OFERTA BADAWCZA WYDZIALU IL PW:

Klikając w podany w nawiasie akronim jednostki np. (LIIB) przejdą Państwo do szczegółowej oferty badawczej jednostki na WIL PW (legenda i bezpośrednie linki do jednostek - w dole strony).

 

 1. Działalność badawczo rozwojowa w budownictwie
 • kierunki rozwojowe budowy maszyn budowlanych i drogowych (ZIPiZwB)
 • nowoczesne metody organizacji i planowania budowy (ZIPiZwB), 
 • metody matematyczne planowania i organizacji w budownictwie (ZIPiZwB), 
 • efektywność ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych w budownictwie (ZIPiZwB),
 • badania i modelowanie ruchu komunikacyjnego (ZIK)
 • analizy wpływu warunków pożarowych na konstrukcje betonowe (ZKBZKM)
 • wykorzystanie zbrojenia niemetalicznego w konstrukcjach z betonu (ZKB)
 • badania i analizy w zakresie konstrukcji zespolonych (ZKBZKM)
 • modelowe badania laboratoryjne elementów żelbetowych (ZKB) i metalowych (ZKM)
 • wykorzystanie ekologicznych materiałów budownictwie (ZIMB)
 • projektowanie i optymalizacja materiałowa kompozytów mineralnych, cementowo-polimerowych, polimerowych (ZIMB)
 • opracowywanie i wdrażanie technologii materiałowych w przemyśle (ZIMB)
 • zagadnienia dynamiki i reologii nawierzchni komunikacyjnych (ZMTiMNK)
 • optymalne kształtowanie i wymiarowanie konstrukcji prętowych i dźwigarów powierzchniowych (ZMBiZI)
 • niekonwencjonalne konstrukcje z drewna np. tensegrity (ZKD)
 • smog (ZBOiZR)

 

 1. Przygotowanie formalno prawne inwestycji
 • warunki kontraktowe w budownictwie (ZIPiZwB),
 • zarządzanie procesem budowlanym (ZIPiZwB),
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym (ZIPiZwB),
 • koszty i ceny w budownictwie (ZIPiZwB),
 • ekonomia i finanse w budownictwie (ZIPiZwB),
 • podstawy projektowania i analizy typowych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacyjnego, mostowego (ZAUIR),
 • współpraca międzybranżowa w trakcie procesu projektowania i realizacji inwestycji (ZAUIR),
 • znajomość podstawowych przepisów, norm, rozporządzeń oraz wytycznych projektowania, obiektów budowlanych i ich elementów (ZAUIR),
 • studia wykonalności inwestycji drogowych (ZIK), mostowych (ZMiDS) oraz tuneli (ZGiBP)
 • plany sytuacyjne (ZIPG)
 • analizy zgodności założeń projektowych z wymaganiami zielonej certyfikacji (np. LEED, BREEAM) (ZBOiZR)
 • doradztwo przy organizacji przetargów (ZIPiZwBZMiDS)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZMiDSZIMBZIPiZwB)
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia (ZMiDSZIPiZwB)
 • określanie zdolności rewitalizacyjnej budynków, w tym zabytkowych (ZBOiZR)
 • opinie dotyczące dopuszczenia do warunkowego (czasowego) użytkowania (ZKBZKMZBOiZR)

 

 1. Projektowanie koncepcyjne przedsięwzięcia budowlanego
 • usługi z zakresu projektowania  architektoniczno-budowlanego (od projektu koncepcyjnego do dokumentacji powykonawczej) (ZAUIR)
 • wykonywanie projektowej dokumentacji technicznej wraz z koordynacją projektów branżowych (ZAUIR)
 • projektowanie architektoniczne w pełnym zakresie (ZAUIR)
 • projektowanie urbanistyczne (ZAUIR),
 • planowanie sieci drogowych (ZIK)
 • planowanie miejskich systemów transportu (ZIK)
 • ekonomika transportu (ZIK)
 • analizy w zakresie bezpieczeństwa ruchu (ZIK)
 • prognozowanie nośności ogniowej konstrukcji z betonu (ZKB)
 • opracowywanie modeli numerycznych konstrukcji betonowych (ZKB), stalowych (ZKM), drewnianych (ZKD) i murowych (ZBOiZR)
 • opracowywanie modeli numerycznych obiektów budowlanych i ich elementów (ZMTiMNK,ZMBiZIZMiDSZGiBP) oraz podłoża gruntowego pod obiektami (ZGiBP).
 • modelowanie MES nawierzchni drogowych, lotniskowych (ZMTiMNK) i szynowych (ZMiDS)
 • analizy oddziaływań konstrukcji podziemnych (tunele, głębokie wykopy) na środowisko, powierzchnię, terenu i obiekty sąsiadujące z budową (ZGiBP)
 • analizy wytrzymałościowe konstrukcji inżynierskich w zakresie małych i dużych deformacji (ZMBiZI)

 

