logo_power_staze.png 

Zapraszamy firmy do zgłaszania udziału w II etapie projektu stażowego

poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 – Formularza zgłoszenia Stażu

i przesłanie na adres staz.wil@il.pw.edu.pl 

do dnia 12 listopada 2018 r.

Więcej informacji na stronie projektu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do 30.09.2019 r. wysokiej jakości staży dla 180 studentów (59 kobiet, 121 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

Staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

  1. Zebranie zbioru 260 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
  2. Zrekrutowanie do projektu 180 stażystów.
  3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
  4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 162 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Staże będą realizowane zgodnie z Zaleceniem  Rady (2014/C 88/01) i umożliwią płynne przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia poprzez dostosowanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu Pracodawcy zyskają możliwość rekrutacji najlepszych studentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy przez firmy budowlane i możliwość zapewnienia sobie pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 2 408 341,50
Wysokość dofinansowania: 2 336 091,25

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH organizowanych u pracodawców w ramach projektu pt. Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start”

Umowa stażowa

Początek strony