logo_power_staze.png 

 

Uwaga studenci!

Został uruchomiony ostatni etap Rekrutacji Uczestników/Uczestniczek płatnych Staży w ramach projektu:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start

Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń do 20 maja 2019 r.

 1. Aby ubiegać się o Staż, należy spełnić następujące warunki:

Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

 1. być Studentem/Studentką studiów stacjonarnych anglo lub polskojęzycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo lub Civil Engineering V, VI, VII i VIII semestru studiów inżynierskich oraz I, II ,III semestru studiów magisterskich. 
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Projektu (pokój 515)  wymagane dokumenty tj.:
 1. Po zakończeniu rekrutacji nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych przez Komisję ds. Staży, a następnie ustalona zostanie lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych oraz zamieszczona w zakładce internetowej Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

      O wyborze Kandydatów/Kandydatek i pierwszeństwie wyboru decydują następujące kryteria:

 1. kwalifikujące (0/1):
 2. a) Status Studenta/ki studiów stacjonarnych na roku i stopniu objętym Projektem (zgodnie z opisem zamieszczonym w §4 ust. 1),
 3. b) Deklaracja dyspozycyjności w pełnym zaplanowanym zakresie Stażu;
 1. punktowe (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 7 pkt.)
 2. wyniki w nauce (decyduje średnia ocen ze studiów) – maksymalna liczba punktów – 12,

równa lub powyżej 4,5 – 12 pkt,

poniżej 4,5 - równa lub powyżej 4,4 – 11 pkt,

poniżej 4,4 - równa lub powyżej 4,3 – 10 pkt,

poniżej 4,3 - równa lub powyżej 4,2 – 9 pkt,

poniżej 4,2 - równa lub powyżej 4,1 – 8 pkt,

poniżej 4,1 - równa lub powyżej 4,0 – 7 pkt,

poniżej 4,0 - równa lub powyżej 3,9 – 6 pkt,

poniżej 3,9 - równa lub powyżej 3,8 – 5 pkt,

poniżej 3,8 - równa lub powyżej 3,7 – 4 pkt,

poniżej 3,7 - równa lub powyżej 3,6– 3 pkt,

Poniżej 3,6 - równa lub powyżej 3, 50 – 2 pkt,

poniżej 3,50 – 1pkt.

 1. b) Udokumentowane zaangażowanie w inne aktywności: w Studenckich Kołach Naukowych i/lub Projektach naukowych, Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego, organizacjach studenckich, kursach i szkoleniach, reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w konkursach lub zawodach – maksymalna liczba punktów – 2 pkt (0,5 za każdą aktywność),

W przypadku takiej samej liczby punktów kandydatów na jedno miejsce w przypadku różnych płci, pierwszeństwo mają Kobiety.

 1. Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do wpisania we Wniosku o Staż (załącznik nr 6 do Regulaminu) 5 wybranych miejsc odbywania Stażu w kolejności zgodnej z preferencją wyboru spośród miejsc zamieszczonych na liście na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej, w zakładce przeznaczonej dla Projektu.

                                                       Oferta miejsc odbywania stażu

 • Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i zakwalifikowane na odpowiednie miejsce stażowe zgodnie z deklaracją i liczbą punktów. Osoby, które nie zostaną przyjęte z braku miejsc, trafią na listę rezerwową i będą zapraszane do udziału w Projekcie w razie zwolnienia się miejsc.
 1. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie.
 2. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą uwzględniane.
 3. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, rotacji wśród Kandydatów/Kandydatek bądź z innego uzasadnionego powodu, może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.
 • W celu uzyskania informacji należy na bieżąco śledzić zakładkę internetową Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej oraz kontaktować się drogą mailową: staz.wil@il.pw.edu.pl
 1. Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń w Biurze Projektu (pokój 515) w środy i piątki, w godzinach 10-16 do 20 maja 2019 r

  UWAGA: Kandydat/Kandydatka musi posiadać status Studenta/Studentki w rozumieniu ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) ww. kierunku w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu podpisania trójstronnej umowy o organizację Stażu

  

Uwaga Studenci!

Przedstawiamy Listę rankingową II etapu Rekrutacji Uczestników/Uczestniczek płatnych Staży w ramach projektu:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start

 

Uwaga Studenci!

Został uruchomiony II etap Rekrutacji Uczestników/Uczestniczek płatnych Staży w ramach projektu:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start

Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń od 15 do 28 listopada 2018 r.