 1. Projekt architektoniczno budowlany w tym BIM
 • modelowanie informacji o budynku (ZAUIR),
 • projektowanie dróg kołowych (ZIK) i szynowych (ZMiDS) oraz infrastruktury towarzyszącej (ZMiDS)
 • projektowanie konstrukcji żelbetowych i sprężonych, monolitycznych i prefabrykowanych (ZKB)
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych (ZMTiMNK)
 • projektowanie konstrukcji metalowych (ZKM)
 • projektowanie konstrukcji drewnianych (ZKD)
 • projektowanie obiektów mostowych (ZMiDS)
 • projektowanie budynków pasywnych i zeroenergetycznych (ZBOiZR)
 • projektowanie obiektów budownictwa podziemnego (ZGiBP)
 • sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków (ZBOiZR)
 • rozpoznanie geologiczne warunków posadowienia obiektów budowlanych (ZGiBP)
 • opracowywanie projektów geotechnicznych (posadowień bezpośrednich i pośrednich, głębokich wykopów, odwodnień, wzmocnień i stabilizacji podłoża) (ZGiBP)

 

 1. Wspomaganie realizacji inwestycji, w tym BIM
 • doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych. (ZAUIR)
 • technologia i organizacja budownictwa uprzemysłowionego  (ZIPiZwB),
 • technologia i organizacja budownictwa wodnego (ZIPiZwB), 
 • technologia montażu konstrukcji inżynierskich (ZIPiZwB),
 • nadzór autorski nad wykonawstwem dróg kołowych (ZIK), szynowych (ZMiDS), obiektów budownictwa kolejowego (ZMiDS), mostowego (ZMiDS) oraz podziemnego (ZGiBP),
 • nadzór autorski nad realizacją konstrukcji betonowych (ZKB) i metalowych (ZKM)
 • nadzór technologiczny nad wykonawstwem konstrukcji betonowych (ZIMBZIPiZwB), murowych (ZBOiZR) i stalowych (ZKM)
 • nadzór technologiczny nad wykonawstwem nawierzchni asfaltowych (ZTMiND) oraz betonowych (ZIMB)
 • specjalistyczne projekty technologiczne organizacji i wykonania robót w realizacji obiektów mostowych (ZMiDS), masztów telekomunikacyjnych (ZKM), tuneli (ZGiBP), budynków wysokościowych (ZKB), obiektów budownictwa przemysłowego (ZKB)
 • projekty robót geotechnicznych (ZGiBP)
 • nadzór i doradztwo techniczne w zakresie projektowania procesu produkcyjnego (ZIPiZwB) oraz realizacji produkcji prefabrykatów (ZIMB) z betonu 
 • projektowanie składów mieszanek betonowych: betonów zwykłych oraz specjalnych (m. in. BWW, architektonicznego, nawierzchniowego, ciężkiego, SCC, fibrobetonu) (ZIMB)
 • projektowanie składów mieszanek mineralno-asfaltowych, w tym: AC, SMA, MA, BBTM, PA. (ZTMiND)

 

 1. Ocena stanu obiektu budowlanego
 • inwentaryzacje (ZAUIR) (ZIPiZwB),
 • diagnostyka elementów infrastruktury transportowej (ZIK), w tym drogowej (ZTMiND), szynowej (ZMiDS) i lotniczej (ZIK)  
 • ocena stanu technicznego po pożarze konstrukcji betonowych (ZKB), metalowych (ZKM)
 • ocena stanu technicznego w aspekcie konstrukcyjnym i materiałowym (ZIMB) budynków o konstrukcji betonowej (ZKB), metalowej (ZKM), drewnianej (ZKD), murowej (ZBOiZR)
 • audyty energetyczne istniejących budynków (ZBOiZR)
 • ocena stanu technicznego obiektów budownictwa kolejowego (ZMiDS), mostowego (ZMiDS)
  i  podziemnego (ZGiBP)
 • prognozowanie trwałości obiektów budowlanych (ZIMB)
 • analizy numeryczne istniejących budowli i budynków (ZMBiZIZKBZKM,ZMiDSZGiBPZKD)
 • analizy i oceny wpływu drgań na budynki i ich użytkowników (ZMTiMNK)

 

 1. Wspomaganie rewitalizacji i modernizacji w budownictwie
 • modelowania i symulacji przepływu ciepła i energii w budynkach (ZTI),
 • ocena konstrukcyjna możliwości modernizacji i nadbudowy budynków (ZKBZKM)
 • wykonywanie projektów napraw i wzmocnień konstrukcji betonowych (ZKB), metalowych (ZKM), drewnianych (ZKD) i murowych (ZBOiZR)
 • wykonywanie projektów napraw i wzmocnień konstrukcji mostowych (ZMiDS) i budowli podziemnych (ZGiBP)
 • nadzór nad wykonawstwem napraw 
 • prowadzenie misji konserwatorskich (ZBOiZR)
 • dobór i optymalizacja rozwiązań materiałowych napraw konstrukcji z betonu (ZIMB)
 • projekty napraw i wzmocnień nawierzchni komunikacyjnych (ZTMiND)
 • projekty rewitalizacji i konserwacji obiektów zabytkowych (ZBOiZR)
 • projekty termomodernizacji budynków (ZBOiZR)

