Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „Budownictwo” na Wydziale Inżynierii Lądowej  w roku akademickim 2019/2020

Wydział Inżynierii Lądowej nie prowadzi rekrutacji na kierunek Budownictwo na studia rozpoczynające się od lutego (w styczniu istnieje możliwość rekrutacji jedynie na kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego). Następna rekrutacja na kierunek Budownictwo odbędzie się latem 2020 r. - terminy rekrutacji zostaną podane na wiosnę.

Poniższe warunki dotyczą poprzedniej rekrutacji na studia rozpoczynające się od 1 października 2019 r.:

Rekrutacja na studia stacjonarne w języku polskim będzie przeprowadzona na następujące specjalności w ramach kierunku Budownictwo:

 1. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (KB) – 60 osób,
 2. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) – 30 osób,
 3. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Teoria Konstrukcji (TK) – 30 osób;
 4. Inżynieria Komunikacyjna (IK) – 30 osób; w ramach specjalności Inżynieria Komunikacyjna na wyższych semestrach można wybrać jedną z trzech następujących specjalizacji: Projektowanie i eksploatacja dróg, Planowanie i inżynieria ruchu oraz Technologia budowy dróg,
 5. Drogi Szynowe (DS) – 30 osób,
 6. Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB) – 30 osób,
 7. Budownictwo Zrównoważone (BZ) – 30 osób.

Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim będzie przeprowadzona na specjalności Civil Engineering Structures (CES) - 30 osób.

Rekrutacja na studia niestacjonarne będzie przeprowadzona na następujące specjalności w ramach kierunku Budownictwo:

 1. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (KB) – 30 osób,
 2. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP) – 30 osób,
 3. Inżynieria Komunikacyjna (IK) – 30 osób; w ramach specjalności Inżynieria Komunikacyjna na wyższych semestrach można wybrać jedną z trzech następujących specjalizacji: Projektowanie i eksploatacja dróg, Planowanie i inżynieria ruchu oraz Technologia budowy dróg,
 4. Drogi Szynowe (DS) – 30 osób,
 5. Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB) – 30 osób.

 

Zapisy i składanie dokumentów od 1 do 29 sierpnia 2019 r.

Dokumenty należy złożyć w Gmachu Inżynierii Lądowej w pokoju 105 w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00

Przed złożeniem dokumentów należy zarejestrować się na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/ jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia ma każdy, kto legitymuje się tytułem zawodowym inżyniera w kierunku „Budownictwo”.

Klasyfikacja kandydatów na kierunek studiów budownictwo zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:

           a. 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i kierunku studiów. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje końcowa liczbowa ocena ze studiów.

           b. Na pozostałe wolne miejsca odbywają się przyjęcia według odmiennej procedury. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani a dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone (80%), dla których zabrakło miejsc. Sposób kwalifikacji uwzględnia liczbę punktów (LP) obliczoną  zgodnie z następującym wzorem:

LP = 0,32 × ( PM + wwyb × PWYB + 0,25 × PJO ) + ( 5,6 × SO )

gdzie:

PM – punkty z matematyki

PWYB – punkty z przedmiotu do wyboru (z fizyki                → wwyb = 1 lub

                                                                                                 z informatyki → wwyb = 0,75 lub

                                                                                                 z chemii, biologii         → wwyb = 0,5)

PJO – punkty z języka obcego

SO – średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów na podstawie suplementu

Liczby punktów P dla każdego przedmiotu (w skali do 100) ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Politechnikę Warszawską w procesie rekrutacji na studia I stopnia.

Klasyfikacja kandydatów na Civil Engineering zostanie przeprowadzona w sposób jednolity, na podstawie analizy złożonych dokumentów na podstawie liczby punktów (LP) określonej w pkt. 4b.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie z wyborem specjalności,
 • CV (życiorys),
 • poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem,
 • do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport),
 • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • dla studiów niestacjonarnych: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są płatne, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem,
 • dla studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (CE): oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że obowiązuje dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Kandydaci aplikujący na studia II stopnia, których część dokumentów znajduje się na PW, po zarejestrowaniu się i dokonaniu wpłaty składają jedynie pozostałe z wymienionych powyżej dokumentów. (tj. bez kopii matury, dyplomu i suplementu, składają 2  fotografie mniej).

 

Szczegółowe Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „Budownictwo” na Wydziale Inżynierii Lądowej w roku akademickim 2019/2020.

Początek strony