Aby ubiegać się o Staż, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

 1. być Studentem/Studentką studiów stacjonarnych anglo lub polskojęzycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo lub Civil Engineering V, VI, VII i VIII semestru studiów inżynierskich oraz I, II ,III semestru studiów magisterskich. 
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Projektu (pokój 515)  wymagane dokumenty tj.:
  • Formularz zgłoszeniowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
  •  Oświadczenie uczestnika Projektu (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
  •  Oświadczenie Studenta (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
  • Kwestionariusz Osobowy (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu)
  •  Życiorys Zawodowy (CV) (wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu)
  •  Wniosek o staż (załącznik nr 6 do Regulaminu)

     Po zakończeniu rekrutacji nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych przez Komisję ds. Staży, a następnie ustalona zostanie lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych oraz zamieszczona w zakładce internetowej Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

O wyborze Kandydatów/Kandydatek i pierwszeństwie wyboru decydują następujące kryteria:

1. kwalifikujące (0/1):

a) Status Studenta/ki studiów stacjonarnych na roku i stopniu objętym Projektem (zgodnie z opisem zamieszczonym w §4 ust. 1),

b) Deklaracja dyspozycyjności w pełnym zaplanowanym zakresie Stażu;

2. punktowe (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 7 pkt.)

a). wyniki w nauce (decyduje średnia ocen ze studiów) – maksymalna liczba punktów – 12,

równa lub powyżej 4,5 – 12 pkt,

poniżej 4,5 - równa lub powyżej 4,4 – 11 pkt,

poniżej 4,4 - równa lub powyżej 4,3 – 10 pkt,

poniżej 4,3 - równa lub powyżej 4,2 – 9 pkt,

poniżej 4,2 - równa lub powyżej 4,1 – 8 pkt,

poniżej 4,1 - równa lub powyżej 4,0 – 7 pkt,

poniżej 4,0 - równa lub powyżej 3,9 – 6 pkt,

poniżej 3,9 - równa lub powyżej 3,8 – 5 pkt,

poniżej 3,8 - równa lub powyżej 3,7 – 4 pkt,

poniżej 3,7 - równa lub powyżej 3,6– 3 pkt,

Poniżej 3,6 - równa lub powyżej 3, 50 – 2 pkt,

poniżej 3,50 – 1pkt.

b) Udokumentowane zaangażowanie w inne aktywności: w Studenckich Kołach Naukowych i/lub Projektach naukowych, Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego, organizacjach studenckich, kursach i szkoleniach, reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w konkursach lub zawodach – maksymalna liczba punktów – 2 pkt (0,5 za każdą aktywność),

W przypadku takiej samej liczby punktów kandydatów na jedno miejsce w przypadku różnych płci, pierwszeństwo mają Kobiety.

Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do wpisania we Wniosku o Staż (załącznik nr 6 do Regulaminu) 5 wybranych miejsc odbywania Stażu w kolejności zgodnej z preferencją wyboru spośród miejsc zamieszczonych na liście na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej, w zakładce przeznaczonej dla Projektu.

                                                       Oferta miejsc odbywania stażu

 • W celu uzyskania informacji należy na bieżąco śledzić zakładkę internetową Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej oraz kontaktować się drogą mailową: staz.wil@il.pw.edu.pl
 • W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, rotacji wśród Kandydatów/Kandydatek bądź z innego uzasadnionego powodu, może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.
 • Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą uwzględniane.
 • Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie.
 • Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i zakwalifikowane na odpowiednie miejsce stażowe zgodnie z deklaracją i liczbą punktów. Osoby, które nie zostaną przyjęte z braku miejsc, trafią na listę rezerwową i będą zapraszane do udziału w Projekcie w razie zwolnienia się miejsc.
 • Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń w Biurze Projektu (pokój 515) w środy i piątki, w godzinach 10-16 do 28 listopada 2018 r

  UWAGA: Kandydat/Kandydatka musi posiadać status Studenta/Studentki w rozumieniu ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) ww. kierunku w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu podpisania trójstronnej umowy o organizację Stażu

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH organizowanych u pracodawców w ramach projektu pt. Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start”

Umowa stażowa

Przydatne dokumenty - załączniki

 

 

Zapraszamy firmy do zgłaszania udziału w projekcie

poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 – Formularza zgłoszenia Stażu

i przesłanie na adres staz.wil@il.pw.edu.pl

do dnia 12 listopada 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do 30.09.2019 r. wysokiej jakości staży dla 180 studentów (59 kobiet, 121 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

Staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 260 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 180 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 162 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Staże będą realizowane zgodnie z Zaleceniem  Rady (2014/C 88/01) i umożliwią płynne przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia poprzez dostosowanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu Pracodawcy zyskają możliwość rekrutacji najlepszych studentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy przez firmy budowlane i możliwość zapewnienia sobie pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 2 408 341,50
Wysokość dofinansowania: 2 336 091,25

 

 

Początek strony