 

 1. Badania laboratoryjne i polowe
 • obciążenia próbne obiektów mostowych (ZMiDS)
 • pomiary charakterystyk dynamicznych konstrukcji obiektów mostowych ,tuneli, stadionów i budynków (ZMiDS)
 • monitoring techniczny obiektów budowlanych (ZIPGZKM), w tym obiektów mostowych (ZMiDS), budownictwa podziemnego (ZGiBP) i budynków (LIIB)
 • pomiary natężenia ruchu drogowego (ZIK)
 • badania doświadczalne elementów stalowych i stalowo-betonowych o znacznych rozmiarach (ZKMLIIB): zginanych i ściskanych
 • badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów oraz połączeń w konstrukcjach metalowych (ZKM)
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych, lepiszczy asfaltowych i kruszyw drogowych (ZTMiND)
 • badania laboratoryjne cech fizycznych i mechanicznych gruntów (ZGiBP)
 • badania polowe podłoża gruntowego (ZGiBP)
 • badania cech mechanicznych metalowych wyrobów budowlanych (ZWMTSiP)
 • weryfikacja laboratoryjna receptur zapraw i betonów (ZIMB)
 • prowadzenie obsługi laboratoryjnej budowy w zakresie technologii betonu (LIIB)
 • ocena cech technicznych wyrobów budowlanych w zakresie mechanicznym, fizycznym, trwałościowych i technologicznych (LIIBZIMB)
 • przygotowywanie i dostosowywanie próbek do badań (LIIBZIMB)
 • wykonywanie badań semi-nieniszczących i nieniszczących (ZIMB)

 

 1. Ekspertyzy

W zakresie:

 • projektowania i oceny konstrukcji obiektów budowlanych
 • realizacja przedsięwzięcia budowlanego (w tym BIM, technologie materiałów, technologie robót, zagadnienia kontraktowe, organizacja pracy, bezpieczeństwo pracy, jakość wykonania, harmonogramy, kosztorysy, przepływy finansowe)
 • ocena stanu obiektów budowlanych, w tym modernizacja i rewitalizacja


kontakt - właściwy Prodziekan ds. Rozwoju
w kadencji 2016-2020, dr inż. Paweł  Nowak:p.nowak@il.pw.edu.pl, tel: +48 22 234 6515

 

 1. Szkolenia
 • studia podyplomowe (link do studiów:  SP na WIL PW)
 • szkolenia "skrojone na miarę"


kontakt - właściwy Prodziekan ds. Rozwoju
w kadencji 2016-2020, dr inż. Paweł  Nowak:p.nowak@il.pw.edu.pl, tel: +48 22 234 6515

 

 1. Wspólne projekty krajowe i międzynarodowe – wsparcie techniczne

Proponujemy wspólne z przemysłem projekty:

 • naukowe (np. Horyzont 2020, Framework, NCN, NCBiR), 
 • dydaktyczne (np. Erasmus+, programy operacyjne)
 • infrastrukturalne.


kontakt - właściwy Prodziekan ds. Rozwoju
w kadencji 2016-2020, dr inż. Paweł  Nowak:p.nowak@il.pw.edu.pl, tel: +48 22 234 6515

 

 1. Inne 

 

 • historia architektury i urbanistyki od starożytności do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem architektury XX wieku (ZAUIR),
 • sporządzanie opracowań towarzyszących dokumentacji budowlanej - wizualizacji i makiet. (ZAUIR),
 • przygotowanie tablic informacyjnych, plakatów, znaków graficznych. (ZAUIR),
 • historia architektury i urbanistyki (ZAUIR),
 • zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji (transmisje strumieniowe, podcastingi, tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych) (ZTI),
 • wykorzystania komputyki i myślenia komputacyjnego w budownictwie (ZTI),
 • zastosowanie prefabrykacji w budownictwie i produkcja elementów budowlanych (ZIPiZwB).

 

 

(Legenda) Skróty oznaczają:

LIIB – Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej

ZMTiMNK - Zakład Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych

ZMiDS -  Zakład Mostów i Dróg Szynowych

ZTMiND - Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych

ZGiBP - Zakład Geotechniki i Budowli Podziemnych

ZIK - Zakład Inżynierii Komunikacyjnej

ZIPG - Zespół Inżynierskich Pomiarów Geodezyjnych

ZIMB - Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

ZKB - Zakład Konstrukcji Betonowych

ZMBiZI - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

ZWMTSiP - Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności

ZAUiR - Zespół Architektury Urbanistyki i Rysunku

ZBOiZR - Zespół Budownictwa Ogólnego i Zrównoważonego Rozwoju

ZIPiZwB - Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

ZKD - Zespół Konstrukcji Drewnianych

ZKM - Zespół Konstrukcji Metalowych

ZTI - Zespół Technologii Informatycznych

 

 

Początek strony