Zasady rekrutacji na studia II stopnia

na kierunku „Budownictwo” na Wydziale Inżynierii Lądowej

w roku akademickim 2018/2019

 

Rekrutacja studentów będzie prowadzona na kierunek Budownictwo na:

 

Zapisy i składanie dokumentów od 2 do 30 sierpnia 2018 r.

Dokumenty należy złożyć w Gmachu Inżynierii Lądowej w pokoju 105 w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00

Przed złożeniem dokumentów należy zarejestrować się na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/ jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia ma każdy, kto legitymuje się tytułem zawodowym inżyniera w kierunku „Budownictwo”.

Klasyfikacja kandydatów na kierunek studiów budownictwo zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:

           a. 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i kierunku studiów. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje końcowa liczbowa ocena ze studiów.

           b. Na pozostałe wolne miejsca odbywają się przyjęcia według odmiennej procedury. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani a dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone (80%), dla których zabrakło miejsc. Sposób kwalifikacji uwzględnia liczbę punktów (LP) obliczoną  zgodnie z następującym wzorem:

LP = 0,32 × ( PM + wwyb × PWYB + 0,25 × PJO ) + ( 5,6 × SO )

gdzie:

PM – punkty z matematyki

PWYB – punkty z przedmiotu do wyboru (z fizyki                → wwyb = 1 lub

                                                                                                 z informatyki → wwyb = 0,75 lub

                                                                                                 z chemii, biologii         → wwyb = 0,5)

PJO – punkty z języka obcego

SO – średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów na podstawie suplementu

Liczby punktów P dla każdego przedmiotu (w skali do 100) ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Politechnikę Warszawską w procesie rekrutacji na studia I stopnia.

Klasyfikacja kandydatów na Civil Engineering zostanie przeprowadzona w sposób jednolity, na podstawie analizy złożonych dokumentów na podstawie liczby punktów (LP) określonej w pkt. 4b.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie z wyborem specjalności,
  • CV (życiorys),
  • poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia świadectwa dojrzałości,
  • poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem,
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną,
  • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  • dla studiów niestacjonarnych: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są płatne, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem,
  • dla studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (CE): oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że obowiązuje dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Kandydaci aplikujący na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na WIL w 2018 roku, po zarejestrowaniu się i dokonaniu wpłaty składają jedynie pozostałe z wymienionych powyżej dokumentów (tj. bez kopii matury, dyplomu i suplementu, składają 2  fotografie mniej).

 

Szczegółowe Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „Budownictwo” na Wydziale Inżynierii Lądowej w roku akademickim 2018/2019.

Początek strony