logo IDiM 50lat mini

  Uroczystość Jubileuszu 50-lecia Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pod patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Warszawskiej odbyła się 18 listopada 2019 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW. W uroczystości Jubileuszu wzięło udział około 200 osób, w tym władze Politechniki Warszawskiej z Prorektorem ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Wojciechem Wawrzyńskim na czele, przedstawiciele innych uczelni, instytutów naukowych, instytucji warszawskich oraz firm związanych z działalnością Instytutu. Wśród gości było wielu obecnych i byłych pracowników oraz absolwentów.

 

 

 

 

 

Rys historyczny Instytutu nakreślił były dyrektor, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. Kierownicy Zakładów Instytutu przedstawili dokonania 50-lecia oraz bieżące kierunki badań naukowych. Bardziej szczegółowe informacje zawierały plakaty, które zaprezentowano na jubileuszowej wystawie. Uczestnicy uroczystości otrzymali kopie monografii jubileuszowej, która przedstawia historię poszczególnych zakładów oraz referaty naukowe opracowane na podstawie projektów badawczych zrealizowanych w Instytucie w ostatnich latach.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy jubileuszowej w holu Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

 

pkp plk spotkanie

 

W dniu 25 października 2019 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyła się wizytacja Przedstawicieli spółki PKP PLK SA – na czele z Dyrektor Biura Ochrony Środowiska – Panią Ewą Makosz. Spotkanie było poświęcone przedstawieniu poziomu zaawansowania dwóch projektów badawczo-rozwojowych BRIK (Drgania oraz Hałas), które są współfinansowane przez PKP PLK SA oraz NCBiR (środki UE). Liderem obydwu projektów jest Wydział Inżynierii Lądowej. W spotkaniu uczestniczyli także Przedstawiciele Konsorcjantów: Instytutu Ochrony Środowiska, Budimex oraz Tines.

W ramach projektu BRIK Drgania przewiduje się opracowanie czterech wyrobów, przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej (maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie). Dodatkowym celem jest opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających drgania od ruchu kolejowego, określających ich skuteczność oraz zakres stosowania.

Natomiast w ramach projektu BRIK HAŁAS planowane jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego. W ramach prac opracowane zostaną dwa typy urządzeń (tłumiki przyszynowe i tłumiki torowe – po trzy warianty). Dodatkowym celem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających hałas na liniach kolejowych.


Spotkanie otworzył oraz prowadził dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW, będący Kierownikiem Zakładu Mechaniki Teoretycznej, Mechaniki Nawierzchni i Dróg Szynowych, który jest jednostką wiodącą na WIL PW w realizacji projektów BRIK. Władze Wydziału reprezentowała Prodziekan ds. studiów – dr inż. Zofia Kozyra.

Poziom zaawansowania badań laboratoryjnych oraz przygotowania do realizacji badań poligonowych przedstawił w imieniu Zespołu Wykonawców mgr inż. Cezary Kraśkiewicz.

Następnie poziom zaawansowania symulacji numerycznych oraz optymalizacji geometrycznych i materiałowych przedstawił w imieniu Zespołu Wykonawców dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW.

Odbyła się również moderowana przez dr hab. inż. Artura Zbiciaka, prof. PW dyskusja z uczestnikami spotkania. W spotkaniu oraz dyskusji wzięli również udział pozostali Przedstawiciele Komitetu Sterującego projektów BRIK ze strony Lidera Konsorcjum:  prof. dr hab. inż. Henryk Zobel oraz dr inż. Wojciech Oleksiewicz.

Przedstawiciele PKP PLK SA wyrazili zainteresowanie uzyskaniem cząstkowych wyników badań w obydwu projektach, które już niedługo mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w wymaganiach przetargowych w ramach aktualnie realizowanego przez Spółkę programu modernizacyjnego na polskiej kolei.

