Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku „Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego” na Wydziale Inżynierii Lądowej  i wydziale Transportu w roku akademickim 2019/2020

Zapisy i składanie dokumentów od 8 stycznia do 10 lutego 2020 r.

Dokumenty należy złożyć w Gmachu Inżynierii Lądowej w pokoju 114 w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00.

Rekrutacja studentów będzie prowadzona studia stacjonarne II stopnia na kierunek „Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego” umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wydział może nie uruchomić kierunku jeżeli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów – minimum 15 osób (łącznie na obu wydziałach prowadzących kierunek WIL i WT).

Limit miejsc na studiach stacjonarnych na kierunku „Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego” wynosi 30 osób.

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia ma każdy, kto legitymuje się tytułem zawodowym inżyniera w kierunku „Budownictwo” lub „Transport”.

Przed złożeniem dokumentów należy zarejestrować się na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/ jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,

 

Klasyfikacja kandydatów na kierunek studiów budownictwo zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:

           a. 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i kierunku studiów. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje końcowa liczbowa ocena ze studiów.

           b. Na pozostałe wolne miejsca odbywają się przyjęcia według odmiennej procedury. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani a dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone (80%), dla których zabrakło miejsc. Sposób kwalifikacji uwzględnia liczbę punktów (LP) obliczoną  zgodnie z następującym wzorem:

LP = 0,32 × ( PM + wwyb × PWYB + 0,25 × PJO ) + ( 5,6 × SO )

gdzie:

PM – punkty z matematyki

PWYB – punkty z przedmiotu do wyboru (z fizyki                → wwyb = 1 lub

                                                                                                 z informatyki → wwyb = 0,75 lub

                                                                                                 z chemii, biologii         → wwyb = 0,5)

PJO – punkty z języka obcego

SO – średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów na podstawie suplementu

Liczby punktów P dla każdego przedmiotu (w skali do 100) ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Politechnikę Warszawską w procesie rekrutacji na studia I stopnia.

W przypadku kandydatów, którzy mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia na WIL PW, a ich dokumenty wydano w odmiennym systemie edukacyjnym, liczba punktów (LP) zostaje ustalona na podstawie złożonych dokumentów, na posiedzeniu Zespołu powołanego przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej wśród członków Komisji ds. Studiów. Komisja może poprosić o przedłożenie do wglądu pracy dyplomowej lub innej końcowej oraz przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną.

 Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • CV (życiorys),
  • poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia świadectwa dojrzałości (prosimy przynieść świadectwo dojrzałości + kserokopię, którą poświadczymy),
  • poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem (prosimy przynieść dyplom + kserokopię, którą poświadczymy),
  • do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport)
  • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Kandydaci aplikujący na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na WIL w drugiej połowie 2019r.,  których część dokumentów znajduje się na PW, po zarejestrowaniu się i dokonaniu wpłaty składają jedynie pozostałe z wymienionych powyżej dokumentów (tj. bez kopii matury, dyplomu i suplementu, składają 2  fotografie mniej).

 

 

 

Początek strony