pasek na str

 

 

Uwaga Studenci!

Został uruchomiony II etap Rekrutacji Uczestników/Uczestniczek płatnych Staży w ramach projektu:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start

Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń od 15 do 28 listopada 2018 r.

 

Aby ubiegać się o Staż, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

 1. być Studentem/Studentką studiów stacjonarnych anglo lub polskojęzycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo lub Civil Engineering V, VI, VII i VIII semestru studiów inżynierskich oraz I, II ,III semestru studiów magisterskich. 
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Projektu (pokój 515)  wymagane dokumenty tj.:
  • Formularz zgłoszeniowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
  •  Oświadczenie uczestnika Projektu (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
  •  Oświadczenie Studenta (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
  • Kwestionariusz Osobowy (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu)
  •  Życiorys Zawodowy (CV) (wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu)
  •  Wniosek o staż (załącznik nr 6 do Regulaminu)

     Po zakończeniu rekrutacji nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych przez Komisję ds. Staży, a następnie ustalona zostanie lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych oraz zamieszczona w zakładce internetowej Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

O wyborze Kandydatów/Kandydatek i pierwszeństwie wyboru decydują następujące kryteria:

1. kwalifikujące (0/1):

a) Status Studenta/ki studiów stacjonarnych na roku i stopniu objętym Projektem (zgodnie z opisem zamieszczonym w §4 ust. 1),

b) Deklaracja dyspozycyjności w pełnym zaplanowanym zakresie Stażu;

2. punktowe (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 14 pkt.)

a). wyniki w nauce (decyduje średnia ocen ze studiów) – maksymalna liczba punktów – 12,

równa lub powyżej 4,5 – 12 pkt,

poniżej 4,5 - równa lub powyżej 4,4 – 11 pkt,

poniżej 4,4 - równa lub powyżej 4,3 – 10 pkt,

poniżej 4,3 - równa lub powyżej 4,2 – 9 pkt,

poniżej 4,2 - równa lub powyżej 4,1 – 8 pkt,

poniżej 4,1 - równa lub powyżej 4,0 – 7 pkt,

poniżej 4,0 - równa lub powyżej 3,9 – 6 pkt,

poniżej 3,9 - równa lub powyżej 3,8 – 5 pkt,

poniżej 3,8 - równa lub powyżej 3,7 – 4 pkt,

poniżej 3,7 - równa lub powyżej 3,6– 3 pkt,

Poniżej 3,6 - równa lub powyżej 3, 50 – 2 pkt,

poniżej 3,50 – 1pkt.

b) Udokumentowane zaangażowanie w inne aktywności: w Studenckich Kołach Naukowych i/lub Projektach naukowych, Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego, organizacjach studenckich, kursach i szkoleniach, reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w konkursach lub zawodach – maksymalna liczba punktów – 2 pkt (0,5 za każdą aktywność),

W przypadku takiej samej liczby punktów kandydatów na jedno miejsce w przypadku różnych płci, pierwszeństwo mają Kobiety.

Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do wpisania we Wniosku o Staż (załącznik nr 6 do Regulaminu) 5 wybranych miejsc odbywania Stażu w kolejności zgodnej z preferencją wyboru spośród miejsc zamieszczonych na liście na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej, w zakładce przeznaczonej dla Projektu.

                                                       Oferta miejsc odbywania stażu

 • W celu uzyskania informacji należy na bieżąco śledzić zakładkę internetową Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej oraz kontaktować się drogą mailową: staz.wil@il.pw.edu.pl
 • W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, rotacji wśród Kandydatów/Kandydatek bądź z innego uzasadnionego powodu, może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.
 • Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą uwzględniane.
 • Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie.
 • Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i zakwalifikowane na odpowiednie miejsce stażowe zgodnie z deklaracją i liczbą punktów. Osoby, które nie zostaną przyjęte z braku miejsc, trafią na listę rezerwową i będą zapraszane do udziału w Projekcie w razie zwolnienia się miejsc.
 • Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń w Biurze Projektu (pokój 515) w środy i piątki, w godzinach 10-16 do 28 listopada 2018 r

  UWAGA: Kandydat/Kandydatka musi posiadać status Studenta/Studentki w rozumieniu ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) ww. kierunku w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu podpisania trójstronnej umowy o organizację Stażu

  

pasek na str

Początek strony