Następnie uczestnicy rozpoczęli wizytacje zbudowanych w ramach projektów BRIK stanowisk badawczych, będących elementem infrastruktury laboratoryjnej WIL PW wraz z prezentacją prototypów opracowanych innowacyjnych wyrobów.

Uczestnicy mogli również zobaczyć badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych dla prototypowej podkładki podpodkładowej (USP), co wzbudziło znaczne zainteresowanie.

Następnie Uczestnicy spotkania mijając plac składowy na parkingu obok Gmachu WIL PW, który przeznaczony jest do przechowywania elementów konstrukcji nawierzchni kolejowej (szyny, podkłady i podsypka), wykorzystywanych do badań w BRIK, przemieścili się do kolejnego stanowiska badawczego. W budynku Laboratorium (ul. Polna 15) zbudowano unikalne stanowisko do badania wycinków strukturalnych konstrukcji nawierzchni szynowej. Aktualnie wyznaczane są na nim charakterystyki dynamiczne metoda impulsową układów nawierzchni kolejowej o konstrukcji podsypkowej (referencyjnego oraz układów z prototypowymi izolatorami wibroakustycznymi).

Warto nadmienić, że w realizację projektów BRIK aktualnie zaangażowanych jest ze strony Politechniki Warszawskiej prawie 50 Pracowników – głównie PW WIL, a także PW WIP oraz 3 studentów WIL PW (lista Wykonawców w BRIK Drgania: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/project/WUT847a1ab45dee4d3bb9e2760d087218b0/?r=project&tab=executors&lang=pl oraz BRIK Hałas: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/project/WUT3e404a4917ce43469082e0da1e30ce05/?r=project&tab=executors&lang=pl). Nadzór organizacyjny nad realizacją projektów sprawuje Dział Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi – na czele z jego Kierownikiem i Pełnomocnikiem Dziekana ds. Zarządzania Projektami - mgr Andrzejem Długołęckim.

Więcej informacji na temat projektów BRIK można znaleźć na stronie internetowej: https://www.inra.il.pw.edu.pl/

 

ZK 2019 mW czasie obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w dniu 16.11.2019r, po raz jedenasty odbyła się Gala Złotej Kredy, podczas której wręczono nagrody najlepszym prowadzącym wykłady i ćwiczenia na poszczególnych Wydziałach.

Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej wybrali jako najlepszego wykładowcę
dra Cezarego Ajdukiewicza
i najlepszego prowadzącego ćwiczenia
dra Jana Pełczyńskiego.

Warto nadmienić, że obaj nagrodzeni zostali wyróżnieni przez studentów już po raz czwarty z tym, że dr Cezary Ajdukiewicz po raz pierwszy jako prowadzący wykłady.

Więcej informacji na temat tegorocznej Gali Złotej kredy można znaleźć pod linkiem:

https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Materialy-promocyjne/Galeria/Gala-Zlotej-Kredy-2019

znaczek

 Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć studia I stopnia w PW. Celem głównym projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W związku z powyższym Wydział Inżynierii Lądowej zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w projekcie „Szkoła Orłów na PW”.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, posiadający doświadczenie w kształceniu studentów z wykorzystaniem metody tutoringu (np. mający doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych).

W roku akad. 2019/2020, spośród otrzymanych ofert, wybranych zostanie maksymalnie 3 tutorów.

             Do głównych zadań tutora należeć będzie:

  1. Indywidualna opieka nad studentem Wydziału Inżynierii Lądowej, spełniającym wymagania uczestnika projektu „Szkoła Orłów na PW”.
  2. Opieka tutora trwać będzie od listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w wymiarze maksymalnie do 60 godzin w roku akademickim 2019/2020 (tj. maks. 30 h w semestrze).
  3. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tutor zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.

W przypadku zainteresowania udziałem w realizacji indywidualnych cykli tutorskich dla laureatów olimpiad przedmiotowych i in., prosimy o złożenie formularza ofertowego poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Dziekana pok. 111, papierowej wersji podpisanego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r., godz. 16.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać indywidualnie.

