstrukcji poddanych działaniu ruchomych obciążeń; symulacje komputerowe wpływów komunikacyjnych na budynki;
•  symulacje MES zderzeń pojazdów.

 

Początek strony