ROZDZIAŁ 5 STATUTU PW

RADA WYDZIAŁU

§ 57

Rada wydziału jest najwyższym organem kolegialnym wydziału.

§ 58

1. Rada wydziału:
1) ustala ogólne kierunki działalności wydziału,
2) sprawuje nadzór nad działalnością wydziału i jego jednostek organizacyjnych,
3) podejmuje decyzje, wyraża opinie i występuje z wnioskami we wszystkich sprawach przewidzianych przez przepisy prawa lub statutu,
4) podejmuje uchwały w sprawach dotyczących wydziału, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni,
5) wyraża opinię społeczności akademickiej wydziału we wszystkich sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana.
2. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
1) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów na wydziale,
2) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi Senatu, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studentów, programów nauczania i planów studiów,
3) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi Senatu, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów, programów nauczania i planów studiów doktoranckich,
4) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi Senatu, programów nauczania i planów studiów podyplomowych,
5) uchwalanie projektów zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale,
6) powoływanie na wniosek dziekana komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia i na studia doktoranckie na wydziale,
7) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i właściwym poziomem działalności dydaktycznej na wydziale,
8) upoważnianie pracowników Politechniki Warszawskiej do kierowania pracami dyplomowymi,
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową wydziału oraz rozwojem naukowym i dydaktycznym jego pracowników,
10) nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz podejmowanie odpowiednich uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
11) dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów wydziału oraz wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej,
12) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych wydziału i ustalanie zasad gospodarowania środkami przyznanymi wydziałowi,
13) ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdan´ dziekana z działalności wydziału,
14) uchwalanie, w razie potrzeby, regulaminu działania wydziału lub jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziału,
15) rozpatrywanie skarg na działalność dziekana wnoszonych przez członków rady wydziału,
16) opiniowanie wniosków w sprawach nagród i odznaczeń .
3. Rada wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
4. Rada wydziału może przekazywać dziekanowi lub powołanym przez siebie komisjom część swoich kompetencji, które nie są ustawowo zastrzeżone dla rady.

§ 59

Uchwały rady wydziału, podję te w sprawach należących do zakresu jej kompetencji, są wiążące dla dziekana i wszystkich członków społeczności akademickiej wydziału.

§ 60

1. Od uchwał rady wydziału przysługuje dziekanowi odwołanie do Senatu.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem rady wydziału w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia uchwały lub doręczenia jej osobie zainteresowanej.

§ 61

1. W skład rady wydziału wchodzą:
1) dziekan, jako przewodniczący,
2) prodziekani, w tym jeden właściwy do spraw studenckich,
3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego lub posiadający tytuł naukowy doktora habilitowanego i  zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
4) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, dla których Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 10% i nie większej niż 16% składu rady wydziału,
5) przedstawiciele pozostałych pracowników wydziału, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 4% i nie większej niż 10% składu rady wydziału, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
6) przedstawiciele studentów wydziału, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 19%, w tym przewodniczący wydziałowej rady samorządu studentów,
7) przedstawiciele doktorantów wydziału, wybrani z ich grona w liczbie nie większej niż 1% składu rady wydziału, ale nie mniej niż jedna osoba, w tym przewodniczący wydziałowej rady samorządu doktorantów.
2. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu rady wydziału.
3. Dokładną liczbę przedstawicieli określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 ustala ustępująca rada wydziału.
4. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających na wydziale, po jednym z każdego związku.
5. Dziekan może zapraszać na posiedzenia rady wydziału inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek rady wydziału, w tym emerytowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.

Początek strony