Ocena ofert nastąpi na podstawie informacji i danych zawartych w formularzu ofertowym, złożonym w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji w roku akad. 2019/2020). O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu ofertowym.

Nadzór nad rekrutacją i realizacją cykli tutorskich dla studentów w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” sprawują Kierownicy w jednostkach współrealizujących projekt. Osobą odpowiedzialną za rekrutację na Wydziale Inżynierii Lądowej jest Wioletta Jackiewicz-Rek, w.jackiewicz-rek@il.pw.edu.pl, tel. 22 234 5691.

Projekt „Szkoła Orłów na PW”, realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Koordynatorem Projektu w PW jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Dział Wsparcia Edukacji (agnieszka.plocharska@pw.edu.pl).

pasek

 

Nagroda naukowa PW im. M. Wolfkego za wybitne publikacje naukowe

Cover m
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 2019 roku wręczono nagrodę naukową Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego za wybitne publikacje naukowe zespołowi:prof. dr hab. Tomasz Lewiński,dr inż. Tomasz Sokół,dr inż. Cezary Graczykowski (absolwent WIL PW, pracownik IPPT PAN).Nagrodę przyznano za monografię "Michell Structures", Springer 2019.https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-95180-5

Szkolenie z obsługi programu do kosztorysowania Norma EXPERT

Norma 1
8 marca 2019 r. w godz. 8:45 – 14:30 w sali 19a w Gmachu WIL PW firma ASTINO poprowadzi Bezpłatne Szkolenie Norma PRO + BIM => Norma EXPERT dla studentów i wykładowców. Zapisy na szkolenie oraz program szkolenia https://ankietyzacja.il.pw.edu.pl/ Strona organizatora kursu: https://www.astino.pl Liczba miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY!

Sukces studentów na konferencji Konstruktor 2019

1
W dniach 27-29 września 2019 r. w Boguszowie-Gorcach odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa Konstruktor 2019. Organizatorami wydarzenia byli: Politechnika Wrocławska - Katedra Konstrukcji Budowlanych oraz Koło Naukowe Młodych Menadżerów Budownictwa działające przy Politechnice Wrocławskiej. Członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych już po raz trzeci reprezentowali Politechnikę Warszawską na tej Konferencji, przygotowując wraz z pomocą…

Krynica 2019 - udział członków Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych

1 DSC03309
W dniach 15-20 września 2019 odbyła się 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN orz Komitetu Nauki PZITB. Prezentowane wystąpienia podzielone były na dwie części: „Część problemowa - cyfryzacja w budownictwie i architekturze” oraz „Część ogólna - problemy naukowe budownictwa”. Łącznie przedstawiono 69 referatów dla 170 słuchaczy. W dniu 18 września odbyła się druga edycja sesji plakatowej dla studentów, młodych naukowców, asystentów i słuchaczy studiów doktoranckich.…

Medal O. C. Zienkiewicza dla prof. T. Lewińskiego

medal z1
Prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński został laureatem medalu PTMKM im. prof. O.C. Zienkiewicza, w kategorii "Medal za całokształt działalności". Medal ten wręczono profesorowi w dniu 09 września 2019 r. podczas uroczystej inauguracji konferencji PCM-CMM 2019, w której uczestniczyli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Krótka transmisja TVP Kraków z uroczystości otwarcia Kongresu jest dostępna w sieci:

Seminarium Profesora Boba Kolvoorda

01
W przyszłości absolwenci uczelni technicznych będą musieli rozwiązywać złożone problemy, których nie będzie można najczęściej zakwalifikować do pojedynczej dziedziny i które nie będą mogły być rozwiązane wykorzystując jedynie wiedzę i narzędzia z jednej dyscypliny. W opisanej sytuacji wiedza transdyscyplinarna, czyli zintegrowana wiedza pochodząca z co najmniej dwóch dyscyplin, staje się kluczowym elementem w procesie kształcenia studentów, a szczególnie do wykształcenia unikalnej,…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony