prof Grabowski zdjecie z nekrologiem4  

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Jan Grabowski urodził się dnia 8 marca 1930 roku w Warszawie. Studia wyższe odbył w latach 1950 – 1954 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień inżyniera budownictwa lądowego. W latach 1954 – 1956 studiował na Wydziale Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał stopień magistra inżyniera budownictwa przemysłowego.

Działalność naukowa i dydaktyczna Pana Profesora Zbigniewa Grabowskiego jest nierozerwalnie związana z  Politechniką Warszawską, gdzie pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął w 1953 roku w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania na Wydziale Budownictwa Przemysłowego jako zastępca asystenta, a następnie asystent i starszy asystent. Stopień naukowy doktora uzyskał Profesor w 1964 r. na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, na podstawie rozprawy wykonanej pod kierownictwem prof. Zenona Wiłuna. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadany Mu został w 1967 roku przez tę samą Radę Wydziału. W 1967 roku Prof. Zbigniew Grabowski zostaje docentem, w 1970 roku uzyskuje tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1975 roku profesora zwyczajnego.

Poczynając od 1960 roku Profesor Zbigniew Grabowski pracuje w Katedrze Geotechniki na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej obejmuje kierownictwo nowo powołanego Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, którego dyrektorem był do 1986 roku, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Zakładu Geotechniki, a następnie Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych. 

W grudniu 1985 roku został powołany na stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej, a w maju 1986 roku został wybrany na tę funkcję, którą pełnił do listopada 1988 roku. We wrześniu 1988 roku został powołany na stanowisko ministra – kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego.

Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną Zbigniew Grabowski pracuje zawodowo jako inżynier na budowie ówczesnego Dworca Centralnego w Warszawie, starszy projektant w biurze Projektów Konstrukcji Stalowych Budownictwa, kierownik Działu Technicznego i dyrektor techniczny w administracji Politechniki Warszawskiej, konsultant naukowy z zakresu geotechniki w Przedsiębiorstwie „Geoprojekt”. W 1959 roku uzyskuje uprawnienia budowlane oraz w 1965 roku uprawnienia geologiczne.

Profesor Zbigniew Grabowski pełnił także liczne funkcje poza Politechniką Warszawską – był przewodniczącym Rad Naukowych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, Centralnym Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Kolejnictwa, w Centralnym Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa”, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Kształtowania Środowiska, Rady Głównej NOT, Zarządu Głównego SITK, Rady Naukowo – Konsultacyjnej Metra Warszawskiego, członkiem Centralnej Komisji ds. Kadr Naukowych, przewodniczącym Sekcji Nauk Technicznych CKK, przewodniczącym Polskiego Komitetu Wielkich Zapór. Był też członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (ISSMFE) oraz Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD). Był członkiem Sekcji Mechaniki Gruntów, Fundamentowania i Skał oraz Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Główną problematyką zainteresowań badawczych Profesora Zbigniewa Grabowskiego były zagadnienia badań fizykomechanicznych właściwości gruntów oraz zagadnienia stabilizacji gruntów. Przez prawie 20 lat był przewodniczącym Polskiego Komitetu Geotechniki, a następnie do ostatnich dni brał czynny udział w pracach Zarządu PKG.  Wyniki Jego badań przedstawione w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych znalazły praktyczne zastosowanie w budownictwie. Profesor Zbigniew Grabowski był promotorem 19 zakończonych przewodów doktorskich, 2 spośród tych doktorów uzyskało stopień doktora habilitowanego. Był promotorem ponad 200 prac dyplomowych. Doktorantami Profesora byli pracownicy Jego Zakładu i innych polskich instytucji naukowych i technicznych, a także liczne grono osób z zagranicy. Jest autorem wielu recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych.

Profesor Zbigniew Grabowski intensywnie pracował w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. W 2002 roku Prof. Zbigniew Grabowski został powołany na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a następnie w wyborach został wybrany na pierwszego Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W dowód uznania dla Jego wysiłków mających na celu umocnienie zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz pozycji budownictwa w gospodarce krajowej nadano Mu tytuł Honorowego Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Profesor Zbigniew Grabowski wiele lat działał społecznie w różnych organizacjach, m.in. w Krajowej Radzie Nauki ZNP, w Polskim Komitecie UNICEF, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, był wiceprezesem Kapituły Orderu Uśmiechu.

Za swoją wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną, zawodową, organizacyjną i społeczną był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej oraz licznymi odznaczeniami resortowymi i stowarzyszeniowymi. 

Do ostatnich dni był w ścisłym kontakcie ze swoim wydziałem i zakładem, współpracował przy opracowywaniu wielu opinii i ekspertyz technicznych. Ostatni raz spotkaliśmy się z nim na początku maja.

W imieniu wszystkich pracowników Wydziału wyrazy współczucia córce, wnuczce i rodzinie składają dziekan i prodziekani Wydziału Inżynierii Lądowej PW. 

 

 

Początek strony