logo nerw pw v2

 

 

„NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca”

(nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18) 

 Projekt finansowany w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwojuProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020jest realizowany jako typ projektu P-2, a jednostką wiodącą jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

 

Na Wydziale Inżynierii Lądowej realizowane są dwa zadania:

 

Zadanie 3 - Nowy kierunek studiów II stopnia "Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego"

Przygotowanie merytoryczne  programu studiów II stopnia w ramach nowego kierunku „Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego”

Opracowanie merytoryczne zakresu poszczególnych zajęć dydaktycznych obejmujący 14 kierunkowych modułów kształcenia oraz 9 modułów wspólnych dla kierunku.

Przygotowanie materiałów dydaktycznych w liczbie 14 modułów, które zostaną udostępnione studentom nowego kierunku studiów w wersji elektronicznej (preskrypty, prezentacje multimedialne, tutoriale, zestawy ćwiczeń). 

- Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez nauczycieli akademickich 

i przy udziale ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Termin realizacji: od: 01.01.2019 r. -  31.03.2021 r.

Wartość zadania                           445 500,00 zł

Kwota dofinansowania zadania  432 135,00 zł

 

Zadanie  18  Wysokiej Jakości Staże WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start-2

-Podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 36 m-cy, do 30.09.2022 r. wysokiej jakości staży dla 210 studentów (69 kobiet, 141 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

-Staże będą realizowane w wymiarze 160 godzin w okresie 8 tygodni, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

-Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

  1. Zebranie zbioru 250 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
  2. Zrekrutowanie do projektu 210 stażystów.
  3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
  4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 180 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Termin realizacji      01.10.2019 r. - 30.09.2022 r.

Wartość zadania                               1 310 232,00 zł

Kwota dofinansowania zadania     1 270 925,04 zł

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH

UMOWA STAŻOWA

Przydatne dokumenty - załączniki

Załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 2 - kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 - wniosek o staż

Załącznik nr 4 - formularz zgłoszeni stażu

Załącznik nr 5 - deklaracja pracodawcy

Załącznik nr 6 - program stażu

Załącznik nr 7 - dziennik stażu

Załącznik nr 8 - referencje i certyfikat

Załącznik nr 9 - rachunek kosztów stażysty

Załącznik nr 10 - oświadczenie pracodawcy

 

Zapraszamy studentów do zgłaszania udziału w płatnych stażach wyłącznie drogą

do dnia 30.03.2020

Kandydat/Kandydatka powinien/powinna być Studentem/Studentką studiów stacjonarnych polskojęzycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo V, VI, VII i VIII semestru studiów inżynierskich oraz I, II ,III semestru studiów magisterskich.

Aby zgłosić uczestnictwo w stażu należy wypełnić i złożyć w Biurze Projektu wymagane dokumenty:

o OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) 

o KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)

CV przygotowane przez Kandydata/Kandydatkę

o WNIOSEK O STAŻ (załącznik nr 3 do Regulaminu)

Po zakończeniu rekrutacji nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych przez Komisję ds. Staży, a następnie ustalona zostanie lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych oraz zamieszczona w zakładce internetowej Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

O wyborze Kandydatów/Kandydatek decydują następujące kryteria:

 

  1. kwalifikujące (0/1):
  2. a) Status Studenta/ki studiów stacjonarnych na roku i stopniu objętym Projektem (zgodnie z opisem zamieszczonym w §4 ust. 1),
  3. b) Deklaracja dyspozycyjności w pełnym zaplanowanym zakresie Stażu;
  4. Wyniki w nauce (o kolejności decyduje średnia ocen ze studiów z dwóch poprzednich semestrów).

III. Akceptacja Kandydata/-tki przez Pracodawcę na podstawie spełnienia  wymagań określonych przez firmę równoznaczna z podpisaniem Załącznika nr 5 – DEKLARACJI PRACODAWCY.

 

Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do wpisania we Wniosku o Staż (załącznik nr 3 do Regulaminu) 5 wybranych miejsc odbywania Stażu w kolejności zgodnej z preferencją wyboru spośród miejsc  zamieszczonych na liście na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej, w zakładce przeznaczonej dla Projektu.

 

Lista miejsc odbywania staży:

PDF

Dokumenty można składać wyłącznie drogą mailową do dnia:

- 30.03.2020r.

 

Zapraszamy firmy do zgłaszania udziału w projekcie

poprzez wypełnienie Załącznika nr 4 – Formularza zgłoszenia Stażu

i przesłanie na adres staz.wil@il.pw.edu.pl

do dnia 21 lutego 2020 r.

 

Początek strony