logo_power_staze.png 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do 30.09.2018 r. wysokiej jakości staży dla 180 studentów (59 kobiet, 121 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

Staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 260 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 180 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 162 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Staże będą realizowane zgodnie z Zaleceniem  Rady (2014/C 88/01) i umożliwią płynne przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia poprzez dostosowanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu Pracodawcy zyskają możliwość rekrutacji najlepszych studentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy przez firmy budowlane i możliwość zapewnienia sobie pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 2 408 341,50
Wysokość dofinansowania: 2 336 091,25

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH organizowanych u pracodawców w ramach projektu pt. Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start”

Przydatne dokumenty - załączniki

     UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU

     Załącznik nr 4 ŻYCIORYS ZAWODOWY

     Załącznik nr 5  WNIOSEK O STAŻ

     Załacznik nr 6 CERTYFIKAT ODBYCIA STAŻU PRZEZ STUDENTA

     Zalącznik nr 7 REFERENCJE

     Załacznik nr 8 DZIENNIK STAŻU

     Załącznik nr 9 FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU

     Załącznik nr 10 DEKLARACJA PRACODAWCY DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA STUDENTA NA STAŻZałącznik nr 10 DEKLARACJA PRACODAWCY DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA STUDENTA NA STAŻ

     Załacznik nr 11 PROGRAM STAŻU

 

 

Procedura rekrutacji

Został uruchomiony I etap Rekrutacji Uczestników/Uczestniczek płatnych Staży w ramach projektu:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start

Który będzie trwał od 29 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. 18 kwietania 2018 r.W tym czasie Kandydaci składają zgłoszenia.

 

 1. Aby ubiegać się o Staż, należy spełnić następujące warunki, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:
 1. być Studentem/Studentką studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo lub Civil Engineering V, VI, VII i VIII semestru studiów inżynierskich oraz I, II ,III semestru studiów magisterskich.
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Projektu (pokój 515) wymagane dokumenty tj.:
   1. document Formularz zgłoszeniowy (933 KB) (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
   2.   document Oświadczenie uczestnika Projektu (283 KB) : dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
   3.   document Oświadczenie Studenta (384 KB) : kwestionariusz osobowy i oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) przykładowy wypełniony wzór
   4.   document Życiorys Zawodowy (CV) (899 KB) (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu)
   5.   document Wniosek o staż (888 KB) (załącznik nr 5 do Regulaminu)
 1. Po zakończeniu rekrutacji nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych przez Komisję ds. Staży, a następnie ustalona zostanie lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych oraz zamieszczona w zakładce internetowej Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

      O wyborze Kandydatów/Kandydatek i pierwszeństwie wyboru decydują następujące kryteria:

  1. kwalifikujące (0/1):
   1. Status Studenta/ki studiów stacjonarnych na roku i stopniu objętym Projektem (zgodnie z opisem zamieszczonym w §4 ust. 1),
   2. Deklaracja dyspozycyjności w pełnym zaplanowanym zakresie Stażu;
  1. punktowe (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 7 pkt.)
   1. wyniki w nauce (decyduje średnia ocen ze studiów) – maksymalna liczba punktów – 5,
    1. równa lub powyżej 4,25 – 5 pkt
    2. poniżej 4,25 - równa lub powyżej 4,00 – 4 pkt
    3. poniżej 4,00 - równa lub powyżej 3,75– 3pkt
    4. Poniżej 3,75 - równa lub powyżej 3, 50 – 2 pkt
    5. poniżej 3,50 – 1pkt
   2. Udokumentowane zaangażowanie w inne aktywności – m.in. w Studenckich Kołach Naukowych i/lub Projektach naukowych, Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego, organizacjach studenckich, kursach i szkoleniach etc. – maksymalna liczba punktów – 2 pkt (0,5 za każdą aktywność),

W przypadku takiej samej liczby punktów kandydatów na jedno miejsce, w przypadku różnych płci, pierwszeństwo mają Kobiety.

 1. Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do wpisania we Wniosku o Staż (załącznik nr 5 do Regulaminu) 5 wybranych miejsc odbywania Stażu w kolejności zgodnej z preferencją wyboru spośród miejsc zamieszczonych na liście na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej, w zakładce przeznaczonej dla Projektu.

                                                                      pdf Oferta miejsc odbywania stażu (388 KB)

 1. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista 90 osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i zakwalifikowane na odpowiednie miejsce stażowe zgodnie z deklaracją i liczbą punktów. Osoby, które nie zostaną przyjęte z braku miejsc, trafią na listę rezerwową i będą zapraszane do udziału w Projekcie w razie zwolnienia się miejsc.                Wyniki rekrutacji  Lista rankingowa kwalifikujaca na staż
 1. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie.
 2. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą uwzględniane.
 3. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, rotacji wśród Kandydatów/Kandydatek bądź z innego uzasadnionego powodu, może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.
 4. W celu uzyskania informacji należy na bieżąco śledzić zakładkę internetową Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej oraz kontaktować się drogą mailową: staz.wil@il.pw.edu.pl

 

 Kandydat/Kandydatka musi posiadać status Studenta/Studentki w rozumieniu ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) ww. kierunku w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu podpisania trójstronnej umowy o organizację Stażu

 Dokumenty można składać  również przesyłając drogą mailową na adres staz.wil@il.pw.edu.pl

 

Początek strony